Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Benh Zona Than Kinh - Nguyen Nhan, Trieu Chung Va Cach Dieu Tri

Benh Zona Than Kinh - Nguyen Nhan, Trieu Chung Va Cach Dieu Tri

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
Published by kidhide302

More info:

Published by: kidhide302 on Jun 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
1
BB
nnhhZZoonnaatthh
nniinnhh::NNgguuyy
êê
nnnnhh
ââ
nn,,ttrrii
uu cchh
ứ ứ 
nnggvv
àà
cc
áá
cchh 
đđ
ii
uuttrr
 
Th
s
á
u, 23 Th
á
ng 12 2011 21:58B
nh Zona (gi
ờ 
i leo) l
à
ế
t qu
c
a s
t
á
i ho
t
độ
ngc
a virus herpes zoster (varicella-zoster virus ho
c VZV). Virus n
à
y c
ũ
ng ch
í
nh l
à
t
á
c nh
â
ng
â
y ra b
nh th
y
đậ
u
ở 
tr 
em.Virus th
y
đậ
u tr 
ú
ng
trong c
ơ 
th
 
ở 
tr 
ng th
á
i ng
b
ê
n trongc
á
c d
â
y th
n kinh c
m gi
á
c. Virus s
ẽ”
th
c gi
c
sau khi g
â
y b
nh th
y
đậ
u nhi
u n
ă
m tr 
ướ 
ctrong c
ơ 
th
c
a 1 trong s
5 ng
ườ 
i
đã
t
ng b
th
y
đậ
u. Sau
đó
, virus s
ẽđ
i d
c theo d
â
y th
nkinh c
m gi
á
c v
à
o da v
à
t
o ra nh
ng m
ng ph
á
t ban g
â
y
đ
au m
à
ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng g
i l
à
b
nhZona (gi
ờ 
i leo)B
nh Zona trong ti
ế
ng Anh l
à
Shingles c
ó
xu
t x
t
ti
ế
ng Latin v
à
Ph
á
 p c
ó
ngh
 ĩ 
a l
à
d
â
y
đ
ai,th
t l
ư
ng, ph
n
á
nh
đú
ng t
í
nh ch
t ph
â
n b
c
a c
á
c d
i ph
á
t ban. C
á
c d
i n
à
y th
ườ 
ng l
à
ch
 
ở 
1 b
ê
n c
a c
ơ 
th
v
à
 
ở 
khu v
c chi ph
i c
a 1 d
â
y th
n kinh c
m gi
á
c
đơ 
n
độ
c.T
t c
nh
ng ai
đã
t
ng b
b
nh th
y
đậ
u ho
c
đã
t
ng ti
ê
m vaccine
đề
u c
ó
th
nhi
m HerpesZoter g
â
y ra b
nh Zona. Ng
ườ 
i l
ớ 
n tu
i, nh
ng ng
ườ 
i b
ung th
ư
, HIV ho
c
đã
t
ng c
y gh
é
 pm
ô
n
ê
n b
gi
m s
c
đề
kh
á
ng ch
ng l
i nhi
m tr 
ù
ng, do
đó
d
b
b
nh Zona h
ơ 
n.
Đ
a s
nh
ng ng
ườ 
i b
Zona
đề
u kh
e m
nh. Kh
ô
ng c
n thi
ế
t s
d
ng nh
ng x
é
t nghi
m
đặ
chi
u n
ế
u nh
ư
h
mi
n d
ch c
a b
n c
ò
n t
t.
I.Nguy
ê
n nh
â
n g
â
y b
nh:
 Ch
ư
a ai bi
ế
t
đượ 
c ch
í
nh x
á
c nguy
ê
n nh
â
n v
ì
sao virus th
y
đậ
u l
i c
ó
th
t
á
i ho
t
độ
ng v
à
g
â
yra b
nh Zona. M
t v
à
i kh
n
ă
ng c
ó
th
x
y ra l
à
:StressM
t m
iH
mi
n d
ch suy y
ế
u (c
ó
th
l
à
do tu
i t
á
c, b
nh t
t, thu
c men l
à
m gi
m kh
n
ă
ng
đề
kh
á
ngc
a c
ơ 
th
 
để
c
ó
th
gi
 
đượ 
c virus th
y
đậ
u trong tr 
ng th
á
i b
t ho
t).Ung th
ư
.C
á
c bi
n ph
á
 p
đ
i
u tr 
b
ng tia x
.L
à
m t
n th
ươ 
ng v
ù
ng da b
n
i ban
 
2
II.C
á
c tri
u ch
ứ 
ng c
a b
nh:
 T
ù
y thu
c v
à
o d
â
y th
n kinh n
à
o b
 
nh h
ưở 
ng, b
nh Zona c
ó
th
xu
t hi
n
ở 
nhi
u khu v
ckh
á
c nhau trong c
ơ 
th
 Tri
u ch
ng
đầ
u ti
ê
n c
a Zona th
ườ 
ng l
à
t
ă
ng c
m gi
á
c da ho
c c
m gi
á
c
đ
au
ở 
1 ph
í
a c
a c
ơ 
 th
. Nh
ng c
m gi
á
c da c
ó
th
g
 p l
à
ng
a, c
ă
ng, b
ng, nh
c dai d
ng ho
c
đ
au s
â
u,
đ
au nh
ó
i.Th
ô
ng th
ườ 
ng th
ì
sau khi c
ơ 
n
đ
au xu
t hi
n
đượ 
c 1-3 ng
à
y c
á
c d
i ban s
n
i l
ê
n, t
y
đỏ
, ph
ng l
ê
n
ở 
ngay v
tr 
í
 
đ
au. Sau
đó
n
ó
s
t
m
v
à
 
đó
ng v
y trong 10-12 ng
à
y.2
 – 
3 tu
n sau, ban s
bi
ế
n m
t v
à
v
y r 
ơ 
i ra v
à
c
ó
th
 
để
l
i s
o.Khi n
à
o c
n
đế
n g
 p b
á
c s
 ĩ 
 
Đ
i kh
á
m khi b
n b
 
đ
au ho
c n
i ban th
à
nh 1 d
i
ở 
m
t ph
í
a c
a c
ơ 
th
. N
ế
u b
n ngh
 ĩ 
b
n b
 Zona,
đế
n g
 p b
á
c s
 ĩ 
c
à
ng s
ớ 
m c
à
ng t
t v
ì
nh
ng thu
c kh
á
ng virus ch
hi
u qu
khi
đượ 
c s
 d
ng s
ớ 
m. N
ế
u v
ế
t ban v
à
v
ế
t ph
ng n
i l
ê
n
ở 
m
ũ
i ho
c g
n m
t, b
n c
n ph
i
đ
i kh
á
m ngay l
 p t
c v
ì
 virus c
ó
th
lan
đế
n m
t l
à
m t
n th
ươ 
ng m
t v
à
m
ù
.B
n c
ũ
ng c
n ph
i
đế
n kh
á
m c
à
ng s
ớ 
m c
à
ng t
t n
ế
u b
n
đ
ang c
ó
nh
ng b
nh l
à
m suy gi
ms
c mi
n d
ch c
a c
ơ 
th
. Nh
ờ 
 
đó
b
n c
ó
th
tr 
á
nh
đượ 
c nh
ng bi
ế
n ch
ng.
Đế
n ph
ò
ng c
p c
ứ 
u n
ế
u nh
ư 
c
ó
c
á
c d
u hi
u:
 B
nh Zona k 
è
m v
ớ 
i s
t cao ho
c m
t m
i.V
ế
t ph
ng lan ra nh
ng khu v
c kh
á
c c
a c
ơ 
th
.L
â
m s
à
ng v
à
c
n l
â
m s
à
ngKi
u
đ
au kinh
đ
i
n, v
ế
t ph
ng n
i l
ê
n th
à
nh 1 d
i
ở 
1 b
ê
n c
a c
ơ 
th
l
à
t
t c
nh
ng d
u hi
uc
n thi
ế
t
đủ
 
để
b
á
c s
 ĩ 
ch
n
đ
o
á
n b
n
đã
b
nhi
m Herpes Zoster. Ban c
ó
th
lan ra ngo
à
i d
in
à
y ho
c hi
ế
m g
 p h
ơ 
n l
à
lan sang ph
í
a b
ê
n kia c
a c
ơ 
th
.
Đô
i khi b
nh nh
â
n ch
 
đ
au theo 1d
i m
à
kh
ô
ng th
y n
i ban.C
ó
th
b
á
c s
 ĩ 
s
quy
ế
t
đị
nh l
à
m x
é
t nghi
m
để
x
á
c
đị
nh xem b
n c
ó
b
Zona hay kh
ô
ng. Tuynhi
ê
n, nh
ng x
é
t nghi
m n
à
y kh
ô
ng ph
i l
ú
c n
à
o c
ũ
ng c
n thi
ế
t.Ph
ế
t Tzanck: hi
n nay
í
t
đượ 
c s
d
ng h
ơ 
n tr 
ướ 
c do nh
ng k 
thu
t m
ớ 
i
đã
xu
t hi
n, ng
ườ 
ita r 
ch v
ế
t ph
ng v
à
l
y d
ch c
ù
ng v
ớ 
i c
á
c t
ế
b
à
o da trong
đó
 
đặ
t l
ê
n slide. Sau
đó
nhu
m m
à
u b
ng 1 lo
i thu
c nhu
m
đặ
c bi
t r 
i
đư
a l
ê
n k 
í
nh hi
n vi
để
t
ì
m nh
ng bi
ế
n
đổ
i c
a t
ế
b
à
og
â
y ra b
ở 
i virus. Ph
ươ 
ng ph
á
 p n
à
y kh
ô
ng th
gi
ú
 p ph
â
n bi
t
đượ 
c gi
a VZV v
à
HerpesSimplex Virus (HSV), tuy nhi
ê
n VZV g
â
y b
nh zona v
à
th
y
đậ
u c
ò
n HSV g
â
y ra b
nhHerpes simplex (
đô
i khi th
ườ 
ng
đượ 
c bi
ế
t
đế
n b
ng c
á
i t
ê
n Herpes m
ô
i ho
c Herpes sinhd
c).C
y virus ho
c test kh
á
ng th
 
đặ
c bi
t, nh
ư
DFA (direct fluorescent antibody
 – 
kh
á
ng th
 hu
nh quang tr 
c ti
ế
 p), trong sang th
ươ 
ng c
ó
th
x
á
c
đị
nh
đượ 
c VZV. DFA th
ườ 
ng cho k 
ế
tqu
sau 1 gi
ờ 
. X
é
t nghi
m n
à
y c
ó
th
gi
ú
 p ph
â
n bi
t
đượ 
c gi
a VZV v
à
HSV. C
y virus c
ó
 th
cho k 
ế
t qu
sau 2 tu
n ho
c h
ơ 
n.Sinh thi
ế
t da: l
y m
t m
u da
ở 
sang th
ươ 
ng v
à
xem x
é
t ch
ú
ng d
ướ 
i k 
í
nh hi
n vi. C
ó
th
d
ù
ngm
ô
sinh thi
ế
t
để
c
y n
ế
u kh
ô
ng c
ó
m
u sang th
ươ 
ng nguy
ê
n v
n. Ngo
à
i ra ng
ườ 
i ta c
ò
n c
ó
th
 d
ù
ng PCR (polymerase chain reaction)
để
ph
á
t hi
n ra DNA c
a virus trong m
u m
ô
 
đượ 
csinh thi
ế
t.
III.Qu
á
tr
 ì
nh
b
nh:
 Tr 
ướ 
c khi th
y
đượ 
c nh
ng m
n
đỏ
, b
nh nh
â
n c
ó
th
c
ó
c
m gi
á
c
đ
au r 
á
t v
à
nh
y c
m v
ù
ng
 
3da tr 
ướ 
c
đó
v
à
i ng
à
y
đế
n 1 tu
n. B
nh zona kh
ở 
i
đầ
u l
à
nh
ng m
n r 
 p (m
n n
ướ 
c) tr 
ê
n n
nda m
à
u
đỏ
, nh
ng m
n n
ướ 
c m
ớ 
i ti
ế
 p t
c h
ì
nh th
à
nh t
3-5 ng
à
y. M
n n
ướ 
c n
à
y th
ườ 
ng
đ
itheo
đườ 
ng d
â
y th
n kinh c
a tu
s
ng.To
à
n b
d
â
y th
n kinh li
ê
n quan c
ó
th
b
, hay nh
ng v
ù
ng kh
á
c kh
ô
ng c
ó
li
ê
n quan
đế
n ph
â
n b
d
â
y th
n kinh c
ũ
ng c
ó
th
b
. Th
ườ 
ng th
ì
b
nh zona ch
 
ă
n theo m
t d
â
y th
n kinh, hi
ế
mkhi b
nhi
u h
ơ 
n m
t d
â
y th
n kinh.Cu
i c
ù
ng th
ì
c
á
c m
n n
ướ 
c n
à
y v
ỡ 
ra v
à
b
t
đầ
u ch
y n
ướ 
c, b
m
t b
ê
n tr 
ê
n kh
ô
 
đ
i v
à
ho
á
 s
o. Qu
á
tr 
ì
nh n
à
y c
ó
th
é
o d
à
i 3-4 tu
n t
khi b
t
đầ
u b
b
nh
đế
n khi kh
i. Th
nh tho
ng,
đ
au v
n c
ò
n m
c d
ù
kh
ô
ng bao gi
ờ 
nh
ì
n th
y m
n n
ướ 
c, l
à
m d
l
m l
n v
ớ 
i nguy
ê
n nh
â
n
đ
aut
i ch
.
IV. S
ự 
l
â
y truy
n b
nh:
 B
nh zona c
ó
th
l
â
y truy
n t
ng
ườ 
i b
nhi
m sang tr 
em hay ng
ườ 
i l
ớ 
n m
à
nh
ng ng
ườ 
in
à
y tr 
ướ 
c
đâ
y kh
ô
ng m
c b
nh thu
 
đậ
u. Thay v
ì
b
zona, nh
ư
ng nh
ng ng
ườ 
i n
à
y l
i m
c b
nh thu
 
đậ
u. M
t khi nh
ng ng
ườ 
i n
à
y
đã
m
c b
nh thu
 
đậ
u th
ì
h
s
kh
ô
ng b
nhi
m zonat
ng
ườ 
i kh
á
c.Tuy nhi
ê
n, m
t khi
đã
b
nhi
m zona, th
ì
h
l
i c
ó
kh
n
ă
ng b
zona sau n
à
y trong cu
c
đờ 
i.Khi t
t c
nh
ng m
n n
ướ 
c
đã
kh
ô
, th
ì
kh
ô
ng c
ò
n kh
n
ă
ng l
â
y
đượ 
c n
a.
V. Bi
ế
n ch
ứ 
ng c
a b
nh:
 Th
ườ 
ng th
ì
b
nh zona
đượ 
c ch
a kh
i, v
à
b
nh zona c
ũ
ng c
ó
m
t s
v
n
đề
. Tuy nhi
ê
n, n
ế
uv
ì
l
ý
do n
à
o
đó
, m
n n
ướ 
c c
ó
th
b
nhi
m th
ê
m m
t lo
i vi tr 
ù
ng s
g
â
y ra vi
ê
m m
ô
t
ế
b
à
o,
đâ
y l
à
b
nh nhi
m tr 
ù
ng da. N
ế
u nhi
m tr 
ù
ng da x
y ra, v
ù
ng da tr 
ở 
n
ê
n
đỏ
h
ơ 
n, n
ó
ng, s
ư
ng b
ó
ng l
ê
n v
à
t
đ
au.B
n c
ũ
ng c
ó
th
th
y v
t m
à
u
đỏ
xung quanh v
ế
t th
ươ 
ng. N
ế
u b
n nh
n th
y b
t k 
tri
uch
ng n
à
o trong s
 
đó
, b
n h
ã
y li
ê
n h
 
đế
n b
á
c s
 ĩ 
c
a b
n
để
 
đượ 
c ch
ă
m s
ó
c. Kh
á
ng sinh c
ó
 th
 
đượ 
c s
d
ng
để
 
đ
i
u tr 
trong nh
ng tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p n
à
y.M
t bi
ế
n ch
ng n
a c
ũ
ng l
à
m cho ng
ườ 
i b
nh lo l
ng l
à
khi b
zona
ở 
m
t,
đặ
c bi
t
ở 
tr 
á
n v
à
 m
ũ
i. Trong nh
ng tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p n
à
y, zona c
ó
th
l
à
m gi
m th
l
c. N
ế
u b
n b
zona
ở 
tr 
á
n hay
ở 
 m
ũ
i th
ì
b
n c
ũ
ng c
n
đượ 
c ch
ă
m s
ó
c y t
ế
.
VI. C
á
ch
đ
i
u tr
b
nh:
 
T
i nh
à
:
  N
ế
u b
n ngh
 ĩ 
m
ì
nh b
Zona, h
ã
y
đế
n g
 p b
á
c s
 ĩ 
c
à
ng s
ớ 
m c
à
ng t
t, v
ì
thu
c kh
á
ng virus ch
c
ó
 hi
u qu
khi
đượ 
c s
d
ng s
ớ 
m.Kh
ô
ng
đượ 
c g
ã
i v
ì
c
ó
th
l
à
m gia t
ă
ng nguy c
ơ 
b
nhi
m tr 
ù
ng th
ph
á
t v
à
c
ó
th
 
để
l
i s
o.Thu
c kh
á
ng histamin c
ó
th
gi
ú
 p gi
m ng
a.Thu
c gi
m
đ
au
đô
i khi c
ũ
ng c
n thi
ế
tD
ù
ng b
ă
ng
é
 p ng
â
m n
ướ 
c l
nh b
ă
ng v
à
o sang th
ươ 
ng r 
m
trong kho
ng 20 ph
ú
t kho
ng 7, 8l
n/ng
à
y
để
l
à
m d
u b
ớ 
t c
ơ 
n
đ
au v
à
l
à
m kh
ô
sang th
ươ 
ng. N
ó
c
ò
n gi
ú
 p l
y b
ớ 
t v
y ra ngo
à
i v
à
 gi
m kh
n
ă
ng b
nhi
m tr 
ù
ng. Ng
ư
ng s
d
ng b
ă
ng
é
 p khi sang th
ươ 
ng
đã
kh
ô
gi
ú
 p chonh
ng v
ù
ng da xung quanh kh
ô
ng tr 
ở 
n
ê
n kh
ô
v
à
ng
a.Gi
cho khu v
c sang th
ươ 
ng
đượ 
c s
ch s
b
ng x
à
b
ô
ng nh
v
à
n
ướ 
c. M
c qu
n
á
o r 
ng
để
 tr 
á
nh b
th
ươ 
ng th
ê
m khi qu
n
á
o ti
ế
 p x
ú
c v
ớ 
i sang th
ươ 
ng. Tr 
á
nh nh
ng ti
ế
 p x
ú
c da-ch
m-dav
ớ 
i nh
ng ng
ườ 
i ch
ư
a t
ng b
th
y
đậ
u,
đ
ang b
nh, ho
c nh
ng ng
ườ 
i b
suy gi
m h
mi
n

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->