Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
devrimcisol_1980 -03

devrimcisol_1980 -03

Ratings: (0)|Views: 344 |Likes:
Published by che_1955

More info:

Published by: che_1955 on May 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
DEVR
İ
MC
İ
SOL
TEMMUZ 1980/3 Devrim için Sava
ş
mayana Sosyalist Denmez !
İş
kencelerin Sorumlusu AP ve MHP'dir !Hiçbir 
İş
kenceci Cezas
ı
z Kalmayacak !
ÇORUM, AMASYA, S
İ
VAS, TOKAT, KARADEN
İ
ZBÖLGES
İ
VE YURDUN HER YER
İ
NDEK
İ
FA
Şİ
ST PLANLARI BOZALIM,MÜCADELEY
İ
DEVLET TERÖRÜNE,
İŞ
KENCEYEKAR
Ş
I YÜKSELTEL
İ
M!
 
AP-MHP, K
İ
TLELER
İ
FA
Şİ
ST PROPAGANDAYLA
İ
LER
İ
C
İ
, DEVR
İ
MC
İ
VE DEMOKRATLARA KAR
Ş
IEYLEME HAZIRLIYOR
"AP'yi MHP'den ayr 
ı
tutmak gerekir" deyip AP'nin fa
ş
ist ol-mad
ı
ğ
ı
n
ı
ispat etmeye kalkanlar 
ı
n kulaklar 
ı
ç
ı
nlas
ı
n.CHP, anti-fa
ş
ist edebiyat
ı
yaparak laf ederken, Demirel MHP'ylebildi
ğ
ini okumaya devam ediyor. Hem de Türkiye ve dünya ka-muoyuna meydan okurcas
ı
na, Halk
ı
n katili fa
ş
istler devletle beraber halk
ı
muhbir ediyor, günlerce soka
ğ
a ç
ı
kma yasaklar 
ı
, seçilmei
ş
ba
ş
ı
na gelmi
ş
bir Belediye Ba
ş
kan
ı
n
ı
n gözalt
ı
na al
ı
n
ı
p i
ş
kenceedilmesi vb. birbirini izliyor. Ötede MHP, tek tek kasabalar, iller ve böl-geleri AP'nin deste
ğ
i ve devlet kurumlar 
ı
vas
ı
tas
ı
yla ele geçirmektedir.Çorum'da otuzun üzerinde ilercinin katledildi
ğ
i
ı
k seçik belliolmas
ı
na ra
ğ
men komünistlerin ve CHP'lilerin suçlanmas
ı
, MHP'ninyine bu paralelde devrimcileri suçlamas
ı
ve ard
ı
s
ı
ra CHP'li milletvek-illinin öldürülmesinin belirli bir amaca hizmet etti
ğ
i art
ı
k aç
ı
kt
ı
r.Ana amaç, her halükarda ilerici halk kitlelerinin terörle susturulupsindirilmesidir.Bu amaca varmak için AP ve MHP, Hitler ve Mussolini'nin fa
ş
istterör, demogoji, yalan gibi tüm araçlar 
ı
n
ı
kullanmaktad
ı
r.AP'nin stratejisi aç
ı
kt
ı
r: halk kitlelerinin suni olarak kampla
ş
t
ı
ı
l-mas
ı
; bu amaca da bugün varm
ı
ş
durumdad
ı
r. Alevi-ilerici kesimdevrimcili
ğ
e
ı
k tutulurken sunni kesim habire alevi kitlesine kar 
ş
ı
ş
artland
ı
ı
lm
ı
ş
ve giderek bu iki emekçi kesimin insanlar 
ı
birbirine
ş
man edilmi
ş
tir. Özellikle sunni kesim üzerinde fa
ş
ist demagojiyo
ğ
unla
ş
t
ı
ı
larak alevi ve ilerici kesime kar 
ş
ı
provoke edilmi
ş
tir.Bu stratejinin sonucudur ki, bugün bir çok ilde, orta anadoluda,do
ğ
uda bir k
ı
s
ı
m illerde çe
ş
itli mahallelerde alevi kesim göç etmekteve can güvenli
ğ
ini sa
ğ
lama tela
ş
ı
içine girmi
ş
tir.AP ve MHP'nin halk kitlelerini bask
ı
ve terörle sindirip, bölgelerikendi denetimleri alt
ı
na almalar 
ı
; hangi hükümet veya darbe gelirsegelsin, kendi varl
ı
klar 
ı
n
ı
n devam
ı
n
ı
belirli ölçüde sa
ğ
lam
ı
ş
olacak vekendi aleyhlerine do
ğ
acak alternatif yönetimlere kar 
ş
ı
bask
ı
unsuruvazifesi görecektir.Muhtemel alternatifleri s
ı
ralarsak :AP-CHP koalisyonu veya AP-CHP-MSP formülasyonunun yahutda ba
ğ
ı
ms
ı
z görünümlü birinin ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
ndaki AP-CHP hükümetininhayata geçirilmesi bir ordu müdahalesi olmadan mümkün görünme-mektedir.AP-MHP hükümetinin dü
ş
ürülüp yerine CHP-MSP veya buparalelde ba
ş
ka bir hükümetin kurulmas
ı
nda ise MSP'nin kendi iç
 
hesapla
ş
mas
ı
yüzünden bu i
ş
i kolay kolay yapamayaca
ğ
ı
ı
kt
ı
r. Öt-ede CHP kendi içerisinde neyin nas
ı
l yap
ı
laca
ğ
ı
, hangi politikan
ı
n uy-gulanaca
ğ
ı
, iktidara geldiklerinde halka ne vaat edecekleri konusundahiçbir siyasi programa sahip olmamalar 
ı
da mevcut durumun devam
ı
n
ı
sa
ğ
lamaktad
ı
r.14 Ekim seçimlerinden CHP'nin yenik olarak ç
ı
kmas
ı
partiiçindeki çeki
ş
meyi artt
ı
rm
ı
ş
, morali bozuk, parti otoritesi da
ğ
ı
lm
ı
ş
bir duruma dü
ş
ş
tür. CHP taban
ı
da, son milletvekilinin öldürülmesiylebirlikte bir panik içerisine girmi
ş
tir. Ve CHP'nin siyasi arenada söz sa-hipli
ğ
i kalmam
ı
ş
t
ı
r.Sayd
ı
ğ
ı
m
ı
z ihtimallerin olduklar 
ı
n
ı
varsayarsak dahi; bugünkü AP- MHP politikas
ı
n
ı
n terörle halk
ı
sindirme ve bölgelerde kendisindenolmayan
ı
bar 
ı
nd
ı
ramama stratejisi, bir CHP - MSP hükümetidöneminde, çat
ı
ş
may
ı
doru
ğ
una ç
ı
karacak ve kendi çerçevesindecephele
ş
meyi h
ı
zland
ı
racakt
ı
r. Zaten tutarl
ı
bir programa sahip ol-mayan CHP - MSP hükümetini iyice i
ş
lemez hale getirecektir.Bir ba
ğ
ı
ms
ı
z
ı
n ba
ş
bakanl
ı
ğ
ı
ndaki hükümet de ayn
ı
sonuçla kar 
ş
ı
kar 
ş
ı
ya kalacakt
ı
r. Çünkü CHP'nin kabul edebilece
ğ
i böyle bir hükümetin MHP'ye de tav
ı
r almas
ı
gerekir. Bu ise ne MHP'nin ne deonun do
ğ
al müttefiki AP'nin i
ş
ine gelir. Onun için fa
ş
ist terörü de
ğ
i
ş
iktaktiklerle sürdüreceklerdir. Emekçi halk ve devrimciler için de
ğ
i
ş
en bir 
ş
ey olmayacakt
ı
r. Bir aç
ı
k darbe halinde ise, darbenin AP ve MHP'ninç
ı
karlar 
ı
na dokunmas
ı
halinde mücadele farkl
ı
bir platforma girip dahakarma
ş
ı
k bir görünüm kazanabilir. Ama olas
ı
böyle bir darbenin AP'yikar 
ş
ı
s
ı
na almas
ı
mümkün de
ğ
ildir. Darbenin devrimcilerle beraber göstermelik olarak MHP'ye de vurmas
ı
halinde ise AP'nin sessiz kal-mas
ı
ve tam destek sa
ğ
lamas
ı
mümkün de
ğ
ildir.Bir erken seçim halinde ise fa
ş
istler kontrolleri alt
ı
ndaki böl-gelerde ilericilere oy kulland
ı
rmayacaklar ve gereken tüm seçimhilelerine ba
ş
vuracaklard
ı
r. K
ı
sacas
ı
, herhalükarda bugün fa
ş
ist bask
ı
ve i
ş
kence ile kitleler pasifize edilip sessizle
ş
tirilmelidir. MHP'ninstratejisini uygulayan AP'de tüm bu geli
ş
meleri hesap ederekkomünizme kar 
ş
ı
sava
ş
lar 
ı
nda pervas
ı
zca davranmakta ve tüm bur- juva yasa ve dünya kamuoyunu hiçe sayarak bildi
ğ
ini okumaktad
ı
r.AP kendi kitlesini süratle ilerici demokrat ve CHP taban
ı
na kar 
ş
ı
ajite edip, eylemci bir kitle yaratmaya çal
ı
ş
ı
rken CHP'ye de özellikleterör estirerek, CHP'nin zaten tutars
ı
z, istikrars
ı
z olan yönetiminida
ğ
ı
tma ve kitlesini pani
ğ
e sürükleyip etkisi alt
ı
na almaya çal
ı
ş
mak-tad
ı
r.CHP ise "biz cephele
ş
meyi önleyece
ğ
iz" diyerek anti-fa
ş
istkitlesini fa
ş
ist sald
ı
ı
larla ba
ş
ba
ş
a b
ı
rakm
ı
ş
sadece "laf" etmektedir.Demirel hükümetinin gelece
ğ
i 30 A
ğ
ustos sonras
ı
biraz dahanetle
ş
ecektir. 30 A
ğ
ustos'da ordu içi atamalarda Demirel durumu kendi

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->