Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
devrimcisol_1980 -04

devrimcisol_1980 -04

Ratings: (0)|Views: 493 |Likes:
Published by che_1955

More info:

Published by: che_1955 on May 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
DEVR
İ
MC
İ
SOL
EYLÜL/1980/4
12 Mart DÖNEM
İ
N
İ
N
İŞ
KENCEC
İ
BALYOZCU BA
Ş
BAKANI Nihat ER
İ
MCEZALANDIRILDI
(resim var)
İş
kencecilere ve fa
ş
ist teröre kar 
ş
ı
mücadele kampanyas
ı
n
ı
nba
ş
lang
ı
c
ı
nda, 12 Mart fa
ş
ist döneminin ba
ş
bakan
ı
Devrimci Sol ta-raf 
ı
ndan cezaland
ı
ı
ld
ı
.Neden Erim cezaland
ı
ı
ld
ı
?Bugün, AP az
ı
nl
ı
k hükümetine kar 
ş
ı
, i
ş
kenceler ve fa
ş
ist terörlemücadele etmek, 12 Mart döneminin devrimci mücadelesinden ayr 
ı
bir 
ş
ey de
ğ
il; tersine bir devam
ı
d
ı
r. O dönemin i
ş
kenceci kadrolar 
ı
bugünterfileri daha da yükselerek yönlendirici olarak i
ş
ba
ş
ı
ndad
ı
rlar. 12 Martdönemi de t
ı
pk
ı
bugünkü gibi i
ş
kencenin me
ş
rula
ş
t
ı
ğ
ı
, hertürlü demok-ratik hakk
ı
n ayaklar altna al
ı
nd
ı
ğ
ı
, bir dönemdi. Binlerce insani
ş
kenceden geçirilmi
ş
ti, devrimciler birer birer katlediliyordu.
İş
kenceve katliam denilince adeta 12 Mart dönemi akla geliyordu. Bugünküi
ş
kence ve terör, i
ş
te bu dönemin bir devam
ı
yd
ı
. Ve bu dönem devrim-ciler taraf 
ı
ndan, hiçbir zaman unutulmam
ı
ş
t
ı
.Öte yandan Devrimci Sol'un bugünkü mücadelesi, 12 Martdöneminde sava
ş
ı
sürdüren THKP-C'nin mücadelesinin bir devam
ı
olarak kabul edilmelidir; örgütsel, politik çizgisi, çal
ı
ş
ma tarz
ı
an-lay
ı
ş
ı
yla Devrimci Sol, THKP-C'nin görü
ş
lerini savunmaktad
ı
r. Vebugünkü ko
ş
ullarda hayata geçirmektedir.
İş
te bu nedenle, bugün i
ş
kenceye ve fa
ş
ist teröre kar 
ş
ı
mücadele, 12 Mart döneminin mücadelesinin bir devam
ı
oldu
ğ
u için,12 Mart dönemi i
ş
kence ve fa
ş
ist terör hareketlerinin bugün daha kat-merli bir 
ş
ekilde sürdürülmesi sözkonusu oldu
ğ
u için Nihat Erimcezaland
ı
ı
ld
ı
.Nihat Erim'in cezaland
ı
ı
lmas
ı
, 12 Mart'
ı
n unutulmad
ı
ğ
ı
n
ı
gösterdi; bu eylem oligar 
ş
iye kar 
ş
ı
giri
ş
ilen bir devrimci
ş
iddet hare-ketiydi. Ba
ş
l
ı
ca özelli
ğ
i 12 Mart dönemi ve bugünkü dönemi,i
ş
kenceleri, fa
ş
ist terörüyle birle
ş
tirmesiydi.
 
Eylem uluslararas
ı
planda yank
ı
yapt
ı
. Devrimcilerin 12 Martdönemini unutmad
ı
ğ
ı
ve dönemin ba
ş
bakan
ı
ndan hesap sordu
ğ
unubütün dünya gördü. Türkiye'de ki burjuva bas
ı
n
ı
bile eylemi bir hesapsorma olarak kabul etti. Evet, hesap sorulmu
ş
tu! Oligar 
ş
ininyönetimine, i
ş
kencelerine ve fa
ş
ist terörüne kar 
ş
ı
psikolojik plandayönelmi
ş
bir eylem olarak, devrimci güçlerin ve halk kesimlerinin sem-patisini kazanan, morallerini yükselten bir eylem olarak bir hesap sor-mayd
ı
.Psikolojik olarak oligar 
ş
inin yönetim kadralar 
ı
n
ı
n oyunlar 
ı
boz-uldu, fa
ş
istler planlar 
ı
n
ı
erken hayata geçirmeye çal
ı
ş
t
ı
lar. Oligar 
ş
ininkendi içindeki çeli
ş
kileri
ş
iddetlendi.Durum böyle oldu
ğ
u halde, geleneksel sol, rahat
ı
bozulacakkorkusuyla tam bir suskunluk içindeydi, ve "Dev-Sol'un örgütsel olarakçökertilmesini" ürkek gözlerle bekliyordu. Onlar san
ı
yordu ki, 12 Martdönemi gibi olacak.insan
ı
"üzen"
ş
ey, sol'un bu pasif ve ürkek tavr 
ı
yd
ı
. Halk sevinçiçindeyken, oligar 
ş
inin morali bozulmu
ş
ken sol sessiz ve ürkek! De-mokrat gazetesi, Nihat Erim'in "kim" oldu
ğ
unu bile yazmad
ı
! (12 Martdönemindeki yapt
ı
klar 
ı
"unutularak" hayat
ı
yaz
ı
lm
ı
ş
t
ı
!) Demokrat'
ı
ndemokratlar 
ı
, 12 Mart'ta hepsi birer birer i
ş
kenceden geçen demokrat-lar 
ı
, 12 Mart'taki an
ı
lar 
ı
n
ı
bile yazmad
ı
lar.
İ
lhan Selçuk, her zamanCumhuriyet'teki "pencere"sinde, ba
ş
ı
ndan geçen i
ş
kenceleri veya odönemi anlat
ı
rken bu defa susmu
ş
tu. Ayd
ı
nl
ı
k, burjuva milliyetçi tavr 
ı
ile -malum- lanetler ya
ğ
d
ı
ı
yordu, Dev-Sol üzerine.Haftal
ı
k sol yay
ı
n organlar 
ı
nda, sözlü konu
ş
malarda,
İ
GD, HK,Kurtulu
ş
, DY vs. Eylemin yanl
ı
ş
l
ı
ğ
ı
ndan, provokasyonundan, macer-ac
ı
l
ı
ğ
ı
ndan, CIA'dan kaynakland
ı
ğ
ı
ndan bahsettiler. Ne yaz
ı
k!Fakat bunlar 
ı
n hiçbiri önemli de
ğ
il. Kendi kabu
ğ
una çekilmi
ş
ge-leneksel Sol'un d
ı
ş
ı
ndaki geni
ş
emekçi y
ı
ğ
ı
nlar 
ı
nas
ı
l kar 
ş
ı
l
ı
yor ey-lemi? önemli olan bu!Çünkü devrimi yapacak olan halkt
ı
r!
✡✡✡
 
İŞ
KENCELERE veFA
Şİ
ST TERÖRE KAR
Ş
IMÜCADELE KAMPANYASI
MHP destekli AP az
ı
nl
ı
k hükümetinin i
ş
ba
ş
ı
na gelmesiyle birlikte,ilericilere, devrimcilere k
ı
saca tüm halk
ı
m
ı
za kar 
ş
ı
bask
ı
ve terör degiderek yo
ğ
unla
ş
t
ı
. Bu sald
ı
ı
lar 
ı
n yönlendiricisi bizzat Demirel'dir.
 
Türkiye'nin dört bir taraf 
ı
nda, devrimcilerin, emekçi halk
ı
n sesinink
ı
s
ı
lmas
ı
için emirleri ya
ğ
d
ı
ı
p durdu, hala da böyle yapmaktad
ı
r.Demirel hükümeti, halk
ı
m
ı
za kar 
ş
ı
fa
ş
ist terörü yo
ğ
unla
ş
t
ı
rd
ı
ğ
ı
gibi,i
ş
kenceleri de me
ş
ru bir hale getirdi. Art
ı
k, karakollar, 1.
Ş
ubeler, ask-eri hapishaneler, M
İ
T villalar 
ı
i
ş
kencehane haline gelmi
ş
ti. Askeri tu-tukevlerinde, fa
ş
ist subaylar katliam planlar 
ı
haz
ı
rl
ı
yor ve uyguluyor-lard
ı
, halende bu planlar 
ı
n
ı
devam ettiriyorlar. Davutpa
ş
a AskeriCezaevinde fa
ş
ist binba
ş
ı
n
ı
n, devrimci tutuklular üzerine ate
ş
açt
ı
r-mas
ı
"Normal" bir uygulama haline geldi. Mamak Askeri Cezaevindede ayn
ı
planlar uygulan
ı
yor.Demirel iktidar 
ı
bu
ş
iddet yöntemine neden ba
ş
vuruyor? Çünkü,Demirel hükümeti, tekelci sermayedarlar 
ı
n, bankerlerin ve topraka
ğ
alar 
ı
n
ı
n temsilcisiydi.
İş
ba
ş
ı
na gelmesinden itibaren onlar 
ı
n kar-lar 
ı
na kar katmak için çal
ı
ş
t
ı
. Oligar 
ş
inin bu saltanat
ı
da ancak kan ve
ş
iddetle devam edebilirdi; Amerika Emperyalizminin ç
ı
karlar 
ı
ancak
ş
iddet yoluyla korunabilirdi.
İş
te, i
ş
kenceye ve fa
ş
ist teröre kar 
ş
ı
mücadele kampanyas
ı
yürütülmesinin ko
ş
ullar 
ı
bunlard
ı
. San
ı
lmas
ı
n ki, Kampanyan
ı
n sonaermesiyle mücadele duracak; tersine i
ş
kence, fa
ş
ist terör devam et-tikçe her günümüz mücadele kampanyas
ı
ndan bir gün gibi geçmelidir.Bu yüzden kampanyalar 
ı
n Ba
ş
l
ı
ca özelli
ğ
i, mücadelenin ivmesininyükseltilmesidir.Kampanya süresince, yüzbinlerce bildiri ve el ilan
ı
da
ğ
ı
t
ı
ld
ı
, bin-lerce afi
ş
yap
ı
ld
ı
, pankartlar as
ı
ld
ı
.
İş
kenceci polislere, karakollara,fa
ş
istlere yönelik devrimci
ş
iddet eylemleri yap
ı
ld
ı
. Bu amaçla kam-panya'n
ı
n ba
ş
ı
nda i
ş
kenceci, balyozcu eski Ba
ş
bakan Erimcezaland
ı
ı
ld
ı
.Kampanya, hareketimizin eksiklerini de ortaya ç
ı
kard
ı
; kadrolar-daki zaaflar tespit edildi, ne derece kitleleri harekete geçirip geçire-meyece
ğ
imizi anlad
ı
k. Tüm yurtta sürdürülen kampanya çal
ı
ş
malar 
ı
n
ı
nba
ş
l
ı
ca zaaf 
ı
, kampanyan
ı
n öneminin yeterince kavranmamas
ı
d
ı
r.Halbuki kampanya süresince mücadelenin ivmesinin h
ı
z kazanmas
ı
gerekti
ğ
inden, enerjimizin bütününü kampanya çal
ı
ş
mas
ı
na sarfet-meliyiz. Önemli olan eksik ve zaaflar 
ı
m
ı
z tespit etmektir, ondan sonrada bu zaaflar 
ı
yenmeye çal
ı
ş
mak. Kampanya da bu aç
ı
dan yararl
ı
bir deney oldu.A
ş
a
ğ
ı
da, kampanya çal
ı
ş
malar 
ı
n
ı
n ba
ş
l
ı
ca
ş
ehir ve kasabalar 
ı
dikkate alarak k
ı
sa bir özetini veriyoruz.
✡✡✡

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->