Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EindrapportageLMME

EindrapportageLMME

Ratings: (0)|Views: 204 |Likes:
Published by Rover

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Rover on May 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
 Leren met meer effect; rapportage van het onderzoek 
 November 2008Joost Meijer Edith van Eck m.m.v. Charles Felix
SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam
 
1
1 Inleiding
 De inzet van ict in het onderwijs
Onderzoek laat zien dat inzet van ict een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verhogenvan het rendement van de primaire en secundaire processen in de school. Goed gebruik vanict stelt leraren in staat met meer plezier, meer onderwijswerkzaamheden te verrichten
1
.Onderwijsinstellingen in het VO, die ict inzetten en daardoor een efficiëntieslag maken en dekwaliteit van het onderwijs verbeteren, kunnen een voorbeeld zijn voor anderen. In eerdereonderzoeken in het buitenland is gebleken dat goed gebruik van ict docenten in staat stelt metmeer plezier meer onderwijswerkzaamheden te verrichten. Ict draagt op die manier bij aanefficiënte verbeteringen van primaire en secundaire processen in de school. Verder tonenstudies over de impact van ict in het onderwijs
2
aan dat de motivatie en schoolprestaties vanleerlingen toenemen en dat ict leerlingen ondersteunt bij zelfstandig leren en bijsamenwerkend leren. In Nederland is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van ict inhet onderwijs.De doelstelling van de regeling ‘Leren met meer effect’ (LMME) is te stimuleren dat ict opeen effectieve en efficiënte wijze wordt ingezet in het VO en tegelijkertijd onderzocht kanworden welke bijdrage ict levert aan de verbetering van de efficiency en kwaliteit in hetonderwijs en/of het werkplezier van de docent bevordert.In het project wordt de inzet van ict ook bekeken vanuit het perspectief van dreigendetekorten aan leraren. Verondersteld wordt dat het inzetten van ict niet alleen de effectiviteitvan het onderwijs kan verbeteren maar ook de efficiency ervan, i.c. dat het onderwijs door deinzet van ict met minder leraren zou toekunnen
3
.Het project vindt plaats in het voortgezet onderwijs, omdat daar de eerste tekorten wordenverwacht en er een aantal omgevingen voorhanden is waar het onderzoek direct of metminimale aanpassingen verricht kan worden.
 Het lerarentekort en functiedifferentiatie
Een van de gevolgen van het toenemend tekort aan leraren is dat leraren meer leerlingenmoeten ‘bedienen’. Dat doen ze in toenemende mate samen met anderen;onderwijsinstellingen krijgen steeds meer de beschikking over onderwijsondersteunend personeel dat wordt ingezet in het primaire proces. Denk hierbij aan rollen als instructeur,mentor, tutor en begeleider. Het beeld van de traditionele onderwijssituatie veranderthierdoor; waar docent en leerling vroeger leidend waren in de onderwijsdriehoek, moet nurekening gehouden worden met een grotere verscheidenheid aan onderwijsgevende partijen.
Onderzoeksvraagstelling
Een eerste vraag is
hoe ict kan worden ingezet bij de vormgeving van het primaire proces zodanig dat met minder leraren hetzelfde of een beter rendement kan worden bereikt bijleerlingen.
We denken hierbij bijvoorbeeld aan oplossingen die plaats- en tijdsonafhankelijk werken mogelijk maken.
1
PriceWaterhouseCoopers (2004), Using ICT in schools: addressing teacher workload issues. Department for Education andskills. Beschikbaar viawww.ictopschool.net/onderzoek .
2
Balanskat et al. (2006), The ICT impact report. A review of studies of ICT impact on schools in Europe. EuropeanSchoolnet. Beschikbaar viawww.ictopschool.net/onderzoek .
3
Boogaard, van Eck e.a. (2004) (www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl
 
) onderzochten een aantal mogelijkheden om door deinzet van ‘ander onderwijs’ (o.a. met inzet van ict) met minder leraren toe te kunnen; op korte termijn achten zij demogelijkheden daarvoor beperkt. Zie ook Volman, 2001.
 
2
 
Tutor Etc.Leerling LesstoLeraarInstructeur Begeider
 
Figuur 1 Traditioneel en nieuw model van het onderwijs
In deze nieuwe situatie is er logischerwijs een grote behoefte aan communicatie encoördinatie. Niet alleen tussen leerling en verschillende aanbieders van onderwijs, maar net zo belangrijk: tussen de onderwijsgevende partijen onderling. Ze dragen immers eengezamenlijke verantwoordelijkheid.Een tweede vraag is dan ook 
hoe – in een context waarin sprake is van meer onderwijsgevende partijen - ict kan worden ingezet om zowel het primaire als het secundaire proces efficiënter en effectiever te maken.
 Kern van het experiment is dat door inzet van ict met minder inzet van leraren een even goedof beter resultaat wordt geboekt in het primaire en/of secundaire proces. In deze rapportagewordt verslag gedaan van het onderzoek dat in het kader van ‘Leren met meer effect’ isuitgevoerd. In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting gegegevan van bestudeerde literatuur opdit terrein. Hoofdstuk 3 betreft de onderzoeksopzet. Daar wordt ook ingegaan op deontwikkelde instrumenten, de respons en de verrrichte analyses.In hoofdstuk 4 en 5 worden schoolrapportages gepresenteerd van de tien onderzochte projecten. In hoofdstuk 4 bespreken we de zogenoemde A-scholen, scholen waar de inzet vanict met name is gericht op het effectiever en efficiënter maken van het secundaire proces.Hoofdstuk 5 betreft de B-scholen, scholen die in het kader van ‘Leren met meer effect’hebben geëxperimenteerd met het efficiënter en effectiever maken van het primaire proces.De rapportages op schoolniveau bestaan uit een gesystematiseerde beschrijving van de beoogde interventie en de mate waarin deze daadwerkelijk is gerealiseerd. In hoofdstuk 6 bespreken we de analyses van het onderzoek onder docenten.In hoofdstuk 7 formuleren we conclusies en reflecteren we op de resultaten en de in het project en het onderzoek gehanteerde aanpak.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->