Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
20130618.lista_provisional_admitidos_excluidos_socorrismo_gl.pdf

20130618.lista_provisional_admitidos_excluidos_socorrismo_gl.pdf

Ratings: (0)|Views: 142|Likes:

More info:

Published by: rubencomitedeempresa on Jun 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2013

pdf

text

original

 
 
Listaxe provisional de admitidos e excluídos 
CUALIFICACIÓNS PROFESIONAIS
SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTICAS SOCORRISMO EN ESPAZOS ACUÁTICOS NATURAIS
UC0272_2
Asistir como primeiro intervinte encaso de accidente ou situación deemerxencia
UC0272_2
Asistir como primeiro intervinte en casode accidente ou situación de emerxencia
UC0269_2
Executar técnicas específicas denatación con eficacia e seguridade
UC0269_2
Executar técnicas específicas de natacióncon eficacia e seguridade
UC0271_2
Rescatar personas en caso deaccidente ou situación deemerxencia en instalacións acuáticas
UC1083_2
Rescatar a personas en caso deaccidente ou situaciones de emerxenciaen espazos acuáticos naturais
UC0270_2
Previr accidentes ou situacións deemerxencia en instalaciónsacuáticas, velando pola seguridadedos usuarios.
UC1082_2
Previr accidentes ou situacións deemerxencia en espazos acuáticosnaturais
Prazo
 Todas as persoas poden presentar a documentación que consideren necesaria para enmendaros defectos ou as causas de exclusión.Terán como prazo
ata o 28 de xuño de 2013, incluído.Envío de documentación
 A documentación para estas correcións deberá remitirse a seguinte dirección:Instituto Galego das CualificaciónsDirección Xeral de Emprego e Formación. Consellería de Traballo e BenestarEdif. Administrativo San Lázaro S/N, 15781. Santiago de CompostelaPresentarase no rexistro da Consellería de Traballo e Benestar. Tamén se poderá presentar encalquera oficina de rexistro da Xunta de Galicia ou do Portelo Único, ou por calquera dasformas establecidas no artigo 38º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico dasadministración públicas e procedemento administrativo común.
 Consultas
 Poden dirixirse a calquera dos seguintes teléfonos:981546850 - 981546843 - 981546858 - 981546854
 Causas de exclusión
 Para presentar ditas correccións deberán terse en conta as claves dos motivos de exclusión. Aexplicación dos códigos de exclusión é a seguinte:
 
01: Presenta solicitude fóra de prazo: Prazo ata o 31 de marzo.02: Non presenta solicitude en modelo normalizado ( Anexo III).
 
 03: Presenta solicitude non correcta: non figuran datos identificativos/ UCs solicitadas/ Nonasina.04: Presentar solicitudes en unidades de competencia (UC) incluídas en distintas cualificaciónsprofesionais / Deberá optar por un delas.05: Non presenta documento de identidade ou non autoriza a consulta de datos no Sistema deVerificación de Datos de Identidade do Ministerio da Presidencia.06: Non presenta cotexado o/s documento/s de identidade.07: Non cumpre o requisito de nacionalidade.08: Non cumpre o requisito de idade.09: Non presenta o Anexo IV.10: Non presenta o currículo no modelo de Anexo IV.11: Non figuran datos identificativos no curriculum vitae europeo ( Anexo IV).12: Non presenta o Anexo V.13: Non figuran correctamente os datos identificativos no Anexo V14: Non asina o Anexo V.15: Non presenta no anexo V declaración responsable para todas as unidades de competencias(UC) que solicita no anexo 3.16: Non presenta Vida laboral.17: No contrato/s de traballo non se especifica ocupación.18: No contrato/s de traballo figura unha ocupación que non ten relación coas unidades decompetencia que se solicita.19: Non presenta contrato/s de traballo ou certificado/declaración de actividades (anexo VI)correspondente/s á vida laboral.20: Non presenta cotexado o/s contrato/s de traballo.21: Non presentar certificación /declaración de actividades desenvolvidas segundo modelo doAnexo VI.22: Presenta Anexo VI pero está incompleto: non figuran datos identificativos da empresa/organización, da persoa que certifica, datos do traballador, non se asina ou non se detallanactividades.23: A ocupación e/ ou as actividades desenvolvidas que figuran no Anexo VI non secorresponden coas recollidas nas unidades de competencia nas que solicita a súa inscrición.24: No Anexo VI non se indican as datas das actividades desenvolvidas.25: No Anexo VI non se indica o tempo de dedicación as actividades desenvolvidas polotraballador.26: As datas das actividades desenvolvidas recollidas no anexo VI non se corresponden coavida laboral.27: O/s certificado/s ou título/s da actividade de formación presentado/s non estánrelacionados coas unidades de competencia nas que solicita a súa inscrición.28: No/s certificado/s ou título/s da actividade de formación presentado/s non constan onúmero de horas, contidos formativos impartidos ou datos da entidade que o/s expide.29: Non presenta cotexado/s os certificado/s ou título/s da/s actividades de formación30: Non acada o período mínimo de experiencia laboral ou nin horas de formación non formalrequiridas.31: Presenta formación que da dereito ó certificado de profesionalidade ou á acreditación dasUCs. Posúe título de fomación profesional ou certificado de profesionalidade que conteñen asunidades de competencia que solicita ou as súas equivalentes.
 
 
PRIMEIRO APELIDOSEGUNDO APELIDONOMEDNIADMITIDO/ABaremoEXCLUIDO/ACausas
18/06/2013
ABAL
MOURIÑO
DIEGO53116369P03_ 13_ 1403_ 13_ 1403_ 13_ 1403_ 13_ 1403_ 13_ 1403_ 13_ 14
UC1082_2UC1083_2UC0272_2UC0269_2UC0270_2UC0271_2
ABELEDOLEALMARIA DEL MAR44081933H15,115,13,43,415,115,1puntos
 
puntospuntospuntospuntospuntos
UC1082_2UC1083_2UC0272_2UC0269_2UC0270_2UC0271_2
ABELEDOLEALMIGUEL76933049G141414141414
UC1082_2UC1083_2UC0272_2UC0269_2UC0270_2UC0271_2
ABELEIRA
PATIÑO
JOSE IVAN32798421F13_ 16_ 2513_ 16_ 2513_ 16_ 2513_ 16_ 2513_ 16_ 2513_ 16_ 25
UC1082_2UC1083_2UC0272_2UC0269_2UC0270_2UC0271_2
ABUINARESMANUEL44835191A18,918,915,315,3puntospuntospuntospuntos
UC0272_2UC0269_2UC0270_2UC0271_2
martes, 18 de junio de 2013
Página 1 de 177

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->