Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
mikroby grzyby

mikroby grzyby

Ratings:
(0)
|Views: 310|Likes:
Published by Joanna Rajchel

More info:

Published by: Joanna Rajchel on Jun 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

 
 © Copyright by $ta
ś
- 1 -
C
G
S
P
P
.
)
G
Wszystkie grzyby chorobotwórcze dla cz
ł
owieka ze wzgl
ę
dów praktycznych, klinicznych i diagnostycznych dzielimyna 4 grupy:Grzyby dro
żdż
opodobne (dro
żdż
oidalne)Grzyby ple
ś
niowe (nitkowate)Grzyby dermatofitowe (dermatofity)Grzyby dimorficzne (powoduj
ą
ce grzybice tropikalne)
 
Grzyby dro
żdż
opodobne
Candida
o
14 gatunków patogennych dla cz
ł
owieka
§
C. albicans
§
C. glabrata
 
 © Copyright by $ta
ś
- 2 -
§
C. guillermondii
§
C. krusei
§
C. kefyr 
§
C. tropicalis
§
C. rugosa
§
C. parapsilosis
o
Flora fizjologiczna przewodu pokarmowego oraz pochwy
o
Tworz
ą
pseudostrz
ę
pki
lub
strz
ę
pkiprawdziwe
o
Rozk 
ł
adaj
ą
niektóre cukry, nie tworz
ą
silnego kwasu z glukozy
o
Nie wytwarzaj
ą
barwników karoteinowych
o
Hodowla Candida albicans
§
Grzyby
Candida
rosn
ą
na wielu standardowych pod
łoż
ach, szczególnie dobrze na
agarzeSabourauda
§
Po 48 godzinach inkubacji na pod
łoż
u agarowym tworz
ą
si
ę
okr
ągł
e, bia
ł
awe kolonie
onieco szorstkiej powierzchni.
§
ż
nicuje si
ę
je z innymi grzybami dro
żdż
opodobnymi na podstawie cech morfologicznychi biochemicznychW preparacie bezpo
ś
rednim zabarwionym metod
ą
Grama
C.albicans
 jawi si
ę
jako
Gram-dodatni
, owalny, p
ą
czkuj
ą
cy grzyb dro
żdż
opodobny o
ś
rednicy oko
ł
o 5
μ
m.Cz
ę
sto s
ą
widoczne Gram-dodatnie strz
ę
pki rzekome (pseudohyphaw),sporadycznie widoczna grzybnia z przegrodamiPostacie kliniczne
§
Kandydoza skóry
·
to najcz
ę
stsza posta
ć
kandydozy
.
·
Wyst
ę
puje zw
ł
aszcza u pacjentów leczonych antybiotykami o szerokim zakresiedzia
ł
ania
·
Dro
żdż
yca wyprzeniowa fa
ł
dów skórnych
o
Najcz
ę
stsza posta
ć
o
Lokalizacja : fa
ł
dy pachwinowe, podsutkowe, fa
ł
dy na brzuchu (otyli)
o
Stan zapalny, s
ą
czenia, maceracja naskórka, p
ę
kni
ę
cia
o
W otoczeniu g
ł
ównych zmian wyst
ę
puj
ą
satelitarne wykwity rumieniowe z
cherzykami i krostami
·
Wyprzenie dro
żdż
akowe nad
ż
erkowe mi
ę
dzypalcowe
o
Najcz
ęś
ciej mi
ę
dzy III a IV palcem r 
ę
ki
o
maceracja naskórka, który na obwodzie z
ł
uszcza si
ę
ko
ł
nierzykowato
o
stan zapalny, p
ę
kni
ę
cia
o
grupa ryzyka : osoby pracuj
ą
ce w warunkach wilgoci
·
Dro
żdż
yca mieszków w
ł
osowych
o
W obr 
ę
bie brody
o
Przymieszkowe wykwity krostowe
·
Dro
żdż
yca paznokci i wa
ł
ów paznokciowych
 
o
C. Albicans
atakuje paznokie
ć
pocz
ą
wszy od wa
ł
u
, a dermatofity odwolnego brzegu
o
Wa
ł
paznokciowy: stan zapalny, obrz
ę
k, bolesno
ść
, po ucisku wydobywasi
ę
ropa
o
paznokie
ć
: zmiany barwy, nieprze
ź
roczysto
ść
, z
ł
uszczanie, rogowaceniepodpaznokciowe
o
proces pocz
ą
tkowo obejmuje 1-2 paznokcie, a nast
ę
pnie dalsze
o
utrzymuje si
ę
przez wiele miesi
ę
cy, wykazuje okres remisji i zaostrze
ń
·
Ziarniak dro
żdż
akowy
o
Schorzenie wywo
ł
ane zaka
ż
eniem
C. albicans
zwykle u dzieci przed 5rokiem
ż
ycia z zaburzeniami endokrynologicznymi i immunologicznymi
o
Ogniska ziarniniakowe na skórze g
ł
owy, twarzy, rzadziej ko
ń
czyn
o
guzowate wykwity, z nadmiernym rogowaceniem, strupami, z
ł
uszczaniem
o
przebieg przewlek 
ł
y
§
Kandydoza b
ł
on
ś
luzowych
 
 © Copyright by $ta
ś
- 3 -
·
Dro
żdż
akowate zapalenie jamy ustnej (Stomatitis candidamycetica)
o
Najcz
ę
stsze obrazy kliniczne:
§
Ostre rzekomob
ł
oniaste
zapalenie jamy ustnej –bia
ł
awe naloty,pod nimi
ż
ywoczerwone dno
§
Ostre zanikowe
zapalenie jamy ustnej – czerwona b
ł
ona
ś
luzowa,
 ję
zyk obrzmia
ł
y,
ł
atwo ulegaj
ą
cy urazom
§
Przewlek 
ł
e zanikowe
zapalenie jamy ustnej zwi
ą
zany znoszeniem protez; stan zapalny, pieczenie, rumie
ń
§
Przewlek 
ł
e rozrostowe
dro
żdż
akowate zapalenie jamy ustnej-bia
ł
y nalot nie daj
ą
cy si
ę
usuwa
ć
·
Zapalenie dro
żdż
akowate k 
ą
cika ust
o
zwykle obustronne
o
Tworzenie nad
ż
erek, p
ę
kni
ęć
·
Dro
żdż
akowe zapalenie czerwieni wargowej
o
Brak bia
ł
ych nalotów
o
wargi obrz
ękł
e z g
łę
bokimi pop
ę
kaniami, nad
ż
erki, z
ł
uszczenia, s
ą
czenia
·
Zapalenie dro
żdż
akowate sromu i pochwy
o
wyst
ę
puje g
ł
ównie w ci
ąż
yna skutek zmian pH i flory bakteryjnej wdrogach rodnych
o
kobieta zaka
ż
a noworodka podczas porodu i rozwija si
ę
u dziecka
Stomatitis Candidamycetica
o
ona
ś
luzowa zaczerwieniona i obrz
ę
kni
ę
ta
o
bia
ł
e naloty
o
serowate up
ł
awy
o
ś
wi
ą
d i pieczenie
·
Zapalenie dra
żdż
akowate
żołę
dzi i napletka
o
na
żołę
dzi stan zapalny, bia
ł
y naloty, nad
ż
erki
o
cz
ę
ste u starszych m
ęż
czyzn chorych na cukrzyc
ę
o
powstawaniu sprzyja ciep
ł
y klimat, brak higieny
§
Kandydoza narz
ą
dowa i uk 
ł
adowa
·
Uk 
ł
adu oddechowego:
ostre, pierwotne i wtórne zapalenie p
ł
uc, zapalenieoskrzeli
·
Uk 
ł
adu moczowego
: zapalenie p
ę
cherza, odmiedniczkowe zapalenie nerek,zaka
ż
enie grzybicze przeszczepionej nerki
·
Przewodu pokarmowego:
 jamy ustnej, prze
ł
yku,
żołą
dka, jelita grubego, grzybiczezapalenie otrzewnej
·
rodkowego uk 
ł
adu nerwowego
·
Uk 
ł
adu kostno-stawowego
: zapalenie szpiku i ko
ś
ci,
·
Kandydoza oka
·
Zapalenie wsierdzia.
Zw
ł
aszcza u pacjentów ze sztucznymi zastawkami
§
Kandydoza uogólniona – posocznica
·
dro
żdż
aki przedostaj
ą
si
ę
do krwi (kandydiaza) i rozprzestrzeniaj
ą
si
ę
po ca
ł
ymorganizmie. U pacjentów z upo
ś
ledzon
ą
odporno
ś
ci
ą
mo
ż
e rozwin
ąć
si
ę
 
rozsianezaka
ż
enie skóry i b
ł
on
ś
luzowych lub zaka
ż
enia narz
ą
dowe (zapalenie p
ł
uc,zapalenie wn
ę
trza ga
ł
ki ocznej, zaka
ż
enie nerek)Kandydoza uczuleniowaDiagnostyka kandydozy
o
Posiewy z ka
ł
u, b
ł
on
ś
luzowych i wydzielin
o
Badanie mikroskopowe krwi
o
Testy ELISA
o
Test PCR
o
Test Real-Time PCR
o
Test wielogatunkowy na 6 gatunków Candida
Diagnostyka serologiczna kandydozy
Grzyby z rodzaju Candida posiadaj
ą
:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->