Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Suara Masjid at-Tarbiyah - 010509

Suara Masjid at-Tarbiyah - 010509

Ratings: (0)|Views: 269 |Likes:
Published by Hanis08
Risalah dakwah yang mengandungi pelbagai info terkini.
Risalah dakwah yang mengandungi pelbagai info terkini.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Hanis08 on May 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

 
 
MEMBINA KEPERIBADIAN MUSLIM BERILMU, BERAMAL
KELAB RAKAN MASJID
Firman Allah SWT melalui ayat 82 surah at-Taubahbermaksud:
"Maka bolehlah mereka (golongan munafik)ketawa sedikit (di dunia ini) dan mereka akanmenangis banyak (di akhirat kelak), sebagai balasanbagi apa yang mereka telah usahakan (semasahidup di dunia"Maka mengapa kamu ketawa dantidak menangis?"
Di dalam ayat di atas, Allah mencemuh golonganmunafik yang boleh disifatkan hidup mereka penuh dengankepura-puraan.Mereka merupakan golongan yang menzahirkanluaran mereka sebagai orang Islam, tetapi pada sanubarimereka menyatakan kebencian yang amat sangatterhadap Islam, lebih dahsyat daripada orang bukan Islam.Mereka menyatakan kononnya mahu melaksanadan menegakkan hukum-hukum Islam, tetapi pada masayang sama menyubur serta memperbanyakkan program-program maksiat melalui penganjuran sitcom-sitkom gelakketawa, malah dipertandingkan seperti'Rajalawak'/'Lawaking' yang mahu mengajak penontonsupaya banyak ketawa dan menangis sedikit. Tidak ada program lawak yang mengajak manusiauntuk berfikir pada alam akhirat atau menyebabkanmereka menangis. Tetapi yang jelas bahawa mereka diajakuntuk ketawa hingga lupa tugas sebenar untuk berimankepada Allah. Sesungguhnya terdapat pandangan dikalangan ulama kontemporari hari ini yang menegaskanbahawa umat Islam adalah umat serius yang mempunyaitanggungjawab besar menyeru manusia sejagat untukkembali kepada fitrah mereka iatu menyembah Allah - Tuhan segala manusia.Apa yang jelas jika ciri-ciri golongan munafik adadalam diri insan Muslim, ia boleh dianggap sebagai satumusibah besar, kerana ciri-ciri tersebutlah yang akanmengundang kemarahan Allah dan sudah pasti tidak akanberjaya mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad padahari akhirat kelak. Allah berfirman dalam ayat 145 surahan-Nisaa yang bermaksud:
"Sesungguhnya orang-orang munafik ituditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali dari (lapisan-lapisan dalam) neraka. Dan engkautidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yangboleh menolong mereka."
Kepada mereka dibacakan sebuah hadis Nabi Muhammads.a.w. yang bermaksud:
"Kemanisan di dunia akanmemahitkan nanti di akhirat, dan apa-apa yangmemahitkan di dunia akan memaniskan seseorangitu di akhirat 
."Sesuatu yang manis pasti akan menggembirakan
01 MEI 200904 RABIUL AKHIR 1430H
Rasulullah bersabda:
“Barangsiapa yang membaca 200ayat setiap hari akanmendapat memberi syafaat kepada 7 kubur”
(Riwayat AbuDarda’)
Hendaklah setiap umat Islamitu membaca al-Quran, Bahkanpaling penting ialah merekamesti cuba memerhati pesanan Tuhan di dalamnya. Jangan dibiarkan hati merekaselalu kering dan akhirnya mati.Basahkan dengan sejumlahwirid, ratib-ratib dan zikrullahyang biasa diamalkannya.Hati yang sentiasa adapertalian dengan Tuhan akansentiasa bersimbah ilmu, ilhamdan pengetahuan yang baru. Inikerana mengingati Allahmembolehkan kita mendapatsyafaat.Selain itu juga, carilah ilmuagama walaupun sedikit. Masayang terluang dengan tujuanyang tidak munasabahhendaklah kita sifarkan samasekali. Hidup seorang Muslim itusentiasa penuh dan padatdengan hal-hal yang bergunakepada diri dan masyarakatsekitarnya.Al-Quran itu adalah induksamudera ilmu. Akarpengetahuan dan rantinghidayah kepada kita semua.Bacalah al-Quran, kelak iamenjadi pendinding kepadasegala permasalahan dan iaakan berbicara kepada kita. Al-Quran akan membenarkan kitadan menjadi saksi kepadakeimanan kita.
 
LANGKAH PERKUATKAN CAHAYA IMAN
Ustaz Md Isa Man
KJ JAPIM
BACALAH AL-QURANMOGA SELAMAT
 
Umat Islam terutamanya paramuda mudi amat meminati muzik danlagu. Para remaja Islam dari kalanganlelaki dan wanita juga tidak terkecualidari menjadi peminat muzik ini. Walaubagaimanapun, mereka mengalihkanminat itu kepada dendangan lagu-lagunashid yang liriknya membawa kepadakebaikan dan kesedaran agama.Tidak dapat dinafikan, banyak juganasyid-nasyid ini yang dilihatmenyimpang dari landasan asal lalu sifatkomersialnya melebihi nasihatnya.Liriknya yang asalnya membawa kepadanasihat agama mulai bertukar kepadapuja-puji wanita dan kekasih. Bezanyadengan lagu pop rock, biasa hanyalahkerana ia diadun sedikit denganmenyebut nama-nama Allah sekalisekala, kalimah Islam atau apa-apaelemen Islam.
Amaran Allah
Allah SWT yang menciptakan manusiasememangnya telah memberi peringatanakan hal ini apabila menyebut :-
Maka janganlah kamu wahai wanita,merendahkan (melembutkan) suaramu maka dibimbangi orang yang berpenyakit di hatinya beringinan  jahat kepadamu, maka bercakaplah hanya dengan kata-kata yang baik (kandungan dan tatacaranya)" 
(Al-Ahzab : 32) 
Para ulama tafsir menyebut, suarawanita yang dilagukan adalah termasukdari kecantikan-kecantikan (yang tidakharus dipertonton dan dipeerdengarkankepada lelaki bukan mahram) tiadakhilaf dalam hal ini ( Adwa al-Bayan,5/10 : At-Tashil Li Ulum At-Tanzil,3/137 ; ) Imam As-Suddi berkata :larangan ini bermaksud kaum wanitamenipiskan suaranya (lembut, lunak danmanja) apabila bercakap di hadapankhalayak lelaki.Imam Qurtubi pula mengatakan, keranasuara yang sebegini akan menjadikanorang-orang lelaki munafiq dan ahlimaksiat berfikir jahat (Tafsir IbnKathir, 3/483 ; Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran, 14/177)Berdasarkan dalil ayat ini, apa yangboleh saya fahami adalah nyanyianwanita juga tergolong dalam bab yangdiharamkan oleh Islam apabila iadiperdengarkan kepada lelaki yangbukan mahram. Adapun jika iadinyanyikan oleh kanak-kanak wanita yang belum baligh atau ia dinyanyikankhas untuk para wanita. Ia adalahdibenarkan.Yang dilembutkan dengan sengaja,dimanjakan dan dimerdukan. Ianyaadalah diharamkan untukdiperdengarkan kepada khalayak lelakisecara Ijma' selama-lamanya. ( An-Nihayah, Ibn Athir, 42/2 ; Lisan al-Arab, Ibn Manzur , 73/8 ; Tafsir At-Tabari ; 3/22 ; Hasiyah At-Tohawi ;1/161)Maka kumpulan penyanyi wanita hari initermasuk di dalam kumpulan yang yangdiharamkan Allah. Malah bukan sekadarillah suara sahaja yang bolehmenjadikan mereka tercebur dalamperkara haram, malah pakaian danpergerakkan mereka di khalayak awam juga.
 
Kebiasaannya apabila persembahan dibuat, mereka kerap bersolek-solekandengan pakaian yang canggih manggih.Di samping itu, duduk pula di ataspentas menjadi tontotan lelaki, jikapara ulama semasa menghukumkanharamnya bersanding pengantin di ataspentas dalam keadaan senyap tanpaberkata.Apatah lagi kumpulan penyanyi wanita yang bersolek adakala sepertipengantin ini dan melentuk-lentuktubuh dan suaranya di hadapan lelakibukan mahram, sudah tentu haramnyalebih besar.Dengan pakaian yang menjolok mataditambah ketat, perkara ini menjadisuatu fitnah kepada umat Islam.Selain itu juga, hukum memberisokongan dan menaja penyanyi wanitaadalah haram malah dilaknat Allah danRasulullah saw. Ini berdasarkankepada sabda nabi saw yangdiriwayatkan oleh al-Baihaqi:
“Laknatlah penyanyi perempuan dan kepada siapa mereka perdengarkan nyanyian (pendengar)” 
Rasulullah juga menyatakan bahawapetanda kepada kiamat adalahberleluasanya penyanyi dan penariwanita yang tidak mempunyai perasanmalu dan aib kepada lelaki.Perkara haram adalah haram dan yanghalal tetap halal. Kesimpulannya adalahwanita yang menyanyikan lagu adalahsuatu perkara haram mutlak selama-lamanya. Manakala, pihak yang terlibat juga mendapat saham dosa selamamana dia tidak bertaubat kepada AllahTaala.Rujukan: www.zaharuddin.net
FIQH 
HUKUM WANITA
 
FATWA
KEADAAN DIBOLEHKAN
SEMASA
AWAS !!!
Kategori :
Sosial/Syariah
 Tajuk :
Keadaan Yang Membolehkan Mengumpat(ghibah)
Keputusan :
Majlis Fatwa Negeri PerlisKeadaan Yang Membolehkan Ghibah mengikut keputusanJawatankuasa Syariah adalah seperti berikut:Pertama:Orang yang dizalimiOrang yang dizalimi boleh membuat pengaduan kepadapihak berkuasa untuk mendapat pembelaan dari terusdizalimi. Menurut sebuah hadis yang dikeluarkan olehBukhari dan Tarmizi dari Abu Hurairah r.abermaksud:“Sesungguhnya yang punya hak itu mempunyaiperkataan (berhak berbicara).”Kedua:Meminta bantuan untuk mengubah kemungkaranMenyampaikan sesuatu (perkhabaran) kepada orang yangmampu mengubah kemungkaran. Allah swt berfirman:
“Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan orang) kecuali oleh orang yang dianiayakan. Dan ingatlah Allah sentiasaMendengar Lagi Maha Mengetahui.” 
Ketiga:Meminta FatwaMeminta fatwa seperti dikatakannya kepada Mufti: “Akutelah dianiaya oleh si fulan. Apakah caranya untuk akumendapatkan hak aku?” Diriwayatkan dalam hadismuttafaqun alaih dari Aisyah r.a bahawa Hindun berkatakepada Nabi saw: “Abu Sufyan seorang lelaki yangkedekut. Ia tidak memberikan kepadaku, apa yangmencukupi bagiku dan anakku. Bolehkah aku mengambil(wang) tanpa pengetahuannya?” Maka Nabi sawmenjawab: “Ya, ambillah”.Keempat:Memberi peringatan kepada orang lain terhadaporang fasik.Menyebut keburukan orang fasik untuk dihindari oleh oranglain tidak dikira ghibah (mengumpat) sepertimana hadisyang diriwayatkan oleh: At Tabrani, Ibnu Hibbah dalamKitab Dhu’afa’ dan Ibnu Ady dari Bahz bin Hakimbermaksud:
“Berilah peringatan (kepada manusia)tentang kejahatan orang fasik agar mereka dapat menjauhinya” 
Kelima:Memberi peringatan dari kejahatan seseorang.Keenam: Menyebut seseorang dengan gelaran yangmasyhur bagi dirinya sekiranya tidak dapat diketahuiseseorang melainkan disebut gelaran itu.Ketujuh:Menegakkan hak di mahkamah.
Katakanlah: "Kepunyaansiapakah apa yang ada di langit dan di bumi."Katakanlah: "Kepunyaan Allah." Dia telahmenetapkan atas Diri-Nyakasih sayang. Dia sungguhakan menghimpun kamu pada hari kiamat yang
Pengawasan di semua pintu masuknegara akan diperketatkan sebagailangkah berjaga-jaga bagi mengekangpenularan sejenis wabak baru dikenalisebagai selesema babi yang telahmeragut 68 nyawa di Mexico danmencetuskan suasana cemas di negaraitu. Pengawasan itu membabitkanpemeriksaan kesihatan terhadap orangramai antaranya mereka yangmenunjukkan tanda-tanda demampanas.Menteri Kesihatan, Datuk Seri Liow Tiong Lai berkata,
wabak berkenaanamat berbahaya kerana ia tersebarmelalui manusia bukannya haiwan
seperti selesema burung atau ‘avianflu’ yang pernah melanda negara ini.Beliau bagaimanapun meminta rakyatnegara ini supaya tidak panik keranakerajaan sentiasa berwaspadaterhadap apa jua wabak yang bolehmenyebabkan kematian.Beliau mengulas mengenai wabakselesema babi yang
berpuncadaripada virus
yang tidak pernahdilihat para penyelidik sebelum inikerana ia
mengandungi kombinasivirus babi, burung dan manusia.
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Asyraf Nazir liked this
agus raharja liked this
miehan2658 liked this
ugans liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->