Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
U II 3117 13 Obveznim Udzbenicima

U II 3117 13 Obveznim Udzbenicima

Ratings: (0)|Views: 210|Likes:
Published by Dalibor Perković
Prijedlog Udruge Nastavnici organizirano od 29.5.2013. za pokretanje
postupka ocjene suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o obveznim
udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (NN 65/13)
Prijedlog Udruge Nastavnici organizirano od 29.5.2013. za pokretanje
postupka ocjene suglasnosti s Ustavom i zakonom Pravilnika o obveznim
udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima (NN 65/13)

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Dalibor Perković on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
ocjena
 
ustavnosti
 
i
 
zakonitosti
 
Pravilnika
 
o
 
obveznim
 
udžbenicima...
 
1
 
Zaprimljeno
 
na
 
Ustavnome
 
sudu
 
29.
 
svibnja
 
2013.
 
pod
 
broj
 
U
II
3117/2013
 
Ustavni
 
sud
 
Republike
 
Hrvatske
 
Trg
 
sv.
 
Marka
 
4,
 
10000
 
Zagreb
 
Prijedlog
 
za
 
pokretanje
 
postupka
 
ocjene
 
suglasnosti
 
s
 
Ustavom
 
i
 
zakonom
 
Pravilnika
 
o
 
obveznim
 
udžbenicima
 
 
 pripadaju
ć 
im
 
dopunskim
 
nastavnim
 
sredstvima
 
od
 
23.
 
V.
 
2013.
 
3x
 
Predlagatelj:
 
Udruga
 
Nastavnici
 
organizirano,
 
OIB
 
77576130540,
 
Samoborska
 
cesta
 
6,
 
10090
 
Zagreb;
 
sukladno
č
lanku
 
5.
 
Statuta
 
zastupa
 
 je
 
tajnik
 
Dalibor
 
Perkovi
ć
,
 
prof.
 
Donositelj
 
spornoga
 
akta:
 
Ministarstvo
 
znanosti,
 
obrazovanja
 
i
 
sporta
 
RH,
 
Donje
 
Svetice
 
38,
 
10000
 
Zagreb
 
(u
 
nastavku:
 
‘Ministarstvo’).
 
1.
 
Pravni
 
interes
 
predlagatelja
 
Predlagatelj
 
 je
 
neprofitna
 
pravna
 
osoba,
 
nevladina
 
organizacija,
 
strukovna
 
udruga
 
gra
đ
anskoga
 
društva,
č
iji
 
su
 
ciljevi
 
razvoj,
 
unaprje
đ
enje
 
i
 
promicanje
 
u
č
iteljskoga
 
zvanja
 
te
 
strukovno
 
povezivanje
 
u
č
itelja
 
i
 
nastavnika.
 
Statutarne
 
djelatnosti
 
podnositelja
 
Prijedloga
 
su:
 
promicanje
 
autonomije
 
u
č
itelja
 
u
 
odabiru
 
udžbenika,
 
nastavnih
 
sredstava
 
i
 
metodologije
 
rada;
 
sudjelovanje
 
u
 
kreiranju
 
relevantnih
 
propisa
 
pomo
ć
u
 
inicijativa,
 
peticija
 
i
 
prijedloga;
 
suradnja
 
s
 
mjerodavnim
 
državnim
 
tijelima
 
(
Ministarstvo
 
obrazovanja
)
 
i
 
pravnim
 
osobama
 
s
 
 javnim
 
ovlastima
 
(
 Agencija
 
za
 
odgoj 
 
 
obrazovanje,
 
 Agencija
 
za
 
strukovno
 
obrazovanje
 
 
obrazovanje
 
odraslih,
 
Nacionalni 
 
centar 
 
za
 
vanjsko
 
vrjednovanje
 
obrazovanja
);
 
poboljšanje
 
društvenoga
 
i
 
materijalnoga
 
položaja
 
nastavnika;
 
poticanje
 
stru
č
noga
 
usavršavanja
 
nastavnika
 
i
 
me
đ
unarodne
 
usporedbe
 
obrazovnih
 
sustava;
 
suradnja
 
s
 
roditeljima
 
u
 
stvaranju
 
sigurnoga
 
ozra
č
 ja
 
u
 
nastavi
 
putem
 
predavanja
 
i
 
radionica;
 
poboljšanje
 
radnih
 
uvjeta
 
(opremljenost
 
škola,
 
broj
 
u
č
enika
 
po
 
razredu,
 
 jednosmjenski
 
rad,
 
uklju
č
enje
 
u
č
enika
 
s
 
teško
ć
ama);
 
 ja
č
anje
 
uloge
 
nastavnika
 
u
 
stvaranju
 
predmetnih
 
kurikula.
 
Predlagatelj
 
okuplja
 
nastavnike
 
iz
 
svih
 
hrvatskih
 
krajeva
 
i
 
svih
 
nastavnih
 
podru
č
 ja,
 
koji
 
su
 
zainteresirani
 
za
 
hrvatski
 
obrazovni
 
sustav
 
i
 
dosad
 
su
 
dokazali
 
da
 
su
 
spremni
 
raditi
 
na
 
njegovu
 
razvoju
 
i
 
unaprje
đ
enju.
 
Udruga
 
sudjeluje
 
u
 
savjetovanjima
 
o
 
hrvatskom
 
obrazovanju,
 
a
 
neke
 
 je
 
teme
 
pokrenula
 
u
 
trenutku
 
dok
 
se
 
o
 
tome
 
uop
ć
e
 
nije
 
govorilo.
 
Zbog
 
svojega
 
djelovanja
 
i
 
zauzetosti
 
prepoznata
 
 je
 
u
 
 javnosti
 
kao
 
nezaobilazni
 č
imbenik
 
u
 
svim
 
raspravama
 
koje
 
se
 
odnose
 
na
 
tu
 
temu.
 
Inicijativu
 
predlagatelja,
 
prijedlog
 
reforme
 
pedagoškoga
 
sustava
 
do
 
sada
 
 je
 
svojim
 
potpisom
 
poduprlo
 
više
 
od
 
osam
 
tisu
ć
a
 
u
č
itelja
 
i
 
nastavnika
 
koji
 
rade
 
u
 
hrvatskih
 
školama.
 
Mrežne
 
stranice
 
Udruge
 
tjedno
 
imaju
 
od
 
10
 
do
 
50
 
tisu
ć
a
 
posjeta.
 
 
ocjena
 
ustavnosti
 
i
 
zakonitosti
 
Pravilnika
 
o
 
obveznim
 
udžbenicima...
 
2
 
2.
 
Povod
 
obra
ć
anja
 
Ustavnomu
 
sudu
 
Ministar
 
znanosti,
 
obrazovanja
 
i
 
sporta
 
donio
 
 je
 
23.
 
svibnja
 
2013.
 
Pravilnik 
 
o
 
obveznim
 
udžbenicima
 
 
 pripadaju
ć 
im
 
dopunskim
 
nastavnim
 
sredstvima
 
(u
 
nastavku
 
Pravilnik 
),
 
klasa
 
602
09/13
01/00016,
 
ur.
 
broj
 
533
21
13
0001
 
(Prilog
 
1
).
 
Vijest
 
o
 
potpisivanju
 
Pravilnika
 
(Prilog
 
2
)
 
i
 
objavu
 
dostupnosti
 
skeniranoga
 
Pravilnika
 
(Prilog
 
3
)
 
Ministarstvo
 
 je
 
objavilo
 
na
 
svojim
 
mrežnim
 
stranicama
 
24.
 
svibnja
 
2013.
 
nave
č
er.
 
http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12471&sec=1933
 
Pravilnik
 
 još
 
nije
 
objavljen
 
u
 
Narodnim
 
novinama
 
niti
 
 je
 
stupio
 
na
 
snagu.
 
U
 
to
č
ki
 
7.2.
 
odluke
 
U
I
5654/2011
 
od
 
15.
 
velja
č
e
 
2012.
 
(NN
 
20/12)
 
Ustavni
 
sud
 
RH
 
utvrdio
 
 je:
 
„Ne
 
postoje
 
ustavne
 
zapreke
 
za
 
odlu
č
ivanje
 
Ustavnoga
 
suda
 
u
 
skladu
 
s
 č
lankom
 
125.
 
alinejama
 
1.
 
i
 
2.
 
Ustava
 
i
 
prije
 
no
 
što
 
zakoni
 
odnosno
 
drugi
 
propisi
 
u
 
smislu
č
lanka
 
90.
 
stavka
 
1.
 
Ustava
 
stupe
 
na
 
snagu.“
 
Stoga
 
 je
 
ovaj
 
prijedlog
 
pravodoban,
 
a
 
Ustavni
 
se
 
sud
 
o
 
njemu
 
može
 
izjasniti
 
i
 
prije
 
nego
 
Pravilnik 
 
stupi
 
na
 
snagu,
 
dapa
č
e,
 
poželjno
 
 je
 
da
 
to
 
u
č
ini,
 
ili
 
da
 
barem
 
privremenom
 
mjerom
 
odgodi
 
nastup
 
pravnih
 
posljedica
 
stupanja
 
na
 
snagu
 
spornoga
 
Pravilnika
 
zbog
 
teških
 
posljedica
 
za
 
obrazovni
 
sustav
 
koje
 
bi
 
one
 
mogle
 
izazvati.
 
I.
 
O
 
FORMALNOJ
 
NEUSTAVNOSTI
 
I
 
NEZAKONITOSTI
 
CIJELOGA
 
PRAVILNIKA
 
3.
 
Postupovna
 
neustavnost
 
i
 
nezakonitost
 
Pravilnika
 
 Zakon
 
o
 
udžbenicima
 
za
 
osnovnu
 
 
srednju
 
 školu
 
(NN
 
27/10
 
i
 
55/11)
 
odre
đ
uje:
 
Č
lanak
 
10.
 
(1)
 
Na
 
Popisu
 
udžbenika
 
 
 pripadaju
ć 
ih
 
dopunskih
 
nastavnih
 
sredstava
 
nalaze
 
se
 
udžbenici
 
i
 
pripadaju
ć
a
 
dopunska
 
nastavna
 
sredstva
 
koji
 
su
 
Pravilnikom
 
o
 
obveznim
 
udžbenicima
 
 
 pripadaju
ć 
im
 
dopunskim
 
nastavnim
 
sredstvima
 
utvr
đ
eni
 
kao
 
obvezni
 
i
 
imaju
 
pozitivno
 
stru
č
no
 
mišljenje
 
o
 
uskla
đ
enosti
 
s
 
nacionalnim
 
i
 
predmetnim
 
kurikulumom
 
i
 
Udžbeni 
č 
kim
 
standardom
.
 
...
 
(4)
 
Pravilnik 
 
iz
 
stavka
 
1.
 
ovog
č
lanka
 
donosi
 
ministar
 
na
 
prijedlog
 
stru
č
nog
 
povjerenstva.
 
(5)
 
Stru
č
no
 
povjerenstvo
 
iz
 
stavka
 
4.
 
ovog
č
lanka
 
ima
 
sedam
č
lanova
 
koje
 
imenuje
 
ministar,
 
iz
 
reda
 
u
č
itelja
 
i
 
nastavnika
 
te
 
predstavnika
 
stru
č
nih
 
udruga
 
iz
 
podru
č
 ja
 
odgoja
 
i
 
obrazovanja.“
 
Nasuprot
 
tome,
 
Ministar
 
 je
 
donio
 
Pravilnik 
 
na
 
svoju
 
ruku
,
 
a
 
ne
 
sukladno
č
l.
 
10.
 
stavku
 
4.
 
 Zakona
 
o
 
udžbenicima
 
za
 
osnovnu
 
 
srednju
 
 školu
,
 
tj.
 
na
 
prijedlog
 
stru
č
noga
 
povjerenstva
 
iz
č
lanka
 
10.
 
stavka
 
5.
 
 Zakona
 
o
 
udžbenicima
 
za
 
osnovnu
 
 
srednju
 
 školu
.
 
Izravnu
 
zakonodavnu
 
delegaciju
 
u
 
konkretnom
 
slu
č
aju
 
Ministar
 
nije
 
imao.
 
On
 
nije
 
bio
 
ovlašten
 
na
 
vlastitu
 
pobudu
 
donijeti
 
ovaj
 
Pravilnik 
.
 
Time
 
 je
 
prekora
č
io
 
svoje
 
ovlasti.
 
Zbog
 
toga
 
 je
 
Pravilnik 
 
u
 
cijelosti
 
nesuglasan
 
s
 
odredbama:
 
 
č
lanka
 
18.
 
organskoga
 
 Zakona
 
o
 
sustavu
 
državne
 
uprave
 
(NN
 
150/11
 
i
 
12/13):
 
„Ministri...
 
donose
 
pravilnike...
 
za
 
provedbu
 
zakona...
 
kad
 
su
 
na
 
to
 
izrijekom
 
ovlašteni,
 
u
 
granicama
 
dane
 
ovlasti.“
 
 
č
lanka
 
5.
 
stavka
 
1.
 
Ustava
:
 
„U
 
Republici
 
Hrvatskoj
 
zakoni
 
moraju
 
biti
 
u
 
suglasnosti
 
s
 
Ustavom,
 
a
 
ostali
 
propisi
 
i
 
s
 
Ustavom
 
i
 
sa
 
zakonom.“
 
Ministarstvo
 
obrazovanja
 
u
 
 javnoj
 
 je
 
raspravi
 
10.
 
svibnja
 
2013.
 
bilo
 
upozoreno
 
i
 
pozvano
 
da
 
objavi
 
imena
č
lanova
 
Stru
č
noga
 
povjerenstva
 
(Prilog
 
7,
 
to
č
ka
 
1).
 
 
ocjena
 
ustavnosti
 
i
 
zakonitosti
 
Pravilnika
 
o
 
obveznim
 
udžbenicima...
 
3
 
Ministarstvo
 
se
 
o
 
tome
 
do
 
danas
 
nije
 
o
č
itovalo
 
pa
 
se
 
ne
 
može
 
pretpostaviti
 
da
 
 je
 
Stru
č
no
 
povjerenstvo
 
ipak
 
bilo
 
imenovano,
 
makar
 
potajice,
 
i
 
da
 
 je
 
ono
 
Ministru
 
predložilo
 
donošenje
 
Pravilnika
,
 
i
 
to
 
u
 
obliku
 
u
 
kojem
 
 je
 
donesen,
 
nakon
 
uzimanja
 
u
 
obzir
 
rezultata
 
 javne
 
rasprave.
 
Zbog
 
svega
 
toga
 
Pravilnik 
 
u
 
cijelosti
 
valja
 
smatrati
 
nesuglasnim
 
zakonu.
 
Radi
 
otklanjanja
 
opasnosti
 
proteka
 
vremena
 
i
 
pravnih
 
u
č
inaka
 
možebitnog
 
stupanja
 
na
 
snagu
 
Pravilnika
,
 
predlaže
 
se
 
da
 
ga
 
Ustavni
 
sud
 
u
 
cijelosti
 
poništi
.
 
Opreza
 
radi,
 
želi
 
se
 
istaknuti
 
i
 
druge
 
okolnosti
 
o
 
kojima
 
bi
 
donositelj,
 
u
 
mogu
ć
em
 
ponovljenom
 
postupku
 
donošenja,
 
morao
 
voditi
 
ra
č
una,
 
a
 
Ustavni
 
ih
 
sud
 
ve
ć
sada
 
može
 
uzeti
 
u
 
obzir.
 
4.
 
Izigravanje
 
 javne
 
rasprave
 
Č
lanak
 
22.
 
 Zakona
 
o
 
 procjeni 
 
u
č 
inaka
 
 propisa
 
(NN
 
90/11)
 
propisuje:
 
(1)
 
Nakon
 
što
 
Stru
č
ni
 
nositelj
 
izrade
 
propisa
 
izradi
 
propis
 
i
 
Prijedlog
 
iskaza,
 
dužan
 
ih
 
 je
 
staviti
 
na
 
 javnu
 
raspravu
 
 javnosti
 
i
 
zainteresiranoj
 
 javnosti
 
u
 
trajanju
 
od
 
najmanje
 
15
 
do
 
najviše
 
30
 
dana.
 
(2)
 
Javna
 
rasprava
 
iz
 
stavka
 
1.
 
ovoga
č
lanka
 
provodi
 
se
 
na
 
na
č
in
 
kako
 
 je
 
ovim
 
Zakonom
 
odre
đ
eno
 
za
 
provedbu
 
savjetovanja
 
o
 
Nacrtu
 
prijedloga
 
iskaza.
 
O
 
savjetovanju,
 
tj.
 
dovršetku
 
 javne
 
rasprave
č
lanak
 
19.
 
stavak
 
4.
 
 Zakona
 
o
 
 procjeni 
 
u
č 
inaka
 
 propisa
 
odre
đ
uje:
 
„Nakon
 
provedenog
 
savjetovanja,
 
Stru
č
ni
 
nositelj
 
izrade
 
propisa
 
 je
 
putem
 
svog
 
Koordinatora
 
dužan
 
razmotriti
 
sve
 
primjedbe,
 
prijedloge
 
i
 
mišljenja
 
 javnosti
 
i
 
zainteresirane
 
 javnosti
 
na
 
Nacrt
 
prijedloga
 
iskaza
 
te
 
o
 
prihva
ć
enim
 
i
 
neprihva
ć
enim
 
primjedbama
 
i
 
prijedlozima
 
obavijestiti
 
 javnost
 
i
 
zainteresiranu
 
 javnost
 
putem
 
svoje
 
internetske
 
stranice
.“
 
Povratna
 
informacija
 
o
 
 javnoj
 
raspravi
 
 još
 
uvijek
 
nije
 
dostupna
 
pa
 
se
 
ne
 
može
 
smatrati
 
da
 
 je
 
 javna
 
rasprava
 
„provedena“.
 
Bez
 
obzira
 
 je
 
li
 
donositelj
 
u
 
konkretnom
 
slu
č
aju
 
trebao
 
formalno
 
postupati
 
prema
 
 Zakonu
 
o
 
 procjeni 
 
u
č 
inaka
 
 propisa
,
 
on
 
 je
 
u
 
stvarnosti
 
morao
 
napraviti
 
Procjenu
 
u
č
inka
 
dosadašnjega
 
Pravilnika
 
o
 
obveznim
 
udžbenicima
 
 
 pripadaju
ć 
im
 
dopunskim
 
nastavnim
 
sredstvima
 
(NN
 
40/10),
 
tj.
 
dati
 
ocjenu
 
dosadašnjega
 
stanja,
 
ciljeve
 
koje
 
namjerava
 
posti
ć
i
 
novim
 
odredbama
 
te
 
razloge
 
za
 
konkretna
 
nova
 
rješenja.
 
Naime,
 
zbog
č
ega
 
bi
 
ina
č
e
 
išao
 
donositi
 
novi
 
propis
 
u
 
materiji
 
gdje
 
 je
 
zakonska
 
obveza
 
ve
ć
bila
 
zadovoljena,
 
i
 
to
 
prije
 
tri
 
godine,
 
u
 
roku
 
propisanim
č
lankom
 
34.
 
stavkom
 
3.
 
 Zakona
 
o
 
udžbenicima
 
za
 
osnovnu
 
 
srednju
 
 školu
?
 
A
 
ako
 
 je
 
ve
ć
išao
 
procjenjivati
 
u
č
inak
 
dosadašnjega
 
Pravilnika
,
 
te
 
na
 
kraju
 
potpisati
 
novi
 
Pravilnik 
,
 
donositelj
 
nije
 
mogao
 
zanemariti
 
ustavne
 
odredbe:
 
 
„Republika
 
Hrvatska
 
[...]
 
 je
 
[...]
 
demokratska
 
i
 
socijalna
 
država.“
 
(
č
l.
 
1.
 
st.
 
1.)
 
 
„vladavina
 
prava
 
i
 
demokratski
 
višestrana
č
ki
 
sustav
 
najviše
 
su
 
vrednote
 
ustavnoga
 
poretka
 
Republike
 
Hrvatske
 
i
 
temelj
 
za
 
tuma
č
enje
 
Ustava“
 
(
č
l.
 
3.)
 
 
„Svatko
 
 je
 
dužan
 
držati
 
se
 
Ustava
 
i
 
prava
 
i
 
poštovati
 
pravni
 
poredak
 
Republike
 
Hrvatske.“
 
(
č
l.
 
5.
 
st.
 
2.)
 
 
„Svako
 
ograni
č
enje
 
slobode
 
ili
 
prava
 
mora
 
biti
 
razmjerno
 
naravi
 
potrebe
 
za
 
ograni
č
enjem
 
u
 
svakom
 
pojedinom
 
slu
č
aju.“
 
(
č
l.
 
16.
 
st.
 
2.)
 
 
„Država
 
štiti
 
materinstvo,
 
djecu
 
i
 
mladež
 
te
 
stvara
 
socijalne,
 
kulturne,
 
odgojne,
 
materijalne
 
i
 
druge
 
uvjete
 
kojima
 
se
 
promi
č
e
 
ostvarivanje
 
prava
 
na
 
dostojan
 
život.“
 
(
č
l.
 
62.)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->