Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter Volume 5 Issue 24

Newsletter Volume 5 Issue 24

Ratings: (0)|Views: 64|Likes:
Published by AACO
Newsletter Volume 5 Issue 24
Newsletter Volume 5 Issue 24

More info:

Published by: AACO on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
qytetërimit evropian”.
 
 Në librin “Mosmarrëveshja”, Kadare heq një paralele mes shqiptarëve dhe Europës duketheksuar se ngjajnë për nga ashpërsia. KëtëKadare e konkretizon me faktin se ky konti-nent (Europa) ka lindur dy përbindëshat më tërrezikshëm të shekullit të 20 e këtej: Fashiz-min dhe bolshevizmin. Por po vetë kjo Eu-ropë i ka mbytur ato.
 
“Nuk e mbytën fashizmin dhe komunizmin as popujt e Afrikës, as Kina dhe as India apondonjë kontinent tjetër. Dhe këtu është forcae qytetërimit europian, që ai edhe kur pjell keqen di ta mbysë atë. Besoj se tashmë tëgjithë e kujtojnë parullën tonë pas rënies sëkomunizmit: E duam Shqipërinë si gjithëEuropa”.
 
 Një tjetër temë me të cilën u përball shkrimta-ri Kadare në mbrëmjen letrare në Këln ishteedhe periudha e sundimit osman në Shqipëri, për të cilën pati një sërë pyetjesh nga të pranishmit. Dihet tashmë se në Kosovë, por edhe në Shqipëri, është vënë në diskutimraporti i Shqipërisë së atëhershme dhe push-timit osman. Shumë debate kanë nisur edhembi ndryshimin e teksteve të historisë për  periudhën osmane. Ka shumë teza që vënë nëdiskutim këtë periudhë historike. Kadare menjë gjuhë të ashpër u shpreh mjaft kritik ndajkësaj teme.
 
“Thelbi dhe baza e historisë nuk mund tëndryshohet, ajo mund të interpretohet sipasinteresave të ditës, por kurrsesi nuk mund tëndryshojë”.
 
Këtë “teori” që ka dalë tashmë në skenënteori që vetëm dy nga këta popuj duhet tëqëndrojnë në Europë, ndërsa një duhetzhdukur.
 
S’mund të ketë Shqipëri jashtë qytetërimiteuropian
 
“Populli i dëbuar, që është populli shqip-tar, duhej të dëbohej me forcë, me ndarje,me shpërngulje, me denatyrim, duke provuar të gjitha mënyrat. Madje për  parantezë: gjuha shqipe në Europë është evetmja endaluar me ligj për shekuj të tërë. Nuk kanjë gjuhë tjetër indo
-
evropiane që është endaluar si shqipja dhe kjo ende nuk ështëshpjeguar nga historiografia shqiptare”.
 
Duke u nisur nga këto fakte, sipas Ka-daresë shqiptarët megjithatë kanë një lloj përkushtimi disi të habitshëm për Eu-ropën, për qytetërimin europian. “Ata ekanë kuptuar se s’mund të ketë Shqipëri jashtë komunitetit europian, jashtë
Ismail Kadare, pushtimi osman nuk i ka mbrojtur Shqiptarët nga sllavët (fq5)
 
SPECIALPOINTS OFINTEREST:
Letter to the Execu-tive office & StateDept.
No Sided articles andno restriction for ourmembers, our guestand our friends.
Latest needs for ourcommunity and thelatest resolutions
Our Free Voicethrough our words.
INSIDE THISISSUE:
Kadare
Faqe1-5
Kerkese
Faqe1
Erisa Xhaxho, Pe-ter Lucas, GeriKokalari
Faqe2-3,4-5
Raimonda Moisiu,Afrim Krasniqi,Vullnet Mato,
Faqe5-79, 12
Vasil Tabaku,Cezar Ndreu,
Faqe6-77,-9,10-1417-19
AdresaAnetaresimi
Faqe28
“NEW LIFE” JETA E RE
 
Our Words Weekly Issue 
Qershor 17, 2013 Volume 5, Issue 24
Kërkesë për anullimin e Konferencës së Londrës së vitit 1913 nga Koco Danaj
 
Kërkesë për anullimin e Konferencës sëLondrës së vitit 1913 nga Koco Danaj
 
Shenim
 
Variant I shkurtuar te materialit, qe i eshtederguar 6 ministrave te jashtem qe organizuanmbledhjen kolonialiste te Londres. Natyrishtvetem pjesen hyrese qe eshte per nje publik tegjere.Dr.Koco Danaj
 
Kryetar i Lista per Shqiperi natyrale
 
Duke studjuar dhe analizuar Konferencën eLondrës së viteve 1912
-
1913 e cila coptoi në pesë pjesë kombin shqiptar,Duke studjuar në vazhdimesi diskutimet ne këtëKonferencë që nga 16 dhjetori I vitit 1912 derine 29 korrik 1913
 
Duke studjuar thelbin e kësaj konference dheqëllimin për të cilin ajo u mblodhDuke studjuar lidhjen e saj me konferencat e emëvonshme në të cilat dhe për të cilat u fol dhediskutua për kombin shqiptar 
 
Duke u bazuar në gjëndjen aktuale të kombitshqiptar 
 
Paraqesim para jush konkluzionet si më poshtë:1
-
Takimet e ambasadoreve te 5 fuqive temëdha, Italisë, Francës, Gjermanisë, Austro
-
Hungarisë, Rusisë nën drejtimin e ministrit të jashtëm britanik Eduard Grey, nuk përbëjn bazën e mjaftueshme për të qënë një konfer-encë. Për më tepër, nuk përbëjnë bazën pëe tëqënë një konferencë zyrtare. Cilat janë argu-mentet që sillen në favor të tezës sëlartëpërmëndur:1
-
Periudha midis 16 dhjetorit 1912 deri ne 29korrik 1913 me shume kane qene takime am- basadoresh te gjashte fuqive te medha se sa njekonference zyrtare. Njohesi dhe studjuesi me imire i saj, profesor Arben Puto, shprehet se:Është për tu theksuar që Konferenca gjatëzhvillimit të punimeve të saj nuk mbajti procesverbale, cka do të thotë se nuk kanë mbetur raporte të rregullta zyrtare mbi punimet e
 Albanian
-
 American
Ismail Kadare, Pushtimi osman nuk i kambrojtur shqiptarët nga sllavët
 
 Në fundjavë në Këln të Gjermanisë ishte iftuar shkrimtari Ismail Kadare, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij dhe shkrimtarja enjohur, Helena Kadare. Kadare foli ndër tëtjera për raportin Shqipëri
-
Europë
-
Peran-dori osmane
 
 Nga Mimoza Cika
-
Kelmendi,Bashkëbisedimi me shkrimtarin u fokusuamë shumë në librat më të fundit të Kadaresëdhe veçanërisht në temat më aktuale që preokupojnë shqiptarët në Shqipëri dheKosovë. Duke u nisur nga jehona që ka bërëlibri më i fundit i tij “Mosmarrëveshja”, pjesë e të cilit u lexuan në sallë shqip dhegjermanisht, interesimi i publikut u ndal së shumti në temën mjaft delikate të raportitmes Shqipërisë dhe Europës, apo të raportittë Shqipërisë me kohën e pushtimit turk, për të cilën kohët e fundit ka pasur shumëdiskutime.
 
Sipas Kadaresë, problemi thelbësor mbetetraporti i Shqipërisë me Europën.
 
“Nuk ka problem të Ballkanit, ballkanas –  ballkanas ose problem të Shqipërisë, shqip-tar – shqiptar. Nuk ka asnjë problem të asnjë populli të gadishullit pa qenë i lidhur meEuropën”.
 
Për Kadarenë, shqiptarët janë një ndër tre popujt më të rëndësishëm në Ballkan. Prakëta janë: shqiptarët, grekët dhe serbët. Por,sipas tij, ka mbi një shekull që pati lindur një
 
Page 2 Our Words
MENAXHIMI I RREZIQEVEBANKARE NË SHQIPËRI NË KUAD-RIN E KRIZËS GLOBALE FINAN-CIARE
 
MA. Erisa Xhaxho
 
matematikore të përfshirë në menaxhimine metodologjive të rrezikut të një institu-cioni dhe
 
(2) Analiza e skenarëve (historike osehipotetike), skenarët potencialisht tëdëmshëm janë të specifikuar dhevlerësuar me ndikimin real të tyre.Disavantazhi kryesor i testeve theksoj ,është se ata, në dallim nga sistemet VAR,nuk do të caktojnë probabilitetinin indi-viduale të rezultateve, i cili lë në përgjegjësi të menaxhimit , për të gjykuar rëndësinë e vlerave individuale apo ske-narëve. Megjithatë, testim i stresit mundtë konsiderohet si "një plotësim natyror"me sistemet VAR dhe, në fakt, “Kërkohetnga Komiteti i Bazelit, si një nga shtatëteresit janë përgatitur tre teste që përfshijnëmonedhat lek, usd, dhe euro.
 
Shock 
-
u i normës së interesit për monedhënvendase (zhvendosja paralele e normës aktualetë interesit prej 2.1 % me 5 pikë bazë) pakësonkapitalin rregullator të sistemit bankar me 12.7miliardë lekë dhe normën e tij të mjaf-tueshmërisë me 4 pikë bazë.Shock 
-
u i dytë mat ndikimin mbi kapitalinrregullator të ndryshimit prej 5 pikë bazë tënormës aktuale të interesit për euron, sipasnormës së interesit 2.1 % dhe normës së re tëinteresit prej7.1 % .Norma e mjaftueshmërisë së sistemit dotë ulej në 16.3 % pas aplikimit të shock 
-
ut.Rezultatet e shock 
-
ut të tretë, rritja prej 5 pikë bazë e normës aktuale të interesit në monedhënUsd, flasin për rënie në nivelin e kapitalitrregullator të sistemit me 920 milionë lekëedhe ulje prej 0.3 pikë bazë të normës së mjaf-tueshmërisë për sistemin.
 
2.6.3 Rreziku i kreditit.
 
 Në lidhje me stress testing e rrezikut të kredititnënçmimit të lekut kundrejt dy monedha-ve kryesore (euro, usd) mbi kapitalinrregullator të sistemit dhe normën e mjaf-tueshmërisë së kapitalit.
 
 Në fund të qershorit 2011 pozicioni valu-tor neto i sistemit në monedhat euro dheusd është respektivisht, “short“ në 1.5miliardë lekë dhe “long“ në 1 miliardëlekë, duke e ekspozuar sistemin ndajmbiçmimit të euros dhe nënçmimit tëdollarit amerikan, ndaj monedhës vendaselek. Nëse do të supozonim një mbiçmimtë monedhës euro ndaj asaj vendase lek me 40 % ndikimi në normën e mjaf-tueshmërisë së kapitalit të sistemit do tëishte rënie e tij me 0.2 pikë bazë Nëse do të supozonim një nënçmim tëmonedhës usd ndaj asaj vendase lek me 40%, ndikimi në normën e mjaftueshmërisësë kapitalit të sistemit do të ishte rënie e tijme 0.1 pikë bazë2.6.2 Rreziku i normës së interesit.
 
 Në lidhje me rrezikun e normës së in-kushtet që duhet plotësuar në modelet e brëndshme. Edhe pse testimi i stresitështë disi arbitrarë, kontributi i tij është tëndihmojë në menaxhimin e rrezikut, sidhe të bëhemi të vetëdijshëm për dobësitënë analizat ekzistuese të probabilitetitDuke u përpjekur të dallohen paraprakishtrreziqet e mundshme dhe të propozohenveprimet për shmangien e tyre në sistemin bankar shqiptar, në këtë seksion do tëtrajtohet analiza e sistemit me anë tëmetodës “stress
-
testing“. Kështu do shihetsesi mund të përballet sistemi ynë bankar si rezultat i goditjeve ekstreme por tëmundshme. Ndër rreziqet e mundshmeanalizohet rreziku i kursit të këmbimit,rreziku i normave të interesit dhe rreziku ikredisë si dhe rreziqet indirekte të kredititnëpërmjet kredidhënies në valutë.2.6 .1 Rreziku i kursit të Këmbimit
 
Rreziku i kursit të këmbimit merr nëkonsideratë ndikimin e mbiçmimit/
MENAXHIMI I RREZIQEVE BANKARE NË SHQIPËRI NË KUADRIN E KRIZËS GLOBALE
gjysëm
-
koloni e fuqive të mëdhaeuropiane.
 
Historiografia shqiptare duhet tëgjurmojë më shumë në lidhjet eMalit të Zi me Portën e Lartë,kryesisht në mes të krajl Nikolla I etë Sulltan Abdulhamid II në kohën pas vitit 1883, sepse gjatë kësajkohe shumë kryengritje kanë“heshtur” në këto treva luftarake tëShqipërisë së Veriut gjatë shek.XIX. Ato filluan (çuditërisht!) pasvdekjes së Sulltan Abdulhamid(1909) deri në Shpalljen ePavarësisë Kombëtare Shqiptare nëVlorë më 1912.
 
8.
 
Krajl Nikolla parapëlqente të merrejme mitet e kahershme sllave. Kur iPerandorisë Otomanekëto toka nuk idhimbeshin, sepse toka perandorake kishte boll,sepse këto toka i kishtelarg, sepse nuk donte“probleme” në kufij tësaj, etj.
 
Kompromiset e Portës sëLartë me disa fuqi euro- piane për tokat shqiptarenë Malin e Zi të sotëmishin fatkeqësikombëtare shqiptare,sepse edhe vet Peran-doria Otomane, nga kohae pas Tanzimatit (1839) po kthehej dora
-
dorës nënjë vend të varur, në njëi tij, kryeministri Gjuka-noviç.
 
Perandoria Otomanekishte kohë para mjaltimitme krajl Nikollën që po i“tradhtonte”, si me thanë“hijshëm” e pistë, shqip-tarët në trevat e vetaetnike nga Budva e Tivarideri në Pljevlja e Rozhajë.Kufini perëndimor i perandorisë ishte në dyerte Malit të Zi. Sa herë ikërkonte Rusia e Francaapo ndonjë tjetër konçe-sione iu jepte tokat shqip-tare dinastisë Petroviç
-
 Njegoshe.
 
Krajl Nikolla i Malit të Zi nuk është simbol i Shqiptarëve (vijon)
 
shpalli luftë PerandorisëOtomane (1876) e tregëtoiargumentin mitik sikur ishte një “hakmarrje për Betejen e Fushë Koso-vës” (1389).
 
 Në fakt kjo luftë e krajl Nikollës ishte lufta e pambyllun e vitit 1862kundër otomanëve dhevazhdim i projektit pansllav në aneksimin etokave shqiptare (nënPerandorinë Otomane nëtë pesë vilajetet: Shkodrës,Kosovës, Manastirit,Janinës, Selanikut). Kjoluftë ishte rebus i takimittë para nëntë viteve me perandorin francez, Napoleon III (1852
-
1870), i takimit të para tetë viteve meCarin e Rusisë,Aleksandri II (1855
-
1881), etj.. Kjo luftëishte edhe subvension(pro)sllav ekundërshqiptar qëishte demonstrueedhe rrugëve tëKotorrit (1871) nga idërguari misionar icarit rus, princiDolgorukov, qëshpërndante shuma tëmëdha në mes të popullit të atyshëmserbo
-
malazez, etj.
 
It takes for Diaspora to get moving to take the Guilty Albanian Politicians to the ICC Hague
 
Ky krajli malazez, Nikolla I,qëndroi 58 vjet në fronin e princite të mbretit të Malit të Zi, mashumë se çdo ushëheqës tjetër nëhistorinë e shtetit malazez prej nga“peshkopata princore” e Petroviç
-
 Njugoshëve deri tek republika esotme e Gjukanoviçit.
 
Krajl Nikolla qëndroi në pushtetedhe ma shumë se sa vet Tito iJugosllavisë Avnjoiste, aqsa kavite jete presidenti i sotëm i Malittë Zi, Filip Vujanoviç.
 
Krajl Nikolla në këto 58 vite emori Malin e Zi me territor princi- pate rreth 4.700 km2 (me aneksimedhe të tokave etnike shqiptare)dhe mbi 80.000 banorë (në mestyre edhe shqiptarë etnik) dhe erriti sipërfaqen e principatës embretnisë malazeze rreth tre herë,
I njejti njeri qe dekretoi votimin me dyduar dhe tani eshte kandidon per de-putet, si mund tu besojm ne ketyre?Njeri do te pasuroet, tjetri do te shesivendin, opozitari do pushtet, a ka meburra ne Shqiperi per vatan e katandi?
 
Borders in 1913 that sparked worldconflicts as well as 100 years of crimes...Why are we not splitting anartificial created UK that caused all of these? Give the lands back to the Irishand others
 
Any leaders outthere that want noposts in Albania? Sofar nothing yet!!!
 
If the responsible parties are notheld accountable than previousmistakes and crimes might be re-peated….Gerdec Albania anyone?
 
Gerdec Albania no onewants to extradite ShkelzenBerisha and all the millionsspent??? Why not Congress?
 
Waiting on US CONGRESS
 
Vetedigjet duke pritur ngaSHBA per ndihme ne ti-rane...Lirak Bejko
 
 
Page 3 Volume 5, Issue 24
Shqiptaret ne Kosove nga te tere anet per te mbrojtur te drejtat e tyre
 
Qëndrimi i Rusisë ndaj Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (vijon)
 
Qëndrimi i Rusisë ndaj LidhjesShqiptare të Prizrenit
 
Mr. Shemsi Ajvazi:
 
Qëndrimi i Rusisë zyrtare ndajLidhjes së Prizrenit nuk dallon ngaqëndrimi i saj ndaj lëvizjes çlirimtareshqiptare në përgjithësi. Ai ishterezultat i aspiratave imperialiste rusendaj Ballkanit, të cilin Rusia e kon-sideronte hapësirë shumë tërëndësishme gjeostrategjike për kontrollimin e procesit të shpërbërjessë Perandorisë Osmane, me qëllim qëtë përfitojë sa më shumë nga ky proces, sepse Ballkani do t’ishërbente si “placdarm” për kontrolli-min e shteteve evropiane dhe për  pengimin e ekspansionit të tyre nëdrejtim të Lindjes, për të cilën Rusiaushqente aspirata të vjetra që ngakoha e perandoreshës Ekaterina II, plot një shekull para se të fillonte“kriza lindore”.
 
 Në momentin kur Ekaterina II arritinë fronin e Rusisë, diplomacia rusefilloi të ndërmarrë hapat për tarikthyer prestigjin ndërkombëtar tëRusisë. Hapi i parë diplomatik iEkaterinës II ishte afrimi me Austro
-
Hungarinë. Më 1780 Ekaterina IItakohet në Mogilevë me perandorinJozef, ku arrihet qëndrimi identik iRusisë dhe i Austro
-
Hungarisë ndajTurqisë dhe Polonisë. Pastaj e tërëvëmendja e diplomacisë ruse, të cilën popujt sllavoortodoks filloi tazbatonte përsëri propagandëndemagogjike nga koha e Ekate-rinës II për t’u treguar si mbro- jtëse dhe çlirimtare e tyre dhe etë krishterëve të tjerë lindorë.Pasi që Rusia në atë kohë ishte edobët, vepronte në bashkëpunimme shtetet e tjera evropiane,duke hyrë në lojëra të ndryshmediplomatike, sidomos me Austro
-
Hungarinë, e cila kishte aspiratate ngjashme dhe ishte shumësensibile, kur ishte fjala për sllavët, të cilëve ua kishte dronëdhe i shihte si rrezik për peran-dorinë e vet.
 
 Në këto rrethana shqiptarët nuk ishin të përshtatshëm për t’ufutur në skemën e politikëscariste ruse në Ballkan, pasi qënuk ishin sllavë dhe shumica etyre nuk ishin as krishterë. Për tamënjanuar në tërësi çështjenshqiptare, ajo e injoronte atë nëçdo mënyrë apo mundohej t’i paraqesë ata si një element i huajnë mesin e popujve sllavoor-todoks dhe të krishterë–lindorë.Për këtë çështje Rusia, hastenganjëherë fatkeqësisht nëmirëkuptim të shteteve evropi-ane. Qëndrimi i padrejtë i Rusisëndaj shqiptarëve nuk ishte gjith-një i hapët, por ne momentetkrahas Sank Petersburgut dheMoskës. Kjo do te thoshte, jovetem mbizotërim moral mbi botën krishterë
-
lindore, por njëkohësisht edhe një hap vendim-tar në drejtim të sundimit mbiEvropën. Këtë plan, diplomaciaruse e përgatiste në fshehtësi tëmadhe, duke marrë hapa të duhur  për ta penguar dhe zbutur rea-gimin e shteteve të tjera evropi-ane. Në këtë mënyrë, Perandoriaruse dëshironte të fitojë të drejtëne përzierjes në çështjet gjithev-ropiane.
 
Për ta realizuar këtë synim, diplo-macia ruse filloi t’i përdorë meto-dat e vjetra të ndikimit diplomatik,siç ishte agjitacioni demagogjik te popullata sllavortodokse në vendete huaja. Carizmi, për t’i arritur qëllimet e veta politike, merrte pozën e çlirimtarit çdokund ndajtë krishterëve. Qysh atëherë në politikën e jashtme të EkaterinësII caktohen detyrat parësore të politikës së carizmit rus për she-kullin XIX, ku përparësi kishtekishte depërtimi në Ballkan.[3]
 
Më vonë në kohën e Çështjeslindore, kur Rusia ishte dobësuar si rezultat i disfatës së pësuar nëLuftën e Krimesë (1853
-
1856) dheajo dëshironte ta rikthente auto-ritetin e humbur, duke filluar ngae udhëhiqte vetë Ekaterina II së bashku me Potemkinin, u drejtuakah zgjidhja e çështjes turke dherealizimi i të ashtuquajturit“projekt grek”. Qëllimi i këtij projekti ishte dëbimi i tërësishëm iturqve (myslimanëve Sh.A.) ngaEvropa dhe krijimi i një perando-rie greke, në fronin e së cilës do tëulej nipi i Ekaterinës II, Konstan-tin Pavloviç, kurse Austro
-
Hungaria do të fitonte një pjesë tëGadishullit ballkanik.[1]
 
 Në vitin 1778 Ekaterinës II i lindinipi i dytë dhe ajo pagëzoi meemrin perandorak, Konstantin dheia caktoi maminë greke që të përfitojë nga ajo dhe në moshë tënjomë ta mësojë gjuhën greke, tëcilën Konstantini më vonë do ta përsoste me ndihmën e mësuesvegrekë. Edukimi i tij special bëhejme qëllim që të përgatitej sa mirë për fronin perandorak me selinë Konstantinopol. Planifikohej qëKonstantini të sundojë në aleancëme Austro
-
Hungarinë, duke qenë i pavarur nga Sank Pitersburgu sisovran i “perandorisë së krishterë” brenda hapësirës së Turqisëevropiane.[2]
 
Stambolli do te rikthente emrin evjetër Konstantinopol dhe do tëshndërrohej faktikisht në njërënnga tri kryeqendrat e Rusisë,kritike ishte gjithmonë në dëm të tyre.
 
 Në fillim të verës së vitit 1875 fillonkryengritja e popullatës sllavoortodoksenë Hercegovinë dhe pas një kohe edhenë Bosnje. Qeveria ruse konsideronte seishte e domosdoshme ndihma për kryen-gritësit sllavoortodoks, por njëkohësishtnuk dëshironte që të binte në konflikteme Austro
-
Hungarinë, e cila dronte ngalëvizjet sllave. Për këtë shkak, ministri i punëve të jashtme i Rusisë, Aleksandër M. Gorçakov, meqenëse kishte parasyshdobësinë e Rusisë në atë kohë, vendosiqë ndërhyrja në çështjet ballkanike të bëhet në bashkëveprim me këtë shtet.Dhe në gusht të vitit 1875 Gorçakovdeklaron në Vienë për domosdoshmërinëe ndërhyrjes së përbashkët në probleminturko
-
hercegovas. Me këtë propozim u pajtua edhe ministri i punëve të jashtme iAustro
-
Hungarisë, Andrashi.[4]
 
Më 30 qershor 1876 Serbia i shpalli luftëTurqisë. Në këtë akt kishte dorë edheRusia, e cila dërgoi 4 000 vullnetarë,midis të cilëve edhe shumë oficerë nëkrye me gjeneralin Çerkasov, i cili edheu emrua komandant suprem i Armatësserbe[5].
 
Lufta serbo
-
turke shtoi rrezikun për njëkrizë të përgjithshme evropiane dhesidomos për një konflikti serioz ndërmjetRusisë dhe Austro
-
Hungarisë. Me qëllimqë të mënjanohet ky rrezik, organizohetnjë takim i fshehtë i Aleksandrit II dheGorçakovit me Franc Jozefin dhe An-hapur ndaj komenteve, kritikavedhe pyetjeve. Ne besojmë se çdodebat në të cilin marrim pjesë nandihmon që ta forcojmë programintonë, konceptet tona dhe lëvizjentonë në përgjithësi. Më parë në disaraste na kanë ngjitur lloj
-
lloj etiket-ash, por rrallë ndodh që të hasim nëkritikë që synon të përgjigjet ndajargumenteve tanë.
 
I kemi mbajtur shënim dhe i kemianalizuar me kujdesin e duhur pesë pikat tuaja, të cilat pak a shumë iargumentuat në debatin SAIS. Nëkëtë shënim unë jam përpjekur të përmbledh edhe argumentet që nengritëm gjatë atij debati. Mbetemme shpresë që ky shpjegim sqaronse pse disa nga premisat që jushtroni, janë të papranueshme për ne.
 
Sa për t'ju informuar, shënimi juajështë paraqitur në disa prej mediavevendore të Kosovës (të afërta meqeverinë), si qëndrim zyrtar iqeverisë së SHBA
-
ve, gjë që nuk dotë mund ta thoshin as nëse do shprehej vetë ndonjë anëtar iështë qëndrim i SHBA
-
ve.
 
LETRA E SHPENDAHMETITJu falënderojmë shumë për letrën dhe këshillëntuaj. Kryem një vizitëshumë të mirë në Shtetete Bashkuara, në të cilënna u dha rasti të paraqes-im pikëpamjet dhe programin tonë ndajmërgatës, universiteteve,anëtarëve të senatit dhetë kongresit, Departa-mentit të Shtetit edhe tëtjerëve. Debati SAISishte një forum shumëinteresant dhe idobishëm për të vënë nësprovë idetë tona. Neshpresojmë se me siguridebati do të postohet igjithi online, në mënyrëqë sa më shumë njerëz tëkenë mundësi ta shohin.
 
Si lëvizje, ne jemi të
VV i përgjigjet diploma-tit amerikan, EdwardJoseph
 
Prishtinë, 17 qershor 
-
 Lëvizja Vetëvendosje,konkretisht nënkryetari isaj, Shpend Ahmeti i është përgjigjur diplomatitamerikan, Edward Joseph,i cili kishte thënë seSHBA
-
të kanë vendosur  pesë kushte për Vetëven-dosje nëse duan të bash-këpunojnë në tëardhmen.Në letrën eAhmetit që përmban pesë përgjigje thuhet se ky nuk 
VV i përgjigjet diplomatit amerikan, Edward Joseph
 
qeverisë.
 
1. Ju thoni "Fjala mund të jetë e lirë; por pozi-cionimet kanë koston etyre"
 
Politika konsiston pikërisht në marrjen e pozicioneve që kanëkosto. Pa kosto, nuk do tëkishte ndryshim. Dhe ajoqë ne kërkojmë, ështëndryshimi. Ne jemi tëgatshëm t'i bartim këtokosto, në mënyrë që populli i Kosovës të mundtë jetojë një jetë më tëmirë. Mund të sjellimndërmend shumë prejatyre që përpara neshmorën pozicione që kanë patur kosto të lartë, duke përfshirë edhe jetën e tyre, por kjo është një ngaarsyet pse sot gjendemikëtu ku jemi. Jam i sigurtqë as SHBA nuk do tëishin aty ku janë sot po tëmos qe për politika-nët që nuk kanëhezituar të marrin pozicione në mënyrëqë të përparonte vetë jeta e amerikanëve.
 
 Në debat ne kemi përmendur se Serbiadhe Kosova janë dyshtete anormale;Serbia për arsyen senuk është ballafaquar me të shkuarën e saj;dhe Kosova për shkak të pavarësisë sësaj të kufizuar.S'mund të mos e pohoj sërish se paqjadhe stabiliteti iqëndrueshëm nërajon bëhet i mundur vetëm kur bazohet në parime universale, sidrejtësia, reciprocitetidhe barazia. Kjoështë arsyeja se pseedhe Serbia edheKosova duhet tëndryshojnë, edhe psenë mënyra deri diku të ndryshme.
 
Parë nga Uashingtoni kjo ndoshta duket jokonsekuente, kur flasim për të kalu-arën shoviniste dhe gjysmë
-
fashiste tëSerbisë si dhe për dështimin e saj për t'u ballafaquar me të shkuarën dhe për tëndryshuar, ama është me interes jetik për Kosovën, si fqinj i saj, që ky ndryshimtë ndodhë.
 
Për më tepër, është përgjegjësia jonë dhee çdo aktori ndërkombëtar të interesuar në mbrothtësinë e këtij rajoni, talehtësojë këtë proces në çdo rrugë tëmundshme. Si pasojë, mendoj se është elogjikshme të thuash se përpjekja për t'ifshehur këto çështje nën qilim, duke barasvlerësuar dhe duke e shpërndarëfajin për atë që ndodhi në Ballkan fund të shekullit të shtuar, si dhe të mosqenit në gjendje të fajësosh ata qëqartësisht ishin përgjegjës (të cilitdokrah qofshin), është një recetë e sigurtqë ajo e shkuar e tmerrshme të na përsëritet.
 
Për më tepër, ndërkohë që është e vër-tetë se të gjitha shtetet e rajonit duhet të përballen me fakte të rënda, duke qenë

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->