Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thong Tin & Dieu Do He Thong Dien

Thong Tin & Dieu Do He Thong Dien

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by sunhuynh

More info:

Published by: sunhuynh on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

 
Thäng Tin VaìÂiãöu ÂäüTrong HãûThäúng Âiãûn  Khoa Âiãûn - Træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa - Âaûi hoüc ÂaìNàông 
1
 
Chæång 1TÄØNG QUAN VÃÖCAÏC TÊN HIÃÛU VAÌ  HÃÛTHÄÚNG THÄNG TIN
1.1 Caïc khaïi niãûm cå baín
:
1.1.1 Nguäön tin nguyãn thuíy
: laìtáûp håüp nhæîng tin tæïc nguyãn thuíy chæa qua mäüt
pheïp biãún âäøi nhán taûo naìo vê duû nhæ: tiãúng noïi, ám nhaûc,hçnh aính v.v. . Nhæ váûy tin tæïc
âæåüc sinh ra nhåìcaïc nguäön tin nguyãn thuíy.
1.1.2 Tên hiãûu thäng tin:
laìdaûng váût lyïchæïa âæûng tin tæïc vaìtruyãön lan trong hãûthäúng thäng tin tæìnåi gæíi âãún nåi nháûn tin. Âãøcho âån giaín ta seî  goüi tàõt tên hiãûu thäng tin laìtên hiãûu. Coïthãøphán loaûi tên hiãûu nhæ sau :
Tên hiãûu xaïc âënh
: laìtên hiãûu maìquaïtrçnh biãún thiãn cuía noïâæåüc biãøu diãùn bàòng mäüt haìm thåìi gian âaîhoaìn toaìn xaïc âënh. Biãøu thæïc giaíi têch hay âäöthë thåìi gian cuía tên hiãûu xaïc âënh laìhoaìn toaìn âæåüc biãút træåïc . Vê duû:
)sin()(
ϕ ω 
+=
laìtên hiãûu hçnh sin coïbiãn âäüA, táön säú  goïc
ω
vaìgoïc pha
ϕ
laì1 tên hiãûu xaïc âënh.
Tên hiãûu ngáùu nhiãn
: laìtên hiãûu maìquaïtrçnh biãún thiãn cuía noïkhäng thãø  biãút træåïc. Giaïtrë cuía tên hiãûu ngáùu nhiãn åítæìng thåìi âiãøm laìkhäng biãút træåïc. Ngoaìi caïch phán loaûi nhæ trãn ta coìn coïthãøchia caïc tên hiãûu ra thaình 2 nhoïm laìtên hiãûu liãn tuûc vaìtên hiãûu råìi raûc: Tên hiãûu âæåüc goüi laì 
liãn tuû
 nãúu sæûthay âäøi cuía noïlaìliãn tuûc, coìn nãúu ngæåüc laûi tên hiãûu laì 
råì i raû
.Cuûthãøhån, coïthãøphán ra 4 loaûi sau âáy: -Tên hiãûu coïbiãn âäüvaìthåìi gian liãn tuûc goüi laì 
tên hiãûu tæång tæû (analog) 
.-Tên hiãûu coïbiãn âäüråìi raûc, thåìi gian liãn tuûc goüi laì 
tên hiãûu læåüng tæí 
.-Tên hiãûu coïbiãn âäüliãn tuûc, nhæng thåìi gian råìi raûc goüi laì 
tên hiãûråì i raû
.-Tên hiãûu coïbiãn âäüvaìthåìi gian âãöu råìi raûc goüi laì 
tên hiãûu säú   (digital) 
.
 
 
Thäng Tin VaìÂiãöu ÂäüTrong HãûThäúng Âiãûn
 
2
Khoa Âiãûn - Træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa - Âaûi hoüc ÂaìNàông 
1.1.3 Hãûthäúng thäng tin:
laìtäøhåüp caïc thiãút bë kyîthuáût, caïc kãnh tin âãø  truyãön tin tæïc tæìnguäön tin âãún nåi nháûn tin. Cáúu truïc täøng quaït nháút cuía mäüt hãûthäúng thäng tin nhæ sau:
Hçnh 1.1
trong âoï:
Nguäö n tin 
: laìtáûp håüp caïc tin maìhãûthäúng thäng tin phaït ra.
Kãnh tin 
:laìnåi hçnh thaình vaìtruyãön tên hiãûu mang tin âäöng thåìi åí  âáúy xaíy ra caïc taûp nhiãùu phaïhoaûi tin tæïc
Thu tin 
: Laìcå cáúu khäi phuûc tin tæïc ban âáöu tæìtên hiãûu láúy åíâáöu ra cuía kãnh tin.
1.1.4 Âån vë thäng tin:
bit (binary digit) . Mäüt bit laìdung læåüng cuía mäüt nguäön tin coï2 traûng thaïi coïthãø(thäng thæåìng qui æåïc laì0 hoàûc 1). Trong thæûc tãúthæåìng duìng caïc bäüi säúcuía bit nhæ: 1 Kbit= 2
10
bit = 1024 bit1 Mbit= 2
10
Kbit = 1024 Kbit1 byte = 8 bit1Kbyte = 2
10
byte = 1024 byte1Mbyte = 2
10
Kbyte = 1024 Kbyte1Gbyte = 2
10
Mbyte = 1024 Mbyte...
1.2 Caïc âàûc træng cå baín cuía tên hiãûu xaïc âënh:
 Kyïhiãûu
 s(t)
laìbiãøu thæïc thåìi gian cuía tên hiãûu xaïc âënh.
a/ Âäüdaìi vaìtrë trung bçnh cuía tên hiãûu:
 - Âäüdaìi cuía tên hiãûu
 s(t)
laìthåìi gian täön taûi cuía tên hiãûu âoïkãøtæìluïc noïbàõt âáöu xuáút hiãûn cho âãún khi cháúm dæït. Thäng säúnaìy qui âënh thåìi gian maìhãûthäúng thäng tin bë màõc báûn trong viãûc truyãön âi tin tæïc chæïa trong tên hiãûu .- Nãúu âäüdaìi cuía mäüt tên hiãûu xuáút hiãûn vaìo thåìi âiãøm
0
laì 
τ
, thç trëtrung bçnh cuía noïtheo thåìi gian bàòng
Nuäö n tin Kãnh tin Thu tin Nhiãù 
 
Thäng Tin VaìÂiãöu ÂäüTrong HãûThäúng Âiãûn  Khoa Âiãûn - Træåìng Âaûi hoüc Baïch khoa - Âaûi hoüc ÂaìNàông 
3
 
dt  s s
+
=
τ 
τ 
00
)(1)(
(1.1)
b/ Nàng læåüng cäng suáút vaìtrë hiãûu duûng cuía tên hiãûu:
- Nàng læåüng
 E 
 s
cuía tên hiãûu
 s(t)
laìtêch phán cuía bçnh phæång tênhiãûu trong suäút thåìi gian täön taûi cuía noï:
+
=
τ 
00
)(
2
 s
dt  s E 
. (1.2)
Våïi âënh nghéa cuía nàng læåüng nhæ váûy, ta coi tên hiãûu coï tênhcháút nhæ âiãûn aïp, doìng âiãûn hay caïc âaûi læåüng tæång tæû khaïc.
- Cäng suáút trung bçnh cuía tên hiãûu:
dt  s s
+
=
τ 
τ 
0
)(1)(
22
, (1.3)trong âoïbiãøu thæïc
)(
2
 s
âæåüc goüi laìcäng suáút tæïc thåìi cuía tên hiãûu. Nhæ váûy cäng suáút trung bçnh cuía tên hiãûu chênh laìtrë trung bçnh cuía cäng suáút tæïc thåìi.- Trë hiãûu duûng cuía tên hiãûu laìcàn báûc hai cuía cäng suáút trung bçnh:
+
=
τ 
τ 
00
)(1
2
hd 
dt  s s
(1.4)
c/ Daíi âäüng cuía tên hiãûu:
laìtyísäúcaïc giaïtrë cæûc âaûi vaìcæûc tiãøu cuía cäng suáút tæïc thåìi cuía tên hiãûu. Thæåìng thäng säúnaìy âæåüc âo bàòng âån vë lägarêt (ben hay âãxiben):D
dB
=10 lg
minmax22
)()(lg20min)(max)(
 s s s s
=
(1.5)Thäng säúnaìy âàûc træng cho khoaíng cæåìng âäümaìtên hiãûu seîtaïc âäüng lãn caïc thiãút bë.
d/ Tè säúS/N (tên hiãûu/nhiãùu)
 
(signal to noise ratio):
 N 
 P  P  N 
==
ξ 
, (1.6)trong âoïP
S
:
 
cäng suáút tên hiãûu, P
 N
:
 
cäng suáút nhiãùu.Tè säúS/N cuîng coìn coïthãøviãút dæåïi daûng mæïc tên hiãûu:
)(lg10lg10
dB P  P 
 N 
=
ξ 
. (1.7)
e/ Daíi thäng cuía tên hiãûu (BW - Bandwidth):
laìhiãûu giæîa caïc giåïi haûn táön säúcuía daíi chæïa caïc thaình pháön táön säúhæîu êch cuía 1 tên hiãûu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->