Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Van Hanh He Thong Dien

Van Hanh He Thong Dien

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by sunhuynh

More info:

Published by: sunhuynh on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2014

pdf

text

original

 
Män hoüc: Váûn haình Hãûthäúng âiãûn
 
Chæång 1 
CAÏC PHÆÅNG PHAÏP DÆÛBAÏO PHUÛTAÍI ÂIÃÛN NÀNG
1.1. KHAÏI NIÃÛM CHUNG
Dæûbaïo phuûtaíi âiãûn nàng laìmäüt váún âãöquan troüng trong cäng taïc thiãút kãúqui hoaûch hãûthäúng âiãûn. Muûc âêch cuía dæûbaïo âiãûn nàng trong tæång lai dæûa vaìo caïc quan saït trong quaïkhæï, phuûc vuûcho cäng taïc qui hoach nguäön læåïi trong hãûthäúng âiãûn, phuûc vuûcho cäng taïc âiãöu âäühãûthäúng (coïkãúhoaûch chuáøn bë sàôn saìng âaïp æïng phuûtaíi) Dæûbaïo laìmäüt khoa hoüc coìn non treí, trong âoïnhiãöu váún âãöchæa hçnh thaình troün veûn. Âäúi tæåüng nghiãn cæïu cuía khoa hoüc naìy laìcaïc phæång phaïp dæûbaïo vaìphaûm vi æïng duûng laìcaïc hiãûn tæåüng xaîhäüi, kinh tãú, kyîthuáût, v . v . . . Dæûbaïo laìmäüt khoa hoüc quan troüng, nhàòm muûc âêch nghiãn cæïu nhæîng phæång phaïp luáûn khoa hoüc, laìm cå såícho viãûc âãöxuáút caïc dæûbaïo cuûthãøcuîng nhæ viãûc âaïnh giaïmæïc âäütin cáûy, mæïc âäüchênh xaïc cuía caïc phæång phaïp dæûbaïo - nãúu dæûbaïo sai lãûch quaïnhiãöu vãökhaínàng cung cáúp vaì  nhu cáöu nàng læåüng seîdáùn âãún háûu quaíkhäng täút cho nãön kinh tãú. Nãúu dæûbaïo quaïthæìa vãönguäön seîphaíi huy âäüng nguäön quaïlåïn laìm tàng väún âáöu tæ dáùn âãún laîng phê väún âáöu tæ vaìkhäng khai thaïc hãút cäng suáút thiãút bë, ngæåüc laûi nãúu dæûbaïo thiãúu cäng suáút nguäön seîdáùn âãún cung cáúp âiãûn khäng âuícho nhu cáöu cuía phuûtaíi, giaím âäütin cáûy cung cáúp âiãûn gáy thiãût haûi cho nãön kinh tãúquäúc dán.
* Phán loaûi dæûbaï o : 
Theo thåìi gian dæûbaïo (táöm dæûbaïo) ta phán ra caïc loaûi dæûbaïo sau : - Dæûbaïo ngàõn haûn (táöm ngàõn): Thåìi gian tæì1 âãún 2 nàm - Dæûbaïo haûng væìa (táöm trung): Thåìi gian tæì3 âãún 10 nàm - Dæûbaïo daìi haûn (táöm xa): Thåìi gian tæì15 âãún 20 nàm, coïtênh cháút chiãún læåüc  Ngoaìi ra coìn coïdæûbaïo âiãöu âäüvåïi thåìi gian dæûbaïo theo giåìtrong ngaìy, tuáön, . . . âãøphuûc vuûcho cäntg taïc âiãöu âäühãûthäúng. Sai säúcho pheïp âäúi våïi tæìng loaûi dæûbaïo nhæ sau: - Dæûbaïo táöm ngàõn vaìtáöm trung: Tæì(5 - 10)%, - Âäúi våïi dæûbaïo daìi haûn 5 - 15% (tháûm chê âãún 20%), - Coìn dæûbaïo âiãöu âäüthç cho pheïp (3 - 5)%.
1.2. CAÏC PHÆÅNG PHAÏP DÆÛBAÏO 1.2.1. Phæång phaïp tênh hãûsäúvæåüt træåïc
Phæång phaïp naìy cho biãút khuynh hæåïng phaït triãøn cuía nhu cáöu tiãu thuûâiãûn nàng so våïi nhëp âäüphaït triãøn cuía nãön kinh tãúquäúc dán. Vê duû: Trong khoaíng thåìi gian 5 nàm tæìnàm 1995 âãún nàm 2000, saín læåüng cäng nghiãûp cuía Thaình phäúÂaìNàông tàng tæì100 lãn 150%, coìn saín læåüng âiãûn nàng tiãu thuûcuîng trong khoaíng thåìi gian âoïtàng 170%.
 Nhoïm Nhaìmaï y âiãûn - Bäümän Hãûthäúng âiãûn - ÂHBK ÂaìNàông . 1
 
Män hoüc: Váûn haình Hãûthäúng âiãûn
 
 Nhæ váûy hãûsäúvæåüt træåïc laì: k =
13,1150170
 Dæûa vaìo hãûsäúk ta xaïc âënh âæåüc âiãûn nàng tiãu thuûåínàm dæûbaïo. Phæång phaïp naìy coïnhiãöu sai säúdo nhæïng nguyãn nhán sau : - Suáút tiãu hao âiãûn nàng ngaìy caìng giaím (âäúi våïi mäüt saínm pháøm) do cäng nghãûngaìy caìng cao vaìquaín lyïngaìy caìng täút hån. - Âiãûn nàng ngaìy caìng sæíduûng trong nhiãöu ngaình kinh tãúvaìnhiãöu âëa phæång. - Cå cáúu kinh tãúthæåìng xuyãn thay âäøi
1.2.2. Phæång phaïp tênh træûc tiãúp :
 Näüi dung cuía phæång phaïp laìxaïc âënh âiãûn nàng tiãu thuûcuía nàm dæûbaïo dæûa trãn täøng saín læåüng kinh tãúcuía caïc ngaình åínàm dæûbaïo vaìsuáút tiãu hao âiãûn nàng âäúi våïi tæìng loaûi saín pháøm, mæïc tiãu hao cuía tæìng häügia âçnh . . .Phæång phaïp naìy âæåüc aïp duûng åícaïc næåïc coïnãön kinh tãúphaït triãøn äøn âënh, coïkãúhoaûch, khäng coïkhuíng hoaíng. Æu âiãøm cuía phæång phaïp laì: tênh toaïn âån giaín, cho ta biãút âæåüc tè lãûsæíduûng âiãûn nàng trong caïc ngaình kinh tãúnhæ cäng nghiãûp, näng nghiãûp, dán duûng, v . v. . . vaì  xaïc âënh âæåüc nhu cáöu âiãûn nàng åítæìng âëa phæång (sæíduûng thuáûn tiãûn trong qui hoaûch). Nhæåüc âiãøm : Mæïc âäüchênh xaïc phuûthuäüc nhiãöu vaìo viãûc thu tháûp säúliãûu cuía caïc ngaình, âëa phæång dæûbaïo. Phæång phaïp naìy duìng âãødæûbaïo táöm ngàõn vaìtáöm trung.
1.2.3. Phæång phaïp ngoaûi suy theo thåìi gian :
 Näüi dung cuía phæång phaïp laìtçm quy luáût phaït triãøn cuía âiãûn nàng theo thåìi gian dæûa vaìo säúliãûu thäúng kãútrong mäüt thåìi gian quaïkhæïtæång âäúi äøn âënh, räöi keïo daìi quy luáût âoïra âãødæûbaïo cho tæång lai. Vê duû: Mä hçnh coïdaûng haìm muînhæ sau:  A
t
= A
0
(1 +
α
)
t
(1-1)Trong âoï: -
α
: täúc âäüphaït triãøn bçnh quán haìng nàm - t : thåìi gian dæûbaïo - A
0
: âiãûn nàng åínàm choün laìm gäúc - A
t
: âiãûn nàng dæûbaïo åínàm thæït.
const  A A A A
==+= ++=
++
α α α 
1)1()1(
0101
 Nhæ váûy haìm muîcoïæu âiãím laìâån giaín, phaín nh chè säúphaït triãøn haìng nàm khäng âäøi. Coïthãøxaïc âënh hàòng säúC bàòng caïch láúy giaïtrë trung bçnh nhán chè säúphaït triãøn cuía nhiãöu nàm. C =
n
.......
21
(1-2)
 Nhoïm Nhaìmaï y âiãûn - Bäümän Hãûthäúng âiãûn - ÂHBK ÂaìNàông . 2
 
Män hoüc: Váûn haình Hãûthäúng âiãûn
 
(C
i
: hãûsäúphaït triãøn nàm i ; n : säúnàm quan saït) äøng q(1-3)  üc:4)i suy haìm muîlaìâån giaîn vaìcoïthãøp duûng âãø  g äøn âënh, thiãúu nguäön thäng tin uaïkhæïcoïsäúliãûu khäng tháût seîdáùn âãún qui luáût sai). ång phaïp khaïc) åínàm dæûbaïo, dæûa vaìo mäúi quan hãûtrãn âãødæû   ïo phudán theo thåìi gian âãødæûbaïo saín læåüng äng nghiãûp, kinh tãúquäúc dán åínàm t dæûbaïo. ch coïhiãûu quaí. Phæång phaïp thæåìng âæåüc aïp duûng cho dæûbaïo ngàõn haûn vaìtrung haûn. iãønng, thæåìng ngæåìi ta láúy trung bçnh coïtè troüng yïkiãún cuía caïc chuyãn gia phaït biãøu.
.3.
ÂA
. . .) laìmäüt mä hçnh maìsæûthay âäøi cuía y phuûthuäüc vaìo sæûthay âäøi cuía âaûi læåüng x. Tuaït mä hçnh dæûbaïo coïdaûng :  A
t
= A
0
C
t
 Láúy lägarit 2 vãú(1-3) ta âæålgA
t
= lgA
0
+ t. lgCÂàût y = lgA
t
; a = lgA
0
; b = lgC thç (1-3) coïthãøviãút: y = a + bt (1-Caïc hãûsäúa,b âæåüc xaïc âënh bàòng phæång phaïp bçnh phæång cæûc tiãøu. Æu âiãøm cuía phæång phaïp ngo dæûbaïo âiãûn nàng táöm ngàõn vaìtáöm xa. Khuyãút âiãøm : kãút quaíchè chênh xaïc nãúu tæång lai khäng nhiãùu vaìquaïkhæïphaíi tuán theo mäüt quy luáût (thæåìng âäúi våïi hãûthäúng khän q
 1.2.4. Phæång phaïp tæång quan :
 Nghiãn cæïu mäúi tæång quan giæîa caïc thaình pháön kinh tãúvåïi âiãûn nàng nhàòm phaït hiãûn nhæîng quan hãûvãömàût âënh læåüng tæìâoïxáy dæûng mä hçnh biãøu diãùn sæûtæång quan giæîa âiãûn nàng våïi saín læåüng caïc thaình pháön kinh tãúnhæ: saín læåüng cäng nghiãûp, saín læåüng kinh tãúquäúc dán..v..v...Khi xaïc âënh âæåüc giaïtrë saín læåüng caïc thaình pháön kinh tãú( bàòng caïc phæ baûtaíi âiãûn nàng.  Nhæåüc âiãøm cuía phæång phaïp laìta phaíi thaình láûp caïc mä hçnh dæûbaïo phuû, vê duû  saín læåüng cäng nghiãûp, saín læåüng kinh tãúquäïc c 
1.2.5. Phæång phaïp so saïnh âäúi chiãúu :
So saïnh âäúi chiãúu nhu cáöu phaït triãøn âiãûn nàng cuía caïc næåïc coïhoaìn caính tæång tæû. Âáy laìphæång phaïp âæåüc nhiãöu næåïc p duûng âãødæûbaïo nhu cáöu nàng læåüng mäüt c
 1.2.6. Phæång phaïp chuyãn gia :
Dæûa trãn cå såíhiãøu biãút sáu sàõc cuía caïc chuyãn gia gioíi åícaïc lénh væûc cuía caïc ngaình âãødæûbaïo caïc chè tiãu kinh tãú. Cuîng coïkhi duìng phæång phaïp naìy âãødæûbaïo tr v 
1
  ÏNH GIAÏTÆÅNG QUAN GIÆÎA CAÏC ÂAÛI LÆÅÜNG TRONG MÄ HÇNH DÆÛBAÏO
Mä hçnh dæûbaïo biãøu diãùn mäúi tæång quan giæîa âiãûn nàng y (laìâäúi tæåüng ngáùu nhiãn) våïi mäüt biãún ngáùu nhiãn x khaïc (nhæ giaïtrë saín læåüng cäng nghiãûp, saín læåüng kinh tãúquäúc dán
 Nhoïm Nhaìmaï y âiãûn - Bäümän Hãûthäúng âiãûn - ÂHBK ÂaìNàông . 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->