Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
98. - 3

98. - 3

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2014

pdf

text

original

 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVAPRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICES KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA___________________________________________________________________________Zagreb, lipanj 2013.
 
 I.
 
USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o nadzoru državne granice sadržana je u
č
lanku2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 85/2010 -pro
č
ć
eni tekst).
II.
 
OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROISTE
Ć
I
Zakon o nadzoru državne granice donesen je na sjednici Hrvatskog sabora 15.listopada 2003. godine i objavljen je u "Narodnim novinama" broj: 173/2003, a stupio je nasnagu 8. studenog 2003. godine.Nakon toga, radi uskla
đ
ivanja materije nadzora državne granice s pravnom ste
č
evinomEU, osnovni tekst Zakona o nadzoru državne granice je više puta opsežno mijenjan idopunjavan, koje izmjene i dopune su objavljene u "Narodnim novinama" broj: 141/2006,40/2007, 146/2008 i 130/2011.Navedenim izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, tijekompretpristupnog razdoblja, u hrvatsko zakonodavstvo, pored odredaba Direktive Vije
ć
a2004/82/EZ od 29. travnja 2004. godine o obvezi prijevoznika da dostavljaju podatke oputnicima, na jednak na
č
in su preuzete i odredbe Uredbe Europskog parlamenta i Vije
ć
aEuropske unije br. 562/2006. od 15. ožujka 2006., o Zakoniku Zajednice o pravilimaprekograni
č
nog kretanja osoba (Zakonik o schengenskim granicama) i Uredbe (EZ)Europskog parlamenta i Vije
ć
a Europske unije br. 1931/2006., od 20. prosinca 2006., kojomse utvr
đ
uju pravila o malograni
č
nom prometu na vanjskim granicama država
č
lanica. (udaljnjem tekstu: Uredbe EU)Preuzimanje odredaba navedenih Uredbi EU u
č
injeno je radi upotpunjavanja pravnihpraznina u nacionalnom zakonodavstvu nastalih radi nepostojanja normi koje reguliraju ovumateriju kako bi se na taj na
č
in osigurala uspostava sposobnosti za njihovu primjenu iprovedbu.Me
đ
utim, kako
ć
e se Uredbe Europske unije s danom pristupanja Republike HrvatskeEuropskoj uniji izravno primjenjivati i odmah postati dio nacionalnog pravnog sustava,potrebno je Zakon o nadzoru državne granice izmijeniti na na
č
in da se izostave ranijepreuzete odredbe Uredaba EU, kako ista materija ne bi bila normirana u dva razli
č
ita propisa.Tako
đ
er, u predloženi Zakon, u odnosu na sadržaj Uredaba EU, uvrštene su odredbe kojimase odre
đ
uje tijelo nadležno za njihovu provedbu, kao i odgovaraju
ć
e prekršajne odredbekojima se sankcionira ponašanje suprotno pravilima koje uspostavljaju Uredbe EU.Za istaknuti je kako u odnosu na sadržaj važe
ć
eg Zakona o nadzoru državne granice,predloženi Zakon ne donosi neke važnije novine, a izradi "novoga" Zakona, umjesto izmjena idopuna, pristupilo se radi lakšeg nomotehni
č
kog ure
đ
enja teksta, s obzirom da je važe
ć
iZakon doživio niz opsežnih izmjena i dopuna te bi njegove daljnje izmjene i dopune svakakodoprinijele nepreglednosti sadržaja i otežanoj primjeni od strane njegovih adresata.Predloženi Zakon podijeljen je u 10 glava i to: Glava I.- Op
ć
e odredbe, koja sadržiodredbe o tome što se ovim Zakonom propisuje, koji akti europske pravne ste
č
evine se ovimZakonom prenose u pravni poredak Republike Hrvatske, definira se nadzor državne granice tezna
č
enje pojedinih izraza koji se koriste u tekstu Zakona.
 
Odredbama Glave II.–Tijelo i ovlasti za nadzor državne granice utvr
đ
uje se da je uRepublici Hrvatskoj nadzor državne granice u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova teda poslove nadzora državne granice obavlja grani
č
na policija. Iznimno, na prijedlog MUP-a,Vlada Republike Hrvatske može uredbom odrediti da poslove nadzora državne granice napojedinim grani
č
nim prijelazima obavljaju službenici carine. Ovdje se utvr
đ
uju i ovlasti tijelanadležnog za obavljanje poslova nadzora državne granice.Glava III.- Prelazak državne granice i grani
č
ni prijelaz sadrži odredbe o prelaskudržavne granice, vrstama grani
č
nih prijelaza, uvjetima izgradnje i opremanja grani
č
nihprijelaza te obvezama operatera u smislu troškova ure
đ
enja i opremanja grani
č
nih prijelaza naaerodromima, morskim lukama, lukama unutarnjih voda i na željeznici, definira se podru
č
 jegrani
č
nog prijelaza, ozna
č
avanje grani
č
nog prijelaza, gradnja i postavljanje objekata napodru
č
 ju grani
č
nog prijelaza, kretanje i zadržavanje osoba na grani
č
nom prijelazu, definirajuse obveze osoba koje obavljaju djelatnosti na podru
č
 ju grani
č
nog prijelaza kao i obvezezapovjednika ili voditelja plovila, strojovo
đ
e vlaka i prijevoznika u zra
č
nom prometu upogledu dolaska, boravka ili tranzita preko podru
č
 ja grani
č
nog prijelaza.Odredbama sadržanim u Glavi IV. – Grani
č
na kontrola, utvr
đ
uje se mjesto obavljanja itroškovi grani
č
ne kontrole, obveze osoba u pogledu podvrgavanja grani
č
noj kontroli iposlovi koje ta kontrola obuhva
ć
a (kontrola osoba, stvari i prijevoznog sredstva), Tako
đ
er,ovdje se propisuju i pravila o ulasku pripadnika stranih službi sigurnosti u RepublikuHrvatsku.Glava V. – Grani
č
na crta i zaštita državne granice sadrži odredbe o tijelima nadležnimza pitanja razgrani
č
enja, obilježavanja i održavanja grani
č
ne crte, odredbe o postavljanjuposebnih obavijesnih plo
č
a i signalizacije kojima se upozorava na blizinu grani
č
ne crte,omogu
ć
avanju vidljivosti grani
č
ne crte te o djelatnostima koje su zabranjene uz grani
č
nu crtu.Tako
đ
er, u ovoj Glavi utvr
đ
uje se na
č
in ure
đ
enja prostora uz granicu te na
č
in zaprje
č
ivanjacestovnih komunikacija i putova koji nisu u funkciji, radi nezakonitog prelaska državnegranice izvan grani
č
nog prijelaza. Utvr
đ
uje se i što su povrede državne granice i grani
č
niincidenti te se propisuje da su za njihovo utvr
đ
ivanje i rješavanje nadležna tijela Ministarstvovanjskih i europskih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova. Propisuju se i obveze vlasnikaili posjednika zemljišta u smislu omogu
ć
avanja slobodnog prolaza radi obavljanja poslovazaštite državne granice kao i postavljanja i održavanja propisanih oznaka.Nadalje, Glavama VI.i VII. propisuju se poslovi grani
č
ne policije u unutrašnjostidržave te me
đ
unarodna grani
č
na suradnja sa službenicima stranih tijela sigurnosti.U Glavi VIII. propisuje se prikupljanje, pohrana, obrada, korištenje i zaštita podatakapotrebnih za obavljanje policijskih poslova u svrhu nadzora državne granice te obavljanjedrugih poslova propisanih predloženim Zakonom.Glava IX. sadrži prekršajne odredbe na temelju kojih se sankcionira kakonepridržavanje odredaba predloženog Zakona, tako i nepridržavanje odredaba dviju prethodnonavedenih Uredbi EU.Na kraju, u Glavi X. – Prijelazne i završne odredbe propisuju se rokovi u kojima suVlada Republike Hrvatske i nadležni ministri obvezni donijeti provedbe propise potrebne zaprovedbu ovoga Zakona, primjena ranije donesenih provedbenih propisa te stupanje na snagupredloženog Zakona.Kao što je naprijed ve
ć
istaknuto, predloženi Zakon ne donosi novine u pogledunormiranja materije nadzora državne granice ve
ć
se ovim prijedlogom Zakona, naodgovaraju
ć
i na
č
in, pregledno sistematizira njegov ranije utvr
đ
eni sadržaj, te se ujednoispunjava obveza uklanjanja nacionalnih pravila koja dupliciraju sadržaj EU Uredbi, u svjetlupredstoje
ć
eg
č
lanstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, kako bi se, s jedne strane,osigurala u
č
inkovita provedba tih Uredbi, a s druge strane, poslovi kontrole prelaska državne

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->