P. 1
98. - 9

98. - 9

Ratings: (0)|Views: 155|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEPRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTE
Č
AJNOJ NAGODBI,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, lipanj 2013.
 
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTE
Č
AJNOJ NAGODBII. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4.podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROIZI
Ć
I
Stanje nelikvidnosti u zemlji u koje je znatan dio poduzetnika dospio zbog poreme
ć
ajana tržištu i utjecaja globalne gospodarske krize kao i stalan rast nezaposlenosti, nametnuli supotrebu uspostave u
č
inkovitog i djelotvornog pravnog okvira za rješavanje financijskihpoteško
ć
a dužnika radi njihovog ponovnog osposobljavanja za sudjelovanje u gospodarskimaktivnostima. Na razini Europske unije dužni
č
ka kriza ima izravan utjecaj na kako na gra
đ
anetako i na gospodarske subjekte. Gospodarska kriza dovela je do pove
ć
anja broja propalihposlovnih subjekata - od 2009. do 2011., u prosjeku 200.000 poslovnih subjekata završi uste
č
aju godišnje u Europskoj uniji, od
č
ega tri
č
etvrtine ste
č
ajeva ima prekograni
č
ni element.Oko 50% svih novih poduzetnika ne preživi prvih pet godina svog života. 1.700.000 radnihmjesta izgubi se zbog ste
č
aja svake godine. Trenutno, u 15 država
č
lanica Europske unijeosigurana je mogu
ć
nost spašavanja tvrtki kroz predste
č
ajne i sli
č
ne “hibridne” postupke.Reforma insolvencijskog prava važan je alat za promicanje gospodarskog oporavka.Omogu
ć
avanje druge prilike za ponovno pokretanje održive poslovne aktivnosti i
č
uvanjezaposlenosti klju
č
ni su elementi novog europskog pristupa poslovnom neuspjehu iinsolventnosti.Slijedom navedenog, Zakonom o financijskom poslovanju i predste
č
ajnoj nagodbi(Narodne novine, broj 108/2012) uspostavljen je sustav predste
č
ajne nagodbe s ciljem da:- dovede do uspostave normalnog poslovanja poduzetnika i redovitih otplata dugovavjerovnicima,- funkcionira kao filtar, osiguravaju
ć
i opstanak ekonomsko efikasnih gospodarskih subjekata- poboljša o
č
ekivanja vjerovnika i dužnika oko ishoda postupka, olakša pristup financiranju,spasi broj održivih tvrtki, te rast i održivost u gospodarstvu op
ć
enito,- promijeni trend nezaposlenosti.Od njegovog stupanja na snagu pa do danas Financijska agencija zaprimila je ukupno4.091 prijedloga za pokretanje postupaka predste
č
ajne nagodbe.U postupcima predste
č
ajne nagodbe u kojima ukupan iznos dužnikovih obveza prelazi10 milijuna kuna, zaprimljeno je 459 zahtjeva s ukupnim dužnikovim obvezama od34.281.934.178,30 kuna te brojem zaposlenih od 22.435 zaposlenika.Od ukupno zaprimljenih 459 zahtjeva dužnika
č
ije obveze prelaze 10 milijuna kuna,riješeno je 178 predmeta od
č
ega je 43 predmeta pozitivno riješeno, 45 predmeta je riješenonegativno (potrebne izmjene plana kod 29 društava kako bi rješenje bilo pozitivno), u 3predmeta je postupak obustavljen na zahtjev dužnika, a 87 predmeta je odba
č
eno i pokrenut
 
2
ć
e se ste
č
ajni postupak (zbog nepoštivanja roka za dopunu dokumentacije te se za istesukladno Zakonu pokre
ć
e ste
č
ajni postupak automatizmom).U postupcima predste
č
ajne nagodbe u kojima je ukupan iznos dužnikovih obveza do10 milijuna kuna (skra
ć
eni postupak predste
č
ajne nagodbe), zaprimljeno je 3.632 zahtjeva saukupnim dužnikovim obvezama od 3.381.111.453,87 kuna i brojem zaposlenih od 10.071zaposlenika.Od ukupno zaprimljenih 3.632 zahtjeva dužnika
č
ije obveze ne prelaze 10 milijunakuna, riješeno je 2.310 zahtjeva od
č
ega 368 predmeta pozitivno riješeno, a 1.942 predmeta jeriješeno negativno ili odba
č
eno (zbog nepoštivanja roka za dopunu dokumentacije).Nedostaci i dvosmislena tuma
č
enja koji su se pokazali u provo
đ
enju postupakapredste
č
ajnih nagodbi, a koji su u znatnoj mjeri onemogu
ć
avali da se postigne osnovni ciljZakona, uspostava likvidnosti i solventnosti i nastavak poslovanja poduzetnika nametnuli supotrebu hitne izmjene i dopune Zakona. Iz tog razloga je temeljem ovlasti Vlade da ure
đ
ujepitanja teku
ć
e gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora u smislu odredbe
č
lanka1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 114/2011) donesenaUredba o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predste
č
ajnoj nagodbi(Narodne novine, broj 144/2012) kojom su privremeno riješena sporna pitanja.Analizom zaprimljenih prijedloga za pokretanje postupka predste
č
ajne nagodbeuo
č
eno je da u pristigloj dokumentaciji, u ve
ć
em dijelu slu
č
ajeva (preko 75%), nedostaju nekiklju
č
ni dokumenti (a pogotovo se to odnosi na revizorsko mišljenje). Kako je u ovom slu
č
ajuuglavnom rije
č
o poduzetnicima koji, prema Zakonu o ra
č
unovodstvu, ulaze u kategorijuvelikih poduzetnika i za koje je potrebno duže vrijeme za izradu revizorskog mišljenja, a usvrhu izbjegavanja nastupa nenadoknadive štete, propisana je mogu
ć
nost u odre
đ
enimslu
č
ajevima, zastajanja s postupcima ovrhe uz istovremeno osiguranje pozicije vjerovnikaimenovanjem povjerenika predste
č
ajne nagodbe.Prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predste
č
ajnoj nagodbi,postupak predste
č
ajne nagodbe provodi se s ciljem da se dužniku koji je postao nelikvidani/ili insolventan omogu
ć
i financijsko restrukturiranje na temelju kojeg
ć
e postati likvidan isolventan, i da se vjerovnicima omogu
ć
e povoljniji uvjeti namirenja njihovih tražbina oduvjeta koje bi vjerovnik ostvario da je protiv dužnika pokrenut ste
č
ajni postupak.Kako bi se postigli gore navedeni ciljevi (likvidnost, solventnost poduzetnika,namirenje vjerovnika), a pri tome uvažavaju
ć
i gospodarske okolnosti u kojima djelujunavedeni poduzetnici te njihovu važnost, veli
č
inu i zna
č
aj kao i prevenciju zloupotreba ipogodovanja vjerovnicima, propisana je mogu
ć
nost da nagodbeno vije
ć
e, na prijedlogdužnika, u slu
č
aju kada ocijeni mogu
ć
nost nastupa nenadoknadive štete za dužnika odrediprivremenu mjeru zastajanja s postupcima ovrhe i osiguranja. Zaštita vjerovnika postignuta jeimenovanjem povjerenika predste
č
ajne nagodbe.U odnosu na revizorska izvješ
ć
a koje se sastavni dio prijedloga za pokretanjepredste
č
ajne nagodbe izvršene su izmjene i dopune radi uskla
đ
ivanja s me
đ
unarodnimrevizijskim standardima, pojednostavljenja postupka i smanjenja troškova dužnika. Sukladnonavedenom, dužnik prilaže revizorsko izvješ
ć
e o financijskim izvještajima, financijskom ioperativnom planu restrukturiranja, te objektivnosti priloženog popisa obveza. Dužnik višenije obvezan priložiti revizorsko izvješ
ć
e o procijenjenoj vrijednosti društva. Nadalje, uo
č
eno

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->