Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Verslag Raad van Bestuur vzw Nascholing in het Katholiek Onderwijs

Verslag Raad van Bestuur vzw Nascholing in het Katholiek Onderwijs

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Thierry Debels
Op de balans van de vzw Nascholing (Financiële analyse verkort schema, doc. blz. 1 en vlg.) staat bij de activa een bedrag van € 9 862,93. Dit is het totaal dat door de overheid tijdens de jaren 2004 en 2005 niet werd uitbetaald in vlg. met het bedrag uit het ontwerpbesluit.
Net als vorig jaar staat er bij het eigen vermogen nog een bedrag ingeschreven van € 364 574,44 als reserve. Dit geld werd destijds bij de liquidatie van de vzw Navorming aan de vzw Nascholing overgemaakt.
Het bedrag ‘Voorzieningen voor risico’s’ (€ 3 718,40) werd geboekt bij de start van de werking van de vzw Nascholing. Het werd toen ingeschreven voor personeelsvoorzieningen.
Uit de balans van 31 december 2006 kan worden opgemaakt dat nog voor € 11 049,10 openstaande facturen te betalen staan. Dit bedrag betreft de kostennota’s die bij de volgende opdracht aan de bank zullen betaald worden.
Op de balans van de algemene rekeningen (doc. blz. 8 en vlg.) zijn de details van de inkomsten en uitgaven terug te vinden. We stellen daarbij vast dat de grootste post de terugbetaling van lonen voor gedetacheerde medewerkers betreft. Verder merken we een belangrijk bedrag op de post ‘Andere gehuurde diensten’ die de samenvatting zijn van de lonen van projectmedewerkers uit hogescholen.
De projectenbalans (Balans – plan Projecten, doc. 1 blz. 11 en vgl.) geeft een overzicht van alle projecten die boekhoudkundig ‘open staan’. Het betreft uiteraard alle lopende projecten (2006-2007) en de projecten die nog niet werden afgesloten omdat een deel van de loonkosten van projectmedewerkers nog niet werden betaald aan het departement. Om een volledig overzicht van alle (zowel lopende als niet-lopende) projecten te hebben, werd deze projectenbalans uitgeprint van 01/2001 tot 12/2006. De startdatum is tegelijk de datum waarop dit boekhoudprogramma in gebruik werd genomen.
Het financieel verslag van het jaar 2006 wordt goedgekeurd. Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Op de balans van de vzw Nascholing (Financiële analyse verkort schema, doc. blz. 1 en vlg.) staat bij de activa een bedrag van € 9 862,93. Dit is het totaal dat door de overheid tijdens de jaren 2004 en 2005 niet werd uitbetaald in vlg. met het bedrag uit het ontwerpbesluit.
Net als vorig jaar staat er bij het eigen vermogen nog een bedrag ingeschreven van € 364 574,44 als reserve. Dit geld werd destijds bij de liquidatie van de vzw Navorming aan de vzw Nascholing overgemaakt.
Het bedrag ‘Voorzieningen voor risico’s’ (€ 3 718,40) werd geboekt bij de start van de werking van de vzw Nascholing. Het werd toen ingeschreven voor personeelsvoorzieningen.
Uit de balans van 31 december 2006 kan worden opgemaakt dat nog voor € 11 049,10 openstaande facturen te betalen staan. Dit bedrag betreft de kostennota’s die bij de volgende opdracht aan de bank zullen betaald worden.
Op de balans van de algemene rekeningen (doc. blz. 8 en vlg.) zijn de details van de inkomsten en uitgaven terug te vinden. We stellen daarbij vast dat de grootste post de terugbetaling van lonen voor gedetacheerde medewerkers betreft. Verder merken we een belangrijk bedrag op de post ‘Andere gehuurde diensten’ die de samenvatting zijn van de lonen van projectmedewerkers uit hogescholen.
De projectenbalans (Balans – plan Projecten, doc. 1 blz. 11 en vgl.) geeft een overzicht van alle projecten die boekhoudkundig ‘open staan’. Het betreft uiteraard alle lopende projecten (2006-2007) en de projecten die nog niet werden afgesloten omdat een deel van de loonkosten van projectmedewerkers nog niet werden betaald aan het departement. Om een volledig overzicht van alle (zowel lopende als niet-lopende) projecten te hebben, werd deze projectenbalans uitgeprint van 01/2001 tot 12/2006. De startdatum is tegelijk de datum waarop dit boekhoudprogramma in gebruik werd genomen.
Het financieel verslag van het jaar 2006 wordt goedgekeurd. Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Thierry Debels on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
vzw Nascholing/RvB/V/2007.01
Raad van Bestuur Nascholing in het Katholiek Onderwijs
vzw
Verslag van de vergadering d.d. 27 februari 2007 
Aanwezig:
Dhr. K. Casaer, Kan. F. Debruyne, dhr. E. De Cock, Kan. J. Janssen,dhr. A. Janssens, dhr. D. Koppen, mevr. R. Nackom, mevr. E.Palmaers, dhr. C. Smits, dhr. M. Van den Brande, Kan. S. Van der Kelen, Mevr. M. Van Hecke, Kan. L. Van Lommel, dhr. P. Wille, dhr. J.Willems
Verontschuldigd:
dhr. R. Haest, dhr. H. Mettepenningen, Br. A. Peirsman, Kan. J.Portael, dhr. M. Van Uytfanghe
Uitgenodigd:
Dhr. W. Nimmegeers, dhr. R. Schollaert, dhr. L. Van Puyenbroeck,
Verslag:
Luc Van Puyenbroeck
Volgende vergadering:
dinsdag 24/04/2007 – 14.00 uur 
Samen met de uitnodiging ontvingen de leden de volgende documenten:
-vzw Nascholing/doc/2007.01: Financieel verslag 2006 – Voorstel van begroting 2007-vzw Nascholing/doc/2007.02: Schematisch overzicht activiteiten Dienst Nascholing enInternationalisering-vzw Nascholing/doc/2007.03: Toelichting bij begroting 2007 vzw Nascholing-vzw Nascholing/doc/2007.04: Projectvoorstellen Koepelprojecten 2007-2008
Samen met het verslag ontvangen de leden de volgende documenten:
-vzw Nascholing/doc/2007.05: Ledenlijst Algemene Vergadering-vzw Nascholing/doc/2007.06: Ledenlijst Raad van Bestuur 
1GOEDKEURING EN OPVOLGING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERINGD.D. 21 NOVEMBER 20061.1Goedkeuring van het verslag
Het verslag van de vergadering van 21/11/2006 wordt goedgekeurd.
1.2Opvolging van het verslag
Met betrekking tot punt 4 – Voorstel tot opname van de doelgroep Schoolbesturen als doelgroepvoor koepelprojecten werd melding gemaakt van de voortdurende inspanningen die gedaan wordenom de overheid ertoe aan te zetten middelen vrij te maken voor de vorming van deze doelgroep. Devoorzitter meldt dat intussen een document werd opgesteld tot verdere onderhandeling enconcretisering.
Nascholing in het Katholiek Onderwijs, Raad van Bestuur, 27 februari 2007Blz. 1
 
vzw Nascholing/RvB/V/2007.01
2FINANCIEEL VERSLAG 2006 EN BEGROTING 2007: BESPREKING ENGOEDKEURING ALVORENS DEZE VOOR TE LEGGEN AAN DE ALGEMENEVERGADERING (Nascholing/Doc/2007.01 als bijlage bij de uitnodiging)2.1Goedkeuring van de balans per 31 december 2006 en de rekeningen 2006
Bij aanvang van de toelichting wordt gewezen op het feit dat document 2007.01 de facto uit vijf verschillende subdocumenten bestaat: de financiële analyse (pag. 1 t.e.m. 4), de resultatenrekening(pag. 5 t.e.m. 7), de balans van de algemene rekeningen (pag. 8 t.e.m. 10), de balans van deprojecten (pag. 11 t.e.m. 19) en het voorstel van begroting 2007 (pag. 20).Op de balans van de vzw Nascholing (Financiële analyse verkort schema, doc. blz. 1 en vlg.) staatbij de activa een bedrag van € 9 862,93. Dit is het totaal dat door de overheid tijdens de jaren 2004en 2005 niet werd uitbetaald in vlg. met het bedrag uit het ontwerpbesluit.Net als vorig jaar staat er bij het eigen vermogen nog een bedrag ingeschreven van € 364 574,44als reserve. Dit geld werd destijds bij de liquidatie van de vzw Navorming aan de vzw Nascholingovergemaakt.Het bedrag ‘Voorzieningen voor risico’s’ (€ 3 718,40) werd geboekt bij de start van de werking vande vzw Nascholing. Het werd toen ingeschreven voor personeelsvoorzieningen.Uit de balans van 31 december 2006 kan worden opgemaakt dat nog voor € 11 049,10 openstaandefacturen te betalen staan. Dit bedrag betreft de kostennota’s die bij de volgende opdracht aan debank zullen betaald worden.Op de balans van de algemene rekeningen (doc. blz. 8 en vlg.) zijn de details van de inkomsten enuitgaven terug te vinden. We stellen daarbij vast dat de grootste post de terugbetaling van lonenvoor gedetacheerde medewerkers betreft. Verder merken we een belangrijk bedrag op de post‘Andere gehuurde diensten’ die de samenvatting zijn van de lonen van projectmedewerkers uithogescholen.De projectenbalans (Balans – plan Projecten, doc. 1 blz. 11 en vgl.) geeft een overzicht van alleprojecten die boekhoudkundig ‘open staan’. Het betreft uiteraard alle lopende projecten (2006-2007)en de projecten die nog niet werden afgesloten omdat een deel van de loonkosten vanprojectmedewerkers nog niet werden betaald aan het departement. Om een volledig overzicht vanalle (zowel lopende als niet-lopende) projecten te hebben, werd deze projectenbalans uitgeprint van01/2001 tot 12/2006. De startdatum is tegelijk de datum waarop dit boekhoudprogramma in gebruikwerd genomen.Het financieel verslag van het jaar 2006 wordt goedgekeurd. Het verslag wordt ter goedkeuringvoorgelegd aan de Algemene Vergadering.
2.2Goedkeuring van de begroting 2007
In de begroting 2007 wordt een voorafhouding gedaan voor de werkingskosten van DNI. Gezien desterke uitbreiding van de activiteiten wordt gevraagd de personeelsbezetting uit te breiden met eenvoltijdse administratieve medewerker. Omwille van deze uitbreiding wordt een verhoging van € 50000 voorgesteld in vlg. met de overheadkosten van het voorbije jaar.In de begroting 2007 wordt een voorstel geformuleerd om de netto-inkomsten (€ 50 917,88) teverdelen over de verschillende geledingen a rato van het aantal organieke ambten per geleding. Ditis een werkwijze die in het verleden telkens ook werd toegepast.In de begroting wordt gewerkt met een koepelkrediet van € 988 042 voor het begrotingsjaar 2007.De vzw Nascholing heeft van het departement onderwijs de informatie ontvangen dat de vzwNascholing in het Katholiek Onderwijs dit bedrag zal uitbetaald krijgen. Dit bedrag wordt volgens deafgesproken verdeelsleutel over de verschillende niveaus en geledingen verdeeld.
Nascholing in het Katholiek Onderwijs, Raad van Bestuur, 27 februari 2007Blz. 2
 
vzw Nascholing/RvB/V/2007.01Op blz. 20 wordt aangegeven welke kredieten al zijn vastgelegd in nascholingsprojecten voor hetschooljaar 2006-2007 (= lopende schooljaar) en vroeger (in geval deze projecten boekhoudkundignog niet werden afgesloten), en welk bedrag beschikbaar is voor nieuwe projectvoorstellen.De criteria die gehanteerd worden, zijn door de Raad van Bestuur bij de oprichting van de vzwNascholing vastgelegd:-Voor de decretaal bepaalde doelgroepen (CLB, Internaten, Pedagogische Begeleiding)wordt een bedrag toegekend dat in overeenstemming is met het bedrag dat door deoverheid betaald wordt aan scholen voor personeelsleden BaO, vermenigvuldigd met hetaantal personeelsleden van die doelgroep. Voor de begroting 2007 wordt per personeelslidhet bedrag van € 88,71 gehanteerd. (cfr. Informatie departement onderwijs)-Het resterende bedrag wordt verdeeld over de doelgroepen Volwassenenonderwijs, BaO,SO en BuO a rato van het aantal tewerkgestelde personeelsleden. Nieuw op de begroting ishet bedrag dat beschikbaar gesteld wordt voor de organisatie van nascholing voor dedoelgroep Schoolbesturen / Inrichtende Machten. In een vorige vergadering van de Raadvan Bestuur werd overeengekomen hiervoor een forfaitair bedrag van € 10 000 te voorzien.Dit voorstel van begroting van de vzw Nascholing voor het jaar 2007 wordt goedgekeurd.
3VOORSTEL VAN THEMAS NASCHOLING BINNEN HET KOEPELKREDIET 2007-2008: BESPREKING PER GELEDING (onderwijsniveaus c.q. geledingen)3.1Projecten inzake nascholing specifiek voor het eigen opvoedingsproject
3.1.1 Projectvoorstellen schoolbesturen/inrichtende machten
Dit is een nieuwe doelgroep in de nascholing koepelprojecten. Twee voorstellen worden aan deRaad van Bestuur voorgelegd (cfr. vzw Nascholing/doc/2007.04)
Verhouding schoolbestuur – directie
Kompas voor de beginnende schoolbestuurder Met betrekking tot dit project wordt gevraagd na te gaan of de besturen van de centra voor leerlingenbegeleiding ook tot de doelgroep kunnen gerekend worden.Beide thema’s werden goedgekeurd en mogen als projectvoorstel worden uitgewerkt.
3.1.2 Projectvoorstellen volwassenenonderwijs
Voor het Volwassenenonderwijs werden de volgende thema's voorgesteld en toegelicht (cfr. vzwNascholing/doc/2007.04)
Leermaterialen NT2 ontdekken, uitdiepen en verruimen
Internetten Studiedag ‘VO Vreemde Talen – Evaluatietechnieken’
Nascholing directies volwassenenonderwijs (vervolg project 1/06/01)
Opleiding mentoren volwassenenonderwijsDeze vier thema’s werden goedgekeurd en mogen als projectvoorstel worden uitgewerkt.
3.1.3 Projectvoorstellen basisonderwijs
Voor het Basisonderwijs werden de volgende thema's voorgesteld en toegelicht (cfr. vzwNascholing/doc/2007.04):
Nascholing in het Katholiek Onderwijs, Raad van Bestuur, 27 februari 2007Blz. 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->