Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
98. - 27

98. - 27

Ratings: (0)|Views: 13 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
 
 Nacrt prijedloga
 Na temelju
članka 82. Zakona o proračunu (
 NN 87/08, 136/12). Vlada Republike Hrvatske jena sjednici održanoj ________ 2013. godine donijela
ODLUKU
 
o davanju suglasnosti društvu Plovput d.o.o. za kreditno zaduženje kod SocieteGenerale- Splitske banke d.d., za izgradnju radnog broda prema projektu „Plovput 48“I.
 Daje se suglasnost društvu Plovput d.o.o. za kreditno zaduženje kod Societe Generale-Splitske banke d.d., za izgradnju radnog broda prema projektu „Plovput 48“.
II.
 
Suglasnost za zaduženje iz točke I. ove Odluke daje se uz sljedeće osnovne uvjete Ugovora o
kreditu:
 
davatelj kredita: Societe Generale- Splitska banka d.d.,
Ruđera Boškovića 16, 21 000
Split
 
korisnik kredita: Plovput d.o.o., Split
 
iznos kredita: 37.000.000,00 kuna (slovima: tridesetisedammilijuna kuna)
 
namjena: financiranje izgradnje radnog broda prema projektu „ Plovput 48“
 
 
rok otplate:
14 godina od krajnjeg roka korištenja kredita, uz mogućnost prijevremeneotplate djelomično ili u cijelosti,
 
 
dospij
eća:
Početak otplate kredita nakon proteka roka za njegovo korištenje je s datumom
30.09.2015. godine
,
u 56 jednakih kvartalnih obroka
 
 
ukupni troškovi kredita: 12.139.033,18 kuna.
III.
 Obvezuje se Plovput d.o.o. da otplati kredit
iz točke I. ove Odluke do
 
njegove konačne otplate
 prema uvjetima
iz točke II
.
ove Odluke do njegove konačne otplate i u slučaju promjenevlasničkih odnosa korisnika kredita
.
IV.
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
Zoran Milanović
 
Klasa:Urbroj:Zagreb, _____ 2013. godine
 
 Obrazloženje:
Plovput d.o.o. Split je kao trgovačko društvo u 100% vlasništvu Republike Hrvatske čija je
djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku sukladno Pomorskom zakoniku i Zakona oPlovput (NN br. 73/97) kroz obavljanje poslova vezanih za
 
sigurnost plovidbe u održavanju i
uređenju plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru R 
epublikeHrvatske, postavljanju objekata sigurnosti plovidbe i obavljanju poslova radijske službe na pomorskim plovnim putovima,
zbog starosti postojeće flote i tehnološke zastarjelosti postojećih radnih brodova, te zbog učinkovitijeg obavljanja svoje djelatnosti i povećanja
razine sigurnosti plovidbe donijelo odluku o izgradnji radnog broda prema projektu „Plovput48".Radni brod- betonara od 48,20 m duljine služio bi za izgradnju i održavanje objekata
sigurnosti plovidbe, izvođenja hidro
-
građevinskih radova, te opskrbu svjetionika pitkom
vodom. Nadzorni odbor Plovputa d.o.o. dana 28. ožujka 2013. godine dao je suglasnost direktorudruštva o uzimanju kredita od poslovne banke u iznosu od 37.000.000,00 kuna
uvećano za
kamate i nusgredice za realizaciju izgradnje radnog broda. Na temelju provedenog postupka javne nabave društvo Plovput d.o.o. donijelo je 9. svibnja2013. godine Odluku o odabiru Societe Generale-
Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16,21 000 Split, kao najpovoljnijeg ponuditelja dugoročnog kredita. O
snovni uvjeti ugovora okreditu
iz točke II. ove Odluke, uvjeti su iz dokumentacije za nadmetanje.
 Za realizaciju izgradnje novog radnog broda procijenjene vrijednosti od 60.000,000,00 kunaPlovput d.o.o. bi pored angažiranja vlastitih sredstava u iznosu od 23.000.000,00 kuna,ugovorilo
dugoročni kredit u iznosu od 37.000.000,00 kuna na rok otplate od 14 godina
od 
krajnjeg roka korištenja kredita, uz mogućnost prijevremene otplate djelomično ili u cijelosti pričemu početak otplate kredita nakon proteka roka za njeg
ovo korištenje je s datumom 30.9.2015.
godine, dok je način otplate glavnice u 56 jednakih kvartalnih obroka.
Ukupni troškovi kredita iz točke II. ove Odluke u iznosu 12.139.033,
18
kuna obuhvaćaju
redovnu kamatu (4,0%) u iznosu od 10.547.970,27 kuna, interkalarnu kamatu (4,0%) u iznosuod 2.014.575,34 kuna, naknadu za odobrenje kredita (0,4%) u iznosu od 148.000,00 kuna inaknadu za rezervaciju sredstava (0,25%) u iznosu od 59.089,04 kuna, a sve umanjeno zakamatu na depozit (depozit vlastitih sredstava Plovputa u iznosu od 23.000.000,00 kuna skamatom od 3,0% godišnje s
rokom oročenja do zasnivanja založnog prava na brod nakon
 polaganja kobilice) u iznosu od 630.601,47 kuna.
Društvo Plovput d.o.o. Split već niz godina posluje pozitivno, te je u 2012. godini ostvarilo
dobit od 6.907.000,00 kuna. Društvo nije kreditno zaduženo do sada, likvidno je, te sve svoje
obveze uredno podmiruje u zakonskom roku. Društvo posluje ekonomično i profitabilno, te sunaznake budućeg poslovanja također pozitivne, a čemu
 bi pridonijela izgradnja novog radnog broda.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->