Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
98. - 8

98. - 8

Ratings: (0)|Views: 9,626|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

 
R E P U B L I K A H R V A T S K AMINISTARSTVO FINANCIJA
 N a c r t
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAZAKONA O TROŠARINAMA,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zagreb, lipanj 2013.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA S KONA
Č
NIMPRIJEDLOGOM ZAKONAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinamasadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 –pro
č
ć
eni tekst).
 II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROISTE
Ć
I
U hrvatskom pravnom sustavu materija trošarina ure
đ
ena je u važe
ć
em Zakonu otrošarinama (Narodne novine, br. 83/2009 i 111/2012), „novom“ Zakonu o trošarinama(Narodne novine, br. 22/2013 i 32/2013)
 
kojim je nacionalno trošarinsko zakonodavstvo uuskla
đ
eno s pravnom ste
č
evinom Europske unije u odnosu na harmonizirane trošarine, Uredbio visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon (Narodne novine, broj137/2012), Uredbi o dopuni Uredbe o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje ikerozin za pogon (Narodne novine, broj 144/2012), Uredbi o visini trošarine za UNP –ukapljeni naftni plin (Narodne novine, broj 4/2010), Uredbi o visini trošarine na cigarete,sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (Narodne novine, broj 66/2013) te u važe
ć
emPravilniku o trošarinama (Narodne novine, broj 1/2010), „novom“ Pravilniku o trošarinama(Narodne novine, broj 64/2013), Pravilniku o kretanju trošarinskih proizvoda u sustavuodgode pla
ć
anja trošarine uz primjenu elektroni
č
kog trošarinskog dokumenta (Narodnenovine, broj 138/2012), Pravilniku o primjeni Zakona o trošarinama što se odnose na plinskoulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (Narodnenovine, br. 1/2010, 44/2010, 65/2010, 78/2010, 131/2010, 144/2010, 4/2011, 44/2011,134/2011 i 134/12) i Pravilniku o uvjetima i na
č
inu oslobo
đ
enja od pla
ć
anja trošarine naenergente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (Narodne novine, broj 58/2013).Novi Zakon o trošarinama (Narodne novine, br. 22/2013 i 32/2013) koji je uskla
đ
en sazahtjevima pravne ste
č
evine Europske unije stupio je na snagu djelomi
č
no 2. ožujka 2013.godine, a preostale odredbe stupaju na snagu danom pristupanja Republike HrvatskeEuropskoj uniji
č
ime
ć
e Republika Hrvatska postati integralni dio europskog harmoniziranogtrošarinskog sustava oporezivanja alkohola i alkoholnih pi
ć
a, duhanskih prera
đ
evina,energenata i elektri
č
ne energije.U odnosu na normativna odre
đ
enja navedenog Zakona o trošarinama potrebno jedodatno urediti pojedine porezno-pravne odnose vezano uz trošarinsko oporezivanjeduhanskih prera
đ
evina - cigareta, zatim u podru
č
 ju oporezivanja energenata dodatnospecificirati i doraditi odredbe koje se odnose na podru
č
 je nadzora pra
ć
enja energenata kao idodatno intervenirati u normativni sadržaj Zakona radi uskla
đ
ivanja tehni
č
kih pojmova iispravljanja normativno-izri
č
ajnih nedostataka.Predloženim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama predvi
đ
a sedodatno urediti sustav trošarinskog oporezivanja duhanskih prera
đ
evina - cigareta koji
ć
eomogu
ć
iti da se na jednak na
č
in oporezuju cigarete kod pove
ć
anja visine trošarine te kodpove
ć
anja maloprodajnih cijena cigareta (
č
ija visina tako
đ
er utje
č
e na iznos porezne obveze
 
3 jer se proporcionalna komponenta trošarine na cigarete izra
č
unava u odnosu na maloprodajnucijenu cigareta), pa i na one cigarete koje su puštene u potrošnju te se nalaze u prometu natržištu i tako onemogu
ć
iti stvaranje špekulativnih zaliha radi izbjegavanja pla
ć
anja trošarine,odnosno oporezovati te zalihe i onemogu
ć
iti nastup štetnih fiskalnih u
č
inaka za prihodedržavnog prora
č
una Republike Hrvatske i tako ujedno osigurati jednaki tretman za svetrošarinske obveznike.Time Republika Hrvatska, sukladno na
č
elima trošarinskog oporezivanja, uvodi sustavkontrole zaliha cigareta te se u tom smislu na odgovaraju
ć
i na
č
in prilago
đ
avaju zakonskeodredbe vezane uz ozna
č
avanje duhanskih prera
đ
evina (maloprodajna cijena ne
ć
e bitinazna
č
ena na duhanskoj markici) te utvr
đ
ivanje maloprodajne cijene.U odnosu na spomenuto potrebno je uzeti u obzir da
ć
e se trošarine na cigaretepostupno morati pove
ć
avati obzirom da je tijekom pristupnih pregovora odobreno prijelaznorazdoblje
 
do 31. prosinca 2017. godine za dostizanje minimalne trošarine na cigarete kojaprema pravnoj ste
č
evini Europske unije u podru
č
 ju oporezivanja duhanskih proizvoda od 1.sije
č
nja 2014. godine predstavlja najmanje 60% prosje
č
ne ponderirane maloprodajne cijenecigareta puštenih u potrošnju i ne smije biti manja od 90,00 eura za 1.000 komada cigareta bezobzira na prosje
č
nu ponderiranu maloprodajnu cijenu cigareta puštenih u potrošnju. Odobrenoprijelazno razdoblje uvjetovano je:
-
dostizanjem ukupne trošarine od najmanje 57% prosje
č
ne ponderirane maloprodajnecijene cigareta puštenih u potrošnju i minimalnog iznosa od 64,00 eura za 1.000 komadacigareta bez obzira na prosje
č
nu ponderiranu maloprodajnu cijenu cigareta puštenih upotrošnju s danom pristupanja Europskoj uniji,
-
vremenski proporcionalno ujedna
č
avanje rasta ukupne trošarine koji
ć
e osigurati daista s 1. sije
č
njem 2014. godine ne može biti manja od minimalno 77,00 eura za 1.000komada cigareta, bez obzira na prosje
č
nu ponderiranu maloprodajnu cijenu cigaretapuštenih u prodaju,
-
vremenski proporcionalno ujedna
č
avanje rasta ukupne trošarine do dostizanjaminimuma udjela ukupne trošarine od 60% prosje
č
ne ponderirane maloprodajne cijenecigareta puštenih u potrošnju i minimalnog iznosa od 90,00 eura za 1.000 komadacigareta bez obzira na prosje
č
nu ponderiranu maloprodajnu cijenu cigareta puštenih upotrošnju s danom 31. prosinca 2017. godine.U tom smislu se trošarinskim obveznicima duhanskih prera
đ
evina – cigareta te ostalimosobama koje radi prodaje drže cigarete propisuje obveza obra
č
unavanja i pla
ć
anja trošarine ina cigarete koje su ve
ć
puštene u potrošnju, a nalaze se na zalihama u prometu na teritorijuRepublike Hrvatske, i to u slu
č
aju kada se pove
ć
a visina trošarine na cigarete, kao i kada sepove
ć
a maloprodajna cijena cigareta, pri
č
emu se, tako
đ
er, propisuju i rokovi za popisivanjezaliha cigareta, sastavljanje zapisnika te pla
ć
anja trošarine u takvim slu
č
ajevima.U odnosu na tzv. „redovite“ trošarinske obveznike iz
č
lanka 21. stavka 1. Zakona otrošarinama (ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta, registrirani primatelj, uvoznik trošarinskih proizvoda), dodatno je specificirano je da se njihova obveza popisa zaliha ipla
ć
anja trošarine odnosi na cigarete koje se nalaze na njihovim zalihama i izvan prostoratrošarinskog skladišta, zatim, vode
ć
i ra
č
una o na
č
elu efikasnost i okolnosti da oni kontrolirajusvoj osnovni lanac dobave i distribucije, i na zalihama u skladištima ili drugim prostorima

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->