Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
98. - 35.a

98. - 35.a

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2015

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora(Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj______________________ godine donijela
U R E D B UO OBJAVISPORAZUMA IZME
Đ
U VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKEKOSOVA O SURADNJI U PODRU
Č
JIMA OBRAZOVANJA I ZNANOSTI
Č
lanak 1.
Objavljuje se Sporazum izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kosova o suradnji upodru
č
 jima obrazovanja i znanosti, potpisan u Prištini, dana 5. ožujka 2013. godine u izvorniku nahrvatskom, albanskom i engleskom jeziku.
Č
lanak 2.
Tekst Sporazuma iz
č
lanka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:
SPORAZUMIZME
 Đ
UVLADE REPUBLIKE HRVATSKEIVLADE REPUBLIKE KOSOVAO SURADNJI U PODRU
Č
JIMA OBRAZOVANJA I ZNANOSTI
Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Kosova (u daljnjem tekstu “ugovorne stranke“),u želji za razvijanjem i ja
č
anjem postoje
ć
ih prijateljskih odnosa izme
đ
u dviju zemalja;potaknute zajedni
č
kom željom za promicanjem suradnje izme
đ
u svojih zemalja u podru
č
 jimaobrazovanja i znanosti;uvjerene da je njihova suradnja u podru
č
 jima obrazovanja i znanosti važan instrument za ja
č
anje odnosa izme
đ
u njihovih naroda;sporazumjele su se kako slijedi:
Č
lanak 1.
Ugovorne stranke
ć
e podržavati i razvijati suradnju u podru
č
 jima obrazovanja i znanostiizme
đ
u dviju zemalja, na na
č
elima jednakosti i obostrane koristi.
Č
lanak 2.
Ugovorne stranke
ć
e poticati razmjenu iskustava i programa u podru
č
 ju osnovnog isrednjoškolskog obrazovanja.
 
2
Č
lanak 3.
Ugovorne stranke
ć
e poticati izravnu suradnju izme
đ
u ustanova visokog obrazovanja obijuzemalja, što
ć
e se ostvarivati putem razmjene posjeta stru
č
njaka, nastavnika i gostuju
ć
ihprofesora u navedenim podru
č
 jima kao i putem zajedni
č
kih kongresa, simpozija i seminara.
Č
lanak 4.
Sukladno svojim mogu
ć
nostima svaka ugovorna stranka
ć
e dodjeljivati stipendije u svrhuusavršavanja državljana druge ugovorne stranke na svojim javnim ustanovama visokogobrazovanja.
Č
lanak 5.
Ugovorne stranke
ć
e promicati u
č
enje jezika, književnosti i kulture druge ugovorne stranke.
Č
lanak 6.
Ugovorne stranke
ć
e poticati izravnu suradnju izme
đ
u znanstvenih i istraživa
č
kih ustanovasukladno njihovim mogu
ć
nostima i potrebama, što uklju
č
uje razmjenu iskustava, zajedni
č
keprojekte, obrazovanje i usavršavanje stru
č
njaka i istraživa
č
a.
Č
lanak 7.
Ugovorne stranke
ć
e podržavati suradnju svojih ustanova u okviru obrazovnih i znanstvenihprograma Europske unije, Vije
ć
a Europe i UNESCO-a.
 
Č
lanak 8.
Ovaj Sporazum ne utje
č
e na bilo koja prava i obveze ugovornih stranaka koji proizlaze izdrugih me
đ
unarodnih ugovora koji ih obvezuju.
Č
lanak 9.
Ugovorne stranke suglasne su da ovaj Sporazum ne isklju
č
uje mogu
ć
nosti i drugih oblikasuradnje koji nisu u njemu posebno navedeni, ali su u skladu s njegovim ciljevima.
Č
lanak 10.
U cilju provedbe ovog Sporazuma, osnovat
ć
e se Zajedni
č
ki odbor (u daljnjem tekstu:“Odbor“), sastavljen od predstavnika ugovornih stranaka. Odbor
ć
e se sastajati naizmjence uZagrebu i Prištini, a datumi sastanaka
ć
e se dogovarati diplomatskim putem.Odbor
ć
e pripremati periodi
č
ne programe suradnje kojima
ć
e se definirati detalji i uvjetisuradnje u skladu s odredbama ovog Sporazuma te
ć
e vrednovati i nadzirati njegovuprovedbu kao i davati odgovaraju
ć
e preporuke u cilju njegove u
č
inkovite provedbe.
Č
lanak 11.
Ovaj Sporazum stupa na snagu datumom primitka posljednje pisane obavijesti kojomugovorne stranke obavještavaju jedna drugu, diplomatskim putem, o okon
č
anju njihovihunutarnjih pravnih postupaka potrebnih za njegovo stupanje na snagu.Ovaj Sporazum se sklapa za razdoblje od pet (5) godina, te se automatski obnavlja za

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->