Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Do chorego Marka w Zakopanem 20130619 Stefan Kosiewski ZR FO199.pdf

Do chorego Marka w Zakopanem 20130619 Stefan Kosiewski ZR FO199.pdf

Ratings: (0)|Views: 132 |Likes:
(...)Nie czyń sobie wyrzutów i nie szukaj czakranów; trzymaj się mocno zdrowia, jak trzymałeś się dotąd. Nie zmieniaj nic a tylko stosuj się do zaleceń lekarzy i jedz czerwoną paprykę długo przeżuwając, bo jest w tym taki sens, że muszą uwolnić się enzymy, które napływają do ust ze śliną.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Twój Stefan, cześć.
http://sowa.quicksnake.at/Zniweczona-rzeczywistosc/Do-chorego-Marka-w-Zakopanem-20130616-Stefan-Kosiewski-ZR-FO199
(...)Nie czyń sobie wyrzutów i nie szukaj czakranów; trzymaj się mocno zdrowia, jak trzymałeś się dotąd. Nie zmieniaj nic a tylko stosuj się do zaleceń lekarzy i jedz czerwoną paprykę długo przeżuwając, bo jest w tym taki sens, że muszą uwolnić się enzymy, które napływają do ust ze śliną.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Twój Stefan, cześć.
http://sowa.quicksnake.at/Zniweczona-rzeczywistosc/Do-chorego-Marka-w-Zakopanem-20130616-Stefan-Kosiewski-ZR-FO199

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on Jun 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
 
Do chorego Marka w Zakopanem20130619 Stefan KosiewskiZR FO199 
Geschrieben vonsowa (»)heute um 18:51 in der KategorieZniweczona rzeczywistosc  Drogi Marku,z prawdziw 
¹
przykro
œ
ci
¹
przyj
¹
ù
em dzisiaj do wiadomo
œ
ci opisan
¹
przez Ciebiehistori
ê
choroby, zako
ñ
czon
¹
koj
¹
cym prze
¿
 yciem na Salwatorze, potem kl
ê
kn
¹
ù
emprzed obrazem i poleci
ù
em w modlitwie Twoj
¹
Osob
ê
Matce Bo
¿
ej a potem jeszczeotworzy 
ù
em kancjona
ù
pie
œ
ni w miejscu, które palec wybra
ù
bez u
¿
 ycia oczu, w upale35 stopni:
 
"...Witaj, Serce Jezusowe, ty 
œ
mi
ù
o
œ
ci pe
ù
ne - b
¹
d
ê
¿
e dla nas w utrapieniu zawszemi
ù
osierne. Niechaj b
ê
dzie...S
ù
odkie Serce Jezusowe, b
¹
d
ê
dzi
œ
pozdrowione - co
œ
na krzy 
¿
u dla nas by 
ù
o - w 
ù
óczni
¹
przebodzone. Niechaj b
ê
dzie...S
ù
odkie Serce Jezusowe, przed Tob
¹
padamy - za tych, co tu bywa
ã
nie chc
¹
Tobiecze
œ
ã
sk 
ù
adamy. Niechaj b
ê
dzie...Pob
ù
ogos
ù
aw Serce Boskie, Twym s
ù
ugom o
ù
tarza - Pob
ù
ogos
ù
aw i ludowi, co Ci
ê
czci,powa
¿
a. Niechaj b
ê
dzie...".
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
Po dokonanym zatem poleceniu Ci
ê
wstawiennictwu Matki Bo
¿
ej (nic wi
ê
cej ponadto uczyni
ã
dla Ciebie nie mog
ê
) wrzuci
ù
em do wyszukiwarki s
ù
owa nazywaj
¹
ce poimieniu raka, który Cie zaatakowa
ù
, by natrafi
ã
na zwierzenia drugiego takiegonieszcz
êœ
nika jak Ty, który zmaga si
ê
od 9 lat ró
¿
nymi sposobami z nowotworemz
ù
o
œ
liwym tego samego typu i zobacz,
¿
e chory wyci
¹
ga wnioski podobne, chocia
¿
 by pierwszy u nich:"...Ufaj tylko specjalistom i tylko u nich lecz si
ê
, tylko oni potrafi
¹
dobrze oceni
ã
 objawy i dobra
ã
leczenie. Na tej chorobie naprawd
ê
dobrze znaj
¹
si
ê
tylko nielicznilekarze. S
¹
to zwykle wysokiej klasy onkolodzy i chemioterapeuci. Za wszelk 
¹
cen
ê
 staraj si
ê
do nich dotrze
ã
. Tylko oni potrafi
¹
dobrze oceni
ã
objawy i postawi
ã
dobr
¹
 diagnoz
ê
. Od pocz
¹
tku odpu
œ
ã
sobie lekarzy ogólnych, rejonowych, itp.- szkoda czasu. W czasie swoich licznych niestety pobytów w szpitalu spotka
ù
em wielu pacjentów,którzy byli
ê
le zdiagnozowani i nawet niepotrzebnie operowani,
ù
¹
cznie znieodwracalnymi operacjami mózgu...".
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use)Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
 
Zaalarmowany w ko
ñ
cu ubieg
ù
ego roku przez polsk 
¹
lekark 
ê
, która obj
ê
ù
a przed laty praktyk 
ê
w dzielnicy Frankfurtu Ginnheim po lekarzu dzi
œ
ju
¿
nie
¿
 yj
¹
cym, imiennikumoim przed trzydziestu laty poznanym przeze mnie jeszcze przed drem Szermanem, jeden z Cz
ù
onków Za
ù
o
¿
 ycieli Polnisches Kulturzentrum e.V., bliski mi ju
¿
odpierwszych dni na emigracji politycznej Polak wyl
¹
dowa
ù
po badaniu krwi w du
¿
 ymszpitalu we Frankfurcie i tam by 
ù
em
œ
 wiadkiem niepotrzebnych operacji na nimprzeprowadzanych, gdy 
¿
rozpoznanie by 
ù
o niew 
ù
a
œ
ciwe, a prawdziwy by 
ù
ból izatroskanie o chorego cz
ù
owieka, które podziela
ù
ze mn
¹
Niemiec, emerytowany lekarz, od którego otrzyma
ù
em niegdy 
œ
ksi
ê
gozbiór po jego ojcu, katolikurozmi
ù
owanym w poezji, przyrodzie, niemieckim jeszcze
Ú
l
¹
sku.
QR code for this recording:
Jestem przekonany,
¿
e to za spraw 
¹
codziennych telefonów do kliniki i rozmów zprofesorem postanowiono przes
ù
a
ã
pacjenta do innej kliniki, we Wiesbaden na badania kompleksowe. Tam
ù
a
œ
ciwe rozpoznanie i decyzja operowania trzustki. Poniezw 
ù
ocznym wyci
ê
ciu cz
êœ
ci organu zaatakowanej przez raka, przeprowadzana jestobecnie od miesi
ê
cy chemioterapia, bez wypadania w 
ù
osów, bez wi
ê
kszych, niemi
ù
 ychskutków.Mój stosunek do tego przypadku choroby by 
ù
od pocz
¹
tku taki sam, jak przed kilkulaty do Polki w Niemczech, której powiedzia
ù
em spotkany w osiedlowym sklepie,
¿
e b
ê
d
ê
si
ê
za ni
¹
modli
ù
, bo nic innego nie potrafi
ê
dla niej zrobi
ã
, kiedy powiedzia
ù
a mi,
¿
e rak znowu si
ê
w stopie odezwa
ù
. A wtedy ona spojrza
ù
a mi w oczy bardzopowa
¿
nie, z ufno
œ
ci
¹
wypowiadaj
¹
c powoli s
ù
owo: dzi
ê
kuj
ê
. Po kilku latach spotka
ù
em j
¹
ponownie i zapyta
ù
em o zdrowie, a kiedy rado
œ
nie odpar
ù
a,
¿
e dobrze, toprzypomnia
ù
em wtedy nasz
¹
pierwsz
¹
rozmow 
ê
i powiedzia
ù
em,
¿
e modli
ù
em si
ê
zani
¹
wtedy, jak dzisiaj modli
ù
em si
ê
na intencj
ê
uzdrowienia Twojego, jak w ko
ñ
cuubieg
ù
ego roku wspomog
ù
em realnie modlitw 
¹
wspomnianego bli
ê
niego.Nie wchodz
¹
c w omawianie artyku
ù
u, z którego przytoczy 
ù
em rad
ê
dot. lekarzy,ogranicz
ê
si
ê
do stwierdzenia,
¿
e poznany przeze mnie w Polsce przed kilkunastulaty, w okoliczno
œ
ciach letniskowych, psychiatra zauroczony poezj
¹
na szklemalowan
¹
w okolicy Lipnicy, odradza
ù
 by pewnie czytanie rozdzia
ù
u, w którym lecz
¹
cy si
ê
pacjent zadaje sobie pytanie: dlaczego akurat ja jestem chory? Gdy 
¿
bilans
¿
 yciadokonywany w takiej sytuacji zawsze b
ê
dzie negatywny - powiedzia
ù
 by pewnieFranciszek, po spotkaniu z którym napisa
ù
em wiersz i z pewno
œ
ci
¹
przyjmie Ci
ê
tencz
ù
owiek nie dla pieni
ê
dzy pod Babi
¹
Gór
¹
, lecz dla rozmowy wyja
œ
niaj
¹
cej (je
¿
eli takapotrzebna?) oczyszczaj
¹
cej strapion
¹
g
ù
ow 
ê
.
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use) Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com
 
HomeEditionThis PDF created with theFREE RoboPDF Home Edition(not legal for business or government use) Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs -www.robopdf.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->