Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
تصحيح باكلوريا العلوم الرياضية

تصحيح باكلوريا العلوم الرياضية

Ratings: (0)|Views: 157|Likes:
باكلوريا 2013 /امتحان الباكلوريا /تصحيح الباكلوريا
باكلوريا 2013 /امتحان الباكلوريا /تصحيح الباكلوريا

More info:

Categories:Types, School Work
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

 
 
<ð^éÛéÓÖ]E<<V
7
D¼ÏÞ<
 ﳫ ﲑ ﰄ
 
 ﳰ :
 
 ﳉ ﳫ ﲑ ﰄ ﳰ :
 
 ﳉ ﳫ ﲑ ﰄ ﳰ :
 
 ﳉ ﳫ ﲑ ﰄ
 
 ﳰ :
 
 ﳉ ))))4,54,54,54,5(((( 1( ﳰ  & ﲏ 
 
   * 11(ﲄ 
 
   
 
 ﳌ  x ﳯ@ ﳰ  
 
 E x
. t = t
1/2
 O 
/
  x
1/2
= 0.04molﲁ 1
 
 W  X  Y 
 
 Zt
1/2
=15mn :. 12: ﱗ _ ﳊ( V(0)_ ﲅ 
0
.


.
 
 
 h a
 
  ﲈ 
 
  pt = 0 
. 1113,0!"  24!"
 
0,05&016&0.60 5,2.10
()
!*".+
(
 
 W  X 
 
 Y 
0
.
-
.5,2.10
()
 2,17.10
(
!*"."
(
.+
(
 1,3.10
(
!*".!
(
.!
(.
2(
 
 21. X  ﳌv w( z : ﱰ 3-.
 
 h  22(n(A) =

.

,)8.99
 0,12!*"
23(„ K: 
: ;<=>
?@
.; AB>
?@
; A>
?@
.;>
?@
?@
C0,12&
?@
D
.0,0
0,12&0,0
.4
 
24( v ﰄ
 
 ﳯ@ (_n(A) =0,12mol0,24mol=n(B) ﳯ@x
 ﳊ p _ ﲟ :
:
F
C0,12 &
F
D.C0,24&
F
D
.
4
 :

3x
2
& 1,44x
 0,112  0
w
  
 
 ﳌ
 
mol0= 0,1
x
 ﳊ •‘ 
= 0,37mol
x
 
 ﳈ  _ _
 
  ﲑ  
 
 
J
KLM
,.
 0,3
3 ﳰ ﲂ ( 13( 23
: š 
 
 ﳇ _ œ
n(AN)=0,085moln(B)= 0,12mol
 
 ﶵ : wﳌ ( 
n() = n(AN)
NN
 AB!PP. AB
 m()= 13,34g 
 
 ﳉ:ﴪ : 
 
 
1(: ﰲ ﰄ
11 
(¦§
 
 ﳛ  « 
 
 «h  : ﲁ  ¬ Cu
2+
+2e
-
Cu 12 
§ w 
 
 ﳌ 
n
r
(Cu
+2
)=Q/2F
 5 
Q =2F.n
r
(Cu
2+
)n
r
 
 
 ﳈ  
Cu
2+
 
n
r
=
C;Q=
R
>
S
&;Q=
R
>
F
D.T
 1,0.10
(
&2,5.10
(
).
0,15n
r
= 1,125.10
-3
mol
 
 5 
Q = 2.96500.1.123.10
-3
= 217,12C
 
 
Q= 217C
. ﴪ 21  22 
 
 ﳛ  
 
 Y  ﳈ   
 
 Y ¦ (  : 
n
2+
+2e
-
n
: ﲀ  
Cu
Cu
2+
+2e
-
œ 
 
 ﳊ wﳌ 
 
n
2+
+Cu
n +Cu
2+
23
  *   5 ﳌ 
œ ﳌ
U
R
<
(
2V.∆X2YZ;U
R
>
F
&;U
R
>
S
Z.
 
∆X Z;U
R
>
F
&;U
R
>
S
Z..2YV
 
 Y  
 
 ﲢ ) ½ ﰄ ﱰ š 
 
 ﳈ   Y 
 
 E  
 
 Y ﱃ   ﲒÀ šﳈ  
 
 Y  
 
 ¦ 
n
2+(aq)
 ﲟ À 
Cu
2+(aq)
 
 
 Y  
 
 ﳌ (ﳊ 
;U
R
>
S
;U
R
>
;Q=
R
>
[
 
;U
R
>
S
10
(
7,5.10
(
 1,75.10
(
!*".
(
 
∆X Z;U
R
>
F
&;U
R
>
S
Z..2YV|5.10
(
&1,75.10
(
|.0,15.2.65000,015
 
∆X  24125+  6^42!5+
 
)( 
@@
çé£]<±c<ðç–Ö]<‚fi<àÚ
N@
1
(.
11
æc@áÜÈã@Hbß@ÁìÛ@‰bØãüa@ÝßbÈß@@Z
S
_
`
a
`
_
b
a
.c
a
Éß 
 υ
S
@ÁìÛa@¿@ÊbÈ‘üa@……Šm 
i
ë 
d
S
ë@ÁìÛa@pa‡@¿@òuì½a@Þì 
Q
òÇŠ @ü@ÊbÈ‘üa@……Šm@æc@b¶N@H@õaìa@¿@ëc@I@ÎaŠÐÛa@¿@ïöìšÛa@ÊbÈ‘üa@‰b’nãa ë@@ÁìÛa@ŠČ îÌni@ŠČ îÌní 
n
0
= 1
Z@wnänã @
`
_
b
_e
.c
e
1
õaìa 
¿ 

`
_
b
e
.c
e
g
@xbuŒÛa@¿ Z@
g
1d
g
.h
g
d
g
.i
g
d
g
d
g
g
@
12
åß@Ý×@òàîÓ@†í†¤@H
A
ë 
B
N@
g
A
jb
_ek

(1)
l
A
jb
_mk
2
 
1&2
g
&
l
o1d
g
&1d
l
p
 
g(
l
o1d
g
&1d
l
p 2,77.10
()
!
 
I@¿@œíìÈnÛbi 
1
I@ëc@H
2
†¬@H
 A 1,50
 
N@
2
(.
21
H@@@@@@@
 
Xqr 
sk
t
r
 
ë 
θ
u
 
Z@wnänã@éäßë 
v  2w.
bu
@
 
 22
H@@@@@@@@@@@@@@@@òÓýÈÛa @åß Z@knØã@òÔibÛa 
v  2wd.
u
 
I@ÝØ’Ûa@åß 
3
H
 
wnänã 
v :.
u
kbänÛa 
ònibq 
:
éäßë 
K = 2D
λ
ðc 
λ
yt
 
@æbîj½a@åß 
m
2
 
k = 2.10
-6
 
λ =0,667.10
−6
m
íéñ^e†ãÓÖ]<íÎ^ŞÖ]<±c<íéŠÛÖ]<íÎ^ŞÖ]<àÚ<
1
Hòî@òyìÛ@òİaìi@ÑrØß@åz‘ NéÌíŠÐmë 
11
H@
 
õŒ¦a 
(a)
Ýrßûß@†Ûì¶@Ñrؽa@åz‘@ÕÏaìí @ïöbiŠèØÛa@‰bînÜÛ @É™ì½a@åß@éÜÔã@@‰bînÛa@ÉbÓ@æc@ðc 
0
É™ì½a@µg 
2
N
 
õŒ¦a 
(b)
¿@ïÔi@bßg@‰bînÛa@ÉbÔÏ@ÑrØàÜÛ@ïÜ×@åz‘@ÕÏaìí @É™ì½a 
2
É™ì½a@µg@éÜÔã@@ëc 
2
ÅÏb°@´nÛb§a@bnÜ×@ïÐÏ N@ònibq@énäz‘@óÜÇ 
 
õŒ¦a 
(c)
‰bînÛa@ÉbÓ@ÝÔã@@æ‡g@Ñrؽa@ÍíŠÐm@ÕÏaìí µg É™ì½a I
1
N@H@òàîÓ@xbnäna 
 I 
0
@æc@áÜÈã 
z V
.X
Éß 
z  Q.=
Z@@@bîãbîîjß@ë @@
=  :.X
@@@@éäßë 
=
_
.X
 
@@æ‡g 
 I 
0
= K.C 
@@@Z@ð…†Ç@Õîjİm @
 I 
0
= 1,5.0,1 =0,15A 13
H@@æc@ÝÈã 
X

Q.
{

@@éäßë 
 
@@@
τ  .  10.0,1  1
@@@@@@ë 
X
(`•
KLM
<
-ƒ-
.
@@jÈm 
i(t)
@@@Z@ð…†ÈÛa 
X&0,225<
((
2
H†Çb•@Šmìm@òjmŠi@Ñrؽa@åz‘ Z@paŠmìnÛa@òîÏb™g@æìãbÓ@ky @
`
g
ë 
 
g
.Q
{

•

g
_.
`
`
_
g
_
.`
 22
HZ@bäí†Û 
`
X<

åß Z@óäzä½a áöa†Ûa@âbÄäÛa@¿ 
(t 
+
)
Þëûm 
 
`
∞
 2,25T
→R
`
X<
(
 
 
éäßë 
 B= 2,25V 
æìØm@ƒí‰aìnÛa@Ý•c@†äÇ@N
(0) = 0
¿@āìÈã 
(0)=A+B=0
éäßë 
 0,225 V - A =
23
Hæ‡g@òîÜ™bÐnÛa@òÛ…bȽa@Ýy 
=
`
X
1&<
jÈm@bàäîi 
i(t)
æc@bàÜÇ 
X
@
Q.
{

éäßë 
XQ.
_
<
Z@óÜÇ@Ý–zäÏ@åߌÛa@ònibq@āìÈã 
X
_
g
_
<
e‡
@@@
 
24
H

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
_kamalali added this note
شكرا أخي
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->