Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
98. - 12

98. - 12

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2014

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Prijedlog 
Na temelju članka 31., stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011) ičlanka 4. Uredbe o poslovima upravljanja sustavom i nadzoru provedbe projekata financiranih iz
sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora (Narodne novine, broj:
33/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___ lipnja 2013. godine donijela
 
ZAKLJUČAK
 
1.
 
Vlada Republike Hrvatske prihvaća Strategiju suradnje između Europske bank
e za obnovu irazvoj i Republike Hrvatske za razdoblje 2013.
 –
2016. godine u izvorniku na engleskom jeziku iprijevodu na hrvatski jezik (dalje u tekstu: Strategija suradnje), u tekstu koji je Vladi RepublikeHrvatske dostavilo Ministarstvo financija aktom, klase: 910-01/12-01/511, urbroja: 513-06-04-13-20, od 14. lipnja 2013. godine.2.
 
Ovlašćuje se ministar financija da Europsku banku za obnovu i razvoj izvijesti o prihvaćanju
 Strategije suradnje.3.
 
Vlada Republike Hrvatske načelno podupire pripremu projekata/zajmova okvirno definiranih
programom Strategije suradnje. Za projekte/zajmove k
oji će se ugovarati uz državno jamstvoMinistarstvo financija je jedino ovlašteno odlučiti u kojoj proračunskoj godini se ta državna
 jamstva mogu (ali ne moraju) izdati.4.
 
Za projekte/zajmove koji će se eventualno ugovarati tijekom važenja Strategije suradn
 je
nadležna ministarstva dužna su, uz prethodno pozitivno mišljenje Ministarstva financija,predložiti Vladi Republike Hrvatske novi projekt/zajam.
 5.
 
Zadužuje se Ministarstvo financija da o predmetnom Zaključku izvijesti nadležna ministarstvakoja će sudjel
ovati u pripremi projekata/zajmova u okviru Strategije partnerstva.Klasa:Urbroj:Zagreb,PREDSJEDNIK VLADE
Zoran Milanović
 
 
OBRAZLOŽENJE
 Suradnja Republike Hrvatske s Europskom bankom za obnovu i razvoj (engl.
European Bank for Reconstruction and Development 
 –
EBRD
) zasniva se na zajedničkoj strategiji suradnje. Suradnja s
EBRD-om odraz je
potreba i zajedničkih aktivnosti Vlade R
epublike Hrvatske i EBRD-
a na utvrđivanjuprioritetnih pravaca i mogućnosti financiranja projekata od strane
EBRD-a. Strategija suradnje
sadržavaosnovne smjernice suradnje i zajednički utvrđen okvirni plan i program projekata koje će
EBRDfinancirati tijekom razdoblja od tri godine.
Budući da će
Republika Hrvatska ulaskom u EU prioritetno
usmjeriti na korištenj
e bespovratnihsredstava EU-
a (Strukturni fondovi i Kohezijski fond), što će se odraziti i na suradnju s EBRD
-om,pristupilo se izradi nove Strategije suradnje za razdoblje 2013.-2016. Strategija suradnje
bit ćeusredotočena
 
na sljedeće strateške ciljeve: 1. ublažavanje posljedica krize i vraćanje na put održivograsta; 2. iskorištavanje pogodnosti ulaska u EU; i 3. restrukturiranje i komercijaliziranje javnih
komunalnih djelatnosti.1)
 
Ublažavanje posljedica krize i vraćanje na put održivog rasta
. Ovaj strat
eški cilj je usmjeren napromicanje rasta gospodarstva. EBRD će svoje financiranje prilagoditi potražnj
i
za dugoročnim
ulaganjima, kao i financiranju obrtnog kapitala te poslovnom i financijskom restrukturiranju. Potpora
poduzetništvu bit će usmjerena kako prema stranim ulagačima, tako i prema domaćim tvrtkama, štouključuje i posredovanje financijskog sektora okrenutog malom i srednjem poduzetništvu. Ulaganja
EBRD-a
bit će potpomognuta dijalogom o politici, kojim će se promicati gospodarsko
restrukturiranje, diversifikaciju
i poboljšanje poslovnog ozračja i korporacijskog upravljanja.
 2)
 
Iskorištavanje pogodnosti ulaska u EU.
Hrvatska će
ulaskom u EU dobiti pristup sredstvima izstrukturnih fondova EU-a. Ovaj strate
ški cilj je usmjeren na povećanje djelotvornosti privatnog i
 javnog sektora da apsorbiraju sredstva strukturnih fondova EU-
a. Tijela državne uprave, EBRD i EUće surađivati na područjima na kojima se sredstva strukturnih fondova mogu koristiti u sprezi sa
sredstvima EBRD-
a. To se odnosi i na sektor komunalnih djelatnosti gdje će se nastojati olakšatiproces konsolidacije. EBRD će preko financijskih posrednika osigurati sredstva kako bi poduzećimaolakšala ulaganja u podizanje njihove konkurentnosti na tržiš
tu Europske unije.3)
 
Restrukturiranje i komercijaliziranje javnih komunalnih djelatnosti
. Vlada RH je
već
 
započela sradom na rješavanju tog pitanja, pri čemu su prvi koraci poduzeti restrukturiranjem Hrvatskihželjeznica. Zbog pristupanja Hrvatske EU
-u, aktivnosti reformiranja javnih komunalnih djelatnostipostaju
ubrzanije budući
je sposobnost zemlje za apsorpciju sredstava iz strukturnih fondova EU-a
uvjetovana jačanjem kapaciteta i poboljšanjem financijskog stanja i poslovanja na području javnih
komunalnih djelatnosti. Vlada RH i EBRD
će surađivati na ubrzavanju reforme javnih poduzeća u
sektoru infrastrukture.Iznos ulaganja EBRD-a u Republiku Hrvatsku u razdoblju Strategije suradnje 2013.
 –
2016. nije
određen i ovisi o potražnji za sredstvima EBRD
-a. Me
đutim, procjena EBRD
-a je da visina ulaganja urazdoblju 2013.
 –
 
2016. može iznositi od 600 do 900 milijuna eura. Predviđa se da će do 80% EBRD
-ovog ulaganja u razdoblju 2013.
 –
2016. biti usmjerena na privatni sektor, dok se preostalih 20% od
predviđenog
iznosa ulaganja planira usmjeriti u javni sektor,
uglavnom putem zajmova bez državnog
 jamstva. Time se pokazuje usmjerenost EBRD-
a na jačanje hrvatskog gospodarstva i na potporuhrvatskim poduzećima na tržištu Europske unije
te na smanjenje potencijalnih jamstvenih obveza
državnog proračuna i povećanje stupnja odgovornosti javnih poduzeća
.U provedbi Strategije suradnje za razdoblje 2013.
 –
2016.
mogući su rizici vezani uz izloženostRepublike Hrvatske vanjskim utjecajima te uz brzinu provođenja strukturn
ih reformi.
Predviđeno je da Odbor direktora
EBRD-a odobri Strategiju suradnje 25. lipnja 2013. godine.
 
 
 
DOKUMENT EUROPSKE BANKEZA OBNOVU I RAZVOJ
 
STRATEGIJA ZA REPUBLIKU HRVATSKU25. lipnja 2013.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->