Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
98. - 35.b

98. - 35.b

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
Na temelju
č
lanka 30. stavka 1. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnihugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj______________________ godine donijela
U R E D B UO OBJAVISPORAZUMA IZME
Đ
U VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKEAZERBAJDŽANA O SURADNJI U PODRU
Č
JIMA ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Č
lanak 1.
Objavljuje se Sporazum izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana osuradnji u podru
č
 jima znanosti i tehnologije, potpisan u Zagrebu, dana 11. ožujka 2013.godine u izvorniku na hrvatskom, azerbajdžanskom i engleskom jeziku.
Č
lanak 2.
Tekst Sporazuma iz
č
lanka 1. ove Uredbe, u izvorniku na hrvatskom jeziku, glasi:
SPORAZUMIZME
 Đ
UVLADE REPUBLIKE HRVATSKEIVLADE REPUBLIKE AZERBAJDŽANAO SURADNJI U PODRU
Č
JIMA ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Azerbajdžana (u daljnjem tekstu „ugovornestranke“),u želji za daljnjim ja
č
anjem znanstvenih odnosa izme
đ
u Republike Hrvatske i RepublikeAzerbajdžana na osnovama jednakosti i uzajamne koristi;uzimaju
ć
i u obzir važnost suradnje u podru
č
 jima znanosti i tehnologije kao sastavnog dijeladvostranih odnosa izme
đ
u dviju zemalja;sporazumjele su se kako slijedi:
Č
lanak 1.
Ugovorne stranke
ć
e sukladno njihovim nacionalnim zakonodavstvima stvoriti uvjete zaistraživanje op
ć
ih pitanja u podru
č
 jima znanosti i tehnologije, kao i za istraživanja izme
đ
uznanstvenika i istraživa
č
kih centara dviju zemalja.
Č
lanak 2.
Nadležna tijela ugovornih stranaka za provedbu ovog Sporazuma su Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Azerbajdžanska nacionalna akademija za znanost.
 
2
Č
lanak 3.
Znanstvena i tehnološka suradnja izme
đ
u ugovornih stranaka na temelju ovog Sporazumaprovodit
ć
e se u sljede
ć
em obliku:
-
uspostava izravnih odnosa, potpisivanje sporazuma izme
đ
u odgovaraju
ć
ih istraživa
č
kihcentara;
-
provo
đ
enje zajedni
č
kih znanstveno-tehnoloških projekata za uspostavu nove visoketehnologije;
-
provedba znanstvenih istraživanja u znanstveno-istraživa
č
kim centrima, sveu
č
ilištima,arhivima i knjižnicama;
-
održavanje zajedni
č
kih obostrano korisnih seminara, simpozija, znanstvenih konferencija,sastanaka i znanstveno-tehnoloških izložbi;
-
razmjena znanstvenika i stru
č
njaka, unapre
đ
ivanje njihovih profesionalnih vještina;
-
organizacija studija, prakse za mlade znanstvenike u znanstvenom istraživanju,obrazovnih centara i organizacija te druge obostrano korisne suradnje u podru
č
 jimaznanosti i tehnologije u okviru ovog Sporazuma.
Č
lanak 4.
Informacije dobivene tijekom suradnje te informacije koje ne nose zna
č
aj industrijskogvlasništva (isklju
č
uju
ć
i komercijalne i industrijske informacije
č
ije je širenje zabranjeno) mogubiti prenijete tre
ć
im stranama, pod uvjetima prethodno utvr
đ
enima uz pisanu suglasnostugovornih stranaka.
Č
lanak 5.
Pitanje zaštite prava intelektualnog vlasništva nastalih na temelju rezultata zajedni
č
kihznanstvenih istraživanja, te uvjeti i redoslijed njihova korištenja kao i pravila za korištenjeinformacija dobivenih tijekom ispunjenja drugih znanstveno-tehni
č
kih radova biti
ć
edogovoreni posebnim sporazumima izme
đ
u odgovaraju
ć
ih tijela ugovornih stranaka
Č
lanak 6.
U cilju provedbe ovog Sporazuma, može se osnovati Zajedni
č
ki odbor sastavljen odpredstavnika ugovornih stranaka.
Č
lanak 7.
Ovaj Sporazum ne utje
č
e na bilo koja prava i obveze ugovornih stranaka koji proizlaze izdrugih me
đ
unarodnih ugovora koji ih obvezuju.
Č
lanak 8.
Svaki spor koji može proiza
ć
i iz tuma
č
enja ili primjene ovog Sporazuma rješavat
ć
e sepregovorima izme
đ
u ugovornih stranaka.
Č
lanak 9.
Ovaj se Sporazum može izmijeniti i dopuniti uzajamnim pristankom ugovornih stranaka uobliku zasebnih protokola koji su sastavni dio ovog Sporazuma i stupaju na snagu u skladu spostupkom utvr
đ
enim u
č
lanku 10. ovog Sporazuma.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->