Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
temel_dikis_makineleri(2).pdf

temel_dikis_makineleri(2).pdf

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by turks1583

More info:

Published by: turks1583 on Jun 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
AYAKKABI VE SARAC
İ
YE TEKNOLOJ
İ
S
İ
TEMEL D
İ
İŞ
MAK 
İ
NELER 
İ
ANKARA 2008
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çeeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumla
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amla kullan
ı
lamaz ve ücret ka
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iiiG
İ
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 – 1...................................................................................................31. DÜZ D
İ
İŞ
MAK 
İ
 NES
İ
......................................................................................................31.1. Diki
ş
..............................................................................................................................31.1.1. Diki
ş
in Tan
ı
m
ı
.......................................................................................................31.1.2. Diki
ş
çe
ş
itleri.........................................................................................................31.1.3. Diki
ş
Sembolleri....................................................................................................61.2. Düz Diki
ş
Makinesi ......................................................................................................61.2.1. Tan
ı
m
ı
....................................................................................................................61.2.2. Makinenin Çal
ış
ma Prensibi..................................................................................71.2.3. Elemanlar 
ı
ve Görevleri.........................................................................................71.2.4. Makineye
İğ
ne Takma
İş
lemleri............................................................................81.2.5. Makineye Diki
ş İ
 pli
ğ
i Takma
İş
lemleri.................................................................81.2.6. Diki
ş
Boyunu Ayarlama......................................................................................101.3.
İğ
ne ve
İ
 plikler............................................................................................................111.3.1. Makine
İğ
ne Çe
ş
itleri ..........................................................................................111.3.2. Diki
ş İ
 plikleri.......................................................................................................21UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................31ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................32Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 – 2.................................................................................................342. DÜZ D
İ
İŞ
MAK 
İ
 NES
İ
 NDE D
İ
KMEK ..........................................................................342.1. Parçalar 
ı
Birle
ş
tirirken Dikkat Edilecek Noktalar ......................................................34UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................36ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................38Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 – 3.................................................................................................403. SÜTUNLU D
İ
İŞ
MAK 
İ
 NES
İ
.........................................................................................403.1. Tan
ı
m
ı
.........................................................................................................................403.2. Makinenin Çal
ış
ma Prensibi.......................................................................................413.3. Elemanlar 
ı
ve Görevi..................................................................................................413.4. Makineye
İğ
ne Takma
İş
lemleri.................................................................................413.5. Makineye Diki
ş İ
 pli
ğ
i Takma
İş
lemleri......................................................................423.5.1. Üst
İ
 pli
ğ
i Takmak................................................................................................423.5.2. Alt
İ
 pli
ğ
i Takmak ................................................................................................433.6. Diki
ş
Boyunu Ayarlama..............................................................................................44UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................45ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................46Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 – 4.................................................................................................484. SÜTUNLU D
İ
İŞ
MAK 
İ
 NES
İ
 NDE D
İ
KMEK................................................................484.1. Parçalar 
ı
Birle
ş
tirirken Dikkat Edilecek Noktalar ......................................................48UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................49ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................51Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –5..................................................................................................535. Z
İ
G ZAG D
İ
İŞ
MAK 
İ
 NES
İ
............................................................................................535.1. Tan
ı
m
ı
.........................................................................................................................535.2. Makinenin Çal
ış
ma Prensibi.......................................................................................54
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->