Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Important Revenue Documents in Relation to Agricultural and Alied Properties in Karnataka

Important Revenue Documents in Relation to Agricultural and Alied Properties in Karnataka

Ratings: (0)|Views: 4,932|Likes:
The land revenue documents to trace title to agricultural lands in Karnataka
The land revenue documents to trace title to agricultural lands in Karnataka

More info:

Categories:Types, Business/Law
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ d«ÄäUÉ CªÀ±Àå ZÀjvÉæ ¸ÁgÀĪÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ.
LAND RECORDS OF KARNATAKA WHICH SHOWS LAND HISTROY
1875 jAzÀ 1900 gÀªÀgÉUÉ ®¨Àå«zÀÝ PÀAzÁAÀÄ E¯ÁSÁ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ
 
 
 
FORM NO. 1
 
UÁæªÀÄ £ÀªÀÄÆ£É £ÀA§gï-1 CzÀ®Ä §zÀ®Ä ¨ÀÆ«Ä jf¸ÀÖgï 1905-06 jAzÀ 1911
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->