Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aazh Manathin Arputha Sakthi

Aazh Manathin Arputha Sakthi

Ratings: (0)|Views: 1,010|Likes:
Published by kousalya_bala
Aazh Manathin Arputha Sakthi
Aazh Manathin Arputha Sakthi

More info:

Published by: kousalya_bala on Jun 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

 
http://enganeshan.blogspot.com Thanks to Mr. Ganeshan
ஆமனத அத சதக-1
 ஆரக எற ற ச தவ தவதக படய கரக கலத மக பரபல.க.. ஆற ற ரசய எற மன அரசய ஒ கயமன  எகஆரககளட ற கக எணன. அத  அத ஆரககக உமய அதஅத சதக உளனவ எபத ஊஜதபத கள  சத. உடன அவஏ தசகள ஏ ஆரககளட த சவககள அப "இற சயக  நககழ அவகளட கக "இத நரத எக அரச ரசய என சககற?" எ. அவக என சகறக எபத எனட உடனயக வசக" எ கடளயட.அத றவ ந வத ரசய எத கத அத ஆரகக த சயல சவடட எ எண வழகமக ச எல கயகள ஒக வ வ
 
வனதமன ஒ கய சத. ஒ ஆமய ஒ ஆட க இரட ஒபய வகல பதரத ப வகல தட  வக வகதன. ட·ப எற ஆரக "என ஆம வசன தகற....நப ஒஆய சத பகற தகற. அ வகலபதரதபடபகற. அத  வகல" எ றனர.அரச அதரத இகற, மதகட ஆலசன நட ககற எகத சவ லப. அ பல நரகள பக . ஆன ரசய மனச க இதத சல வமன உமயகவ அத ஆரகளட அதசத இதகற எபத சதகமல.அத ந த இத ந வர இ பற கதக ஏரள. ஒ உம சபவ இதஆயர கபன சபவக னகபகறன. கபவகள இ பபவகளஇ உமயன சபவத கபப மக சரமம. எத ய கறக,பவகள நபகதம எதகய, எத ஆதரத சகறக எறலஆர உம எ நபயத மம ந இத உளவய தட எககற.க.. ஆற ற நடததக வரலற சலபட அத சபவத பத.1994ஆ ஆ அமகவ ·ளடவ உள ஒ ச நகரத நடத இனசபவத பப. அத நக ஒ மதய வய நப ஒ ந ட வ தடயரக களப பனவ ப தப வரவயல. உடனயக பசதவகபட. ய கறகவ கடதயகவ வபல எபத பசஆரபதலய  வதன. ஆன பற அவர க பக யற பஸயச வற பறவல. தயண படயன உதவ ப பல இடகள ம 16மதக ய தற பச ஒ அவ சத படத பமணய உதவயபற ஆலசன வழகபட. கணம பன மனதக, பக பற அதபமண  தவத வலவ எ சலபட.நபக தமக இலவட யச சவத நடமல எ அதகப பப உள ஒ ப அதக அத பமணய அகன. அதபமண தனட ஒ மதத அபயம இலயன ஒ மத கழகணம பன நப ஏதவ சல உடமகள எ க வம அதகயடசன. அத அதக அத நப ஷ¥, ர க பறவற எ க
 
அத பமணயட சற.அத நப பகள கய வ க ககள ய அத பமண சலநமடகள சல க தத. அத நப உட இ அத ரக உள தஇகற. எகத கழ வவ பற உண ஏபவத அத மனத அதரக கழ ஏதவ பளத வதகல எ தவத. அத இடத அகசவ சகக, பழய ரயவ ர தபகறன எ சன. அத மகணவரபடத ஒ சரத வர அத இடத தட சன அத பமண 1,2,4,5எக சபதள இடகள பக சன.அத அதக சல நக அத பமண வரபடத வரத சரத இஇடகள எல த ச பன. அத நப உட கடபதக தயவல.அத பமணய நப வத த டதனத ந கட அத அதக தப தயரன ப ஓடத சவ சகக கட நலபர தலவ தத.அவ ஒ நபக க தறய. அத இடத நக வரத. அ ஒகவடபட வ. அக ச ஆரத ப ஒ பழய ரயவ ரக கணத. அத ர கள டபத. அத வய உசய ச பதப ம எபத கழ ஒ பய நநல இதத பக த. அத ந நலவ சகத, க மயதன.அத பத ஹவ 45 அக இத. அக 2.1 ம ரத அத உசஇதத கணகட அத அதக எல அத பமண சவத ஒ வவபல தறய. உடன கடபடயன உதவய ந அவ அத நநலய ஏதவர வதகறத எ பக சல கடபடயன வ தட ரட அதகணம பன நப உடல 25 அ ஆழத மக த.உ மக, ப அதகக ஆசயபடன. ஆன ப இநகசய ஆரயவத ஒ பகல கழக பரசய இ ஒ பரமதமன வஷய அல எற. அதபதய பல வக நறத எபத அத நப அத ஏதவ ஒற இ கழவ இறதகல எ கப சரமமல எ சவ சகக, பழய ரயவர பறவ ட பக சலப உமயக பன ஹயக எக தவத.ஆன இ பற சரமமலத ககள வ பசர 16 மதக க பக

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->