Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Klaipėda 2007-10-10

15min Klaipėda 2007-10-10

Ratings: (0)|Views: 329 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2007-10-10
15min - nemokamas dienraštis, 2007-10-10

More info:

Published by: 15min PDF on May 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

"\u017dali\u0173j\u0173 bang\u0173" Klaip\u0117dos
vairuotojams teks palaukti
Sul\u010di\u0173 spaud\u0117jams
skurdus ruoduo
2 p s l.
Prie orkestro prisijungs
gars\u016bs solistai4 p s l.
Paroda apie
akl\u0173j\u0173 kasdienyb\u01194 p s l.
Kauno centre -
benami\u0173 \u0161okiai5 p s l.
07 10 10
\u0160IANDIEN
ISSN 1822-5330.
Numeris 185 (267).
2007 m. spalio 10 d., te\u010diadienis
Tira\u017eas 100 000
Klaip\u0117da
2 p s l.
V\u0117jas vakar\u0173 kryp\u010di\u0173,
5-10 m/s.
nakt\u012f
8 \u00b0C
dien\u0105
12 \u00b0C
ORAI
\u0160iandien Klaip\u0117doje
Uostamiestyje u\u017esimota sukurti centra-
lizuot\u0105 miesto gatvi\u0173 \u0161viesofor\u0173 valdy-
mo sistem\u0105, kokia \u0161iuo metu kuriama
sostin\u0117je.
"Miesto gatv\u0117se kartais b\u016bna uni-
kali\u0173 situacij\u0173 - va\u017eiuoji ir atrodo lyg
specialiai ties per\u0117ja u\u017esidega raudo-
na \u0161viesa", - steb\u0117josi "15min" kalbin-
tas vairuotojas Giedrius.
Tokiai nuomonei pritar\u0117 ir Klai-
p\u0117dos tarybos sekretorius Vidman-
tas Ple\u010dkaitis. "Kada mieste baigsis
ta "raudonoji banga"? Savaitgal\u012f va-
\u017eiuodamas Pilies gatve, vis tur\u0117da-
vau stabtelti, nes u\u017esidegdavo raudo-
na. Gal kokia sutartis su degalin\u0117mis
pasira\u0161yta?" - pusiau juokais pusiau
rimtai sak\u0117 V.Ple\u010dkaitis.
Vakar savivaldyb\u0117s darbuoto-
jams buvo pristatytas naujas centra-
lizuotos \u0161viesofor\u0173 valdymo siste-
mos variantas.
Pirmoji pasi\u016blyta sistema, kaina-
vusi per penkis milijonus lit\u0173, valdi-
ninkams pasirod\u0117 per brangi. Piges-
n\u012f variant\u0105 klaip\u0117die\u010diams pasi\u016bl\u0117
bendrov\u0117 i\u0161 Vokietijos, kurios \u0161vie-
soforai jau stovi mieste.
Anot V.Ple\u010dkai\u010dio, uostamiestyje
jau pribrendo laikas diegti toki\u0105 siste-
m\u0105. Paskai\u010diuota, kad taip b\u016bt\u0173 gali-
ma beveik trisde\u0161im\u010dia procent\u0173 pa-
didinti gatvi\u0173 "pralaidum\u0105".
"Tokia sistema svarbi ir ekologine
prasme - automobiliai trumpiau sto-
v\u0117t\u0173 prie \u0161viesofor\u0173, i\u0161skirt\u0173 ma\u017eiau
ter\u0161al\u0173", - pasteb\u0117jo V.Ple\u010dkaitis.
Nukelta \u012f 3 psl.
Kol kas atnaujinti ne visi uostamies\u010dio \u0161viesoforai - dalis j\u0173 stovi jau kelis de\u0161imtme\u010dius.
E.Jankausko nuotr.
Sul\u010di\u0173 spaud\u0117jams - skurdus ruduo
2
2007 spalio 10 d., tre\u010diadienis
Eil\u0117s prie sul\u010di\u0173 spaudimo ma\u0161i-
n\u0173 \u0161\u012f ruden\u012f kur kas ma\u017eesn\u0117s nei
ankstesniais metais. Be to, norin-
tiems i\u0161 savo u\u017eauginto derliaus
i\u0161spausti gaivinan\u010dio g\u0117rimo, ten-
ka mok\u0117ti brangiau.
U\u017esukus\u012f Klaip\u0117dos u\u017e-
miestyje Jak\u0173 kaime esan\u010di\u0105
Edmundos ir Zigmo \u0160iem\u0173 so-
dyb\u0105,\u010dia vir\u0117 darbas. Aplink
su vaisiais ir\u012fvairia tara sto-
viniavo keli \u017emon\u0117s, o \u0161ei-
mininkai darbavosi prie sul-
\u010diaspaud\u0117s.
Vieni buvo atsive\u017e\u0119 sva-
raini\u0173, kiti - obuoli\u0173. \u0160eimi-
ninkai ir "15min" \u017eurnalis-
tei\u012fpyl\u0117 k\u0105 tik i\u0161spaust\u0173 gel-
ton\u0173 svaraini\u0173 sul\u010di\u0173. R\u016bg\u0161-
tis sutrauk\u0117 burn\u0105, bet, anot
Edmundos, vitamin\u0173 doz\u0117 ge-
riant \u0161ias sultis - garantuota.
Sald\u017eiar\u016bg\u0161t\u0117s obuoli\u0173 sultys
buvo \u017eymiai malonesn\u0117s go-
muriui. Pati \u0160iem\u0173 \u0161eima \u0161ie-
met i\u0161sispaud\u0117 jau apie \u0161imt\u0105
litr\u0173 sul\u010di\u0173, kurias jie geria i\u0161-
tisus metus.
Ta\u010diau ne visi \u0161iemet gali
pasid\u017eiaugti tokiu geru obuo-
li\u0173 derliumi kaip \u0160iemos.
"Nuo vieno med\u017eio net kelis
mai\u0161us obuoli\u0173 pririnkome.
M\u016bs\u0173 sode derlius buvo ne-
menkas. Ta\u010diau kitur - labai
skurdus. \u0160\u012f ruden\u012f labai su-
ma\u017e\u0117jo klient\u0173", - pasakojo
E.\u0160iemien\u0117.
Anot pa\u0161nekov\u0117s, Klaip\u0117-
dos regione daugelis skund\u017eia-
si, kad \u0161iemet d\u0117l prast\u0173 or\u0173
obuoliai i\u0161vis neu\u017eder\u0117jo. To-
d\u0117l n\u0117ra i\u0161 ko ir sul\u010di\u0173 spausti.
Ta\u010diau \u0161iuos vaisius kompen-
suoja i\u0161 mork\u0173 spaud\u017eiamos
sultys. Be to, norintys gali i\u0161-
sispausti gaivinan\u010dio g\u0117rimo
i\u0161 vynuogi\u0173 ar moli\u016bg\u0173.
\u0160iemet \u0160iem\u0173 sodyboje u\u017e
litr\u0105 i\u0161spaust\u0173 sul\u010di\u0173 imama
40 cent\u0173. Anks\u010diau reik\u0117davo
mok\u0117ti de\u0161im\u010dia cent\u0173 ma-
\u017eiau. Pabrangimui\u012ftakos tu-
r\u0117jo kilstel\u0117jusios elektros kai-
nos. Anot \u0160iem\u0173, vien i\u0161 sul\u010di\u0173
spaudimo ne\u012fmanoma pragy-
venti. Tai tik papildomos paja-
mos, o gyvenimui jie u\u017esidir-
bantys i\u0161\u016bkininkavimo.
Sul\u010di\u0173 spaudimo paslau-
gos svarsto atsisakyti Klai-
p\u0117dos verslo ir technologi-
j\u0173 kolegijos sodininkas Val-
das Bernotas.\u010cia spaud\u017eiami
obuoliai i\u0161 kolegijai priklau-
san\u010dio 7,5 hektaro ploto ser-
tifikat\u0105 turin\u010dio ekologi\u0161ko
sodo. "Neapsimoka spausti
sul\u010di\u0173 - kiek u\u017e elektr\u0105 reikia
pakloti, o dar mokes\u010diai\u012fvai-
riausi. Mums geriau obuolius
tiesiog parduoti", - pasakojo
V.Bernotas.
Anot vyri\u0161kio, \u0161iemet obuo-
li\u0173 derlius buvo ypa\u010d ma\u017eas,
tod\u0117l ir sul\u010di\u0173 jie i\u0161spaud\u0117
nedaug. "Kai obelys \u017eyd\u0117jo,
temperat\u016bra nukrito iki pu-
santro laipsnio \u0161al\u010dio. Tod\u0117l
daug med\u017ei\u0173 \u0161iemet tu\u0161ti", -
sak\u0117 sodininkas.
Kolegijoje brango ne tik
sul\u010di\u0173 spaudimas, bet ir pa-
tys obuoliai. Anks\u010diau 1 litro

sul\u010di\u0173 spaudimas kainavo li- t\u0105, \u0161iemet - pusantro. Jei per- nai obuoli\u0173 kilogram\u0105 i\u0161 ko-

legijos sodo buvo galima\u012fsi-
gyti u\u017e 50 cent\u0173, tai \u0161\u012f rude-
n\u012f - u\u017e 2-3 litus.
Klaip\u0117da
Sunerim\u0119, kad Palangos
savivaldyb\u0117s administracijos
direktorius Valerijus Kuzneco-
vas vir\u0161ijo savo\u012fgaliojimus, \u0161e\u0161i
miesto tarybos nariai kreip\u0117si
net\u012f kelet\u0105 institucij\u0173.
Abejoni\u0173 suk\u0117l\u0117 tai, kad
rugs\u0117jo pabaigoje direktorius
savo para\u0161u patvirtino dides-
nio, nei tur\u0117jo b\u016bti, \u0160ventojo-
je esan\u010dio \u017eem\u0117s sklypo ribas.
\u0160ventosios gyvenviet\u0117s detalu-
sis planas numato, kad sklypas
Kop\u0173 gatv\u0117je gali b\u016bti 0,6 ha.
Ne\u017ei\u016brint\u012f tai, V.Kuznecovas
patvirtino \u017eymiai didesn\u012f \u017ee-
m\u0117s sklypo plot\u0105 - 1,06 ha. Pa-
sak tarybos nari\u0173, direktorius
vir\u0161ijo\u012fgaliojimus, nes prie
sklypo prijung\u0117 0,4 ha lais-
vos ir neu\u017estatytos valstybi-
n\u0117s \u017eem\u0117s, kurioje \u0161iuo metu
yra laikini statiniai - poilsio
nameliai. \u0160io \u017eem\u0117s gabal\u0117-
lio vert\u0117, anot tarybos nari\u0173,
\u0161iuo metu siekia apie 3 mili-
jonus lit\u0173.
Vyriausyb\u0117s atstov\u0117s Klai-
p\u0117dos apskrityje, Palangos pro-
kuror\u0117s, Valstyb\u0117s kontrolie-
r\u0117s bei Seimo antikorupcijos
komisijos jie papra\u0161\u0117 apginti
vie\u0161\u0105j\u012f interes\u0105.
V.Kuznecovas "15min" teig\u0117,
kad apie tarybos nari\u0173 spren-
dim\u0105 j\u012f apsk\u0173sti su\u017einojo tik
i\u0161 \u017eurnalist\u0173. "Buvo padaryta
klaida. Apie tai su\u017einojau penk-
tadien\u012f i\u0161 visai pa\u0161alini\u0173 \u017emo-
ni\u0173. I\u0161kart sustabd\u017eiau \u0161io\u012fsa-
kymo galiojim\u0105. Kai paskam-
binau\u012f apskrities adminis-
tracij\u0105 jie man pad\u0117kojo, kad
prane\u0161iau", - kalb\u0117jo direkto-
rius. Anot V.Kuznecovo, pas j\u012f
atkeliav\u0119s ra\u0161tas jau buvo su-
derintas daugyb\u0117je instituci-
j\u0173. "Tas ra\u0161tas per\u0117jo per daug
rank\u0173 ir niekas nepasteb\u0117jo. A\u0161
net nesuabejojau jo tinkamu-
mu. Per dien\u0105 toki\u0173 ra\u0161t\u0173 kar-
tais per\u017ei\u016briu apie du \u0161imtus", -
ai\u0161kino direktorius.
Administracijos vado-
vas paai\u0161kino, kad sustabdy-
tas ra\u0161tas bus dar kart\u0105 pa-
tikrintas ir panaikintas arba
pataisytas.
Apsk\u0173stas Palangos savivaldyb\u0117s
administratorius V.Kuznecovas
Gina Kubili\u016bt\u0117
g.kubiliute@15min.lt
Jurgita
Andriejauskait\u0117
j.andriejauskaite@15min.lt
Klaip\u0117die\u010diai spaud\u017eia sultis ne tik i\u0161 populiari\u0173j\u0173 vaisi\u0173, bet ir i\u0161 dar\u017eovi\u0173 - mork\u0173, moli\u016bg\u0173. E.Jankausko nuotr.
Rytoj
Poryt U\u017eporyt
Minimali temperat\u016bra
+3\u00b0 C
+4\u00b0 C
-1\u00b0 C
Maksimali temperat\u016bra
+7\u00b0 C
+8\u00b0 C
+5\u00b0 C
Debesuotumas
Krituliai
ruduo
N.Radevi\u010d nuotr.
orai
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Giedra
Varduvininkai: Butaut\u0117, Danielius, Germanas, Pranci\u0161kus.
Dienos info: saul\u0117 teka 07:37, leid\u017eiasi 18:34,
dienos ilgumas 10:57. Del\u010dia.
Pasaulin\u0117 psichikos sveikatos diena.
\u0160iandien
Spalio
10
tre\u010diadienis
Artimiausiomis dienomis Klaip\u0117doje
At\u0117nai
+27\u00b0 C
Berlynas
+14\u00b0 C
Briuselis
+16\u00b0 C
Dublinas
+16\u00b0 C
Helsinkis
+7\u00b0 C
Lisabona
+27\u00b0 C
Londonas
+16\u00b0 C
Maskva
+8\u00b0 C
Oslas
+9\u00b0 C
Pary\u017eius
+16\u00b0 C
Praha
+15\u00b0 C
Ryga
+10\u00b0 C
Roma
+23\u00b0 C
Stokholmas
+10\u00b0 C
Talinas
+9\u00b0 C
Var\u0161uva
+14\u00b0 C
Europoje

\u0160iandien Lietuvoje debes\u0173 daug\u0117s.
Antroje dienos pus\u0117je vietomis,
daugiausia vakariniuose rajonuose,
truput\u012f palis.
V\u0117jas vakar\u0173 kryp\u010di\u0173, 5-10 m/s,
paj\u016bryje iki 13 m/s.
Temperat\u016bra 7-12\u00b0 C.

Klaip\u0117doje be lietaus, temperat\u016bra
9-11\u00b0 C.
Vilnius
+10\u00b0 C
Kaunas
+10\u00b0 C
Klaip\u0117da
+10\u00b0 C
\u0160iauliai
+10\u00b0 C
Panev\u0117\u017eys
+10\u00b0 C
Utena
+10\u00b0 C
Lietuvoje
"\u017dali\u0173j\u0173 bang\u0173" teks palaukti
2007 spalio 10 d., tre\u010diadienis
3
Atkelta i\u0161 1 psl.
\u0160iuo metu mieste jau yra
sukurtos kelios \u0161viesofor\u0173, ku-
riose veikia vadinamoji \u017ealio-
ji banga (kitaip - "\u017ealiasis ko-
ridorius"), linijos. Jei vairuo-
tojas tokioje linijoje va\u017eiuoja
leistinu grei\u010diu, perva\u017eiav\u0119s
vien\u0105 sankry\u017e\u0105, kurioje deg\u0117
\u017ealia spalva, tokios pat \u0161vie-
soforo spalvos jis bus pasitin-
kamas ir kitose sankry\u017eose.
Tokios "\u017ealios bangos" veikia
J\u016brinink\u0173 prospekte, Smilte-
l\u0117s gatv\u0117je ir H.Manto gatv\u0117s
atkarpoje.
Anot Vokietijos kompani-
jos, prista\u010diusios sistem\u0105, va-
dovo Rainerio Jileko, j\u0105 \u012fdie-
gus, policininkus gatv\u0117se gali
atstoti detektoriai \u0161viesoforuo-
se, kurie\ufb01 ksuoja automobili\u0173
srautus ir automati\u0161kai regu-
liuoja eism\u0105.
Visi \u0161viesoforai\u012f vien\u0105 sis-
tem\u0105 b\u016bt\u0173 sujungti kabeliais
ir telefono linijomis. Proble-
mi\u0161kiausiose gatvi\u0173 sankry-
\u017eose gal\u0117t\u0173 veikti ir kameros,
kurios\ufb01 ksuot\u0173 jud\u0117jim\u0105 gat-
v\u0117se. Be to, jos pagelb\u0117t\u0173 parei-
g\u016bnams operatyviau su\u017einoti
apie avarijas. Valdininkai pri-
pa\u017eino, kad dabar magistrali-
n\u0117se miesto gatv\u0117se\u012fvykstan-
\u010dios avarijos prilygsta tragedi-
joms, nes kuriam laikui para-
ly\u017eiuojamas eismas.
Naujoji sistema b\u016bt\u0173 supro-
gramuota taip, kad veikt\u0173 pi-
ko valandomis - vakare ir ry-
te. Ta\u010diau prie\u0161 imantis nau-
jovi\u0173 reik\u0117t\u0173 atnaujinti da-
l\u012f dar sovietme\u010diu pastatyt\u0173
\u0161viesofor\u0173, kuri\u0173 Klaip\u0117doje
yra apie 30 procent\u0173. "Did\u017eio-
ji dalis sen\u0173j\u0173 \u0161viesofor\u0173 sto-
vi Taikos prospekte, pietin\u0117je
miesto dalyje", - sak\u0117 bend-
rov\u0117s "Sankry\u017ea" in\u017einierius
Apolinaras Ba\u0161kevi\u010dius.
Kol Klaip\u0117doje tik svarsto-
ma apie koordinuotos \u0161vieso-
for\u0173 sistemos suk\u016brim\u0105 ir lau-
kiama bendrovi\u0173 pasi\u016blym\u0173,
Vilniuje jau kit\u0105met ketinama
j\u0105\u012fdiegti. "Tokia sistema ne tik
padidint\u0173 gatvi\u0173 "pralaidum\u0105",
bet ir gal\u0117t\u0173 suteikti prioritet\u0105
vie\u0161ajam transportui, u\u017etikrin-
ti saugum\u0105 gatv\u0117se", - vardijo
Vilniaus savivaldyb\u0117s Eismo
valdymo poskyrio ved\u0117jas Vi-
dutis Cemnolonskis. Sostin\u0117je
apie tok\u012f projekt\u0105 buvo svars-
toma nuo 1995-\u0173j\u0173. Ta\u010diau d\u0117l
l\u0117\u0161\u0173 stygiaus\u012fgyvendinimas
b\u016bdavo vis atidedamas.
Vilniaus gatv\u0117se \u0161viesofo-
r\u0173 centralizuoto valdymo sis-
tem\u0105 kurs kelios konkurs\u0105 lai-
m\u0117jusios kompanijos. "Keti-
name\u012frengti videokameras,
\u0161vieslentes vairuotojams, kur
b\u016bt\u0173 skelbiama vairuotojams
svarbi informacija", - prid\u016br\u0117
V.Cemnolonskis.\u012egyvendi-
nant projekt\u0105, kuriam pinig\u0173
Vilniaus savivaldyb\u0117 skolino-
si, ketinama pakeisti ir apie 60
sovietme\u010diu statyt\u0173 \u0161viesofor\u0173.
\u0160iuo metu Vilniuje yra tik keli
ruo\u017eai, kuriuose veikia "\u017ealio-
sios bangos". Suomi\u0173 ir \u0161ved\u0173
kompanij\u0173 jos sukurtos prie\u0161
kelis de\u0161imtme\u010dius.
Klaip\u0117da
Matas, klaip\u0117dietis
\u0160viesoforai uostamies-

tyje gal\u0117t\u0173 veikti ir efek- tyviau. Jie tur\u0117t\u0173 veikti darbo valandomis. Piko metu, ven- giant automobili\u0173 sp\u016bs\u010di\u0173, reik\u0117t\u0173, kad sankry\u017eose eism\u0105 reguliuot\u0173 pareig\u016bnas.

Laura, dizainer\u0117
Nemanau, kad \u0161vieso-

forai mieste veikia blo- gai. Keisti nieko nereik\u0117t\u0173, nebent pastatyti dar daugiau \u0161viesofor\u0173 prie mokykl\u0173, vai- k\u0173 dar\u017eeli\u0173.

Remigijus,
direktorius
Man rodos \u0161viesoforai Klaip\u0117-
doje veikia pakankamai gerai.
Tiesa, reik\u0117t\u0173 paregu-

liuoti sankry\u017e\u0105 prie \u201eSig- nalo\u201c - gal prid\u0117ti papildom\u0173 juost\u0173, o gal piko metu pasta- tyti eismo reguliuotoj\u0105.

Kalbino ir fotografavo
E.Jankauskas
BALSAS
Ar efektyviai
Klaip\u0117doje veikia
\u0161viesoforai?
MANO MIESTAS

Mums \u012fdomu, koki\u0105 j\u016bs matote Klaip\u0117d\u0105. Turi- te puiki\u0105 savo miesto nuotrauk\u0105?

Si\u0173skite j\u0105
el. pa\u0161to adresu
klaip\u0117da@15min.lt
Sumu\u0161\u0117 norvegus

\u012e Klaip\u0117dos universitetin\u0119 li- gonin\u0119 d\u0117l sumu\u0161imo krei- p\u0117si norveg\u0173 pora. Sutuok- tiniai medikams ai\u0161kino, kad nepa\u017e\u012fstami \u017emon\u0117s juos su- mu\u0161\u0117 prie Laukinink\u0173 gatv\u0117je esan\u010dio naktinio klubo. Jiems nustatyti ne\u017eym\u016bs sumu\u0161i- mai. Gydytis \u017eaizd\u0173 bei sun- ki\u0173 pagiri\u0173 uostamies\u010dio sve- \u010diai buvo i\u0161leisti namo.

Apvog\u0117 tyrim\u0173
centr\u0105

Savait\u0117s prad\u017eioje pasteb\u0117ta, kad Taikos prospekte esan\u010dio- se J\u016brini\u0173 tyrim\u0173 centro patal- pose i\u0161dau\u017etas lango stiklas. I\u0161 centro dingo \u012fvairi technika bei \u0161ildymo \u012franga.

Rastas sudeg\u0119s vyras

Prie Liep\u0173 gatv\u0117s 54 namo esan\u010dioje apleistoje elektros skydin\u0117je rasti \u017emogaus pa- laikai. Vyri\u0161kio k\u016bnas buvo vi- si\u0161kai sudeg\u0119s. \u012evyk\u012f tiria uos- tamies\u010dio policija.

NELAIM\u0116S
Klaip\u0117dos mieste \u0161iemet
u\u017efiksuota ma\u017eiau nusikal-
tim\u0173 bei gaisr\u0173 nei ankstes-
niais metais.
Kaip skelbia Statistikos
departamentas, \u0161iemet sau-
sio-rugpj\u016b\u010dio m\u0117nesiais nu-
sikalstamumas mieste su-
ma\u017e\u0117jo 3,1 procento. U\u017ere-
gistruotos 50 467 nusikals-
tamos veikos.
Ta\u010diau \u0161i tendencija ne-
prilygsta \u0161alies rodikliui -
nusikalstamumas Lietuvo-
je ma\u017e\u0117jo 11 procent\u0173. \u0160ie-
met mieste u\u017efiksuota 370
gaisr\u0173 ma\u017eiau, nei pernai -
i\u0161 viso 774.
Ta\u010diau uostamiestyje per
\u0161iuos metus padaug\u0117jo be-
darbi\u0173. Nedarbo lygis mies-
te siekia 3,2 procento.
\u012eDa r b o bi r \u017e\u0105k r eip\u0117si 619
daugiau bedarbi\u0173 nei pernai
tuo pat metu. Mieste \u0161iemet
gim\u0117 212 k\u016bdiki\u0173 daugiau
nei pernai. Ma\u017eylius s\u016bpuo-
ja 2262 mamos.
Klaip\u0117doje - ma\u017eiau nusikaltim\u0173

Viena romanti\u0161kiausi\u0173
uostamies\u010dio viet\u0173 \u2013
Klaip\u0117dos molas.

Donato P. nuotr.
Vokietijos kompanija (jos vadovas R. Jilekas - kair\u0117je), prista\u010diusi koordinuot\u0105 \u0161viesofor\u0173 valdymo sistem\u0105, jas
k\u016br\u0117 ir kitiems Europos miestams.
E.Jankausko nuotr.
Aurelija Kripait\u0117
a.kripaite@15min.lt

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->