Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Dai Hoc Khoi D 2008

De Thi Dai Hoc Khoi D 2008

Ratings: (0)|Views: 740|Likes:
Published by hoa1

More info:

Published by: hoa1 on May 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

 
THPT chuyên Hà N
i Amsterdam Thanh Tâm
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀOT
O
ĐỀ
CHÍNH TH
Ứ 
C
ĐỀ
THI TUY
N SINH
ĐẠ
I H
C, CAO
ĐẲ
NG N
Ă
M2008Môn thi: V
Ă
N, kh
i D
Th
ờ 
i gian làm bài 180phút, không k 
th
ờ 
i gian phát
đề
 
PH
N CHUNG CHO T
T C
CÁC THÍ SINHCâu I:
(2
đ
i
m)Anh/ch
hãy nêu nh
ng nét chính trong quan
đ
i
m ngh
thu
t c
a Nam Cao tr 
ướ 
c Cáchm
ng tháng tám.
Câu II:
(5
đ
i
m)Phân tích hành
độ
ng và tâm tr 
ng nhân v
t M
trong
đ
em c
u A Ph
(V
ợ 
ch
ng A Ph
-Tô Hoài)
PH
N RIÊNG: Thí sinh ch
 
đượ 
c làm m
t trong hai câu III.a ho
c III.b:Câu III.a:
(3
đ
i
m)C
m nh
n c
a anh/ch
v
 
đ
o
n th
ơ 
sau trong bài
 Đ
ây mùa thu t 
ớ 
i
c
a Xuân Di
u:H
ơ 
n m
t loài hoa
đ
ã r 
ng cành,Trong v
ườ 
n s
c
đỏ
a màu xanh; Nh
ng lu
ng run r 
y rung rinh lá …
Đ
ôi nhánh khô g
y x
ươ 
ng m
ng manh.(V
ă
n h
c 11, t
 p m
t, NXB Giáo d
c 2005, tr.131)
Câu III.b:
(3
đ
i
m)C
m nh
n c
a anh/ch
v
 
đ
o
n th
ơ 
sau trong bài
 Đ
ây thôn V 
ĩ 
D
c
a Hàn M
c T
:Gió theo l
i gío mây
đườ 
ng mâyDòng n
ướ 
c bu
n thiu hoa b
 p layThuy
n ai
đậ
u b
ế
n song tr 
ă
ng
đ
óCó ch
ở 
tr 
ă
ng v
 p t
i nay?(Ng
v
ă
n 11, T
 p hai, SGKthí
đ
i
m ban KHXH và NV, B
1, NXB Giáo d
c 2005, tr.54)
 
THPT chuyên Hà N
i Amsterdam Thanh Tâm
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀOT
O
ĐỀ
CHÍNH TH
Ứ 
C
 
ĐỀ
THI TUY
N SINH
ĐẠ
I H
C, CAO
ĐẲ
NG N
Ă
M2008Môn thi: TOÁN, kh
i D
Th
ờ 
i gian làm bài 180 phút, không k 
th
ờ 
i gian phát
đề
 
PH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINHCâu I
(2
đ
i
m)Cho
43
23
+-=
 x x y
(1).1.
 
Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
c
a hàm s
(1).2.
 
Ch
ng minh r 
ng m
i
đườ 
ng th
ng
đ
i qua
đ
i
m I(1;2) v
ớ 
i h
s
góc k (k>-3)
đề
u c
t
đồ
th
c
a hàm s
(1) t
i 3
đ
i
m phân bi
t I, A, B
đồ
ng th
ờ 
i I là trung
đ
i
m c
a
đ
o
nth
ng AB.
Câu II
(2
đ
i
m)1. Gi
i ph
ươ 
ng trình 2sinx (1 + cos2x) + sin2x=1 + cos2x.2. Gi
i h
ph
ươ 
ng trình
ïîïíì-=-- -=++
 y x x y y x  y x y x xy
2212 2
22
(x, y
Î
)
Câu III
(2
đ
i
m)Trong không gian v
ớ 
i h
t
a
độ
Oxyz, cho 4
đ
i
m A(3;3;0), B(3;0;3); C(0;3;3), D(3;3;3).1.
 
Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình m
t c
u
đ
i qua 4
đ
i
m A, B, C, D.2.
 
Tìm t
a
độ
tâm
đườ 
ng tròn ngo
i ti
ế
 p tam giác ABC.
Câu IV
(2
đ
i
m)1.
 
Tính tích phân
.ln
213
dx x x I 
ò 
=
 2. Cho x, y hai s
th
c không âm thay
đổ
i. Tìm giá tr 
l
ớ 
n nh
t và giá tr 
nh
nh
t c
a bi
u th
c P =
22
)1()1( )1)((
 y x xy y x
++--
 
PH
N RIÊNG ------ Thí sinh ch
 
đượ 
c làm 1 trong 2 câu: V.a ho
c V.b ------Câu V.a.
Theo ch
ươ 
ng trình KHÔNG phân ban (2
đ
i
m)1.
 
Tìm s
nguyên d
ươ 
ng n th
a mãn h
th
c
2048...
1223212
=+++
-
nnnn
(
n
là s
t
h
ợ 
 pch
 p k c
a n phân t
).2.
 
Trong m
t ph
ng v
ớ 
i h
t
a
độ
Oxy, cho parabol (P):
 x y
16
2
=
đ
i
m A(1;4). Hai
đ
i
m phân bi
t B, C (B và C khác A) di
độ
ng trên (P) sao cho góc BAC b
ng
o
90
.Ch
ng minh r 
ng
đườ 
ng th
ng BC luôn
đ
i qua 1
đ
i
m c
 
đị
nh.
Câu V.b.
Theo ch
ươ 
ng trình phân ban (2
đ
i
m)1. Gi
i b
t ph
ươ 
ng trình
.023log
221
³+-
 x x x
 2. Cho l
ă
ng tr 
 
đứ
ng ABC.A’B’C’ có
đ
áy ABC là tam giác vuông, AB=BC=a, c
nh bênAA’=
.2
a
G
i M là trung
đ
i
m c
nh BC. Tính theo a th
tích c
a kh
i l
ă
ng tr 
 ABC.A’B’C’ và kho
ng cách gi
a hai
đườ 
ng th
ng AM, B’C.--------------- H
ế
t ----------------
 
THPT chuyên Hà N
i Amsterdam Thanh Tâm
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀOT
O
ĐỀ
CHÍNH TH
Ứ 
C
ĐỀ
THI TUY
N SINH
ĐẠ
I H
C, CAO
ĐẲ
NG N
Ă
M2008Môn thi: TI
NG ANH, kh
i D
Th
ờ 
i gian làm bài 90phút, không k 
th
ờ 
i gian phát
đề
 
H
, tên thí sinh: ....................................................................................S
báo danh: .........................................................................................
Ch
n ph
ươ 
ng án (A ho
c B,C,D) có ngh
ĩ 
a
n nh
ấ 
ứ 
ng v
ớ 
i m
ỗ 
i câu cho s
ẵ 
n sau
đ 
ây:
Câu 1:
I can’t help feeling worried about Tom:A.
 
I can’t help Tom stop worrying.B.
 
I can do nothing to help Tom.C.
 
I find it impossible not to worry about Tom.D.
 
I don’t worry about Tom.
Câu 2:
Because she was irritated by her husband’s lack of punctuality, she left him.A.
 
Irritated by her husband, che punctually left him.B.
 
She left her husband because of her irritation with his lack of punctuality.C.
 
Being irritating by her husband’s lack of punctuality, she left him.D.
 
Irritating with her husband’s lack of punctuality, she left him.
Câu 3:
We were all surprised when she suddenly came back:A.
 
She was surprised, coming back suddenly.B.
 
All of us found it surprising that she suddenly came back.C.
 
The fact that we were surprised made her come back.D.
 
All of us were amazing to see her come back.
Câu 4:
She usually drinks a glass of milk before going to bed every nightA.
 
She used to drink a glass of milk before going to bed every night.B.
 
She is used to going to bed before drinking a glass of milk every night.C.
 
She gets accustomed to a glass of milk before going to bed every night.D.
 
She is used to drinking a glass of milk before going to bed every night.
Câu 5:
Before we can judge a government’s success, we have to decide the criteria, such asunemployment, defense, or taxation.A.
 
We should judge a government’s success on the basic of the following criteria:unemployment, defense and taxation.B.
 
We cannot judge a government’s success without first deciding the relevant criteria,such as unemployment, defense, or taxation.
đề
thi981

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Oanh Le liked this
giang_bk liked this
lee tran liked this
bautroixanh_nd liked this
Tùng Lâm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->