Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Palanga 2007-08-05

15min Palanga 2007-08-05

Ratings: (0)|Views: 544 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2007-08-05
15min - nemokamas dienraštis, 2007-08-05

More info:

Published by: 15min PDF on May 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Triuk\u0161mas liejasi laisvai
Stoties saugykloje
netelpa baga\u017eas3 p s l.
Palangos stadione -
keturkoj\u0173 desantas
4 p s l.
R\u016bkytos \u017euvies
paslaptys
5 p s l.
NASA zondas i\u0161vyko
ie\u0161koti marsie\u010di\u0173
8 p s l.
F.Alonso \u012f kolegos ratus
kai\u0161ioja pagalius
11p s l.
07 08 05
2 p s l.
V\u0117jas \u0161iaur\u0117s vakar\u0173,
3-7 m/s.
nakt\u012f
13 \u00b0C
dien\u0105
24 \u00b0C
ORAI
\u0160iandien paj\u016bryje
\u0160IANDIEN
ISSN 1822-5330.
Numeris 140 (223).
2007 m. rugpj\u016b\u010dio 5 d., sekmadienis
Tira\u017eas 13 000
Paj\u016bris
1:1 - toks rezultatas tur\u0117t\u0173 \u012fsi\u017eiebti \u0161vies-
lent\u0117je, skelbian\u010dioje, kaip baig\u0117si Palan-
gos politik\u0173 ir J.Basanavi\u010diaus gatv\u0117s vers-
linink\u0173 kova d\u0117l triuk\u0161mo ma\u017einimo \u0161ioje
kurorto "arterijoje".
"J.Basanavi\u010diaus gatv\u0117s kakofo-

nija", - tokios etiket\u0117s Palangos vizi- tine kortele tapusi gatv\u0117 niekaip ne- atsikrato jau kelintus metus.

Nei liet\u016bs, nei v\u0117jas neatbaido po-
ilsiautoj\u0173, trok\u0161tan\u010di\u0173 i\u0161kilmingai pa-
sivaik\u0161\u010dioti triuk\u0161mingiausiu kuror-
to bulvaru.
Audringas gyvenimas\u010dia u\u017everda
jau septint\u0105 vakaro, kai\u012f nenutr\u016bksta-
m\u0105 gaudes\u012f ima lietis muzikant\u0173 dai-
nos, atrakcion\u0173 \u016b\u017eesys ir poilsiauto-
j\u0173 klegesys. Vienus \u0161is gaudesys vi-
lioja lyg medus, kitus, atvirk\u0161\u010diai,
ver\u010dia kuo toliau b\u0117gti vos priart\u0117-
jus vakarui.
"Tikrai neperd\u0117siu pasakydama,
kad kasdien sulaukiu pacient\u0173, ku-
riems pabuvojus J.Basanavi\u010diaus gat-
v\u0117je pakilo kraujosp\u016bdis, vaikams sutri-
ko miegas, ap\u0117m\u0117 nerimas", - "15min"
atviravo palangi\u0161k\u0117 gydytoja reabili-
tolog\u0117 And\u017eelika Karpovi\u010d.
Pra\u0117jusi\u0105 vasar\u0105 \u0161ioje gatv\u0117je be-
sidarbuojan\u010dius muzikantus ir vers-
lininkus privert\u0117 sunerimti dr\u0105sus
miesto vald\u017eios sprendimas, kuria-
me buvo numatyta, jog renginius bus
galima organizuoti tik iki 22 val., ke-
tinta riboti garso stiprinimo apara-
t\u016bros naudojim\u0105. Prie\u0161 tokius valdi-
nink\u0173 u\u017emojus netrukus sukilo mu-
zikantai bei verslininkai. Pra\u0117jus\u012f
gruod\u012f taryba sprendim\u0105 pakorega-
vo. Tod\u0117l J.Basanavi\u010diaus gatv\u0117je taip
niekas ir nepasikeit\u0117 - triuk\u0161mas lie-
jasi toliau.
Nukelta \u012f 2 psl.
Klegesys J.Basanavi\u010diaus gatv\u0117je ima stipr\u0117ti nuo 19 valandos, kai prasideda vakariniai koncertai ir \u010dia supl\u016bsta t\u016bkstan\u010diai poilsiautoj\u0173.
E.Jankausko nuotr.
Per dumblius \u012f krant\u0105 brov\u0117si v\u0117\u017eiai
Kauno mariose i\u0161 \u017eydin\u010dio van-
dens \u012f krant\u0105 ver\u017eiasi v\u0117\u017eiai.

"Atva\u017eiavome nusimaudyti ir ma- tome \u012f krant\u0105 lipan\u010dius v\u0117\u017eius. Dar niekada gyvenime neteko tokio vaizdo reg\u0117ti. Vanduo \u010dia \u017eydi, o jie visi \u017eali, dumblini", - pasako- jo \u012f "15min" paskambin\u0119s skai- tytojas.

7 p s l.
Kankinanti smarv\u0117

Stipriai p\u016bvan\u010dio dumblo smarvei ka- muojant net kelet\u0105 sostin\u0117s rajon\u0173, u\u017e- simota ie\u0161koti greito ir efektyvaus spren- dimo.

"Smarv\u0117 nesilaiko vis\u0105 dien\u0105, ta\u010diau kva- p\u0105 ima gniau\u017eti palijus ar \u0117mus p\u016bsti stip- resniam v\u0117jui. Kovoti su ja sunku - dabar vasara, kar\u0161ta, lang\u0173 juk neu\u017esidarysi", - sak\u0117 Karolini\u0161k\u0117se gyvenantis Valius.

7 p s l.
Triuk\u0161mas liejasi laisvai
2
2007 rugpj\u016b\u010dio 5 d., sekmadienis
Atkelta i\u0161 1 psl.
Anot medik\u0117s A.Karpovi\u010d,
kuri pati visada lanku apei-
na balaganu pramint\u0105 gat-
v\u0119, triuk\u0161mas sveikatai daro
did\u017eiul\u0119 \u017eal\u0105, ta\u010diau \u017emon\u0117s
t\u0105 nei\u0161syk pajunta. "Atvyk\u0117-
liai dar turi galimyb\u0119 pasi-
rinkti - eiti\u012f J.Basanavi\u010diaus
gatv\u0119 ar ne. Kur kas kebliau
ten dirbantiems ir gyvenan-
tiems", - sak\u0117 specialist\u0117.
Anot jos, ilgai triuk\u0161me pa-
buv\u0119 \u017emon\u0117s tampa agresy-
v\u016bs ir suirz\u0119.
"Triuk\u0161mo valdymo\u012fsta-
tymas s\u0117kmingai\u012fgyvendina-
mas Druskininkuose, Vilniu-
je, Klaip\u0117doje, Nidoje. O ko-
d\u0117l Palangai jo neu\u017etenka,
gal J.Basanavi\u010diaus gatv\u0117je
galioja kiti\u012fstatymai, sun-
kiai suvokiama", - steb\u0117josi
A.Karpovi\u010d. Jos\u012fsitikinimu,
vienintel\u0117 veiksminga prie-
mon\u0117 kovojant su triuk\u0161ma-
dariais - solid\u017eios baudos.
Kaip "15min" sak\u0117 Pa-
langos mero pavaduotojas
Edmundas Krasauskas, pa-
vasar\u012f i\u0161rinkta naujoji mies-
to taryba rank\u0173 nenuleid\u017eia.
"Turime nauj\u0173 min\u010di\u0173, kaip
spr\u0119sti problem\u0105, susitvarky-
sime\u012fstatymin\u0119 baz\u0119, steng-
sim\u0117s lanks\u010diau spr\u0119sti \u0161i\u0105

b\u0117d\u0105", - sak\u0117 jis. Ta\u010diau per- main\u0173 tik\u0117tis dar \u0161i\u0105 vasar\u0105 b\u016bt\u0173 naivu.

E.Krasauskas pritar\u0117, kad
J.Basanavi\u010diaus gatv\u0117s\u016b\u017ee-
sys - per didelis. "Ta\u010diau tik\u0117-
tis ramyb\u0117s vietoje, kur vaik\u0161-
to t\u016bkstan\u010diai \u017emoni\u0173 - nere-
alu", - sak\u0117 politikas.
Palangos vie\u0161bu\u010di\u0173 ir res-
toran\u0173 asociacijos preziden-
tas Gintautas Reka\u0161ius per-
nyk\u0161t\u012f vald\u017eios sprendim\u0105
u\u017etildyti \u0161i\u0105 gatv\u0119 pavadi-
no nepopuliariu. "Kurortas
turi gyventi. Be to, sprendi-
mas buvo sunkiai\u012fgyvendi-
namas - t\u0105 visi suprato. Ga-
lima pritildyti - bet ne u\u017etil-
dyti", - tikino jis.
G.Reka\u0161ius atkreip\u0117 d\u0117me-
s\u012f, kad \u0161\u012f sezon\u0105 Palangos \u0161ir-
dimi vadinamoje gatv\u0117je kiek
ramiau. Jo teigimu, kei\u010diasi ir
pa\u010di\u0173 verslinink\u0173 supratimas
apie linksmybes. "Sutinku su
nuomone, kad galima muzi-
kuoti savo teritorijoje, netruk-
dant kaimynams. Ta\u010diau juk
kavini\u0173 - begal\u0117, jos suaugu-
sios lyg Siamo dvyniai, ir kai
groja visur, galiausiai nebe-
supranti, kas ir kur", - pripa-
\u017eino G.Reka\u0161ius.
Real\u016bs poky\u010diai did\u017eiau-
siame Lietuvos kurorte ga-
li prasid\u0117ti sudarius triuk\u0161-
mo \u017eem\u0117lap\u012f. Juos kiekviena
savivaldyb\u0117 \u012fpareigota baig-
ti per \u0161iuos metus.
paj\u016bris
Rytoj
Poryt U\u017eporyt
Minimali temperat\u016bra +13\u00b0 C
+13\u00b0 C
+12\u00b0 C
Maksimali temperat\u016bra +23\u00b0 C
+24\u00b0 C
+24\u00b0 C
Debesuotumas
Krituliai
vasara
"15min" arch. nuotr.
orai
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Giedra
Varduvininkai: Felicisimas, Nona, Rimtas, Mintar\u0117, Osvaldas,
Vilija.
Dienos info: saul\u0117 teka 05:34, leid\u017eiasi 21:15,
dienos ilgumas 15:41. Del\u010dia.
\u0160iandien
Rugpj\u016b\u010dio
5
sekmadienis
Artimiausiomis dienomis paj\u016bryje
At\u0117nai
+33\u00b0 C
Berlynas
+26\u00b0 C
Briuselis
+26\u00b0 C
Dublinas
+19\u00b0 C
Helsinkis
+24\u00b0 C
Lisabona
+30\u00b0 C
Londonas
+28\u00b0 C
Maskva
+22\u00b0 C
Oslas
+21\u00b0 C
Pary\u017eius
+32\u00b0 C
Praha
+26\u00b0 C
Ryga
+23\u00b0 C
Roma
+28\u00b0 C
Stokholmas
+24\u00b0 C
Talinas
+21\u00b0 C
Var\u0161uva
+25\u00b0 C
Europoje
Lietuvoje \u0161iandien nepastoviai debesuota.

Lietaus nenumatoma.
Vejas \u0161iaur\u0117s vakar\u0173, 5-10 m/s.
Auk\u0161\u010diausia temperat\u016bra 21-26 laipsniai.
Paj\u016bryje nepastoviai debesuota. Be lietaus.

V\u0117jas \u0161iaur\u0117s vakar\u0173 3\u20137 m/s.

Oro temperat\u016bra dien\u0105 21-24\u00b0 C,
nakt\u012f 13-16\u00b0 C.
Vandens temperat\u016bra j\u016broje apie 18\u00b0 C.

Bang\u0173 auk\u0161tis 0,5\u20131,0 m.
Vilnius
+24\u00b0 C
Kaunas
+24\u00b0 C
Klaip\u0117da
+22\u00b0 C
\u0160iauliai
+25\u00b0 C
Panev\u0117\u017eys
+25\u00b0 C
Utena
+24\u00b0 C
Lietuvoje

Rugpj\u016b\u010dio 9 d. 20 val. - Ketvirtadienio \u0161ou
\u201eKeturi-laimingas skai\u010dius!\u201c, ( Fiesta Kur\u0161i\u0173 mariose).
Rugpj\u016b\u010dio 10 d. 21 val. - vyr\u0173 striptizo grup\u0117
\u201eGelb\u0117toj\u0173 \u0161ou\u201c ( vyrai\u012fleid\u017eiami nuo 24 val.)
Rugpj\u016b\u010dio 11 d. 21 val. - Fiesta Kur\u0161i\u0173 mariose
\u201eInkaras traukia gilyn...\u201c

I\u0161vykimo vieta Kruizini\u0173 laiv\u0173 terminalas
(\u012f\u0117jimas per laiv\u0173 remonto teritorij\u0105).
\u012e\u0117jimas su kvietimais (40 Lt). Kvietimus galite pasiimti
\u201ePramog\u0173 banke\u201c, Palangoje, J.Basanavi\u010diaus g. 24A ir
Klaip\u0117doje, Turgaus g. 1/ Teatro a.9.
Daugiau informacijos www.flotile.lt
Kar\u0161\u010diausia naujiena Lietuvoje!!!!
Pirmas naktinis klubas ant vandens,
bet kokiu oru \u2013 laivas VENUS S.

Kristina Gavutien\u0117, Palan- gos turizmo ir informaci- jos centro darbuotoja

D\u0117l koki\u0173 prie\u017eas\u010di\u0173 patartu- m\u0117te ils\u0117tis Palangoje, o ne kur nors kitur?

Negi gali nevilioti ma\u017eas, pu- \u0161yn\u0173 apsuptas miestukas prie j\u016bros? Savaitgaliais \u010dia vyksta "nerealus" projektas \u2013 po par- k\u0105 vaik\u0161tin\u0117jantys grafus Ti\u0161ke- vi\u010dius vaizduojantys persona\u017eai tikras "topas" buvo ne tik pernai, bet ir \u0161i\u0105 vasar\u0105.

Kokias pramogas verta i\u0161-
bandyti?

Palangos festivalio renginiai traukia ne tik lietuvius, bet ir u\u017esienie\u010dius. Be to, kurorte ga- lima i\u0161bandyti \u012fvairi\u0173 vandens pramog\u0173, ekskursij\u0173. Tradici\u0161- kai lankomos vietos yra Gintaro muziejus, Botanikos parkas. Da- bar poilsiautojai ypa\u010d domisi \u0161i\u0105 vasar\u0105 rekonstruota S.Dariaus ir S.Gir\u0117no gatve, kuri pavadinta "d\u017eiazuojan\u010dia".

Koki\u0173 poilsiautoj\u0173 pageidavi-
m\u0173 jums tenka i\u0161girsti?

Nuo klausim\u0173 apie lankytinas vietas iki toki\u0173, kaip kad, pavyz- d\u017eiui, kur Palangoje nusipirk- ti bat\u0173 rai\u0161teli\u0173. Vien\u0105 austral\u0105

teko ir \u012f ligonin\u0119 nuvesti bei pa- vert\u0117jauti. Kiti teiraujasi, k\u0105 da- ryti, jei \u012fsisiurb\u0117 erk\u0117. Dar b\u016bna keista, kai vokie\u010diai mums pad\u0117- koja rusi\u0161kai. Jiems Lietuva dar asocijuojasi su Rusija.

Kur Palangoje galima nusi-
pirkti skaniausi\u0173 spurg\u0173?

\u017dinoma, kad kavin\u0117je "R\u016bta". M\u016bs\u0173 centro darbuotojai kone kasdien i\u0161 ten perka spurg\u0173.

O kur j\u016bs pati atostogaujat?

Ger\u0105 \u012fsp\u016bd\u012f padar\u0117 Naujoji Ze- landija. \u0160iemet, jei atostogausiu, tai tik Lietuvoje. Nor\u0117\u010diau aplan- kyti Trakus, Druskininkus.

Kalbino G.Kubili\u016bt\u0117,
E.Jankausko nuotr.
KURORTO GIDAS
Aurelija Kripait\u0117
a.kripaite@15min.lt
J.Basanavi\u010diaus gatve traukian\u010di\u0173 poilsiautoj\u0173 neg\u0105sdina n\u0117 lietus.
E.Jankausko nuotr.
Ir \u0161i\u0105 vasar\u0105 \u012f kavines vilioja "gyvai" dainuojantys muzikantai.
Netelpa baga\u017eas
Puslapispar
engtaspagal
BNSir"15min
"inf.
2007 rugpj\u016b\u010dio 5 d., sekmadienis
3
Jau tampa taisykle, kad \u012fsigal\u0117-
jus \u0161iltiems orams Palangos au-
tobus\u0173 stoties baga\u017eo saugyklo-
je pritr\u016bksta vietos poilsiauto-
j\u0173 lagaminams, rankin\u0117ms bei
krep\u0161iams.
Palangos autobus\u0173 stoties
baga\u017eo saugotoja Sigita Ge\u010die-
n\u0117 apgailestavo, kad patalpos
yra per ma\u017eos, tod\u0117l\u010dia gali-
ma laikyti tik apie \u0161imt\u0105 ba-
ga\u017eo vienet\u0173.
"Ima tr\u016bkti \u017eeton\u0173, nume-
riukus pradedame ra\u0161yti ran-
ka, - sak\u0117 S.Ge\u010dien\u0117. - Daiktus
palieka tiek atvykstantys, tiek
i\u0161va\u017eiuojantys \u017emon\u0117s. Pavyz-
d\u017eiui, neretai baga\u017e\u0105 pas mus
palieka\u012f Palang\u0105 atva\u017eiav\u0119 po-
ilsiautojai, kurie\u010dia ie\u0161ko kam-
bario, tad j\u0173 baga\u017e\u0105 saugome
tol, kol \u017emogus susiranda, kur
gyventi. Arba i\u0161vykstantieji no-
ri dar pasivaik\u0161\u010dioti po kuror-
t\u0105, tad daiktus irgi trumpam
padeda\u012f saugykl\u0105."
Paprastai daiktai\u010dia sau-
gomi nuo 7 iki 20 valandos. Ta-
\u010diau, jei prireikia, leid\u017eiama
juos palikti ir per nakt\u012f. Ba-
ga\u017eo vieneto saugojimas per
dien\u0105 atsieina tris litus.

Pasitaiko, kad poilsiauto- jai pameta jiems i\u0161duotus \u017ee- tonus. Tokiu atveju jie pra\u0161o-

mi u\u017epildyti parei\u0161kim\u0105 ir i\u0161-
vardyti, kokius daiktus pali-
ko saugoti.
paj\u016bris
Anot S.Ge\u010dien\u0117s, autobus\u0173 stoties saugykloje daiktus palieka tiek lietuviai, tiek u\u017esienie\u010diai. E.Jankausko nuotr.
KONCERTAI
Klaip\u0117da
Muzikinis teatras (Dan\u0117s g. 19)
19.30 val. Giovanni Battista Pergo-
lesi "Tarnait\u0117 ponia".
Keltas"Nida", Senoji perk\u0117la
20.30 val. neapolieti\u0161k\u0173 dain\u0173
vakaras "O, saule mano!"
Neringa
Nidos evangelik\u0173 liuteron\u0173
ba\u017eny\u010dia

20 val. IX tarptautinis vasaros ka-
merin\u0117s muzikos festivalis "Kur\u0161i\u0173
nerija 2007". Koncertas "Musica
Per Flauto E Canto" su Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos

profesoriais.
KLUBAI
Palanga
"Ramyb\u0117" (Vytauto g. 54)

19 val. Monospektaklis "Ir visada
bus per v\u0117lu" pagal A.Camus
roman\u0105 "Krytis". Re\u017e. Ram\u016bnas

Abukevi\u010dius. Teatras "Ram\u016bno
atelj\u0117".
21.30 val. Grup\u0117s "Naktin\u0117 pufai-
ka" koncertas.
"Laukini\u0173 Vakar\u0173 sal\u016bnas"
(J.Basanavi\u010diaus g. 16)
19 val. monospektaklis "Urvinis
\u017emogus". Vaidins Darius Me\u0161-
kauskas.
22 val. naktin\u0117 programa "Sunday
Party".
Muzikinis klubas "Vandenis"
(Birut\u0117s al. 47)
21 val. koncertas "Meil\u0117s
trikampis" su Neda, K.Smoriginu,
O.Ditkovskiu ir T.Dobrovolskiu.
"\u0160achmatin\u0117"(J . B a s a n a v i \u010d i a u s
g. 45)
22 val. programa "Sunday House".
Klaip\u0117da
D\u017eiazo klubas "Kurpiai"
(Kurpi\u0173 g. 1a)
21.30 val. sekmadieninis "Jam
Session".
"Pramog\u0173 bankas"( Tu rg a u s
g.1/Teatro a. 9)
22 val. vakar\u0117lis "Cafe del Relax -
Sunset Party".
\u0160ventoji
Klubas "Titanikas" (Kop\u0173 g. 7)
22.15 val. koncertuos Rad\u017eis.
\u0160IANDIEN

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->