Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Klaipėda 2007-06-22

15min Klaipėda 2007-06-22

Ratings: (0)|Views: 78 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2007-06-22
15min - nemokamas dienraštis, 2007-06-22

More info:

Published by: 15min PDF on May 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

\u0105 \u017e u o lo v a in ik a i
Klaip\u0117dos Jonams -
Girtas vairuotojas
apdau\u017e\u0117 8 ma\u0161inas
2 p s l.
KU bendrabu\u010diai
pabrango
2 p s l.
H.Daktaras
paleid\u017eiamas \u012f laisv\u0119
7 p s l.
07 06 22
\u0160\u012f vakar\u0105 Vilniuje saul\u0119 prarij\u0119s kul-
t\u016bringas drakonas paskelbs - "Teb\u016b-
nie naktis!"
Vis\u0105 nakt\u012f iki pat ankstyvo \u0161e\u0161-
tadienio ryto sostin\u0117s senamiestyje
\u0161urmuliuos kino, muzikos, dail\u0117s ir
\u0161okio renginiai.
"Kult\u016bringos nakties id\u0117j\u0105 \u012fkv\u0117-
p\u0117 mintis, jog m\u016bs\u0173 \u0161alyje naktinius
renginius da\u017eniausiai lydi ne itin kul-
t\u016bringa atmosfera. Norime pa\u017eadin-
ti \u017emones i\u0161 kult\u016brinio miego,\u012fvesti
nauj\u0105 gra\u017eios vasaros nakties \u0161ven-
timo tradicij\u0105 su kinu, \u0161okiais, tea-
tru, parodomis, muziejais, klasiki-
ne muzika", - sak\u0117 "Teb\u016bnie naktis!"
projekto komunikacijos koordinato-
r\u0117 Agn\u0117 \u017demaityt\u0117. Pirm\u0105 kart\u0105 Vil-
niuje rengiama bemieg\u0117 naktis pa-
si\u016blys keliasde\u0161imt\u012fvairiausi\u0173 ren-
gini\u0173 30-yje miesto viet\u0173.
Nukelta \u012f 5 psl.
Bemieg\u0117 naktis - kult\u016bringiems \u017emon\u0117ms
\u0160IANDIEN
ISSN 1822-5330.
Numeris 116 (199).
2007 m. bir\u017eelio 22 d., penktadienis
Tira\u017eas 70 000
Klaip\u0117da
2 p s l.
V\u0117jas \u0161iaur\u0117s vakar\u0173,
17-22 m/s.
nakt\u012f
15 \u00b0C
dien\u0105
24 \u00b0C
ORAI
\u0160iandien Klaip\u0117doje
Ant Jono kalnelio g\u0117l\u0117mis tradici\u0161kai puo\u0161iamos kartys.
Etnokult\u016bros centro nuotr.
Kitas "15min" numeris i\u0161eis
bir\u017eelio 26 d., antradien\u012f
Artoj\u0173 g. 3, Klaip\u0117da
el. p. info@klaipedoskp.lt
FIRMIN\u0116 PADUOTUV\u0116 KLAIP\u0116DOJE
8 46 411001, 412201
PARDUOTUV\u0116 STATYB\u0172 DUONA
8 46 420 141, 412217
K la ip \u0117 d o s Jo n a m s -
\u0105\u017euolo vainikai
"Jonas - labai i\u0161didus vardas ir jo bet ko-
kiam neduosi", - \u012fsitikinusi klaip\u0117diet\u0117
etnolog\u0117 Valerija Jank\u016bnait\u0117.
Uostamiestyje Jonini\u0173 tradicijos -
labai senos. Prie\u0161ingai nei did\u017eiau-
siame Lietuvos kurorte - Palango-
je, kur trumpiausios nakties \u0161vent\u0117
beveik ne\u0161ven\u010diama, Klaip\u0117doje Jo-
nus ir Janinas visada papuo\u0161ia\u0105\u017euo-
lo vainikais.
\u0160is vardas mieste garbingai\u012fam-
\u017eintas - juo pavadintas kalnelis, se-
namies\u010dio gatv\u0117, u\u017eeiga.
"I\u0161 ties\u0173, pasteb\u0117jau, Klaip\u0117doje
daug \u017eenkl\u0173 su \u0161iuo vardu. Matyt, Jo-
nai\u010dia visada buvo gerbiami", - svars-
t\u0117 Ma\u017eosios Lietuvos istorijos muzie-
jaus direktorius Jonas Genys. Istorikas
sak\u0117 dar ne\u017einantis, kaip \u0161\u012f savaitga-
l\u012f pa\u017eym\u0117s Jonines, ta\u010diau pripa\u017eino,
kad niekada nestokoja d\u0117mesio per
\u0161i\u0105 \u0161vent\u0119. Kolegos visada dovanoja
\u0105\u017euol\u0173v a i n i k\u0105 ar lauko g\u0117li\u0173puok \u0161 -
t\u0119, namuose laukia ant dur\u0173 pakabin-
tas klevo vainik\u0117lis.
"Kol buvau naivus, ie\u0161kojau ir pa-
par\u010dio \u017eiedo. Dabar tai man liko kaip
pasakojimai apie gra\u017e\u0173 stebukl\u0105", -
pasakojo J.Genys. Jam labiausiai\u012fsi-
min\u0117 prie\u0161 kelis de\u0161imtme\u010dius Ker-
nav\u0117je \u0161v\u0119stos Jonin\u0117s. "Ten niekas
nebuvo re\u017eisuota, \u017emon\u0117s patys k\u016b-
reno lau\u017eus, reng\u0117 \u017eaidimus ir viskas
atrod\u0117 autenti\u0161ka", - pasakojo Ma\u017eo-
sios Lietuvos istorijos muziejaus di-
rektorius.
Nukelta \u012f 3 psl.
15 minKlaipeda - 4 p.
Nering\u0105 drebins muzika ir \u0161okiai.
KU bendrabu\u010diai pabrango
Puslapispar
engtaspagal
BNSir"15min
"inf.
2
2007 bir\u017eelio 22 d., penktadienis
Klaip\u0117da
Rytoj
Poryt U\u017eporyt
Minimali temperat\u016bra
+11
+14
+11
Maksimali temperat\u016bra
+18
+18
+19
Debesuotumas
Krituliai
vasara
N.Radevi\u010d nuotr.
orai
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Giedra
Varduvininkai: Eiged\u0117, Inocentas, Kaributas, Laima, Paulinas,
Tomas.
Dienos info: saul\u0117 teka 04:42, leid\u017eiasi 22:00,
dienos ilgumas 17:18. Prie\u0161pilnis.
\u0160iandien
Bir\u017eelio
22
penktadienis
Artimiausiomis dienomis Klaip\u0117doje
At\u0117nai
+39
Berlynas
+23
Briuselis
+15
Dublinas
+17
Helsinkis
+21
Lisabona
+25
Londonas
+21
Maskva
+19
Oslas
+19
Pary\u017eius
+20
Praha
+26
Ryga
+23
Roma
+28
Stokholmas
+19
Talinas
+18
Var\u0161uva
+23
Europoje

Sinoptik\u0173 duomenimis, \u0161iandien
Lietuvoje nepastoviai debesuota.
Daug kur trumpi liet\u016bs, perk\u016bnija,
vietomis \u0161kvalas.
V\u0117jas pietry\u010di\u0173, ryt\u0173, 5-10 m/s,
perk\u016bnijos metu \u0161kvalas 15-18 m/s.
Temperat\u016bra 19-24 laipsniai.
Klaip\u0117doje trumpi liet\u016bs, perk\u016bnija, \u0161kvalas,
jo metu g\u016bsiai 15-18 m/s.
Temperat\u016bra 22-24 laipsniai.

Vilnius
+23
Kaunas
+23
Klaip\u0117da
+23
\u0160iauliai
+21
Panev\u0117\u017eys
+21
Utena
+23
Lietuvoje
Autoavarijoje su\u017eeist\u0173j\u0173 nebuvo.
E.Jankausko nuotr.
Neblaivus vairuotojas sugeb\u0117jo
apgadinti a\u0161tuonis kelkra\u0161tyje
stovin\u010dius automobilius.
Incidentas Klaip\u0117doje\u012fvyko
vakar ryte ties I.Simonaityt\u0117s 8
namu. Policijos pareig\u016bn\u0173 tei-
gimu, ma\u0161inoje buvo du 1983
m. ir 1981 m. gimimo neblai-
v\u016bs klaip\u0117die\u010diai. Ta\u010diau jiems
sunkiai sek\u0117si i\u0161siai\u0161kinti, ku-
ris vairavo automobil\u012f. Klaip\u0117-
die\u010diai policijos buvo i\u0161ve\u017eti
i\u0161blaivinti. Laimei, tuo metu
kelkra\u0161tyje stov\u0117jusiuose au-
tomobiliuose nebuvo \u017emoni\u0173.
Avarij\u0105 suk\u0117l\u0119 vyri\u0161kiai taip
pat i\u0161veng\u0117 su\u017ealojim\u0173.
\u012evyk \u012fm a t\u0119l i u d i n i n k a i
tvirtino, kad neblaivaus vy-
ri\u0161kio vairuojamam automo-
biliui nul\u0117k\u0117 ratas. Sp\u0117jama,
kad kaltininkai l\u0117k\u0117 dideliu
grei\u010diu.
Aplamdyt\u0173 ma\u0161in\u0173 \u0161eimi-
ninkai vakar kreip\u0117si\u012f polici-
j\u0105. Kokius jie patyr\u0117 nuostolius,
dar nepaskai\u010diuota.
Anot policijos pareig\u016b-
n\u0173, avarijos kaltininkui gre-
sia pinigin\u0117 bauda arba vai-
ravimo teisi\u0173 netekimas ke-
leriems metams.
Vasar\u0105 u\u017e gyvenim\u0105 bendrabu\u010diuo-
se Klaip\u0117dos universiteto (KU) stu-
dentai mok\u0117s brangiau.
KU senatas patvirtino, kad
u\u017e liepos ir rugpj\u016b\u010dio m\u0117nesius
reik\u0117s mok\u0117ti po 110 lit\u0173. Pra-
\u0117jusiais metais vasaros \u012fkainis
buvo 100 lit\u0173 per m\u0117nes\u012f.
\u012eprastai \u0161iltuoju met\u0173l a i-
ku gyvenimas bendrabutyje
kainuoja apie 70-80 lit\u0173. Pasak
Statybinink\u0173 prospekte esan-
\u010dio KU bendrabu\u010dio adminis-
trator\u0117s Reginos Urbonavi\u010die-
n\u0117s, 110 lit\u0173 \u012fkainis galios tik
vasar\u0105. "\u0160is laikas - ne mokslo
metai, tad gyventi bendrabu-
\u010diuose studentams neprivalo-
ma. I\u0161vykstantys namo gyven-
tojai u\u017e \u0161\u012f laikotarp\u012f nemoka
n\u0117 cento. Lieka\u010dia poilsiau-
jantys arba dirbantys studen-
tai. Tad bendrabu\u010diai nori u\u017e-
sidirbti pinig\u0173. U\u017e juos perka-
me naudingo inventoriaus", -
teig\u0117 R.Urbonavi\u010dien\u0117. Pernai,
pasak administrator\u0117s, u\u017e su-
rinktas l\u0117\u0161as buvo nupirktos 25
naujos lovos ir tiek pat k\u0117d\u017ei\u0173.
Didieji bendrabu\u010diai gavo dvi-
gubai daugiau toki\u0173 pirkini\u0173.
"Kaina lyginant su pernai pa-
did\u0117jo vos de\u0161imt lit\u0173. Ta\u010diau
pabrango daugelis paslaug\u0173.
Pavyzd\u017eiui, pernai u\u017e kilogra-
mo skalbini\u0173 i\u0161plovim\u0105 mo-
k\u0117jome 1,80 Lt, o dabar - 2,60
Lt", - ai\u0161kino moteris.
Pasak Statybinink\u0173 pros-
pekte esan\u010dio bendrabu\u010dio
student\u0173 atstov\u0117s \u017danetos,
administrator\u0117 studentus bu-
vo persp\u0117jusi apie galim\u0105 kai-
nos kilim\u0105.
"Visos kainos kyla, tad nor-
malu, kad ir u\u017e \u0161ias paslaugas
padid\u0117jo. Tik\u0117jom\u0117s, kad bus
dar brangiau", - sak\u0117 \u017daneta.
Anot student\u0117s, atsi\u017evelgiant
\u012fnuomos kainas universite-
tas studentams daro paslau-
g\u0105, leisdamas gyventi tikrai
pigiai. Anot KU student\u0173 s\u0105-
jungos prezident\u0117s Godos Zo-
b\u0117lait\u0117s, tragi\u0161kai atrodan-
tiems bendrabu\u010diams reikia
renovacijos, tad\u016bgtel\u0117jusi
kaina bent kiek prisid\u0117s prie
atnaujinimo.
Apverktinos b\u016bkl\u0117s ben-
drabu\u010dius KU ketina parduoti
ir u\u017e gautas l\u0117\u0161as statyti nau-
jus. Anot G.Zob\u0117lait\u0117s, KU pir-
mieji Lietuvoje pastatus\u012fver-
tinimui jau pateik\u0117 turto ban-
kui. Kol kas ne\u017einia, kiek jie bus
\u012fkainoti. Kol bendrabu\u010diai bus
pastatyti, studentai gyvens se-
nuosiuose pastatuose.
Jurgita
Andriejauskait\u0117
j.andriejauskaite@15min.lt
Vasar\u0105 u\u017e gyvenim\u0105 bendrabu\u010diuose studentams tenka pakloti daugiau.
E.Jankausko nuotr.
Girtas vairuotojas apdau\u017e\u0117 8 ma\u0161inas
Gina Kubili\u016bt\u0117
g.kubiliute@15min.lt
DIENOS NUOTRAUKA
Dviem prie vairo dr\u0105siau.
E.Jankausko nuotr.
Jonams - \u0105\u017euolo vainikai
Puslapispar
engtaspagal
BNSir"15min
"inf.
2007 bir\u017eelio 22 d., penktadienis
3
Atkelta i\u0161 1 psl.
Klaip\u0117dos savivaldyb\u0117s
Sveikatos apsaugos skyriaus
ved\u0117ja Janina Asadauskien\u0117
trumpiausi\u0105 nakt\u012f visada ie\u0161-
ko papar\u010dio \u017eiedo ir da\u017eniau-
siai j\u012f atranda, jei tik kolegos
pasistengia.
"\u017diedo reikia ie\u0161koti mi\u0161-
ko tankm\u0117je, kur priaug\u0119 dau-
giausiai med\u017ei\u0173, kur dr\u0117g-
na. Ten tikrai yra \u017eied\u0173 ir la-
bai daug", - i\u0161dav\u0117 paslapt\u012f
J.Asadauskien\u0117.
I\u0161 t\u0117vo gimining\u0105 vard\u0105
paveld\u0117jusi moteris pamena,
kad vaikyst\u0117je \u0161v\u0119sti Ras\u0173 va-
\u017eiuodavo ant Rambyno kalno.
Dabar kartu su bi\u010diuliais bei
artimaisiais ji va\u017eiuoja\u012f u\u017e-
miest\u012f, kur pina vainikus, ke-
pa \u0161a\u0161lykus.
"Ar galima puikuotis tuo,
k\u0105 gavai, o ne pats u\u017esitarna-
vai? Reikia did\u017eiuotis darbais,
kuriuos pats nuveikei", -\u012fsiti-
kinusi J.Asadauskien\u0117.
Uostamiestyje kasmet tra-
dici\u0161kai trumpiausi\u0105 nakt\u012f ant
Jono kalnelio susirink\u0119 \u0161io var-
do savininkai puo\u0161iami\u0105\u017euolo
vainikais bei kvie\u010diami nusifo-
tografuoti bendrai nuotraukai.
\u0160vent\u0117s organizatoriai paste-
bi, kad metams b\u0117gant Jon\u0173 ir
Janin\u0173 vis daug\u0117ja ir netrukus
jie "nebe\u012fsiteks\u012f kadr\u0105".
"Pasteb\u0117jau, kad Jonams
labai svarbu pasijusti ypatin-
giems. Jie visi nori ir vainik\u0173,
ir fotografuotis, ir ekskursiniu
autobusu po miest\u0105 pasiva\u017ei-

n\u0117ti. Gal tai jiems - svarbiau- sia akimirka", - svarst\u0117 etno- log\u0117 V.Jank\u016bnait\u0117.

Pernai jauniausiajam \u0161ven-
t\u0117s Jonukui buvo vos trys savai-
t\u0117s. Nupintas\u0105\u017euolo vainikas
padabino vaiko ve\u017eim\u0117l\u012f.
Jonin\u0117s, anot V.Jank\u016bnait\u0117s,
\u0161vent\u0117, kurioje nuo seno pa-
gerbiama ugnis, vanduo, \u017eo-
lynai.
Klaip\u0117die\u010diai\u012f \u0161vent\u0119 ant
Jono kalnelio raginami atsine\u0161-
ti lauko g\u0117li\u0173 puok\u0161tes. \u017doli-
ninkai i\u0161 j\u0173 nusp\u0117ja, kokie bus
metai iki kit\u0173 Jonini\u0173, kaip sek-
sis iki Kal\u0117d\u0173 ir po j\u0173.
Uostamiestyje i\u0161liko tradi-
ciniai \u017eaidimai - lipimas\u012f stul-
p\u0105, \u0161okiai per lau\u017eus, stebukli-
n\u0117s nakties burtai, vainik\u0117li\u0173
plukdymas. Kalnelis ir \u0161iais
metais bus papuo\u0161tas apipin-
tomis kartimis, lau\u017eais.
"Stebuklas per Jonines vi-
sada\u012fvyksta, tik nereikia b\u016b-
ti pasyviais \u017ei\u016brovais, o pa-
tiems visur dalyvauti", -\u012fsiti-
kinusi etnolog\u0117.
\u0160vent\u0117 ant Jono kalnelio
\u0161iemet dalyvi\u0173 lauks sekma-
dien\u012f. 20 val. prasid\u0117j\u0119 kon-
certai su Klaip\u0117dos folkloro
ansambliais "Alka", "Kur\u0161i\u0173
ainiai", "Kur\u0161iukai", "\u0160eimy-
na", "\u017demai\u010di\u0173 alkierius" bei
karinink\u0173 ramov\u0117s "Vilnele"
ir folkroko grupe "\u017dalvarinis"
t\u0119sis iki vidunak\u010dio.Klaip\u0117da
Inga, dizainer\u0117
\u0160i \u0161vent\u0117 mus svarbi, tu-

rim vien\u0105 Jon\u0105. Papar\u010dio \u017eiedo neie\u0161kom, nes aplink papar\u010diai neauga. Va\u017eiuoja- me \u012f sodyb\u0105, kepame \u0161a\u0161ly- kus, b\u016bna alaus.

Agn\u0117, klaip\u0117diet\u0117
Jonines tikrai \u0161ven\u010dia-

me, \u0161okame ir \u0161okin\u0117- jame per lau\u017eus. Einame \u012f mi\u0161- k\u0105 poromis ir ie\u0161kome papar- \u010dio \u017eiedo. Piname vainikus Jonams.

Ilja, dizaineris -
maketuotojas
Jonines \u0161ven\u010diame

gamtoje su draugais. Manau, tikros Jonin\u0117s b\u016bna tada, kai \u0161alia yra Jonas ir dega lau\u017eai. Deja, \u0161iemet per Joni- nes teks dirbti.

Kalbino ir fotografavo
E. Jankauskas.
BALSAS
Kaip \u0161ven\u010diate
Jonines?
Pakrant\u0117je pasisl\u0117pusius cigare-
\u010di\u0173 kontrabandininkus suuod\u0117 pa-
sienie\u010di\u0173 \u0161uo Gerda.
Pareig\u016bnai \u0160ilut\u0117s rajone
i\u0161 Rusijos Nemunu atplukdy-
t\u0105 rusi\u0161k\u0173 cigare\u010di\u0173 krovin\u012f
aptiko ketvirtadienio nakt\u012f.
\u010cia darbavosi trys vyri\u0161kiai.
Pasienie\u010diams i\u0161kart pavyko
sulaikyti vien\u0105 d\u0117\u017ees krovus\u012f
vyr\u0105. Kiti du pab\u0117go ir pasisl\u0117-
p\u0117 tankiuose pakrant\u0117s br\u016bz-
gynuose.\u012e\u012fvykio viet\u0105 atvyko
pasienietis kinologas su vokie-
\u010di\u0173av iga n iu G erda. \u0160uo i \u0161 k a r t
u\u017euod\u0117 kr\u016bmynuose dingusi\u0173
b\u0117gli\u0173 p\u0117dsakus. Kontraban-
dininkai buvo aptikti auk\u0161-
tose \u017eol\u0117se. V\u0117liau paai\u0161k\u0117jo,
kad visi trys sulaikyti vyri\u0161-
kiai yra \u0160ilut\u0117s rajono gyvento-
jai. J\u0173 automobiliuose "Nissan
Prairie" ir "Audi 100" pareig\u016b-
nai rado 10 t\u016bkstan\u010di\u0173 pake-
li\u0173 kontrabandini\u0173 cigare\u010di\u0173
"Saint George Lights" su rusi\u0161-
komis banderol\u0117mis.
D\u0117l neteis\u0117to valstyb\u0117s
sienos per\u0117jimo prad\u0117tas iki-
teisminis tyrimas, d\u0117l cigare-
\u010di\u0173g ab en i mo - ad m i n i s t r ac i-
n\u0117 teisena.
Keturkoj\u0117 pasienie\u010di\u0173 pa-
galbinink\u0117 Gerda yra nesyk
pasi\u017eym\u0117jusi tarnyboje su-
laikant kontrabandinius kro-
vinius, juos gabenusius asme-
nis, sienos pa\u017eeid\u0117jus. 2002-ai-
siais ji tapo\u010dempione Lietuvos
policijos kinolog\u0173 daugiako-
v\u0117s pirmenyb\u0117se.
Kontrabandininkus suuod\u0117 \u0161uo
Pareig\u016bnai aptiko 10 t\u016bkst. pakeli\u0173 kontrabandini\u0173 cigare\u010di\u0173.
VSAT nuotr.
Aurelija Kripait\u0117
a.kripaite@15min.lt
Etnolog\u0173 teigimu, bir\u017eelio 24 dienos i\u0161takos Lietuvoje - Rasos \u0161vent\u0117, o viena seniausi\u0173 \u0161ios dienos tradicij\u0173 -
vaista\u017eoli\u0173 rinkimas pievose ankstyv\u0105 ryt\u0105.
J.Kalinsko nuotr.
APKLAUSA
Ar \u0161v\u0119site
Jonines?
71,4%
16,8%11,8%
Pra\u0117jus\u012f savaitgal\u012f
apklaus\u0105 atliko:
taip
ne
ne\u017einau /
neapsisprend\u017eiau
Pra\u0161o pagalbos

Be \u017einios dingo 24-eri\u0173 klaip\u0117- diet\u0117 Jelena Vlasova. Bir\u017eelio 14 d. ji i\u0161\u0117jo \u012f \u0160turman\u0173 g. 20 namo kiem\u0105 ir nebegr\u012f\u017eo. Jos po\u017eymiai \u2013 i\u0161 pa\u017ei\u016bros apie 18 m. am\u017eiaus, 168 cm \u016bgio, lieso k\u016bno sud\u0117jimo, plau- kai ilgi, ties\u016bs, rudi, akys \u017eals- vos spalvos. \u017dinan\u010dius k\u0105 nors apie mergin\u0105 pra\u0161oma skam- binti tel.: (8 46) 354290, (8 46) 354026 arba 02.

Rado sprogmen\u012f

Prie Birut\u0117s gatv\u0117s 22 namo statybininkai i\u0161 \u017eem\u0117s i\u0161rau- s\u0117 karo laik\u0173 rusi\u0161k\u0105 grana- t\u0105. I\u0161kviesti kariuomen\u0117s i\u0161- minuotojai \u0161\u012f pavojing\u0105 radi- n\u012f i\u0161ve\u017e\u0117 \u012f Kairi\u0173 poligon\u0105 ir sunaikino.

NELAIM\u0116S

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->