Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Audit Domenii de Control Diligente

Audit Domenii de Control Diligente

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by ddeliu
Audit Domenii de Control Diligente
Audit Domenii de Control Diligente

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: ddeliu on Jun 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

 
 Page
of 
26 
 
CECCAR 
 Institutul Naţional de Dezvoltare Profesională
 AUDIT 
“Practici de control al conturilor” 
 
(Suport de curs pentru stagiari şi dezvoltarea profesională continuă)
 PRACTICI DE CONTROL AL CONTURILOR 
 A. Imobilizări corporale şi necorporale
 
10 domenii de control 
42 proceduri (diligenţe) ale auditorului
 
 B. Imobilizări financiare
 
11 domenii de control 
49 proceduri de audit (diligenţe ale auditorului)
 
C. Stocur
7 9 domenii de control 33
36 proceduri (diligenţe) de audi
 D. Datorii şi cheltuieli de exploatare
3 domenii de control 
20 proceduri (diligenţe) de audit 
 E. Clienţi şi venituri din exploatare
 
5 domenii de control 
38 proceduri (diligenţe) de audit 
 
F. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 
 
8 domenii de control 
20 proceduri (diligenţe de audit)
 
G. Trezoreria 
6 domenii de control 
31 proceduri (diligenţe) de audit 
 
H. Capitaluri propri
6 domenii de control 
19 proceduri (diligenţe) de audit 
 
 A. Imobilizări corporale şi necorporale
 10 domenii de control 
1. Tabloul variaţiilor anuale ale imobilizărilor corporale şi necorporale2. Inventarul fizic al imobilizărilor corporale şi necorporale
 
3. Verificarea achiziţiilor de imobilizări corporale
 
4. Verificarea imobilizărilor corporale produse de întreprindere
 5. Verificarea cheltuielilor ulterioare
6. Verificări specifice imobilizări
lor corporale -
altele decât fondul comercial şi cheltuieli de cercetare
- dezvoltare7. Cheltuieli de cercetare- dezvoltare8. Fondul comercial
9. Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
 
10. Ieşirile de imobilizări
 
42 proceduri (diligenţe) ale
auditorului 
-
Pentru fiecare cont de imobilizări se disting valorile brute, amortizarea acumulată, eventualele provizioane pentrudepreciere şi valorile nete contabile şi se elaborează un tablou, care să scoată în evidenţă variaţiile exerciţiului.
 - V
erificaţi soldurile de deschidere şi de închidere cu cele din bilanţ şi confruntaţi amortizarea înregistrată pe conturicu creşterea amortizărilor evidenţiată în bilanţ.
 -
Apreciaţi ponderea activului net imobilizat în totalul activului bilanţier şi în t
otalul capitalurilor proprii aleîntreprinderii.-
Stabiliţi nivelul investiţiilor anuale ale întreprinderii după variaţia activului imobilizat (în valori brute) şi dupătabloul fluxurilor de trezorerie elaborat cu ocazia auditului trezoreriei; apreciaţi
 
nivelul investiţiilor în raport cu cifra
de afaceri sau cu excedentul brut de exploatare.-
Analizaţi vârsta medie a echipamentelor întreprinderii şi consecinţele asupra structurii financiare a întreprinderii.
 
 
 Page
of 
26 
 
-
Cel puţin odată pe an, întreprinderea trebuie să procedeze la inventarierea generală şi totală a imobilizărilor (existenţa activelor); cu această ocazie se identifică provizioanele pentru deprecieri;
-
Analizaţi documentele de sinteză a inventarierii şi confruntarea cu evidenţa contabilă.
 -
Identificaţi achiziţiile exerciţiului.
 -
Verificaţi dacă contabilizarea s
-
a făcut efectiv la data recepţiei.
 -
Cercetaţi achiziţiile de la sfârşitul anului, pentru a vă asigura că nu s
-
a omis contabilizarea în activ în exerciţiul
respectiv.- Verif 
icaţi facturile furnizorilor, pentru a vă asigura că întreprinderea este proprietara activului cumpărat, căvaloarea achiziţiei a fost bine determinată.
 -
Verificaţi cheltuielile accesorii achiziţiei bunului şi modul lor de contabilizare: taxe recuperabi
le, cheltuieli
financiare, cheltuieli de transport angajate după instalarea activului, comisioane, onorarii, etc.
 -
Pentru imobilizări de valori importante, analizaţi modul de finanţare şi consecinţele asupra structurii financiare a
firmei.- Pentru ac
hiziţiile de imobilizări de la întreprinderi legate sau de la acţionari, identificaţi eventualele dezechilibre şi
anomalii-
Identificaţi imobilizările produse de întreprindere (ea însăşi).
 -
Verificaţi că valoarea brută a acestora corespunde efectiv costului de producţie; atenţie cheltuielilor de cercetare şidezvoltare, cheltuielilor financiare şi cheltuielilor generale de administraţie; cheltuielile financiare incluse se potreferi numai la costurile îndatorării aferente exclusiv perioadei de construcţie
 -
Identificaţi lucrările imobilizate aferente producţiei în curs la sfârşitul exerciţiului.
 -
Controlaţi soldul contului “Producţie imobilizată”.
 -
Asiguraţi
-
vă că cheltuielile care conduc la creşterea valorii sau a duratei de viaţă a activului imobilizat, au fost
înregistrate în activ.-
Verificaţi şi asiguraţi
-
vă că cheltuielile de întreţinere, a căror finalitate este să conserve bunul în star 
ea în care se
află, sunt contabilizate în cheltuielile perioadei.
 -
Verificaţi şi asiguraţi
-
vă că cheltuielile de reparaţii, având ca scop menţinerea bunului în stare de utilizare, suntcontabilizate în cheltuielile exerciţiului.
 -
Verificaţi cheltuielile de înfiinţare şi cele de majorare de capital şi modul lor de amortizare.
 -
Verificaţi imobilizările necorporale constând în mărci; distingeţi mărcile achiziţionate de mărcile create deîntreprindere; asiguraţi
-
vă că mărcile create de întreprindere su
nt contabilizate pentru un cost care corespunde
cheltuielilor efectuate până la depunerea mărcii (concepţie, depozitare) iar cele achiziţionate sunt contabilizate lacostul lor de achiziţie; mărcile achiziţionate nu se amortizează dar pot face obiectul unu
i provizion pentru depreciere;
mărcile create de întreprindere, dimpotrivă, pot fi amortizate pe durata producţiei juridice a acestora.
 -
Verificaţi brevetele; distingeţi între brevetele achiziţionate (care se contabilizează la costurile de achiziţie)
 br 
evetele create de întreprindere (care se contabilizează la nivelul cheltuielilor de cercetare, dezvoltare şi depozitare,care pot fi imobilizate, dacă se fac pe durata mai multor exerciţii); brevetele se pot amortiza pe durata lor de
exploatare previzional
ă.
 -
Identificaţi aceste cheltuieli şi asiguraţi
-
vă că ele nu au fost făcute în cadrul unui contract al unui client şi că ele sereferă la un proiect anume, individualizat, care are şanse de reuşită, deci de a genera venituri viitoare.
 -
Verificaţi mod
ul de amortizare.-
Identificaţi existenţa unui fond comercial în bilanţ.
 -
Examinaţi originea fondului comercial (cumpărare sau creare) şi elementele sale componente (activităţi, clientelă,etc.) precum şi modul de stabilire a valorii înscrise în bilanţ.
 -
Verificaţi dacă întreprinderea amortizează fondul comercial; amortizarea este permisă pe maxim 5 ani, numai dacăfondul comercial beneficiază de o protecţie juridică; el poate face obiectul unui provizion pentru depreciere.
 -
Analizaţi modul de evaluare a fondului comercial, ştiind că aceasta se face prin tehnici de evaluare bazate pefluxurile de trezorerie viitoare, pe baza unei metodologii de evaluare; auditorul va aprecia pertinenţa acestei
metodologii.-
Asiguraţi
-
vă de justificarea valorii
 
nete contabile a fiecărei componente a fondului comercial înscris pe bilanţ.
 -
Separaţi imobilizările corporale şi necorporale, care nu fac obiectul unei amortizări; acestea pot face obiectul unui
 provizion pentru depreciere.-
Verificaţi modul de calcul şi de contabilizare a amortizării.
 -
Pentru noile intrări de imobilizări, apreciaţi temeinicia duratelor de viaţă şi metodelor de amortizare reţinute.
 -
Asiguraţi
-
vă că planul de amortizare al exerciţiului este acelaşi cu cel al exerciţiului precedent; că planul deamortizare contabilă crespunde sau nu cu planul de amortizare fiscală.
 -
Identificaţi imobilizările construite pe terenul altuia şi asiguraţi
-
vă că durata de amortizare a lor nu depăşeştedurata de folosinţă a terenului.
 -
Identificaţi imobilizări, a căror valoare netă este evident inferioară valorii de realizare (cazul clădirilor) ceea ce se
 poate traduce prin profituri latente.-
Identificaţi ieşirile de imobilizări corporale şi necorporale ale exerciţiului: prin vânzare sau prin c
asare.-
Validaţi schema contabilă utilizată pentru aceste ieşiri; pentru aceasta se studiază şi soldurile de închidere aleconturilor cheltuielilor excepţionale şi veniturilor excepţionale; asiguraţi
-
vă că amortizarea cumulată şi provizioanele
 pentru de
 precieri aferente au fost eliminate din bilanţ.
 
 
 Page
of 
26 
 
-
Asiguraţi
-
vă că iesirile de imobilizări s
-
au făcut în interesul întreprinderii; pentru aceasta se cercetează acelevânzări care s
-
au făcut la scurt timp de la achiziţie; identificaţi vânzările la preţuri inferioare valorii de piaţă.
 -
Analizaţi ieşirile, care au condus la diferenţe negative faţă de valoarea rămasă; aceste diferenţe pot însemna fie preţde vânzare mic, fie o politică de amortizare contabilă neadecvată; trebuie revizuit planul de amortizare? Prezentaţi
impacturile contabile.-
Asiguraţi
-
vă că procedurile de inventariere permit identificarea imobilizărilor neutilizate şi că în conturile deimobilizări corporale şi necorporale sunt cuprinse numai active utile întreprinderii.
 B. Imobilizări 
financiare 11 domenii de control 
1. Împrumuturi acordate
2. Depozite de garanţie şi cauţiuni acordate terţilor 
 
3. Titluri de participare şi creanţe în societăţi legate
 
3.1. Diligenţe cu caracter general
 
3.2. Achiziţia de titluri imobilizate în cursul exerciţiului
 
3.3. Valoarea de inventar stabilită prin metoda evaluării patrimoniale
 
3.4. Valoarea de inventar stabilită prin metoda de randament3.5. Valoarea de inventar stabilită pe baza evaluării bursiere
 
3.6. Valoarea de inventar stabilită prin alte metode de evaluare
 
3.7. Diligenţe complementare pentru participaţiile la societăţi a căror situaţie netă este degradată
 
3.8. Dividende primite de o societate de capitaluri în care societatea auditată deţine o participaţie
 
3.9. Diligenţe în legătură cu cesiunea titlurilor de participare
 
49 proceduri de audit (diligenţe ale auditorului)
 
-
Obţineţi o situaţie nominală a împrumuturilor acordate personalului şi confruntaţi suma totală cu cele înscrise în bilanţ.
 -
Stabiliţi un tablou de mişcări ale împrumuturilor în timpul exerciţiului, verificaţi soldurile la deschidere, analizaţinoile împrumuturi acordate în timpul exerciţiului, a rambursărilor şi soldurile la sfârşitul exerciţiului.
 -
Controlaţi, prin sonda
 j, corecta reflectare în contabilitate a clauzelor din contractele de împrumut.-
Studiaţi şi identificaţi cazuri de riscuri de nerambursare din partea unor salariaţi şi corecta înregistrare a unor împrumuturi considerate creanţe nerecuperabile; eventual
ele provizioane.-
Controlaţi corecta contabilizare a dobânzilor.
 -
Pentru împrumuturile, care fac obiectul unui abandon de creanţă, asiguraţi
-
vă că nu aveţi de a face cu remuneraţii
deghizate.-
Identificaţi contractele de depozit şi cauţiune înscrise în activul imobilizat la închiderea exerciţiului; studiaţiclauzele, identificaţi eventualele riscuri de nerecuperare a acestor active şi vedeţi dacă nu era necesară constituirea
unui provizion pentru deprecierea acestor active.-
Asiguraţi
-
vă că contractele aferente depozitelor sau cauţiunilor din bilanţ sunt încă în vigoare şi că nu sunt
 probleme de recuperare a acestora.-
Dacă unele active au făcut obiectul unei rambursări, dar ele figurează în continuare în activul imobilizat, cercetaţidacă tr 
ebuia constituit un provizion pentru depreciere sau soldarea acelor active printr-un cont de cheltuieli.-
Sintetizaţi într 
-
un tablou portofoliul de titluri de participare ale societăţii auditate şi scoateţi în evidenţă mişcăriledin timpul exerciţiului;
 
 precizaţi pentru fiecare categorie un titlu, cantitatea deţinută, valoarea unitară, valoarea totalăa fiecărei categorii şi procentul deţinut în capitalul societăţii emitente; confruntaţi acest tablou cu soldurile contabiledin bilanţ şi cele din balanţa sintetică.
 -
Elaboraţi un tablou al mişcărilor provizioanelor pentru deprecierea fiecărei categorii de titluri: provizioane dedeschidere, dotări în timpul exerciţiului, reluări în timpul exerciţiului şi provizioane la sfârşitul exerciţiului;confruntaţi
 
acest tablou cu soldurile din bilanţ şi cu contul de rezultate.
 -
Pentru fiecare categorie de titluri înscrise în activul imobilizat, asiguraţi
-
vă de caracterul imobilizabil al acestor titluri, adică, verificaţi dacă titlurile imobilizate nu sunt în fap
t valori mobiliare de plasament, care trebuie
contabilizate în conturile de trezorerie; obligaţiile simple sunt considerate valori mobiliare, în timp ce obligaţiilerambursabile, convertibile sau convertibile în acţiuni pot fi tratate ca titluri imobilizate ale activităţii de portofoliu.
-
Pentru fiecare participaţie imobilizată în bilanţ, precizaţi forma juridică a societăţii deţinătoare, ştiut fiind căriscurile şi răspunderile pentru acţionari nu sunt aceleaşi.
 -
Pentru fiecare participaţie înscrisă
 
în bilanţ, obţineţi ultimele situaţii financiare şi rapoartele auditorilor, care nutrebuie să fie mai vechi de 90 de zile (societatea trebuie să elaboreze situaţii financiare intermediare, care să se
încadreze în termenul de 90 de zile).- Pentru fieca
re societate în participaţie, analizaţi situaţia financiară de ansamblu: situaţia capitalurilor proprii,rezultatul exerciţiului, evoluţia cifrei de afaceri; pentru societăţile cu dificultăţi, analiza este mult mai profundă.
 -
Pentru fiecare din societăţile în participaţie, precizaţi metoda de determinare a valorii de inventare deţinută desocietatea auditată; anlizaţi coerenţa metodelor de evaluare a titlurilor şi respectarea de către societate a principiului permanenţei metodelor; în caz de schimbare a metodelor contabile, verificaţi că aceasta este justificată şi dacă a fostcorect şi complet prezentată în anexe; societatea auditată nu este obligată să aplice aceeaşi metodă de evaluare pentrutoate titlurile de participare; aceeaşi metodă de evaluare trebuie, însă folosită pentru achiziţiile succesive de titluri aleaceleiaşi societăţi în participaţie.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->