Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Fondamentaux du projet decisionnel

Fondamentaux du projet decisionnel

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 817 |Likes:
Published by Nodesway
Fondamentaux du projet décisionnel en 12 fiches pratiques. Les perspectives du projet tableau de bord
Fondamentaux du projet décisionnel en 12 fiches pratiques. Les perspectives du projet tableau de bord

More info:

Published by: Nodesway on May 05, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

 
¤
 
 K 
JKDM
F
OQMKMNOS
M@NOXUKT
V
;-;
 
9>/1994
 
-ydj`~oq-`qe 
;
 
Jox f`mnkgom~ku| nuyq`co~ nähdxd`mmoj
JOX F@MNKGOM^K_\ N_ YQ@CO^ NÄHDXD@MMOJ XTX^ÌGO NO ^KAJOK_\ NO A@QN
;1 ﬋hlox yqk~d{uox y`uq h`mhov`dqo~ qäkjdxoq jo xtx~ìgo nähdxd`mmoj f`mnä xuq um yqdmhdyono ~kajoku| no a`qn no ydj`~keo qäykq~dx
Kjkdm Foqmkmnos M`noxkt
Ho n`hugom~ ox~ ndx`mdajo om ~äjählkqogom~ jdaqo xuq jo xd~o-dj`~oq-`q
 
¤
 
 K 
JKDM
F
OQMKMNOS
M@NOXUKT
V
;-;
 
9>/1994
 
-ydj`~oq-`qe 
1
F`mnkgom~ku| nu yq`co~ nähdxd`mmoj
Jo yq`co~ nähdxd`mmojKxxuqoq jk h`mnud~o of﬋hkho nu yq`co~
_~djdxk~d`m o~ h`ytqdel~
Ho jdvqo ajkmh ox~ x`ux h`ytqdel~ o~ yq`~äeä ykq jo nq`d~ n—ku~ouq-Dj ox~ f`qgojjogom~ dm~oqnd~ no yqäjovoq nox o|~qkd~x* no jo fqkh~d`mmoq* no jo g`ndfdoq `u n—þ~oq jk gom~d`mno j—ku~ouq `u nu h`ytqdel~ no h`uvoq~uqo o~ no akx no ykeo-Ho jdvqo ajkmh n`d~ qox~oq om~doq-Jo jdvqo ajkmh ‚ F`mnkgom~ku| nu yq`co~ nähdxd`mmoj‗ ox~ eqk~ud~- V`ux y`uvos jo h`ydoq xuq v`~qo y`x~o o~ jo ndffuxoq kuyqìx no v`x yq`hlox* qojk~d`mx o~ h`m~kh~x-M—läxd~os ykx é jo fkdqo h`mmkí~qo- Ndffuxos jo `u h`ggumd{uos jo jdom xudvkm~ 3
l~~y3//uuu-ydj`~oq-`qe/jdvqox'ajkmhx'ynf/
N—ku~qox n`xxdoqx x`m~ é ~äjählkqeoq eqk~ud~ogom~xuq jo xd~o 3
l~~y3//uuu-ydj`~oq-`qe/jdvqox'ajkmhx'ynf/
 
Ho n`hugom~ ox~ ndxy`mdajo om ~äjählkqeogom~ jdaqo xuq jo xd~o-ydj`~oq-`qe
i"
¤ Kjkdm Foqmkmnos 1994
 
JOX F@MNKGOM^K_\ N_ YQ@CO^ NÄHDXD@MMOJ XTX^ÌGO NO ^KAJOK_\ NO A@QN
 
¤
 
 K 
JKDM
F
OQMKMNOS
M@NOXUKT
V
;-;
 
9>/1994
 
-ydj`~oq-`qe 
8
F`mnkgom~ku|nu yq`co~nähdxd`mmoj
;1 ﬋hlox yqk~d{uox y`uq h`mhov`dqo~ qäkjdxoq jo xtx~ìgo nähdxd`mmojf`mnä xuq um yqdmhdyo no ~kajoku| noa`qn no ydj`~keo qäykq~dx
 Kmkjtxo x~qk~äed{uo o~Gkmkeogom~
Dnom~d﬋hk~d`m nox xyähd﬋hd~äx no j%om~qoyqdxo* x`m omvdq`mmogom~*x`m gkqhlä* xox ykq~dhujkqd~äx h`mhuqqom~dojjox* jk x~qk~äedo nävoj`yyäo*jo gkmkeogom~ yqk~d{uä---
 Kmkjtxo nox yq`hoxxux
O~uno nox gä~doqx xyähd﬋{uox no j%om~qoyqdxo* kmkjtxo noxdm~oqkh~d`mx* dnom~d﬋hk~d`m nox yq`hoxxux hqd~d{uox* nä﬋md~d`m nox k|oxn%kgäjd`qk~d`m---
> qoh`ggkmnk~d`mx y`uq qäuxxdq jk ylkxo ; nu yq`co~nähdxd`mmoj
Jk ylkxo ;* !Dnom~d﬋hk~d`m no j%om~qoyqdxo!* ox~ kuxxd dmndxyomxkajo{uo näjdhk~o- ^q`y x`uvom~ ~qkd~äo um you qkydnogom~ y`uqmo ykx ndqoaáhjäo* dj ox~ dgy`q~km~ no jk h`mxdnäqoq é xk cux~o vkjouq---
Xäjoh~d`mmoq jox `acoh~dfx
No j%dgy`q~kmho n%umo nägkqhlo h``yäqk~dvo y`uq xäjoh~d`mmoq jox`acoh~dfx ~kh~d{uox om ykqfkd~ khh`qn kvoh jox ﬋mkjd~äx x~qk~äe d{uox---
H`mx~qudqo jo ~kajoku no a`qn
H`ggom~ aá~dq um ~kajoku no a`qn !ykxxouq no xomx! y`uq umokxxdx~kmho of﬋hkho é jk yqdxo no nähdxd`m---
Hl`dxdq jox dmndhk~ouqx BYD
Gä~l`no y`uq hl`dxdq jox dmndhk~ouqx yoq~dmom~x no goxuqo no jkyoqf`qgkmho---
H`jjoh~o nox dmf`qgk~d`mxnähdxd`mmojjox
Jk ylkxo no h`jjoh~o nox dmf`qgk~d`mx nähdxd`mmojjox h`uvoq~o~ohlmd{uogom~ ykq jox x`ju~d`mx ~ohlm`j`ed{uox no ~tyo O^J m%ox~ ykxjk g`dmnqo nu yq`co~---
Ykq~keoq jk h`mmkdxxkmho* joxtx~ìgo no ~kajoku no a`qn
Jo ykq~keo no jk h`mmkdxxkmho y`uq um yq`hoxxux no jk yqdxo nonähdxd`m yjodmogom~ of﬋hkho---
 
JOX F@MNKGOM^K_\ N_ YQ@CO^ NÄHDXD@MMOJ XTX^ÌGO NO ^KAJOK_\ NO A@QN
Hl`dxdq x`m `u~dj nähdxd`mmoj
Yqdmhdyox no jk Auxdmoxx Dm~ojjdeomho o~ ~ohlmd{uox y`uq hl`dxdq jox`u~djx nähdxd`mmojx jox gdou| knky~äx é jk yq`ajägk~d{uo nug`gom~---
Dm~äeqk~d`m o~ näyj`dogom~ nu yq`co~ nähdxd`mmoj
Dm~äeqk~d`m é j%o|dx~km~* jk h`m﬋euqk~d`m !é jk hkq~o! nox yq`nud~x o~jo näyj`dogom~ nox x`ju~d`mx* jox xyähd﬋hd~äx nu yq`co~ nähdxd`mmoj---
 Kund~ nu xtx~ìgo nähdxd`mmoj
Gä~l`no n%kund~ y`uq ekqkm~dq jk nuqkadjd~ä no jk yoqf`qgkmho nuxtx~ìgo no ydj`~keo---
Jo yq`co~ nähdxd`mmoj
Jo yq`co~ nähdxd`mmoj* um yq`co~ `qdedmkj* h`ggom~ jo h`mnudqo*kxxuqoq j%khh`gykemogom~ nu hlkmeogom~ o~ aá~dq jo ~kajoku no a`qnno ydj`~keo nu yq`co~---

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
SRashid77 liked this
Georges Amerlock liked this
Jamal Elamrani liked this
joserand liked this
khadidja liked this
Nicolas Lecuivre liked this
Alex Atioukpe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->