Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
تعليم الخط في اللغة العربية للصف الأول الأساسي

تعليم الخط في اللغة العربية للصف الأول الأساسي

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 7,591 |Likes:
Published by faqed ilzakira
تعليم الخط في اللغة العربية للصف الأول الأساسي
تعليم الخط في اللغة العربية للصف الأول الأساسي

More info:

Published by: faqed ilzakira on May 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

 
±
5DK WËœ
 “Ë d« …—«wUF« rOKF«Ë WO
 dW‡«
 dF« j«w
 
 d dF« j)« W«w
wU_« ‰Ë_« nBK
 “Ë d« …—«rOKF«Ë WO
rKÄ dLŽ
ò
 Ä M  IUÎ
å
sŠ wLKŠ…—œ«už qBOfKŠ UNÄ
ÊuHR*«
 rOŠdë sLŠdë tKë rР
 
 ∫ UFë ·«dýù«
Z¼UM*« WM' fOz— ≠ hL(« uÐ√ rOF½ ÆœÆ Z¼UM*« eÂdÄ UŽ d¹bÄ 5ÝU¹ Õö Æœ
 ∫ WOÐdFë WGKë UNM* wMÞuë o¹dHë
c
 
∫ r‡‡‡‡OLB²Ã«
 …œUFÝ bOŽ bLŠ√ 
∫WŽU³DKà VÝu;« œ«bŽù«
Õu³×Ð Ê«bLŠ Æ 
∫ u‡‡‡‡‡‡‡Ý—
Ê«b¹uÝ w½UNð 
∫ Z¼UM*« eÂdÄ sÄ »U²Jë oMÄ
VOD)« bLŠ√
WOLý uÐ√ vOŽ Æœ
ò
UIMÄÎ
å
VOD)« bLŠ√—uHGë b³Ž 5Ä√“U³Ã« dOOðœULŠ qOKšÊUAš uÐ√ .dJë b³Ž ƜʫbOLŠ wKŽrKÄ dLŽ
ò
«—dIÄÎ
å
»u³NÞ vMÄ
Æ√
Í—uMë œ«uł bL×Ä Æœ
ò
U³zU½Î
å
UdŽ Èu$ Æœ
5DK WÃËœ w rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“Ë —dÁ≤∞∞±≠≤∞∞∞ wÝ«—bë UFKà UNÝ—«bÄ w »U²Jë «c¼ f¹—bð
 d« vËô« WFD«WO
 ≤∞∞∞ ‡¼ ±¥≤±Ø
Z¼UM*« eÂdÄØ rOKF²Ã«Ë WOÐd²Ã« …—«“uà WþuH×Ä l³Dë ‚uIŠ lOLł»Æ ’ ≠ WJÄ Ÿ—Uý ≠ Z¼UM*« eÂdÄ∑±π5DK ≠ tKë «— ≠…dO³Ã« ≠ÊuHKð≤≤¥∞∂±∑¥®π∑∞fÂU ©≤≤¥∞±µµ∞®π∑∞©
E-mail: PCDC@PALNET.COM

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
elharrakmohamed liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ahmad Samer liked this
guess5 liked this
Fly Roaded liked this
BenKass liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->