Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nonkel Henri eindelijk begonnen aan restauratie kasteel Couthof

Nonkel Henri eindelijk begonnen aan restauratie kasteel Couthof

Ratings: (0)|Views: 75 |Likes:
Published by Thierry Debels
In 2010 werd in het Vlaams Parlement nog volgende vraag gesteld over het kasteel van nonkel Henri, de oom van Mathilde d’Udekem.
“In april (2010,td) raakte bekend dat het Couthof in Poperinge zwaar verloederd en verwaarloosd was. Het neoclassicistisch kasteel is sinds 2002 een beschermd monument met onderhoudsverplichtingen.
Uit de verslagen van Monumentenwacht bleek echter dat de eigenaar zwaar in gebreke bleef. Monumentenwacht noemde het verval “problematisch en onacceptabel”. Stukken van het kasteel, het koetshuis, de paardenstalling, de schuur, het wagenhuis, het paviljoen met ijskelder, de hospitaalbarak uit WO1 en de ornamenten in het park bevinden zich in problematische toestand door het jarenlange gebrek aan onderhoud.
Als er op korte termijn niks ondernomen werd, zou de overheid met een klacht naar de Procureur des Konings trekken. De eigenaar moest binnen een termijn van 2 maanden (aflopend op 24 mei) een concreet stappenplan van renovatiemaatregelen voorleggen. Hij moest voor elke rotte plek een specifieke hersteltiming opmaken.
Werd een concreet stappenplan, met hersteltiming, door de eigenaar voorgelegd?
In 2010 werd in het Vlaams Parlement nog volgende vraag gesteld over het kasteel van nonkel Henri, de oom van Mathilde d’Udekem.
“In april (2010,td) raakte bekend dat het Couthof in Poperinge zwaar verloederd en verwaarloosd was. Het neoclassicistisch kasteel is sinds 2002 een beschermd monument met onderhoudsverplichtingen.
Uit de verslagen van Monumentenwacht bleek echter dat de eigenaar zwaar in gebreke bleef. Monumentenwacht noemde het verval “problematisch en onacceptabel”. Stukken van het kasteel, het koetshuis, de paardenstalling, de schuur, het wagenhuis, het paviljoen met ijskelder, de hospitaalbarak uit WO1 en de ornamenten in het park bevinden zich in problematische toestand door het jarenlange gebrek aan onderhoud.
Als er op korte termijn niks ondernomen werd, zou de overheid met een klacht naar de Procureur des Konings trekken. De eigenaar moest binnen een termijn van 2 maanden (aflopend op 24 mei) een concreet stappenplan van renovatiemaatregelen voorleggen. Hij moest voor elke rotte plek een specifieke hersteltiming opmaken.
Werd een concreet stappenplan, met hersteltiming, door de eigenaar voorgelegd?

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Thierry Debels on Jun 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
 Nonkel Henri eindelijk begonnen aan restauratie kasteel Couthof @thierrydThierry Debels25/6/13In 2010 werd in het Vlaams Parlement nog volgende vraag gesteld over het kasteelvan nonkel Henri, de oom van Mathilde d’Udekem.
“In april (2010,td) raakte bekend dat het Couthof in Poperinge zwaar verloederd enverwaarloosd was. Het neoclassicistisch kasteel is sinds 2002 een beschermd monument metonderhoudsverplichtingen.Uit de verslagen van Monumentenwacht bleek echter dat de eigenaar zwaar in gebreke bleef.Monumentenwacht noemde het verval “problematisch en onacceptabel”. Stukken van hetkasteel, het koetshuis, de paardenstalling, de schuur, het wagenhuis, het paviljoen metijskelder, de hospitaalbarak uit WO1 en de ornamenten in het park bevinden zich in problematische toestand door het jarenlange gebrek aan onderhoud.Als er op korte termijn niks ondernomen werd, zou de overheid met een klacht naar deProcureur des Konings trekken. De eigenaar moest binnen een termijn van 2 maanden(aflopend op 24 mei) een concreet stappenplan van renovatiemaatregelen voorleggen. Hijmoest voor elke rotte plek een specifieke hersteltiming opmaken.Werd een concreet stappenplan, met hersteltiming, door de eigenaar voorgelegd?
1
 
Zo ja, wat is de inhoud van dit plan?Zo neen, werd klacht ingediend bij de Procureur en hoe moet het nu verder?”
In 2013 zit er eindelijk schot in de zaak. Er werd een offerte voor de restauratieuitgeschreven (zie hieronder).En er is ook een restauratiepremie voor de ijskelder en enkele gebouwen van hetCouthof voorzien.
bvba Couthove
Bulletin des Adjudications N° 130 du 25 mai 2013 Publication n°510961
AANKONDIGINGVANEENOPDRACHT
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledigeofficiële tekst inbijlagete raadplegen.
AFDELINGI. AANBESTEDENDEDIENST
bvba CouthoveRegentlaan 24A, BE-1000 BrusselContact: dhr. Christian HuylebrouckTel: +32 25138345 E-mail: huylebrouck@huylebrouck.com
AFDELINGII.VOORWERPVANDE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVINGII.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegevenbenaming:
Restauratieijskelderen paviljoendomeinCouthofProven
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringvan de goederen of verlening van de diensten:Type opdracht: Werken.Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Couthoflaan 50,8972 ProvenII.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Restauratievan de ijskelder en hierbovengelegenpaviljoenkasteeldomeinhetCouthof.De restauratieomvat de ondergrondsestabiliteitswerkenvan het paviljoen,hethernemenvan het metselwerkvan het inkomportaalvan de ijskelder, de integralerestauratievan de ijskelderen het paviljoen.
II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.
AFDELINGIII. JURIDISCHE,ECONOMISCHE,FINANCIËLEEN TECHNISCHEINLICHTINGEN
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
2
 
III.2.3. Vakbekwaamheid:Voldoen aan de bepalingen m.b.t. erkenning van aannemers.In toepassing van art. 19 van het KB van 8-01-1996 worden devolgende documenten bij de offerte gevoegd :1° / kwalificatiesa/ studiekwalificaties : diploma's en studiecertificaten van deuitvoerders, het ondernemingskader en in het bijzonder van deverantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamhedenb/ beroepskwalificaties: opgave van het aantal jaar relevanteberoepservaring en/of getuigschriften/ lijst van restauratiewerkzaamheden, uitgevoerde tijdens de laatstedrie jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor devoornaamste restauratiewerkzaamheden.De getuigschriften bevatten :a/ bedrag van de restauratiewerkzaamhedenb/ tijdstip (aanvang en oplevering) en plaats van de uitvoeringc/ duidelijke weergave of deze restauratiewerkzaamheden volgens deregels van de kunst en op een regelmatige wijze tot een goed eindewerden gebrachtd/ opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegevenmet vermelding van de onderaannemerse/ de in onderaanneming uitgevoerde restauratiewerkzaamhedenf/ het verslag van het verloop van de restauratiewerkzaamhedeng/ de processen-verbaal van de oplevering van derestauratiewerkzaamheden/ een verklaring waarin de technici en/of technische diensten vermeldworden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, terbeschikking zullen staan van de uitvoerder voor de uitvoering van derestauratiewerkzaamheden.voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria / erkenning in de subcategorie D24, klasse overeenkomstiginschrijvingsbedrag - getuigschrift bij te voegen.
AFDELINGIV. PROCEDURE
IV.1. TYPE PROCEDURE:Openbaar.IV.2. GUNNINGSCRITERIA:Laagste prijs.IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGENIV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullendedocumenten of een beschrijvend documentTermijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voortoegang tot documenten: 24/06/2013 - 23:59Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->