Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
ČARODEJNICE BYLINKÁRKY

ČARODEJNICE BYLINKÁRKY

Ratings: (0)|Views: 62|Likes:
Published by Kraščenič Martin
ČARODEJNICE BYLINKÁRKY
ČARODEJNICE BYLINKÁRKY

More info:

Published by: Kraščenič Martin on Jun 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

 
Introduction
Human kind has always shown interest in plants as they feed us, provide necessary
 
materials for building industry or fashion, and even treat various illnesses and
 
afflictions. People, while satisfying their hunger, discovered that certain plants
 
demonstrated various effects on human body and that was when painkillers,
 
sedatives or even poisons came into being. As our ancestors became more aware of
 
plant qualities, they began using them as remedies and deadly weapons on a daily
 
basis. With time, they discovered how to process and store plants to preserve their
 
hidden power. This knowledge, passed down from generations, grew with time.
 
During the Dark Ages, monks and folk healers were endowed with the knowledge of
 
herbalism. Later on, in the Renaissance Era first pharmacists appeared. The
 
emergence of synthetic medicines led to decline of herbal healing. Nowadays, herbal
 
medicine is reliving its renaissance using both scientific and folk knowledge.
 
The following book is a result of cooperation of eight schools taking part in the
 
project "Medicinal Herbs in Europe" within the Comenius School Partnerships,
 
financed by the European Commission. Here, various European herbs with the focus
 
on their anatomy, usage, origin and history are described and photographed.
 
Moreover, the book contains delicious recipes, as herbs are also spices providing the
 
delights of the palate.
Úvod
Ľ
udia vždy prejavovali záujem o rastliny, nako
ľ
ko sú pre nás zdrojom obživy, poskytujú potrebnýmateriál pre stavebný alebo módny priemysel a dokonca lie
č
ia rôzne ochorenia a
ť
ažkosti.
Ľ
udia priuspokojovaní hladu zistili, že ur
č
ité rastliny majú na
ľ
udské telo rôzne ú
č
inky a tak vznikli analgetiká,sedatíva, ale dokonca aj jedy. Tak ako sa naši predkovia dozvedali
č
oraz viac o vlastnostiach rastlín,za
č
ali ich denne používa
ť
ako lieky aj smrtiace zbrane. asom objavili spôsob, ako usklad
ň
ova
ť
 rastliny, aby zachovali ich skrytú silu. Tieto poznatky odovzdávané z generácie na generáciu saplynutím
č
asu obohacovali. Po
č
as temného stredoveku boli mnísi a
ľ
udoví lie
č
itelia obdareníznalos
ť
ami o bylinkárstve. Neskôr, v epoche renesancie sa objavili prví farmaceuti. Vzniksyntetických liekov, viedol k poklesu lie
č
enia bylinkami. Dnes, lie
č
enie bylinkami zažíva svojurenesanciu pri
č
om sa využívajú vedecké aj
ľ
udové poznatky. Nasledujúca kniha je výsledkomspolupráce ôsmych škôl, ktoré boli zapojené do projektu „Lie
č
ivé bylinky v Európe“ v rámci programuComenius- školské partnerstvá, financovaného Európskou Komisiou. Tu sú popísané avyfotografované rozli
č
né bylinky so zameraním na ich anatómiu, použitie, pôvod a históriu. Okrem tohokniha obsahuje aj chutné recepty nako
ľ
ko sa bylinky používajú aj ako korenie.
2
 
FLYING ON A BROOM
In one of Goethe
s most famous works "Faust"the author talks about the old cliché thatwitches are able to fly by using a specialhomemade ointment.While witches were prosecuted and torturedat trial in an awkward manner of distrust theywere then questioned and accused of flying.Witches couldn
t make any notes of therecipes, but recipes were passed on by theword of mouth.These recipes were a brew of magical ingredi-ents like the limbs of the unborn child, bloodof a bat, human body
s sweat and poisonousplants like black henbane, deadly nightshade,belladonna and monkshood.
 
LIETANIE NA METLE
V jednom z najznámejších Goetheho diele 'Faust' autorhovorí o starom klišé, že
č
arodejnice dokážu lieta
ť
na metlepomocou špeciálnej domácej masti
č
ky.
Č
arodejnice boli trestne stíhané a mu
č
ené v súdnom konaní,vypo
č
úvané a obvi
ň
ované z lietania.
Č
arodejnice si nemohlirecepty písomne zaznamena
ť
, ale podávali si ich slovne.Tieto recepty boli nápojom z magických ingrediencií akokon
č
atiny nenarodeného die
ť
a
ť
a, krv netopiera,
ľ
udský pot a jedovaté rastliny ako napríklad blen,
ľ
u
ľ
kovec zlomocný abeladona.
 
There was no doubt that inquisitors believedthat human beings were able to fly with thehelp of the devil.According to the Bible evidence was providedand was shown and proved in the Gospelaccording to Matthew: Jesus was first takenup on the temple
s merlons. Then secondly upto the top of a huge mountain - tempted bythe devil.The answer to the question "how could ahuman strike back against devil
s power aslong as Jesus was even unable to resist ?" wasnot given
 Inkvizítori bezpochyby verili, že
ľ
udia dokážu lieta
ť
 s pomocou diabla.Pod
ľ
a Biblie, dôkaz sa nachádza a je vysvetlený v evanjeliupod
ľ
a Matúša: Ježiš bol najprv vzatý na výstupok chrámu.Potom na vrch obrovskej hory - pokúšaný diablom.Odpove
ď
na otázku „Ako dokáže
č
lovek odola
ť
pokušeniu amoci diabla, ke
ď
ani Ježiš nedokázal odola
ť
?“ stále nie jeznáma….
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->