Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
99. - 2

99. - 2

Ratings: (0)|Views: 60 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

 
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKEPRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTIŽELJEZNI
Č
KOG SUSTAVA, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, lipanj 2013.
 
 
PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTIŽELJEZNI
Č
KOG SUSTAVAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi
č
lanka 2. stavka 4.podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROISTE
Ć
I
Nacionalno zakonodavstvo kojim se ure
đ
uje sigurnost željezni
č
kog sustavadjelomi
č
no je uskla
đ
eno sa zakonodavstvom Europske unije. Izmjena postoje
ć
ih i usvajanjenovih direktiva iz podru
č
 ja sigurnosti i interoperabilnosti željezni
č
kog sustava, te skori ulazakRepublike Hrvatske u punopravno
č
lanstvo Europske unije, name
ć
u obvezu prenošenjezakonodavstva Europske unije i donošenja novog zakona iz podru
č
 ja sigurnosti iinteroperabilnosti željeznica, s predloženim nazivom Zakon o sigurnosti i interoperabilnostiželjezni
č
kog sustava.Zakonom o sigurnosti u željezni
č
kom prometu (Narodne novine, br. 40/2007 i61/2011) koji je trenutno na snazi ure
đ
uju se uvjeti i na
č
in za sigurno, uredno, redovito inesmetano obavljanje željezni
č
koga prometa, funkcioniranje željezni
č
koga sustava u cjelini,kao i nadležnost tijela zaduženih za provo
đ
enje i nadzor nad njegovom provedbom.Zakonom o Agenciji za sigurnost željezni
č
kog prometa (Narodne novine, broj120/2008) osnovana je Agencija za sigurnost željezni
č
kog prometa u
č
ijoj je nadležnostireguliranje, upravljanje i nadziranje sustava sigurnosti željezni
č
kog prometa, te uspostava ipra
ć
enje djelovanja sustava upravljanja sigurnoš
ć
u upravitelja infrastrukture i željezni
č
kihprijevoznika.S ciljem potpunog uskla
đ
ivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnomste
č
evinom Europske unije potrebno je donijeti novi Zakon o sigurnosti i interoperabilnostiželjezni
č
kog sustava kojim se prenose odredbe direktiva Europske unije iz podru
č
 ja sigurnostii interoperabilnosti željezni
č
kog sustava a naro
č
ito:
(
a) - Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 29. travnja 2004. godine osigurnosti željeznica Zajednice te izmjenama i dopunama Direktive Vije
ć
a 95/18/EZ oizdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezni
č
kom prijevozu i Direktive2001/14/EZ o dodjeli željezni
č
kog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi zakorištenje željezni
č
ke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (Direktiva osigurnosti željeznice) (SL L 164, 30.4.2004.),- Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 16. prosinca 2008. godine oizmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva o sigurnostiželjeznice) (Tekst zna
č
ajan za EGP) (SL L 345, 23.12.2008.),- Direktiva 2009/149/EZ Komisije od 27. studenoga 2009. godine o izmjeni Direktive2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a u vezi sa zajedni
č
kim sigurnosnimpokazateljima i zajedni
č
kim metodama izra
č
unavanja troškova nesre
ć
e (Tekstzna
č
ajan za EGP) (SL L 313, 28.11.2009.);
 
2(b) - Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 17. lipnja 2008. godine ointeroperabilnosti željezni
č
kog sustava unutar Zajednice (preina
č
ena) (Tekst zna
č
ajanza EGP) (SL L 191, 18.7.2008.),- Direktiva Komisije 2009/131/EZ od 16. listopada 2009. godine o izmjeni Priloga VII.Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a o interoperabilnosti željezni
č
kogsustava unutar Zajednice (Tekst zna
č
ajan za EGP) (SL L 273, 17.10.2009.),- Direktiva Komisije 2011/18/EU od 1. ožujka 2011. godine o izmjeni priloga II., V. iVI. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a o interoperabilnostiželjezni
č
kog sustava unutar Zajednice (Tekst zna
č
ajan za EGP) (SL L 57, 2.3.2011.),- Direktiva 2013/9/EU Komisije od 12. ožujka 2013. godine o izmjeni Priloga III.Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a o interoperabilnosti željezni
č
kogsustava unutar Zajednice (Tekst zna
č
ajan za EGP) (SL L 68, 12.3.2013.);(c) Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 23. listopada 2007. godine odavanju ovlaštenja strojovo
đ
ama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima naželjezni
č
kom sustavu Zajednice (SL L 315, 3.12.2007.);(d) Direktiva Vije
ć
a 2005/47/EZ od 18. srpnja 2005. godine o Sporazumu izme
đ
uZajednice europskih željeznica (CER) i Europske federacije radnika u prometu (ETF)o odre
đ
enim pitanjima uvjeta rada mobilnih radnika u interoperabilnomprekograni
č
nom prometu u željezni
č
kom sektoru (SL L 195, 27.07.2005.).Zakonskim prijedlogom osigurava se o
č
uvanje i unapre
đ
enje sigurnosti željezni
č
kogsustava Republike Hrvatske i postizanje interoperabilnosti u željezni
č
kom sustavu Europskeunije.Osnovna odgovornost za sigurnost željezni
č
kog sustava je na upraviteljimainfrastrukture i željezni
č
kim prijevoznicima
č
iji rad regulira i nadzire Agencija za sigurnostželjezni
č
kog prometa kao nacionalno tijelo nadležno za sigurnost u smislu željezni
č
kogzakonodavstva Europske unije. Zahtjeva se da željezni
č
ki prijevoznik ima potvrdu osigurnosti za obavljanje usluga željezni
č
kog prijevoza, a upravitelj infrastrukture uvjerenje osigurnosti za upravljanje željezni
č
kom infrastrukturom. Potvrdom i uvjerenjem o sigurnostiutvr
đ
uje se da je željezni
č
ki prijevoznik i upravitelj infrastrukture uspostavio sustavupravljanja sigurnoš
ć
u kojim se postižu zajedni
č
ki ciljevi sigurnosti primjenom zajedni
č
kihsigurnosnih metoda.S ciljem sprje
č
avanja željezni
č
kih nesre
ć
a potrebno je istražiti tehni
č
ke uzroke koji sudo njih doveli. Zakonskim prijedlogom zajam
č
eno je neovisno istraživanje tehni
č
kih uzrokanesre
ć
a koje provodi istražno tijelo, osnovano Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanjenesre
ć
a u zra
č
nom, pomorskom i željezni
č
kom prometu (Narodne novine, broj 54/2013).Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezni
č
kog sustava utvr
đ
uju se osnove zapostizanje tehni
č
ke uskla
đ
enosti, smanjivanje prepreka, te poboljšavanje i razvoj usluga ume
đ
unarodnom željezni
č
kom prometu u Europskoj uniji i s tre
ć
im zemljama. Uskla
đ
enimpostupkom za izdavanje odobrenja za puštanje u uporabu infrastrukturnih podsustava iželjezni
č
kih vozila, te nadzorom ispunjavanja osnovnih zahtjeva (sigurnost, pouzdanost idostupnost, zaštita zdravlja i okoliša, tehni
č
ka uskla
đ
enost i pristupa
č
nost) doprinosi seostvarenju interoperabilnosti, odnosno sposobnosti željezni
č
kog sustava za siguran ineprekinut promet vlakova u Europskoj uniji.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->