Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
99. - 7

99. - 7

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2014

pdf

text

original

 
*P/5747632*
KLASA: 080-01/13-01/132URBROJ: 525-07/0038-13-38Zagreb, 24. lipnja 2013. godine
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
NACRTPrijedloga Zakona
PRIJEDLOG ZAKONA O INSPEKCIJAMA U POLJOPRIVREDI, S KONA
Č
NIMPRIJEDLOGOM ZAKONA
 Zagreb, lipanj 2013.
 
PRIJEDLOG ZAKONA O INSPEKCIJAMA U POLJOPRIVREDII. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. podstavku 1.Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE URE
Đ
UJU PREDLOŽENIMZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
I
Inspekcije u poljoprivredi (poljoprivredna inspekcija, sto
č
arska inspekcija, vinarskainspekcija i inspekcija za kakvo
ć
u hrane) obavljaju inspekcijski nadzor sukladno Zakonu osustavu državne uprave (Narodne novine, br. 150/2011i13/2012) nad primjenom sljede
ć
ihzakona kojima je ure
đ
eno podru
č
 je poljoprivrede i hrane:- Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 149/09, 127/2010, 50/2012 i 120/2012),- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, br. 39/2013),- Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine, br. 120/2012 i136/2012),- Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja(Narodne novine, br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/2010 i 55/2011),- Zakon o gnojivima i poboljšiva
č
ima tla (Narodne novine, br. 163/03 i 40/07),- Zakon o duhanu (Narodne novine, br. 69/99 i 22/2002),- Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje (Narodne novine,br. 79/09 i 124/2011),- Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine, br. 70/2005),- Zakon o ekološkoj proizvodnji i ozna
č
avanju ekoloških proizvoda (Narodne novine,br. 139/2010),- Zakon o ure
đ
enju tržišta poljoprivrednih proizvoda (Narodne novine, br. 149/09,22/2011 i 120/2012),- Zakon o vinu (Narodne novine, br. 96/03, 25/09 i 55/2011),- Zakonom o sto
č
arstvu (Narodne novine, br. 70/97, 36/98, 151/2003 i 132/2006),- Zakonom o zaštiti životinja (Narodne novine, br. 135/2006 i 37/2013),- Zakon o hrani (Narodne novine, br. 46/2007, 84/2008 i 55/2011),- Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakamatradicionalnog ugleda (Narodne novine, br. 50/2012),- Zakon o genetski modificiranim organizmima (Narodne novine, br. 70/2005, 137/2009 i28/2013);- Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (Narodne novine, broj 107/2001, 87/2002,163/2003, 141/2004, 40/2007 i149/2009),te propisa donesenih na temelju tih zakona.Navedenim zakonima definiraju se nadležnosti i ovlasti inspekcija u poljoprivredi teprekršajne odredbe s propisanim nov
č
anim kaznama u slu
č
aju prekršaja zbog nepoštivanjaodredbi vezanih za nadzor inspektora.
 
Inspekcije u poljoprivredi nemaju poseban zakon kojim bi se na jednom mjestu urediliinspekcijski poslovi, ustrojstvo, na
č
in rada, prava, dužnosti i ovlasti inspektora te drugapitanja od zna
č
aja za rad istih, iako nadziru primjenu velikog broja zakonskih propisa kojima je ure
đ
eno podru
č
 je poljoprivrede i hrane.Valja istaknuti da veterinarska inspekcija, sanitarna inspekcija i gospodarska inspekcija kojetako
đ
er provode inspekcijske nadzore u podru
č
 ju poljoprivrede i hrane, imaju posebne zakonekojima su ure
đ
eni inspekcijski poslovi, ustrojstvo i na
č
in rada, i to Zakon o veterinarstvu(Narodne novine, br. 41/2007 i 55/2011), Zakon o sanitarnoj inspekciji (Narodne novine, br.113/2008 i 88/2010) i Zakon o državnom inspektoratu (Narodne novine, br. 116/2008,123/2008 i 49/2011).Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupaju na snagu zakoni oprovedbi uredbi Europske unije u podru
č
 ju poljoprivrede i hrane, kojima
ć
e biti odre
đ
enanadležnost inspekcija u poljoprivredi za provedbu inspekcijskih nadzora i službenih kontrola.Tako
đ
er, ve
ć
su donesena dva zakona kojima se utvr
đ
uje provedba uredbi Europskeunije (stupaju na snagu pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji), a to su:- Zakon o kontaminantima (''Narodne novine'' br. 39/13) kojim se ure
đ
uju uvjeti zaprovedbu Uredbe Vije
ć
a (EEZ) br. 315/93 od 8. velja
č
e 1993. kojom se utvr
đ
uju postupciZajednice u vezi s kontaminantima u hrani (SL L 37, 13.2.1993.);- Zakon o informiranju potroša
č
a o hrani (''Narodne novine'' br. 39/13) kojim seure
đ
uje provedba Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 25.listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potroša
č
ima.Zakonom o inspekcijama u poljoprivredi ure
đ
uju se inspekcijski poslovi, ustrojstvo, na
č
inrada, prava, dužnosti i ovlasti inspektora te druga pitanja od zna
č
aja za rad inspekcija upoljoprivredi.Pristupanjem Republike Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. godine stupaju na snagugore navedeni zakoni kojima se utvr
đ
uju uvjeti za provedbu uredbi Europske unije, a kojima je odre
đ
eno da inspekcije u poljoprivredi obavljaju poslove inspekcijskoga nadzora nadprovo
đ
enjem tih zakona i tih uredbi. Me
đ
utim, navedenim zakonima o provedbi uredbiEuropske unije nisu ure
đ
ena sva podru
č
 ja koja se odnose na provedbu inspekcijskih nadzora.Donošenjem ovoga Zakona osigurat
ć
e se nadzor na primjenom provedbi uredbi, odnosnopropisa Europske unije kojima se ure
đ
uje podru
č
 je poljoprivrede i hrane a za koje su nadležneinspekcije u poljoprivredi.
III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA
Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnomprora
č
unu RH. Sredstva za provedbu ovoga Zakona osigurana su na redovnim aktivnostima uprora
č
unu Ministarstva poljoprivrede. Na aktivnosti A568000 – Administracija i upravljanjeosigurana su sredstva za pla
ć
e, doprinose, prijevoz, službena putovanja, usluge i ostalematerijalne troškove inspektora, na aktivnosti A568250 – Troškovi analize inspekcijskihuzoraka i geodetske usluge i na K568254 – Ustrojavanje i opremanje inspekcije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->