Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
curs_4_adp_2013

curs_4_adp_2013

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Andreea Monica

More info:

Published by: Andreea Monica on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/22/2015

pdf

text

original

 
suport de curs la disciplina Contabilitate (anul univ. 2012/2013), titular: prof. univ. dr. IulianaGeorgescu,
curs nr. 4
1
1.4.4. C
onturi sintetice şi conturi analitice
 
Pentru a cunoaşte situaţia şi evoluţia elementelor patrimoniale, atât în totalitatea lor câtşi pe părţile componente, în contabilitate se folosesc două feluri de conturi:
conturi sintetice
 şi
conturi analitice.
1
 
Conturile sintetice 
sunt utilizate pentru grupe sau categorii omogene de elemente
 patrimoniale din punct de vedere al conţinutului lor. Utilizarea lor este expresia generalizăriidatelor referitoare la existenţa şi mişcarea elementelor patrimoniale grupate după caracteristici
generale.
În planul de conturi pentru instituţiile publice sunt prevăzute conturi sintetice de gradulI simbolizate cu 3 cifre şi conturi sintetice de gradul II simbolizate cu 4 sau 5 cifre
. Deexemplu, contul sintetic de gradul I
105 "Rezerve din reevaluare" 
 
se dezvoltă pe următoarele
conturi sintetice de gradul II simbolizate cu 4 cifre:
1051 "Rezerve din reevaluarea terenurilor şi amenajă
rilor la terenuri" 1052 "Rezerve din reevaluarea construc
 ţ 
iilor" 1053 "Rezerve din reevaluarea instala
 ţ 
iilor tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor şi plantaţ 
iilor" 1054 "Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec
 ţie a valorilor umane şi materiale ş
i a altor active fixe corporale" 1055 "Rezerve din reevaluarea altor active ale statului".
De asemenea, contul sintetic de gradul I
117 "Rezultatul reportat" 
 
se dezvoltă peurmătoarele conturi sintetice de gradul II simbolizate cu 5 cifre:
 
117.01 "Rezultatul reportat 
 – 
institu
 ţ 
ii publice finan
 ţ 
ate integral din buget (de stat,local, asigur 
ă
ri, san
ă
tate,
 ş
omaj)" 117.02 "Rezultatul reportat 
 – 
bugetul local" 117.03 "Rezultatul reportat 
 – 
bugetul asigur 
ă
rilor sociale de stat" 117.04 "Rezultatul reportat 
 – 
bugetul asigur 
ă
rilor pentru
 ş
omaj" 117.05 "Rezultatul reportat 
 – 
bugetul Fondului na
 ţ 
ional unic de asigur 
ă
ri sociale de s
ă
n
ă
tate" 117.08 "Rezultatul reportat- bugetul fondurilor externe nerambursabile" 117.09 "Rezultatul reportat 
 – 
bugetul de stat" 117.10 "Rezultatul reportat 
 – 
institu
 ţ 
ii publice
 ş
i activita
 ţ 
i finan
 ţ 
ate integral sau par 
 ţ 
ial din venituri proprii".
În ceea ce priveşte
func
ţ
i
onarea conturilor sintetice, trebuie remarcat faptul că în timp ce
 pentru conturile din clasele 1-7
se foloseşte metoda de înregistr 
are
în partidă dublă,
 pentruconturile din clasa 8 (cu excep
ţ
ia conturilor 891
şi 892)
 
se foloseşte metoda de înregistrare
 
în
 partid
ă simplă
.
Conturi analitice 
 
reflectă elementele patrimoniale individualizate după însuşiri
specifice. Ele permit detalierea
şi dezvoltarea conturilor sintetice, fiind considerate conturidezvoltătoare ale acestora.
Conturile sintetice
se dezvoltă pe conturi analitice în funcţie despecificul activităţii instituţiei publice şi de necesităţile proprii de informare
.
În cazul
insti
tuţiilor publice, se remarcă
dezvoltarea pe conturi analitice
în special
a conturilor de
cheltuieli şi de venituri, ţinând seama de clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice.
 Conform normelor contabile care reglementeaz
ă organizarea contabilităţ
ii institu
ţ
iilor  publice
2
, eviden
ţ
a analitic
ă
a creditelor bugetare, pl
ăţ
ilor de cas
ă
 
ş
i a cheltuielilor efective se
ţ
ine cu ajutorul
 Fi
 ş
ei pentru opera
 ţ 
ii bugetare
.
1
 
Ristea M., Călin O., Văduva I., Neamţu H.,
 
 Bazele contabilităţii
, E.D.P., Bucureşti, 1995., p.93.
 
2
***
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2169/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţi
ilor publice, Planul de conturi pentru
 
suport de curs la disciplina Contabilitate (anul univ. 2012/2013), titular: prof. univ. dr. IulianaGeorgescu,
curs nr. 4
2
aportul între
un
cont sintetic şi conturile analitice, de pe aceeaşi treaptă de
determi
nare, subordonate lui este ca de la întreg la părţi. Astfel, suma părţilor trebuie să fieegală cu întregul pentru fiecare din mărimile reflectate prin cont (sold iniţial, rulaj debitor,rulaj creditor, total sume debitoare, total sume creditoare şi sold f 
inal). Verificarea acestei
corelaţii între un cont sintetic şi conturile analitice subordonate se face cu ajutorul balanţei de
verificare analitice (vezi tabelul nr. 1.7).
1.4.5
. Balanţa de verificare
-
calcul de sinteză contabilă
Balanţa de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactităţiiînregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea analitică, precum şi principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare.
Balan
ţ
a deverificare se
î
ntocme
ş
te pe baza datelor preluate din Cartea mare, respectiv din fi
ş
ele deschisedistinct pentru fiecare cont sintetic.
Balanţa de verificare
 
îndeplineşte două funcţii, şi anume:
 funcţia de centralizare
 
şi
 funcţia de control 
 
asupra pr 
elucrării
.
Prin intermediul balanţei de verificare sunt centralizate mărimile semnificative ale
conturilor.
 După felul conturilor pentru care se întocmesc,
 
există două feluri de balanţe deverificare, şi anume
:
3
 
 
balanţe de verificare sintetice
, care se
întocmesc pe baza datelor preluate din
conturile sintetice ;
 
balanţe de verificare analitice
, care se întocmesc pe baza datelor preluate din
conturile analitice
Practic, balanţ
ele de verificare analitice se
î
ntocmesc pentru verificarea
înregistră
rilor 
î
n contabilitatea analitic
ă
. La institu
ţiile publice, balanţ
ele de verificare
sintetice se î
ntocmesc
lunar,
iar balanţ
ele de verificare analitice, cel mai t
â
rziu la sfar 
ş
itul perioadei pentru care se
întocmesc situaţ
iile financiare.
În funcţie de natura datelor centralizate se cunosc următoarele tipuri de balanţe deverificare, şi anume:
 
a)
 
balanţa de verificare pe solduri finale
 
care centralizează, pentru fiecare cont în parte, din Cartea mare, soldul final debitor sau creditor, după caz. Acest tip este un m
odel de
 balanţă de verificare cu o serie de egalităţi şi se prezintă în tabelul 1.1
.
Balanţa de verificare pe solduri finale
Tabelul nr. 1.1.
b)
 
balanţa de verificare pe total sume şi solduri
centralizează din Cartea mare, pentrufiecare cont în parte, totalul sumelor debitoare, totalul sumelor creditoare şi soldul finaldebitor sau creditor, după caz; este un model de balanţă de verificare cu două serii de egalităţi
(vezi tabelul nr. 1.2).
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.917/2005, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 513bis din 27/07/2009, p. 2.8
3
 
Călin, O.
, Ristea, M.,
Op. cit 
., p. 253.
 
suport de curs la disciplina Contabilitate (anul univ. 2012/2013), titular: prof. univ. dr. IulianaGeorgescu,
curs nr. 4
3
Balanţa de verificare
 pe
total sume şi solduri
 
Tabelul nr. 1.2.
c)
 
balanţa de verificare pe rulaj
 
 preia din Cartea mare, pentru fiecare cont în parte,
soldu
l iniţial (debitor sau creditor), rulajul debitor, rulajul creditor şi soldul final (debitor saucreditor). Este un model de balanţă de verificare cu trei serii de egalităţi
(vezi tabelul nr. 1.3).
Balanţa de verificare
 pe rulaj Tabelul nr. 1.3.
d)
balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi
centralizează din Cartea mare, pentru fiecare cont în parte, în funcţie de variantă:
 
 
fie soldurile de la începutul anului (debitoare sau creditoare, după caz), mişcărilede la începutul anului până la finele lunii precedente (debitoare şi creditoare),mişcările lunii în curs (debitoare şi creditoare), soldul final (debitor sau creditor,după caz);
 
 
fie soldurile d
e la începutul anului (debitoare sau creditoare, după caz), mişcărilecumulate (debitoare şi creditoare), totalul sumelor la sfârşitul perioadei (debitoareşi creditoare) şi soldul final (debitor ori creditor);
 
 
fie total sume precedente (deb
itoare şi creditoare), rulajele lunii curente (debitoareşi creditoare), total sume la finele lunii (debitoare şi creditoare) şi sold final(debitor sau creditor, după caz).
 
Balanţa de verificare
cu patru serii de
egalităţi
Tabelul nr. 1.4.Pe baza datelor din Cartea mare
 pentru aplicaţia considerată, balanţa de verificare se prezintă astfel:
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->