Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bo Chong - Ho Bieu Chanh

Bo Chong - Ho Bieu Chanh

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 172|Likes:
Published by Nhật Vũ
Bỏ chồng, HỒ Biểu Chánh
Bỏ chồng, HỒ Biểu Chánh

More info:

Published by: Nhật Vũ on May 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2011

pdf

text

original

 
 B
Ch
 ng 1 www.hobieuchanh.com

Ch
ng

Bi
u Chánh
I
Qua tháng m
 
i m
t, mùa m
a
ã d
t r 
i, l
i có ng
n gió b
t th
i lao rao.Bu
i chi
u,
 
Sài Gòn, khí tr 
 
i mát m
, làm cho con ng
 
i t
tr 
chí già

u kh
ekho
n trong mình, nên
i ngoài
 
ng ai c
ng l
cái v
h
 
n h
 
t
 
i c
 
i.Th
mà, Chí Thi
n, n
m nay
ã
 
c 28 tu
i, làm th
 
ký toán cho m
t hãng buôn
 
n t
i
 
ng Kinh L
 p,
úng 7 gi
 
t
i, th
y
 
trong hãng b
 
c ra, b

i ch
m rãi, m
tmày bu
n hiu, d
 
ng nh
th
y ti
c r 
hãng
óng c
a s
 
m không cho th
y làm vi
c thêm

a. Tay ôm m
t cu
n sách v
 
i m
t t
 
nh
t báo, th
y th
ng th
ng
i l
i
 
ng Pelerin
ón xe
autobus
mà v

a Kao. B
 
c lên xe th
y ng
i d
 
i ng
n
èn

n sáng tr 
ng, m
  
nh
t báo ra mà xem, không ngó k 
qua ng
 
i l
i hai bên
 
ng, mà c
ng không

ý

n nh
ng k 

i trên xe.
 
i
a Kao xe ng
ng, th
y x
 p t
 
nh
t trình r 
i b
 
c xu
ng tránh xe kéo, xe máymà qu
o lên
 
ng Paul Bert. G
n t
 
i c
n ph
ch
th
y
 
, th
y th
y con Sáu, là

a congái,
 
ng

ng d
a c
t

n mà ch
 
i v
 
i con th
y, tên con Y
n, n
m nay
ã
 
c 6 tu
i.

y gi
 
th
y m
 
i x
n b
 
c,
i ri
t l
i. Con Y
n kêu
 ba
i ch
y
ón, ôm b
 p v
th
y. Th
y cu
i xu
ng, ôm m
t con mà hun,

a cu
n sách v
 
i t
 
nh
t báo cho con c
m,

i n
m tay d
t con
i vô nhà.Trong nhà
èn sáng tr 
ng, nh
ng t
tr 
 
c ra sau

u v
ng hoe, không nghe ti
ng,không th
y d
ng m
t ng
 
i nào h
t.Th
y Thi
n c
t nón và h
i con:- Má con

âu?- Má nói má
i Sài Gòn.-
i h
i nào?-
i h
i chi
u.Con Y
n

cu
n sách v
 
i t
 
nh
t báo lên cái bàn vi
t, con Sáu s
 p l
i v
t
ó chongay ng
n r 
i nói:
i h
i n
m gi
 
. Cô nói cô
i l
y cái áo cô

t may hôm tr 
 
c. Cô bi
u tôi
 
nhà coi em
.Th
y Thi
n g
t

u r 
i th
y
i th
ng vô b
 p. Trên b
 p l
a c
i t
t h
t, còn trên m
t
 
ván nh
g
n
ó thì n
i, soong, chén
 
a, bày b
nghinh ngang. Ch
Thình là ng
 
i n
u
n, c
ng không có m
t, l
i nghe ti
ng ch
c
 
i nói om sòm trong nhà b
 p
 
m
t bên
ó.
 
 B
Ch
 ng 2 www.hobieuchanh.com
Th
y Thi
n tr 
 
lên r 
i vô bu
ng thay

i qu
n áo. Cách ch
ng bao lâu, th
y ngheCon Y
n
 
phía tr 
 
c la l
 
n:
Má v
, má v

.Th
y m
c m
t b

mát b
ng v
i tr 
ng, v
a b
 
c ra thì th
y v
 
, là cô Oanh, c
ng

a ng
ng xe kéo tr 
 
c c
a.Cô Oanh tr 
ti
n xe r 
i
i vô nhà, tay cô ôm m
t gói nh
l
 
n, gói b
ng gi
ytr 
ng l
i có bu
c dây

.Th
y Thi
n ngó v
 
và c
 
i h
i:- Mình
i l
y áo ph
i hôn?-
 
, tôi h
n v
 
i ch
Tuy
t t
i nay
i d
cu
c d
y
n d
 
i dinh Xã Tây v
 
i ch
, nên ph
i l
y áo m
 
i v
mà m
c, ch
 
áo
 
nhà cái nào c
ng c
mèm, b
n coi sao
 
c. Nè, áo
 
i h
may thi
t khéo,

tôi m
c th
cho mình coi nghe hôn. Thi
t th
 
may bây gi
 
h
n m
c là
áng l
m.Con Y
n

ng chàng ràng m
t bên, mà cô Oanh không thèm ngó t
 
i con,

lo c
 
iáo l
a tr 
ng
 
ng m
c trong mình
ó ra, r 
i soi ki
ng và m
c cái áo m
 
i vô.Th
y Thi
n b
 
c t
 
i n
m tay con, d
t
i l
i cái gh
canapé

g
n bàn vi
t ng
i, r 
i cha con ngó cô Oanh m
c th
áo m
 
i. Cái áo hàng màu thi
c may theo ki
u kimth
 
i, có thiêu bông xanh, kích th
 
c v
a v
n, cô Oanh b
n sát trong mình, cô làm cho t
rõ cái vóc xinh

 p c
a cô, ng
c n
 
, l
ng eo,
ít tròn, tay nh
.Cô Oanh h
i ch
ng:- Mình coi tôi m
c cái áo màu n
y

 p hay không v
y mình?-

 p l
m. N
 
c da mình tr 
ng, mình m
c màu
ó thì ph
i r 
i.- Còn mình nh
m th
coi th
 
may v
a hay không?- V
a l
m.- Khéo thi
t ch
 
, ph
i không?-
 
, khéo thi
t. Mình

t áo mà có

t may luôn cái qu
n hay không?- Có ch
 
. Cái qu
n còn trong gói kia. Bây gi
 
ch
em ng
 
i ta b
n

b
h
t th
y,mình may có m
t cái áo không, r 
i b
n l
n ch
n nh
nhà quê, coi làm sao
 
c.Cô Oanh

ng ng
m trong ki
ng
ã thèm r 
i day ra ngó ch
ng mà c
 
i, khí s
chân hoan, m
t mày th
t là t
 
i t
t.Th
y Thi
n ngó v
 
, th
y c
ng vui v
, trong lòng
ã quên h
t các s
m
t nh
ctrong hãng c
ngày v
a qua, mà c
ng không thèm t
 
ng t
 
i s
m
t nh
c m
 
i s
t
 
i m
tlát n
a
ây, ch
ng
n c
 
m r 
i, v
 
th
y
i ch
 
i, con th
y
i ng
.Cô Oanh b
n th
áo m
 
i r 
i cô th
y làm v
a ý, bây gi
 
cô c
 
i ra, v
a c
 
i v
a nói
 
i ch
ng:- T
i nay mình ngh
vi
t m
t b
a

ng
i ch
 
i v
 
i tôi nghe hôn mình.
 
 B
Ch
 ng 3 www.hobieuchanh.com
- Ngh
sao
 
c. Phàm vi
t ti
u thuy
t thì ph
i vi
t luôn luôn, t
t
 
ng m
 
i liênti
 p, ch
 
ngh
i nó

t

n, câu chuy
n b
 
i r 
 
i, làm sao mà hay cho
 
c.-
i, hay d
 
mà làm gì! Th
vi
t ti
u thuy
t

ng

ng báo, ta vi
t l
y có, mi
n h

c cho vui thì thôi.- Nói nh
mình v
y sao ph
i! D
u làm ngh
nào c
ng ph
i d
ng tâm m
 
i
 
cch
 
. Thu
 
nay ti
u thuy
t c
a tôi

ng báo
 
c công chúng hoan nghinh,
y là nh
 
tôi

ng tâm, d
ng trí nhi
u l
m nên m
 
i
 
c nh
v
y. N
u tôi th
y ng
 
i ta yêu r 
i dãi
ãi, không vi
t v
n cho k 
, không s
 p chuy
n cho k 
ch,

c gi
chán ngán, r 
i làm saomà kéo d
lu
n l
i cho
 
c.- Mình c
lo vi
c gì

âu hoài!
i xem hát bóng,
i d
khiêu v
ch
 
i cho vui.- Trong cu
c ch
 
i, m
i ng
 
i có m
t ch
thích riêng, ng
 
i thích xem hát, ng
 
ithích nh
y

m, ng
 
i thích
á banh, ng
 
i thích cá ng
a, ng
 
i thích t
 p l
i, ng
 
ithích

c sách. Ph
n tôi thì tôi thích vi
t ti
u thuy
t. T
i cái óc c
a tôi nó thích nh
v
y,không th
s
a

i
 
c.-
 
i ph
i h
 
ng các thú vui c
a
 
i thì s
s
ng c
a mình m
 
i có ý ngh
  
a, ch
 
ng mà l
m
d
 
i bóng
èn, bôi lem trên gi
y tr 
ng t
i ngày sáng
êm thì s
ng vô íchquá.- Sao l
i vô ích. Tôi vi
t ti
u thuy
t

ng

ng báo m
i tháng c
ng có
 
c sáuch
c

ng b
c ch
 
.- Nhi
u d
há!- Tuy không nhi
u, nh
ng c
ng nh
 
nó ph
thêm v
 
i s
l
 
ng b
y ch
c

nghãng phát, nên m
y n
m nay trong nhà m
 
i kh
i túng r 
i
ó ch
 
.Con Y
n n
m tay ba mà nói:
 ba bi
u d
n c
 
m
n
i ba. Con
ói b
ng r 

.Th
y Thi
n g
t

u:
 
,

má x
 p áo r 
i s

i

.Cô Oanh châu mày mà nói:
Con qu
Sáu nó làm gi
ng gì

âu mà
 
nhà con nh
ói b
ng nó không ch
u l
y c
 
m cho con nh

n v
y kìa! Bi
u ch
Thình d
n c
 
m
i chomau

i thôi, m
t chút n
a r 
i b
n mà x
 p gi
ng gì,

máng trên giá cho kh
i có l

.Cô xách h
t hai cái áo và gói qu
n
i vô bu
ng, r 
i b
n m
t cái áo bà ba l
a màu
 
ng mà
i ra.Con Sáu
 
phía sau
i lên nói:
Th
a, dì hai Thình s
a so
n d
n c
 
m
 
d

.Cô Oanh nói:
 
, bi
u d
n ri
t
i, tao
n ba h
t r 
i tao s
a so
n

ng còn
i d
d

n ch
 
. N
u ch
làm ch
m ch

tao tr 

ây,

ch
kh
i tay tao:.Cô kéo m
t cái gh
mà ng
i r 
i l
t
ôi bông tai mà lau, l
m b
m nói v
 
i ch
ng:-
ôi bông tai h
t nh
xíu
eo m
c c
 
h
t s
c. Mu
n c
 p h
t tr 
ng tr 
ng m
t chút,nói v
 
i mình m
y n
m nay, mà mình làm l
 
hoài.- Tôi mu
n s
m cho mình l
m ch
 
, ng
t vì ti
n không có d
tôi bi
t làm sao.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->