Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FLIWHEEL_No1_08.08

FLIWHEEL_No1_08.08

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Bich Van

More info:

Published by: Bich Van on May 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
FLI WHEEL
[L
u hành n
i b
]
Company is campus, business is curriculum, and leaders shall teach.

1,
THÁNG
8
N
M
20082
EDITORIAL
Nào ta cùng

y
3
L&M SKILLS 
ãi cát tìm vàng
Fernando Bartolome&John Weeks
9
FPT WAY 
Quy
t

nh sa th
i
Nông Bích Vân
7
SHARING 
Qu
n lý Siêu t
ng tr

ng
Alexander Izosimov
15
FUN CONNER 
Gi
i pháp hoàn h
o
Don Moyer
14
FLI Library 
CEO
Trung Qu
c
4
SHARING 

i khuyên
áng giá nh
t
Kris Gopalakrishnan
 
tham gia bình lu
n, trao

i c
ng nh

c và vi
t v
nhi
u n
i dung khác xin m
i vào
FLI blog
t
i

a ch
 
.

i ý ki
n v
FLI Wheel và FLI blog xin g
i

n
.
 
FLI
WHEEL
–Tài li
u l
u hành n
i b
c
a FLI (FPT Leadership Institute)

án FLI – T
ng 14 – Tòa nhà FPT C
u Gi
y – Lô B2, C
m SX và CN C
u Gi
y –

ng Ph
m Hùng, qu
n C
u Gi
y – Hà N
i
 
T:
04.7301515 –
ext
48885 -
Fax:
04.7689061 –
Website:
Email:
 
Qu
n tr
d
án FLI Wheel:
Phan Ph

ng
 
Thành viên:
Nông Bích Vânvanntb@fpt.com.vnNguy
n Di
 
 Nào ta cùng
 
 y!
Trong sách “T 
 
 
 
n v

i”, tác gi
J. Collins
 
ã ví ho

ng c
a công ty nh
 
chuy
 
n

ng c
a m
t chi
 
c bánh
 
à (flywheel). Hàng ngàn, hàng tri
u cú
 
 y
 
ã c
ng
 
ng l
i giúp cho bánh
 
à quay tr 
 
n tru, ngày càng nhanh h
 
n, và r 
i ta có c
m giácnó có th
 
 
quay mà ch
 
c
n tác

ng r 
 
t ít.FPT c
ng
 
c v
n hành nh
 
v
 y. Trong su
 
t 20 n
 
m, hàng ngàn ng
 
i
 
ã chung tay

o nên s
 
chuy
 
n

ng c
a c
 
máy FPT. Khó có th
 
nói cú
 
 y nào là cú quy
 

nh,hay quan tr 
ng h
 
n. FPT hôm nay ch
 
c t 
o ra b
 
i m
t t 
 p th
 
cùng chia s
m
 
c
 
 , m
t t 
m nhìn.
 
c vi
n Lãnh

o FPT (FLI – FPT Leadership Institute) ra
 
i c
ng ch
 
nh
 
m m
c
 
ích duy trì và phát tri
 
n t 
 p th
 
ó, mà tr 
 
c tiên là phát tri
 
n

i ng
nh
 
ng nhà lãnh

o qu
n lý – nh
 
ng ng
 
i
 
i

u trong vi
c hi
n th
 
c hóa gi
 
c m
 
“t 
 
 
 
n v

i”

a FPT.FLI Wheel
 
c k 
 
v
ng nh
 
m
t công c
h
c t 
 p và truy
 
n thông quan tr 
ng c
aFLI, n
 
i t 
 
t c
ng
 
i FPT, t 
 
c
 
 p lãnh

o cao nh
 
t cho
 
n các th
l
 
nh tr 
ti
 
m n
 
nghay các nhân viên
 
kh
 
 p m
i
 
n v
thành viên chia s
kinh nghi
m, k 
  
n
 
ng, ki
 
nth
 
c, nh
 
ng c
m nh
n, c
m xúc cá nhân. FLI Wheel mu
 
n góp ph
n bi
 
n FPT thành

t t 
 
ch
 
c h
c t 
 p (learning organization), n
 
i n
 y m
m và phát tri
 
n c
a các th
 
h
lãnh

o tài n
 
ng. Ng
 
n g
n, FLI Wheel mu
 
n
 
c là cú
 
 y ti
 
 p theo cho c
 
bánh
 
à mang tên FPT.
  
t mong s
 
chung tay c
a t 
 
t c
ng
 
i FPT cho cú
 
 y này.
Tòa nhà FPT C 
u gi
 
 y, 31/7/2008 Ban biên t
 p FLI Wheel.
Gi
 
i thi
u
H
c vi
n Lãnh
 
o FPT (FLI)
FLI
(
 
c gi
ng
ski
) – FPT Leadership Institute –
 
 
c
p
t
cu
i n
m 2006, v 
 
i m
c tiêu xây d
ng m
t b
máy chuyên trách trong FPT nh
m quy ho
ch và phát tri
n
 
ing
lãnh
 
o qu
n lý,
 
áp
ng nhu c
u t
ng tr
 
ng c
a T
p
 
oàn. Cho
 
n nay, tuy ch
a chính th
c thành l
p nh
ngFLI
 
ã
 
 
c ng
 
i FPT bi
t
 
n qua nhi
u ho
t
 
ng
 
m
cT
p
 
oàn c
ng nh
m
c
 
 
n v 
thành viên nh
các khóa h
cLeadership Building (LB), ch
 
ng trình Th
l
  
nh tr
,ch
 
ng trình Mentoring c
a FSOFT, FLI blog, FLI Club,FLI Library v.v.. D
ki
n, FLI s
 
 
c thành l
p chính th
ctrong Quý 3 n
m 2008.Nguyên t
c quan tr
ng nh
t c
a FLI
 
 
c ph
n ánh qua câunói c
a ông Narayana Murthy, ng
 
i sáng l
p t
p
 
oànInfosys:
“The company is the campus, the business is thecurriculum, and leaders shall teach”
. Cách t
t nh
t
 
 
àot
o và phát tri
n các th
h
lãnh
 
o qu
n lý FPT là thôngqua nh
ng công vi
c c
a công ty, thông qua s
chia s
, ch
d
n c
a nh
ng ng
 
i
 
i tr
 
c. Và FPT ph
i tr
 
thành m
t“tr
 
ng
 
ào t
o”, m
t t
ch
c h
c t
p
 
bí kíp qu
n tr
FPTluôn
 
 
c truy 
n bá và phát tri
n không ng
ng.
 
L&M Skills
fpt20.com/fli |
Aug 2008
|
FLI
WHEEL
3
ù nh
ng ý ki
n ph
n h
i th
khó hi
u, vu v 
 
, b
c
 
ng
 
i
u, và dù chúng
 
n t
c
ptrên hay c
p d
 
i thì c
ng
 
u gây t
nth
 
ng cho ng
 
i nghe. Nó có th
làmthui ch
t
 
ng l
c, làm m
t
 
i s
t
tin c
a các nhà qu
n lý và d
n
 
nnh
ng ph
n
ng sai l
m.Các nhà qu
n lý nóng v 
i s
phíph
m th
 
i gian vào vi
c kh
c ph
c cácsai sót mà trên th
c t
có th
ch
ng
nh h
 
ng
 
n ch
c n
ng lãnh
 
ohi
n t
i c
a h
. M
t s
nhà qu
n lý khác l
i c
tình t
ng l
 
nh
ng ý ki
ntiêu c
c, ho
c tr
 
nên lo s
 
. Vi
c t
ngl
 
s
phê phán có th
khi
n h
b
quac
nh
ng nh
n xét chính xác. S
lo s
 
th
 
ng nguy hi
m h
 
n, vì nó làmnh
ng nhà qu
n lý t
c gi
n, và xa lánhnh
ng ng
 
i phê bình,
 
ng th
 
i càngc
ng c
thêm quan
 
i
m tiêu c
c c
amình.Các nhà gi
kim có th
tránh
 
 
cnh
ng cái b
 y 
 
ó và h
c h
i t
chínhnh
ng l
 
i bình lu
n tiêu c
c và t
 
ngch
ng nh
d
ng
 y. Ph
 
ng phápc
a h
s
d
ng lý trí
 
nh
n th
c v 
n
 
, và nhanh trí ch
t l
c nh
ngthông tin có ích. H
bi
t rõ th
m
nhc
a mình và
 
t nh
ng ý ki
n tiêu c
c vào m
t b
i c
nh tích c
c. Nh
 
 y, h
không b
ám
nh hay c
tình t
ng l
 
.H
nh
n ra và ch
t
p trung vàonh
ng thông tin nêu
 
 
c chính xácnh
ng v 
n
 
h
 
ang g
p ph
i. H
th
nhìn th
 y ngh
  
a
 
en và tìm th
 y nh
ng
n ý và c
thái
 
trong nh
ngl
 
i phê phán.Tom - giám
 
c phòng d
ch
khách hàng c
a m
t công ty 
 
i
n t
l
 
n
 
M
 
ã h
c
 
 
c cách
ng x
này.M
t nhân viên c
p d
 
i liên t
c phànnàn r
ng Tom
 
ã t
ng l
 
tr
 
c các k 
tqu
làm vi
c kém hi
u qu
c
a m
tnhân viên d
 
i quy 
n khác,
 
ng th
 
i

ng bóng gió r
ng “có ng
 
i” xem s
trì tr
c
a Tom nh
m
t d
u hi
u r
nganh “không có can
 
m
 
 
i m
t v 
 
inh
ng tình hu
ng khó kh
n”. Nh
ng ý ki
n
 
ó, theo Tom là “s
xúc ph
m
 
n c
 
ng
lãnh
 
o c
a tôi”. Trênth
c t
, Tom
 
ã ph
i làm vi
c phía sauh
u tr
 
ng
 
h
 
ng d
n anh chàngn
- ng
 
i thu
c di
n
 
 
c “ch
m sóc
 
c bi
t” vì có m
i quan h
thân m
t v 
 
i lãnh
 
o.Tuy nhiên, Tom v 
n nh
n th
 y giátr
c
a nh
ng l
 
i ch
trích này. TheoTom, chúng giúp anh nhìn nh
n l
icác tác
 
ng tiêu c
c t
nh
ng hành
 
ng mà anh th
 
ng b
qua. M
c không vui tr
 
c nh
ng l
 
i bu
c t
i,Tom
 
ã ki
m ch
 
 
c c
m xúc c
amình không t
ra lo l
ng. Nh
ngl
 
i phê phán
 
ã giúp anh bi
t
s
 
ánh giá c
a ng
 
i khác
 
i v 
 
i hành
 
ng c
a mình. Tom
 
ã rút ra
 
 
cnh
ng thông tin có ích và thay 
 
ihành x
c
a mình.D
 
i
 
ây là b
ng li
t kê các thái
 
 
úng (nên làm) và sai (nên tránh):
D
PH
N H
ITHÁI
SAITHÁI

ÚNG
Mang tính côngkích cá nhân
s
t
c gi
n và phòngth
làm m
 
lý tríL
ng nghe c
n th
n nh
ng ý ki
n ph
n h
i
 
ng th
 
i ki
mch
c
m xúc c
a mình. V 
i vã gi
i thích khi
nng
 
i phê bình hi
u ngay 
 
ang bào ch
a.Không c
g
ng bi
n minhngay l
p t
c cho hành
 
ngc
a mìnhGi
ng nói l
c
 
iGi
 
 
c gi
ng nói
 
i
m t
  
nhKhông chínhxác/Thi
u
 
úng
 
nL
p t
c t
thái
 
nghi ng
 
 v 
 
chính xác c
a ý ki
nph
n h
i.T
m th
 
i ch
a suy xét ngay  v 
tính chính xác c
a ý ki
n.T
p trung vào s
thi
uchính xác trong ý ki
nph
n h
iT
p trung vào nh
ng
 
i
u
 
úng
 
n trong ý ki
n ph
nh
i.Ph
n
ng l
i tr
 
c ngh
  
a
 
en c
a ý ki
n ph
n h
i
 
ó.C
nhìn ra
n ý 
 
ng sau l
 
inói
 
phát hi
n ra nh
ngnh
n
 
nh, quan
 
i
m thái
 
c
a m
i ng
 
i.Không thích
 
ángT
p trung vào t
t c
cácthông tin trong l
 
i phê bình, k 
c
ph
n ý chínhl
n các ph
n bình lu
n
.Ch
t
p trung vào nh
ngthông tin có th
giúp x
lý nh
ng v 
n
 
 
ang g
p ph
i.L
ch l
cM
t
 
i s
t
tin v 
nh
ngth
m
nh c
a mình và gi
n
i ám
nh
các
 
i
m y 
u.
t nh
ng ý ki
n phê phántrong b
i c
nh tích c
c,
 
ngth
 
i t
rút ra nh
ng ý ki
ntích c
c cho b
n thân h
.
 
ãi cát tìm ng
L
 
ng nghe nh
 
ng ý ki
 
n ph
n h
i là m
t trong nh
 
ng vi
 
c c
nthi
 
t c
a nhà qu
n lý, cho dù nh
 
ng ý ki
 
n
 
ó là
 
y thànhki
 
n, khi
 
m nhã và khi
 
n h
không th
t s
 
 
ng tình…
 
i
 
umà nh
 
ng nhà qu
n lý c
n là h
c t
 
các “nhà gi
kim” -nh
 
ng ng
 
i có kh
n
ng bi
 
n các khoáng s
n thô v
 
i ch
 
tl
 
ng th
 
p thành vàng nguyên ch
 
t.
 
ó là vi
 
c h
c cách ch
 
tl
c và gi
i mã nh
 
ng ý ki
 
n h
 
n
 
n
 
ó,
 
 
chuy
 
n hoá chúngthành nh
 
ng th
 
h
 
u d
ng.
Fernando Bartolome và John Weeks
HBR Apr - 2007
Ngô Thu Hà d 
  
ch 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->