Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analýza volatility devizových kurzů vybraných ekonomik

Analýza volatility devizových kurzů vybraných ekonomik

Ratings: (0)|Views: 861 |Likes:
Published by Radek Bednařík
This paper is focused on the historical development of selected exchange rates' volatility, that is: AUD, CAD, DEM, DKK, EUR, FRF, GBP, JPY, SEK and CHF against USD. The paper aims to show that relatively large increment of exchange markets' volatility is nothing special in the historical context considering the lenght and the extent.
This paper is focused on the historical development of selected exchange rates' volatility, that is: AUD, CAD, DEM, DKK, EUR, FRF, GBP, JPY, SEK and CHF against USD. The paper aims to show that relatively large increment of exchange markets' volatility is nothing special in the historical context considering the lenght and the extent.

More info:

Published by: Radek Bednařík on May 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Analýza volatility devizových kurz
ů
 vybraných ekonomik
Vypracoval:
Ing. Radek Bedna
ř 
ík
Katedra:
národohospodá
ř 
ská
Datum:
9.
ř 
íjna 2008
 
 2
Obsah
ÚVOD 3
 
METODOLOGIE 4
 
Vlastnosti finan
č
ních
č
asových
ř
ad 4
 
Modely ARIMA(p,d,q) 4
 
Modely volatility 5
 
Model ARCH(q) 5
 
Modely GARCH(p,q) 5
 
Modely GARCH-in-Mean 6
 
SHRNUTÍ ZÁV
Ě
R
Ů
STUDIÍ VOLATILITY DEVIZOVÝCH KURZ
Ů
6
 
VOLATILITA DEVIZOVÝCH KURZ
Ů
VYBRANÝCH EKONOMIK 8
 
ZÁV
Ě
R 13
 
SEZNAM LITERATURY 14
 
 
 3
Úvod
Volatilita, tj. nestabilita
č
i rozkolísanost devizových kurz
ů
, je jev, jehož výskyt je nedíln
ě
 spjat s existencí flexibilních devizových kurz
ů
. Je z
ř 
ejmé, že tak jako flexibilní kurzyp
ř 
inášejí mnoho pozitiv, stejn
ě
tak mají i svá negativa
1
.Volatilita kurz
ů
je jedním z t
ě
chto negativ. P
ř 
ináší totiž s sebou nejistotu, proti které seekonomické subjekty, jenž se n
ě
 jakým zp
ů
sobem angažují, a to a
ť
p
ř 
ímo,
č
i nep
ř 
ímo, nam
ě
nových trzích, snaží zajistit. A jelikož takovéto zajišt
ě
ní se proti nep
ř 
íznivým (aneo
č
ekávaným) zm
ě
nám kurz
ů
s sebou nese ur
č
ité náklady
2
, je problematice analýzyhistorického vývoje a následn
ě
vývoje budoucího v
ě
nována zna
č
ná pozornost nejenomv akademické, ale i v podnikové sfé
ř 
e.Základem pro dnešní modely volatility, tj. r
ů
zné typy GARCH
ů
a jejich mnoha variací arozší 
ř 
ení, byla práce Engle (1982), který zavedl model ARCH
3
. Od té doby vznikla
ř 
ada jehorozší 
ř 
ení, a
ť
už jako lineární 
č
i nelineární modely. Jejich cíl je však vždy stejný – co nejlépezachytit vývoj volatility v minulosti a na tomto základ
ě
se pak pokusit p
ř 
edpov
ě
d
ě
t budoucí vývoj zkoumané veli
č
iny, nap
ř 
. devizového kurzu,
č
i indexu akciového trhu.Tato práce se zabývá historickým vývojem volatility vybraných devizových kurz
ů
, konkrétn
ě
 m
ě
n AUD, CAD, DEM, DKK, EUR, FRF, GBP, JPY, SEK a CHF v
ůč
i americkému dolaru(USD). Cílem je ukázat, že nyn
ě
 jší pom
ě
rn
ě
zna
č
ný nár
ů
st volatility na m
ě
nových trzích není v historickém kontextu nic výjime
č
ného, co se délky a rozsahu tý
č
e.
Č
asové
ř 
ady, které zde zkoumáme, jsou v denních frekvencích a v rozsahu4. 1. 1971 – 14. 7. 2008
4
. Zdrojem dat byla databáze FRED (Federal Reserve Economic Data)a IFS (International Financial Statistics) Mezinárodního m
ě
nového fondu.Zbytek práce je
č
len
ě
n následovn
ě
:V první 
č
ásti je rozebrána metodologie výpo
č
t
ů
použitých model
ů
volatility. Druhá
č
ást uvádí p
ř 
ehled sou
č
asných studií zabývajících se volatilitou devizových kurz
ů
a jejich záv
ě
ry. T
ř 
etí 
č
ást se pak za použití zvolených model
ů
a grafického aparátu zabývá vývojem volatilityvybraných devizových kurz
ů
v rámci zvoleného období.
1
P
ř 
ehled výhod a nevýhod r
ů
zných režim
ů
devizových kurz
ů
lze nalézt nap
ř 
. v Dur
č
áková-Mandel (2003).
2
Stejn
ě
tak m
ů
že samoz
ř 
ejm
ě
p
ř 
inést dodate
č
né náklady (ale i výnosy) zm
ě
na kurzu, proti níž se daný subjektnezajistil.
3
GARCH – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.
4
Výjimkou jsou kurzy DEM, FRF a EUR, které jsou v m
ě
sí 
č
ních frekvencích, a z pochopitelných d
ů
vod
ů
DEMa FRF kon
č
í k prosinci 1998, resp. EUR za
č
íná lednem 1999.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->