Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Klaipėda 2006-09-08

15min Klaipėda 2006-09-08

Ratings: (0)|Views: 63 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2006-09-08
15min - nemokamas dienraštis, 2006-09-08

More info:

Published by: 15min PDF on May 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Nelaim\u0117 aptemd\u0117
darbo dienos prad\u017ei\u0105
ISSN 1822-5330. Numeris 6.www.15min.lt
2006 m. rugs\u0117jo 8 d., penktadienis
\u0160IANDIEN
Miestas ir seksas
\u0160venta vyr\u0173
nepriklausomyb\u0117
Klausk: seksas@15min.lt
8 p s l.
VSD\u012fsp\u0117ja apie
naujas gr\u0117smes3 p s l.
Analitik\u0117 komentuoja
Darbuotoj\u0173 stygiaus
prie\u0161nuod\u017eiai
4 p s l.
Klaip\u0117doje - jacht\u0173
paradas
6 p s l.
\u012e\u0161oki\u0173aik\u0161tel\u0119
kvies moterys
16p s l.
06 09 08
Tira\u017eas
105000
Klaip\u0117da
Prie\u0161 dangorai\u017eius - sk\u0117\u010diais
Klaip\u0117dos universiteto studen-
tai vakar sureng\u0117 teatralizuot\u0105
akcij\u0105 prie uostamies\u010dio savi-
valdyb\u0117s.
Pasi\u0117m\u0119 sk\u0117\u010dius b\u016bsimieji istorikai
demonstravo taip neva besisau-
gantys nuo Senamiest\u012f u\u017ego\u017eusi\u0173
"dangorai\u017ei\u0173 lietaus".
6 p s l.
Vakar nelaim\u0117 u\u017eklupo uosto
darbuotojus - nuo laivo nukri-
t\u0119 keturi \u017emon\u0117s buvo i\u0161gaben-
ti \u012f ligonin\u0119.
Klaip\u0117dos greitosios medici-
nin\u0117s pagalbos stoties duome-
nimis, darbininkams buvo nu-
statyti kaul\u0173 l\u016b\u017eiai, sumu\u0161imai.
Po ap\u017ei\u016bros vienas nukent\u0117jusy-
sis paleistas namo gydytis ambu-
latori\u0161kai.
Incidentas\u012fvyko apie septin-
t\u0105 valand\u0105 ryto "Laivit\u0117s" teritori-
joje esan\u010dios bendrov\u0117s "Baltlan-
ta" laive "Kovas". Pasak valstybi-
n\u0117s darbo inspekcijos Klaip\u0117dos
skyriaus vyriausiojo inspektoriaus
Edmundo Gustainio, nuo trapo
nukrito \u0161e\u0161i \u017emon\u0117s. Du darbuo-
tojai i\u0161veng\u0117 su\u017ealojim\u0173.
Anksti ryte darbuotojai ruo\u0161\u0117-
si remontuoti laiv\u0105. Ta\u010diau trapu
lipan\u010di\u0173 \u017emoni\u0173 svorio neatlaik\u0117
apipuv\u0119s bortas ir kartu su lipan-
\u010diaisiais nukrito ant krantin\u0117s.
Darbo inspektorius bei gydy-
tojai tvirtino, kad nukent\u0117jusi\u0173j\u0173
traumos n\u0117ra sunkios, be to, jie
buvo o\ufb01cialiai\u012fdarbinti, tad gaus
nedarbingumo pa\u017eym\u0117jimus.
Nukelta\u012f7 psl.
Vakar "Laivit\u0117s" teritorijoje nukent\u0117jo keturi darbuotojai.
A.Kalvai\u010dio nuotr.
Palangos savivaldyb\u0117je klesti protekcijos
Palangos savivaldyb\u0117 suda-

r\u0117 palankesnes s\u0105lygas vieniems verslininkams ir neu\u017etikrino s\u0105- \u017einingos konkurencijos.

Taip vakar paskelb\u0117 Konkuren-
cijos tarnyba,\u012fpareigojusi Palan-
gos miesto savivaldyb\u0117s taryb\u0105 pa-
keisti sprendimo, priimto dar 2004
m. baland\u012f, nuostatus.
Tyrim\u0105, ar sprendimas \u201cD\u0117l vie-
tin\u0117s rinkliavos u\u017e leidimo prekiau-
ti ir (ar) teikti paslaugas Palangos
miesto savivaldyb\u0117s tarybos nu-

statytose vie\u0161osiose vietose i\u0161da- vim\u0105\u201d neprie\u0161tarauja Konkuren- cijos\u012fstatymui, inicijavo Vyriau-

syb\u0117s atstov\u0117 Klaip\u0117dos apskrity-
je Kristina Vintilait\u0117.
Ji pasakojo, kad \u0161iuo sprendi-
mu Palangos savivaldyb\u0117 sudar\u0117
s\u0105lygas keliems asmenims pre-
kiauti papl\u016bdimiuose net neda-
lyvavus konkurse.Nukelta\u012f7 psl.
ORAI
2 p s l.
V\u0117jas vakar\u0173,
6-11 m/s.
nakt\u012f
140C
dien\u0105
190C
\u0160iandien Klaip\u0117doje
A.Kalvai\u010dio nuotr.
Premjeras Gediminas
Kirkilas tikina, kad naujasis
branduolinis reaktorius Lie-
tuvoje bus pastatytas.
"\u0160iandien a\u0161 jau tikiu,
kad \u0161\u012f projekt\u0105 pavyks re-
alizuoti", - vakar \u017dini\u0173 ra-
dijui sak\u0117 ministras pir-
mininkas, komentuoda-
mas tre\u010diadien\u012f Lenkijoje
\u012fvykusius susitikimus su
Lenkijos premjeru Jaros-
lawu Kaczynskiu bei\u010ce-
kijos valstybin\u0117s energeti-
kos bendrov\u0117s CEZ vadovu
Martinu Romanu.
CEZ vadovas susitikime
i\u0161rei\u0161k\u0117 susidom\u0117jim\u0105 nau-
josios elektrin\u0117s statyba ir
parei\u0161k\u0117, kad bendrov\u0117 pa-
sirengusi dalyvauti\u012fgyven-
dinant \u0161\u012f projekt\u0105.
Pasak G.Kirkilo, labai
svarbu yra tai, kad tiek\u010ce-
kijos bendrov\u0117, tiek \u0160vedi-
jos energetikos\u012fmon\u0117 E.ON
Nordic yra pasirengusios ne
tik parduoti\u012frang\u0105 nauja-
jai elektrinei, bet ir tapti\ufb01-
nansiniais investuotojais.
Savo susidom\u0117jim\u0105 naujos
j\u0117gain\u0117s statyba yra i\u0161rei\u0161-
kusi ir Pranc\u016bzijos bran-
duolini\u0173 reaktori\u0173 gamin-
toja "Areva".
Kaip \u017einoma, pirmasis
Vakaruose nesaugia lai-
komos Ignalinos atomin\u0117s
elektrin\u0117s (IAE) reaktorius
buvo sustabdytas 2004-\u0173j\u0173
gruod\u017eio 31-\u0105j\u0105. Antrasis
tur\u0117t\u0173 b\u016bti u\u017edarytas 2009
met\u0173 gruod\u012f.
ruduo
2
2006 rugs\u0117jo 8 d., penktadienis
Muitininkai sulaik\u0117 dau-
giau nei 16 ton\u0173 muilo,
kuris, kaip \u012ftariama, pa-
gamintas pa\u017eeid\u017eiant in-
telektin\u0117s nuosavyb\u0117s
teises.
Kauno teritorin\u0117s mui-
tin\u0117s pareig\u016bnai, tre\u010diadie-
n\u012f patikrin\u0119 miesto muiti-
n\u0117s sand\u0117lyje saugom\u0105 i\u0161
Ukrainos atgabent\u0105 krovi-
n\u012f, aptiko jame 15259,5 kg
tualetinio muilo, pa\u017eym\u0117-
to "Flora" prek\u0117s \u017eenklu ir
1008 kg\u016bki\u0161ko muilo, pa-
\u017eym\u0117to "Maxima" prek\u0117s
\u017eenklu.
\u012etar\u0119, kad preki\u0173\u017een k la i
gali b\u016bti falsi\ufb01 kuoti, mui-
tininkai jas sulaik\u0117. Krovi-
nio vert\u0117 - daugiau kaip 48
t\u016bkstan\u010diai lit\u0173.
Per pastar\u0105sias dienas
tai jau antras atvejis, kai
muitin\u0117s pareig\u016bnai sulai-
ko prekes,\u012ftar\u0119, kad jos ga-
li b\u016bti pagamintos pa\u017eei-
d\u017eiant intelektin\u0117s nuo-
savyb\u0117s teises. Prie\u0161 sa-
vait\u0119 Marijampol\u0117je buvo
sulaikyta beveik 20 t\u016bks-
tan\u010di\u0173 "Gates" prek\u0117s \u017een-
klu pa\u017eym\u0117t\u0173 automobili\u0173
dir\u017eeli\u0173.
D\u0117l sulaikyt\u0173 preki\u0173
\u0161iuo metu atliekamas ty-
rimas, apie j\u0173 sulaikym\u0105
informuoti preki\u0173 \u017eenkl\u0173
savinink\u0173 atstovai.
15 minaktualijos
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Talinas
16
Helsinkis
14
Dublinas
19
Berlynas
19
Madridas
29
Londonas
21
Pary\u017eius
22
Praha
21
Viena
22
Roma
29
At\u0117nai
31
Lisabona
31
Maskva
19
Ryga
16Vilnius
17
Minskas
17
Briuselis
18
\u0160iandien Europoje
Rytoj
Poryt U\u017eporyt
Minimali temperat\u016bra
+14
+16
+15
Maksimali temperat\u016bra
+17
+18
+18
Debesuotumas
Krituliai
Giedra
Oslas
18
Var\u0161uva
26
Stokholmas
16
Vilnius
+13 +15
+16 +18
Kaunas
+12 +14
+17 +19
Klaip\u0117da
+14 +16
+17 +19
Panev\u0117\u017eys
+13 +15
+16 +18
\u0160iauliai
+12 +14
+15 +17
Utena
+13 +15
+16 +18
Artimiausiomis dienomis Klaip\u0117doje
\u0160iandien Lietuvoje
\u017dalia \u0161viesa naujajai elektrinei
U\u017edarius antr\u0105j\u012f IAE reaktori\u0173, Lietuva kur\u012f laik\u0105 negamins atomin\u0117s energijos.
Agent\u016bros INNA nuotr.
Sulaikyto krovinio vert\u0117 - 48 t\u016bkst. lit\u0173.
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.
\u012eAirij\u0105vyk\u0119s lietuvis ketino su savimi i\u0161sive\u017eti marihuanos
ir kontrabandini\u0173 cigare\u010di\u0173.
Aviacijos saugumo keleivi\u0173 patikros tarnybos ir Muitin\u0117s
kriminalin\u0117s tarnybos (MKT) pareig\u016bnai tre\u010diadienio vakar\u0105
Vilniaus oro uoste sulaik\u0117 Lietuvos piliet\u012f, m\u0117ginus\u012f nelegaliai
\u012fAirij\u0105 i\u0161ve\u017eti apie 300 gram\u0173, kaip manoma, marihuanos bei
daugiau nei 700 pakeli\u0173 cigare\u010di\u0173 "Marlboro".
Vilnietis, tur\u0117j\u0119s l\u0117ktuvu vykti\u012f Airij\u0105, buvo sulaikytas po
keleivi\u0173 patikrinimo metalo detektoriumi. Paai\u0161k\u0117jo, kad jis\u012f
l\u0117ktuv\u0105 slapta band\u0117\u012fsine\u0161ti marihuanos paket\u0105, lipnia juosta
prisitvirtin\u0119s j\u012f prie vidin\u0117s kelni\u0173 pus\u0117s. Preliminari sulaikytos
narkotin\u0117s med\u017eiagos vert\u0117 siekia 7000 lit\u0173. Vyri\u0161kio baga\u017ee -
rankin\u0117je ir lagamine - buvo 710 pakeli\u0173 nelegali\u0173 r\u016bkal\u0173.
KONTRABAND\u0104 BAND\u0116 GABENTI L\u0116KTUVU
Pareig\u016bn\u0173 laimikis - muilas
MKTnuotr.

Sinoptik\u0173 duomenimis,
Lietuvos paj\u016bryje \u0161iandien
debesuota su pragiedruliais,
protarpiais lietus.

V\u0117jas vakar\u0173, \u0161iaur\u0117s-vakar\u0173

13-18 m/s.
Oro temperat\u016bra 15-18 \u00b0C.
Vandens temperat\u016bra

Baltijos j\u016broje 16-18\u00b0C.
3
2006 rugs\u0117jo 8 d., penktadienis
15 minaktualijos
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.

Vilniuje su valstybiniu vizitu vie\u0161intis Vengrijos prezidentas Laszlo Solyomas vakar patikino Lietuvos vadov\u0105 Vald\u0105 Adamk\u0173, kad jo \u0161alis parems Lietuv\u0105 svarbiuose inf- rastrukt\u016briniuose projektuose.

"Vy\u0161egrado ketvertuko susitikime a\u0161 paremsiu Lietuv\u0105 ir pabandysiu\u012ftikinti Lenkij\u0105, kad yra svarbus ne tik tranzitas tarp Ryt\u0173 ir Vakar\u0173, bet ir tarp \u0160iaur\u0117s ir Piet\u0173", - sak\u0117 Vengrijos prezi- dentas.

Lietuva jau kelet\u0105 met\u0173 garsiai kalba apie automagistral\u0117s "Via Baltica" ir gele\u017einkelio linijos "Rail Baltica", kurios Baltijos \u0161alis per Lenkij\u0105 sujungt\u0173 su Vakar\u0173 Europa, svarb\u0105 bei siekia kuo grei\u010diau\u012fgyvendinti \u0161iuos infrastrukt\u016brinius projektus. Lietuvoje automagistral\u0117s darbai "Via Bal- tica" tur\u0117t\u0173 b\u016bti baigti dar \u0161iemet, ta\u010diau kaimynin\u0117je Lenkijoje ruo\u017eo tiesimas stringa. Tuo tarpu "Rail Baltica" projektas beveik n\u0117ra pajud\u0117j\u0119s i\u0161 vietos.

VENGRAI \u017dADA PARAM\u0104
V.Adamkus ir L.Solyomas vakar Prezident\u016broje apsikeit\u0117 dovanomis.
Agent\u016bros INNA nuotr.
Valstyb\u0117s saugumo depar-
tamentas (VSD) vakar per-
sp\u0117jo apie galimus naujus
teis\u0117saugos ie\u0161komo Dar-
bo partijos \u012fk\u016br\u0117jo Vikto-
ro Uspaskicho organizuo-
jamus ker\u0161to i\u0161puolius prie\u0161
Lietuvos institucijas ir jos
vadovus.
Prezidentas Valdas
Adamkus parei\u0161k\u0117, kad
jo tai nenustebino ir jis
es\u0105s pasiruo\u0161\u0119s. "Sniego
gni\u016b\u017et\u0117, kuri yra paleista
Maskvoje, prad\u0117jo ried\u0117-
ti, ir mes gird\u0117sime ir ma-
tysime dar ne toki\u0173 daly-
k\u0173. Juodoji informacija at-
rodo planuota ir pradeda
veikti. A\u0161 esu tikras, kad
mes i\u0161girsime dar ne to-
ki\u0173 fantasti\u0161k\u0173 dalyk\u0173, ku-
riuos, kaip a\u0161 manau, bus
galima skaityti kaip\u012fdo-
m\u0173 roman\u0105", - vakar sak\u0117
V.Adamkus.
Savo parei\u0161kime VSD
ra\u0161o nor\u012fs "informuoti vi-
suomen\u0119 apie naujai ruo-
\u0161iamas ir gerai\ufb01 nansuoja-
mas naujas "juod\u0105sias" in-
formacines atakas ir vie\u0161\u0173j\u0173
ry\u0161i\u0173 akcijas, kaip ker\u0161t\u0105 u\u017e
valstyb\u0117s institucij\u0173 vaid-
men\u012f, pateikiant kaltinimus
vienam i\u0161 Lietuvos politi-
k\u0173, pasisl\u0117pusi\u0173 Maskvo-
je". Departamentas primi-
n\u0117, kad viena pana\u0161i akcija,
kai buvo paskelbta o\ufb01ciali
V.Uspaskicho paie\u0161ka, jau
vyko - anonimas i\u0161platino
informacij\u0105 apie tariamas
pilietyb\u0117s suteikimo ir\ufb01-
nansin\u0117s paramos prezi-
dento V.Adamkaus fon-
dui s\u0105sajas.
Anot parei\u0161kimo, "\u0161ian-
dien \u017einome, kad \u0161i\u0105 ir pa-
na\u0161i\u0105 dezinformacij\u0105 v\u0117l
bus bandoma skleisti, kad
toliau ruo\u0161iamasi dalimis
spausdinti i\u0161traukas i\u0161 ruo-
\u0161iamos \u0161io politiko knygos
bei galimus jo pasisaky-
mus kai kuriose TV laido-
se, siekiant kompromituoti
valstyb\u0117s prezident\u0105, vals-
tyb\u0117s institucijas".
Persp\u0117jimas
VSD VAKAR SPECIALIOS OPERACIJOS METU SULAIK\u0116 LAIKRA\u0160\u010cIO
"LAISVAS LAIKRA\u0160TIS" REDAKTORI\u0172 IR LEID\u0116J\u0104 AURIM\u0104 DRI\u017dI\u0172.

Sulaikymo metu rasta informacijos, kuri, kaip\u012ftariama, sudaro valstyb\u0117s paslapt\u012f. Turima duomen\u0173, kad A.Dri\u017eius es\u0105 neteis\u0117tai\u012fgijo, laik\u0117 ir platino informacij\u0105 asme- nims, neturintiems leidimo dirbti ar susipa\u017einti su\u012fslaptinta informacija. D\u0117l \u0161io\u012fvykio prad\u0117tas ikiteisminis tyrimas. VSD prane\u0161\u0117, kad visi asmenys, kurie i\u0161 A.Dri\u017eiaus yra

gav\u0119, jo teigimu, slapt\u0105 med\u017eiag\u0105 ar kitokio pob\u016bd\u017eio slapt\u0105 informacij\u0105, privalo j\u0105
nedelsdami perduoti VSD arba Generalinei prokurat\u016brai.
SULAIK\u0116
Seimo opozicijoje esan-
tys konservatoriai ma\u017eu-
mos Vyriausybei \u017eada pa-
ram\u0105, jei valdantieji lai-
kysis ankstesni\u0173 susitari-
m\u0173 ir derins su jais savo
veiksmus.
Prie\u0161 sekmadien\u012f pra-
sid\u0117sian\u010di\u0105 Seimo rudens
sesij\u0105 svarbiausius jos
darbus T\u0117vyn\u0117s s\u0105 jun-
gos lyderis Andrius Kubi-
lius vakar aptar\u0117 su mi-
nistru pirmininku soci-
aldemokratu Gediminu
Kirkilu.
"Vasar\u0105 mes pasira-
\u0161\u0117me susitarim\u0105 d\u0117l pa-
ramos ma\u017eumos Vyriau-
sybei, ta parama galima
tik tuo atveju, jeigu mes
tur\u0117sim galimybi\u0173 tar-
tis, ir premjeras t\u0105 pa\u017ea-
d\u0105 vykdys.
Sutar\u0117me, kad ir toliau
su ma\u017eumos Vyriausybe
ir socialdemokratais de-
rinsim svarbiausius veiks-
mus. Jeigu bus konstruk-
tyviai dirbama, mes juos
paremsim, jeigu bus tin-
giniaujama, jeigu bus r\u016b-
pinamasi tik vie\u0161aisiais
ry\u0161iais ir pypk\u0117s r\u016b ky-
mu, mes kritikuosim", -
po susitikimo su prem-
jeru sak\u0117 A.Kubilius.
Konservatoriai - grie\u017eti
Tap\u0119s Seimo pirmininku,
V.Muntianas pabr\u0117\u017e\u0117 stiprin-

siantis Seimo strukt\u016br\u0173 dar-
b\u0105, ta\u010diau jo \u017eod\u017eiai
taip ir pakibo ore.

Darbo partijos frakcijos Seime se-
ni\u016bnas Jonas Pinskus (nuotr.) va-
kar parei\u0161k\u0117 \u012f\u017evelgi\u0105s parlamento
vadovo V.Muntiano neveiklum\u0105.
Pasak J.Pinskaus, jis nepakanka-
mai koordinuoja frakcij\u0173 darb\u0105.
Ta\u010diau seni\u016bnas neig\u0117, kad tokia
kritika "darbie\u010diai" ruo\u0161ia dirv\u0105

galimai nepasitik\u0117jimo Seimo pirmininku proced\u016brai.
NELEGALUS
UNIVERSITETAS
\u0160vietimo ir mokslo ministerija
persp\u0117ja, kad nelegali\u0173 vie\u0161\u0173j\u0173
\u012fstaig\u0173s\u0105ra\u0161\u0105papild\u0117dar vie-
na - "Nacionalini\u0173 papro\u010di\u0173 ir
tradicini\u0173 moksl\u0173 universitetas".
Ministerija persp\u0117ja, jog \u0161is
"universitetas", skelbiantis apie
organizuojamas bakalauro,
magistrant\u016bros ir doktorant\u016bros
studijas, neturi Vyriausyb\u0117s
leidimo vykdyti studijas, to-
d\u0117l j\u012f baigusiems asmenims
nebus i\u0161duodamas valstyb\u0117s
pripa\u017e\u012fstamas i\u0161silavinim\u0105
patvirtinantis dokumentas.

Vagys vakar \u012fsilau\u017e\u0117 \u012f sostin\u0117s centre esan\u010dias Vidaus reikal\u0173
ministerijos patalpas ir pavog\u0117 du laidinius telefonus bei radi-
jo imtuv\u0105. Dabar ministerijos valdininkai gal\u0117s \u012fsitikinti, kaip
dirba viena i\u0161 j\u0173 kuruojam\u0173 institucij\u0173 - policija.R.Medonio nuotr.

\u012eSILAU\u017d\u0116 \u012eMINIS TERIJ\u0104

VAKAR VILNIUJE VYKSTAN\u010cIAME EUROPOS
KONSTITUCINI\u0172 TEISM\u0172 KONFERENCIJOS
PIRMININK\u0172 SUSIRINKIME\u012e KONFERENCIJ\u0104
VISATEISIAIS NARIAIS PRIIMTI DAR 3
TEISMAI - DANIJOS AUK\u0160\u010cIAUSIASIS
TEISMAS BEI JUODKALNIJOS IR SERBIJOS
KONSTITUCINIAI TEISMAI.

Iki \u0161iol Konferencija vienijo 36 konstitucin\u0119 kontrol\u0119 Europos
valstyb\u0117se vykdan\u010dius teismus.
Dar du konstituciniai teismai - Olandijos ir Izraelio - irgi buvo
parei\u0161k\u0119 nor\u0105 tapti Konferencijos nariais, ta\u010diau nepriimti,
kadangi pagal savo kompetencijas neatitiko organizacijos
nariams keliam\u0173 reikalavim\u0173.
Finans\u0173 ministrasZigmantas
Bal\u010dytisvak ar prognozavo, k ad
pasirengimas euro \u012fvedimui Lie-
tuvoje u\u017etruks iki 2009 met\u0173,
o \u012fsivesti bendr\u0105j\u0105 ES valiut\u0105
Lietuvai pavyks ne anks\u010diau kaip
dar po met\u0173. Po vakar vykusio
susitikimo su prezidentu ministras
sak\u0117, kad tikslesn\u0117 data gal\u0117t\u0173
paai\u0161k\u0117ti po to, kai rugs\u0117jo pa-
baigoje bus atnaujintos \u0161alies
makroekonomin\u0117s prognoz\u0117s, ir
po spalio prad\u017eioje planuojamo
ES ekonomikos ir pinig\u0173 politikos
komisaro Joaquino Almunia'os
vizito \u012f Lietuv\u0105.
Antstoliams niekaip nepavyksta
i\u0161parduoti prasiskolinusio ir u\u017e
suk\u010diavim\u0105 nuteisto buvusio
Nemen\u010din\u0117s klebonoRi\u010dardo
Jaku\u010diomeno k\u016brini\u0173 kolekcijos.
Vakar buvo surengtos antrosios
var\u017eytin\u0117s, kuriose m\u0117ginta par-

duoti 36 \u012fvairius meno k\u016brinius. Ta\u010diau antstoliui Valdui \u010ceglikui pavyko parduoti tik vien\u0105 k\u016brin\u012f - Teodoro Valai\u010dio "Inkar\u0105", kurio

pradin\u0117 kaina buvo 4,8 t\u016bkst. lit\u0173.
Antstolis nepanoro pasakyti, u\u017e
kiek jis buvo parduotas. \u012estatymas
reikalauja, kad parduodamo
daikto kaina var\u017eytin\u0117se turi b\u016bti
pakelta bent 5 proc.
Forumas
Agent\u016bros INNA nuotr.
Jeigu atsak\u0117te a \u2013 k\u0105 gi, mes Jums linkime s\u0117km\u0117s.
Jeigu atsak\u0117te b \u2013 kas nors i\u0161kvieskite policij\u0105?!
Jeigu atsak\u0117te c \u2013 skambinkite telefonu (8 655) 34 276 arba ra\u0161ykite reklama@15min.lt
Klausimas: Kaip tapti \u017einomam Klaip\u0117doje per 15 minu\u010di\u0173?
Atsakymai:
a
nuogam pereiti
Teatro aik\u0161t\u0119
bpa\u017eeisti \u012fstatymus
reklamuotis
"15min"
c
TESTAS VERSLININKAMS
Greitai ir patogiai

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->