Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Vilnius 2006-08-28

15min Vilnius 2006-08-28

Ratings: (0)|Views: 91 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2006-08-28
15min - nemokamas dienraštis, 2006-08-28

More info:

Published by: 15min PDF on May 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Naktini\u0173 klub\u0173 dievai -
apsaugininkai
ISSN 1822-2749. Numeris 130 (213).www.15min.lt
2006 m. rugpj\u016b\u010dio 28 d., pirmadienis
\u0160IANDIEN
\u017d\u016bties aplinkybes
tebegaubia migla
2 p s l.
Prie vairo - tik
neg\u0117rus n\u0117 la\u0161o2 p s l.
Pagrobta ma\u017eamet\u0117
atsirado Vilniuje3 p s l.
Izraelis ap\u0161aud\u0117
\u017eurnalistus
5 p s l.
Nauji nakvyn\u0117s namai
pagal japon\u0173 mad\u0105
6 p s l.
Koma i\u0161tiko darbe
6 p s l.
Ratuotas savaitgalis
8 p s l.
ORAI
2 p s l.
V\u0117jas piet\u0173, piet-
vakari\u0173, 5-10 m/s.
nakt\u012f
100C
dien\u0105
220C
\u0160iandien Vilniuje
06 08 28
Vilnius
Tira\u017eas
100000
Atker\u0161ijo
Lietuvos rinktin\u0117 pasaulio vyr\u0173
krep\u0161inio\u010dempionate Japonijoje
i\u0161kovojo ketvirt\u0105 pergal\u0119 i\u0161 eil\u0117s.
Sirgali\u0173 d\u017eiaugsmui lietuviai
a\u0161tunt\ufb01 nalyje po atkaklios kovos
71:68\u012fveik\u0117 Italij\u0105 ir atsirevan\u0161avo
u\u017e pralaim\u0117jim\u0105 2004 met\u0173 At\u0117n\u0173
olimpiados pus\ufb01 nalyje.
11p s l.
Naujuoju Darbo partijos (DP) va-
dovu i\u0161rinkus K\u0119stut\u012f Dauk\u0161\u012f, buv\u0119
jo partneriai valdan\u010diojoje koalici-
joje - socialdemokratai ir sociallibe-
ralai - pasveikino "darbie\u010dius", es\u0105
\u017eengian\u010dius permain\u0173 keliu.
Ta\u010diau pats K.Dauk\u0161ys nesikrat\u0117
Rusijoje nuo Lietuvos teis\u0117saugos
besislapstan\u010dio buvusio \u0161ios parti-
jos lyderio Viktoro Uspaskicho \u0161e-
\u0161\u0117lio ir teig\u0117 nemat\u0105s reikalo nuo
jo atsiriboti. "Manau, kad tuos 14
t\u016bkstan\u010di\u0173 partijos \u017emoni\u0173 galima
laikyti V.Uspaskicho \u017emon\u0117mis,

kadangi tai yra tas \u017emogus, kuris sub\u016br\u0117 mus\u012f t\u0105 partij\u0105, su kuriuo mes\u0117jome, dirbome, laim\u0117jome.

Ir nereikia atsi\u017eegnoti nuo to, kas
buvo gera, su kuo tu dirbai sun-

k\u0173 darb\u0105 ir i\u0161kovojai dideles per- gales", - po DP suva\u017eiavimo sak\u0117 K.Dauk\u0161ys.

Nukelta\u012f3 psl.
Naujasis "darbie\u010di\u0173" vedlys nesikrato praeities
Prie naktini\u0173 klub\u0173 \u017emones pasi-
tinkantys apsaugos darbuotojai
neretai klientus nemaloniai nu-
stebina arogancija ir keistais rei-
kalavimais. Tuo tarpu pasilinks-
minimo \u012fstaigas saugantys \u017emo-
n\u0117s skund\u017eiasi neigiamu klient\u0173
po\u017ei\u016briu \u012f juos.
Vilnietis Tomas vakarojo sos-
tin\u0117s "Pramog\u0173 banko" bare.
Trumpam palik\u0119s draugus, jis
i\u0161\u0117jo ap\u017ei\u016br\u0117ti kit\u0173 \u0161io pramog\u0173
centro auk\u0161t\u0173, o sugr\u012f\u017eus\u012f atgal
Tom\u0105 prie\u012f \u0117jimo sustabd\u0117 ap-
saugininkas. "Pone, kur j\u016bs ei-
nate? Su \u0161ortais negalima", - i\u0161-
girdo vyras.
Nors vilnietis ai\u0161kino, jog \u0161ia-
me bare jis linksminasi, kad ten
liko jo daiktai, apsaugos darbuo-
tojas nenor\u0117jo to gird\u0117ti: "Nepa-
sakokite pasak\u0173!"
Tomas savo daiktus atgavo,
pagrasin\u0119s, kad i\u0161kvies polici-
j\u0105. I\u0161einant vilnietis pavymui
i\u0161girdo to paties darbuotojo pa-
tarim\u0105 nusipirkti auksin\u0119 gran-
din\u0117l\u0119.
"Pramog\u0173 banko" apsaugos
skyriaus vadovas Rimvydas Kon-
tautas nebuvo link\u0119s patik\u0117ti vi-
su pasakojimu: "Daug kas\u012fsitiki-
n\u0119s, kad apsaugos darbuotojai -
paskutin\u0117 profesija".
Nukelta\u012f7 psl.
Po nemaloni\u0173 incident\u0173 su apsaugininkais naktini\u0173 klub\u0173 vadovai ragina klientus i\u0161 karto kreiptis \u012f administracijos
darbuotojus.
R.Medonio nuotr.
vasara
2
2006 rugpj\u016b\u010dio 28 d., pirmadienis
Artimieji ir kolegos savait-
gal\u012f atsisveikino su Baltaru-
sijoje \u017euvusiu Lietuvos di-
plomatu ir saugumo kari-
ninku Vytautu Poci\u016bnu, ta-
\u010diau jo mirties aplinkybes
vis dar gaubia migla.
48 met\u0173 Lietuvos genera-
linio konsulato Gardine mi-
nistras patar\u0117jas buvo palai-
dotas \u0161e\u0161tadien\u012f Vilniaus Je-
ruzal\u0117s kapinait\u0117se. Ta\u010diau
\u017einios apie tai, kokios bu-
vo paskutin\u0117s jo gyvenimo
akimirkos pra\u0117jusio tre\u010dia-
dienio nakt\u012f, kai jis su tarny-

bine komandiruote vie\u0161\u0117jo Breste, kol kas i\u0161lieka labai prie\u0161taringos.

Baltarusijos pareig\u016bnai
tikina, kad V.Poci\u016bnas \u017eu-
vo per nelaiming\u0105 atsitiki-
m\u0105, i\u0161krit\u0119s pro devintojo
auk\u0161to lang\u0105 vie\u0161butyje "In-
turist", kuriame buvo apsi-
stoj\u0119s. \u0160ios \u0161alies teismo me-
dicinos ekspertai prane\u0161\u0117
lietuvio kraujyje aptik\u0119 1,9
promil\u0117s alkoholio.
Ta\u010diau Lietuvoje pasigir-
do nuomoni\u0173, kad tai gal\u0117jo
b\u016bti politin\u0117 \u017emog\u017eudyst\u0117 -
patyr\u0119s pareig\u016bnas es\u0105 gal\u0117jo
tapti Baltarusijos speciali\u0173-
j\u0173 tarnyb\u0173 auka. Generalinis
prokuroras Algimantas Va-
lantinas teig\u0117 neatmet\u0105s n\u0117
vienos versijos d\u0117l V.Poci\u016bno
mirties.
\u012e visus klausimus tur\u0117-
t\u0173 atsakyti Gneralin\u0117s pro-
kurat\u016bros atliekamas iki-
teisminis tyrimas. Ta\u010diau
teigiama, kad, pavyzd\u017eiui,
medicinin\u0117s k\u016bno eksper-
tiz\u0117s i\u0161vados paai\u0161k\u0117s tik
po keli\u0173 savai\u010di\u0173. Tuo tar-
pu neo\ufb01cial\u016bs \u0161altiniai pra-
ne\u0161\u0117, kad atlik\u0119 pakartotin\u0119
V.Poci\u016bno palaik\u0173 eksperti-
z\u0119, Lietuvos specialistai ant
jo k\u016bno rado neai\u0161kios kil-
m\u0117s\u012fd\u016brim\u0105.
Nors buv\u0119 kolegos
V.Poci\u016bn\u0105 apib\u016bdino kaip
ypa\u010d retai ir saikingai varto-
jus\u012f alkohol\u012f, Vilniaus morgo
atstovai \u017einiasklaidai sak\u0117,
kad jis prie\u0161 mirt\u012f vartojo al-
koholio. Pasak j\u0173, i\u0161 pirmin\u0117s
ap\u017ei\u016bros nekyla abejoni\u0173, kad
V.Poci\u016bnas mir\u0117 nuo vidaus
organ\u0173 su\u017ealojimo i\u0161kritus
i\u0161 devintojo auk\u0161to.
Tuo tarpu V.Poci\u016bno \u0161ei-
ma i\u0161platino kreipim\u0105si, ku-
riuo papra\u0161\u0117 gerbti \u017euvusiojo
atminim\u0105, sulaukti o\ufb01ciali\u0173
teis\u0117tvarkos atliekamo tyri-
mo i\u0161vad\u0173 ir "nekurti\u012fvairi\u0173,
neretai mus \u017eeid\u017eian\u010di\u0173 ver-
sij\u0173 apie jo tragi\u0161k\u0105 \u017e\u016bt\u012f".
15 minaktualijos
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Talinas
19
Helsinkis
18
Stokholmas
20
Dublinas
19
Oslas
18
Berlynas
19
Madridas
33
Var\u0161uva
20
Londonas
20
Pary\u017eius
20
Praha
19
Viena
21
Roma
27
At\u0117nai
32
Lisabona
30
Maskva
19
Ryga
19Vilnius
20
Minskas
21
Briuselis
20
\u0160iandien Europoje

\u0160iandien Lietuvoje
debesuota su pragiedruliais.
Daugelyje rajon\u0173

trumpas lietus, kai kur perk\u016bnija. V\u0117jas
piet\u0173, pietvakari\u0173, 5-10 m/s.
Auk\u0161\u010diausia temperat\u016bra 17-22 laipsniai
\u0161ilumos.
Vilniuje dien\u0105 gali trumpai palyti. Oro
temperat\u016bra 20-22 laipsniai \u0161ilumos.

Vilnius
+10 +12
+20 +22
Kaunas
+10 +12
+20 +22
Klaip\u0117da
+15
+20
Panev\u0117\u017eys
+11 +13
+19 +21
\u0160iauliai
+12 +14
+18 +20
Utena
+11 +13
+19 +21
Artimiausiomis dienomis Vilniuje
Rytoj
Poryt U\u017eporyt
Minimali temperat\u016bra
9
11
12
Maksimali temperat\u016bra
22
20
18
Debesuotumas
Krituliai
Giedra
\u0160iandien Lietuvoje
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.
Ta\u0161kas dar nepad\u0117tas

V.Poci\u016bnas palaidotas \u0161e\u0161ta- dien\u012f Vilniaus Jeruzal\u0117s kapi- nait\u0117se.

VSD nuotr.
Dvylika Lietuvos karo avia-
tori\u0173 \u0161iandien Italijos Turino
mieste prad\u0117s mokytis pilo-
tuoti naujausi\u0105 m\u016bs\u0173 \u0161alies
kariuomen\u0117s pirkin\u012f - taktin\u012f
transporto l\u0117ktuv\u0105 "C-27J
Spartan".
Mokymus pradeda 4 la-
biausiai patyr\u0119 pilotai ir 8
skryd\u017eio in\u017einieriai. Italijos
bendrov\u0117je "Alenia Aero-
nautica S.p.A." pagamintas
l\u0117ktuvas - vienas i\u0161 trij\u0173 \u0161io
tipo orlaivi\u0173, kuriuos bir\u017eelio
pabaigoje u\u017e 75 mln. eur\u0173
(258,75 mln. lit\u0173)\u012fsigijo
Lietuvos kariuomen\u0117. Pla-
nuojama, kad pirmasis toks
l\u0117ktuvas pasieks Lietuv\u0105
lapkri\u010dio pabaigoje - gruod\u017eio
prad\u017eioje.
"Spartanui" pakilti pakanka
500 metr\u0173 gruntinio tako - tai
didelis privalumas per galimas
misijas \u0161alyse, kur gali neb\u016bti
oro uost\u0173. L\u0117ktuve gali b\u016bti
\u012frengtos 24 vietos ligoni\u0173arba
su\u017eeist\u0173j\u0173 transportavimui ir
vietos keturiems medikams.
Be to, "Spartanas" su vienu
degal\u0173 papildymu gal\u0117s nu-
gabenti lietuvi\u0173 taikdarius iki
Afganistano ir Irako.
LIETUVIAI MOKOSI VALDYTI "SPARTANUS"
Lietuvos keliuose vis dau-
g\u0117jant mirtin\u0173 eismo nelai-
mi\u0173, Susisiekimo ministe-
rija (SM) si\u016blo u\u017edrausti kai
kuriems vairuotojams s\u0117s-
ti prie vairo i\u0161g\u0117rus.
Dabar \u0161alyje leid\u017eia-
ma vairuoti alkoholio kie-
kiui kraujyje nevir\u0161ijus 0,4
promil\u0117s.
Ta\u010diau Seimo pirmi-
ninko pavaduotojas Alf-
redas Pekeli\u016bnas kreip\u0117si
\u012f SM, si\u016blydamas vairuo-
tojams, kuri\u0173 vairavimo
sta\u017eas nesiekia dvej\u0173 me-
t\u0173, suma\u017einti leistin\u0105 alko-
holio kiekio koncentracij\u0105
iki 0,0 promil\u0117s. Ministe-
rijos nuomone, tai tur\u0117t\u0173
b\u016bti taikoma ir krovininio
bei keleivinio transporto
vairuotojams.
Pasak SM, \u0161iuo metu dis-
kutuojama su specialistais
d\u0117l "nulin\u0117s" ribos taikymo,
atsi\u017evelgiant\u012f matavim\u0173
prietais\u0173 paklaidas.
Per pastaruosius 5 me-
tus d\u0117l neblaivi\u0173 vairuotoj\u0173
kalt\u0117s eismo\u012fvykiuose \u017eu-
vo per 400 ir su\u017eeista beveik
pus\u0161e\u0161to t\u016bkstan\u010dio eismo

dalyvi\u0173. \u0160ie skai\u010diai rodo, kad eismo dalyviai masi\u0161- kai vartoja alkohol\u012f, kurio sukeliamos pasekm\u0117s yra tragi\u0161kai skaud\u017eios.

Susisiekimo ministro
Algirdo Butkevi\u010diaus\u012fsi-
tikinimu, b\u016btina pasiek-
ti, kad sulaikius transpor-
to priemon\u0119 vairavus\u012f ne-
blaiv\u0173 vairuotoj\u0105, nepri-
klausomai nuo nustatyto
jo girtumo laipsnio, jam
b\u016bt\u0173 ne tik skiriama pini-
gin\u0117 bauda, bet ir atimta
teis\u0117 vairuoti transporto
priemon\u0119.
Prie vairo - tik nei\u0161g\u0117rus n\u0117 la\u0161o
Pa\u0117mus platesn\u012f kontekst\u0105, galb\u016bt gali pasirodyti
ir kai kuri\u0173 atsakym\u0173, ar tikrai viskas\u012fvyko Bal-
tarusijoje, ar gal kas nors\u012fvyko ir Vilniuje.

Europos Parlamento narys Vytautas Landsbergis ragina Vyriausyb\u0119 ir Seim\u0105 i\u0161tirti pad\u0117t\u012f Valstyb\u0117s saugumo departamente ir i\u0161siai\u0161kinti, kokiomis aplinkyb\u0117mis V.Poci\u016bnas buvo i\u0161si\u0173stas\u012f diplomatin\u0119 tar-

nyb\u0105 Baltarusijoje. Anot politiko, kalbama, jog pareig\u016bno \u017e\u016btis gali
tur\u0117ti ry\u0161i\u0173 su jo vaidmeniu labai pavojingose Lietuvai situaci-
jose, pavyzd\u017eiui, "R.Pakso ir J.Borisovo aferoje". V.Landsbergis
primin\u0117 spaudoje pasirod\u017eiusius prane\u0161imus, kad ir kiti
R.Pakso - J.Borisovo byloje dirb\u0119 pareig\u016bnai dabar dirba kito-
se srityse ir eina kitas pareigas.

Agent\u016bros INNA nuotr.
A.Kalvai\u010dio nuotr.
Nesikrato praeities
3
2006 rugpj\u016b\u010dio 28 d., pirmadienis
15 minaktualijos
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.
Konservatori\u0173 vadovasAndrius
Kubiliusmano, k ad K .Dauk\u0161io
i\u0161rinkimas naujuoju Darbo par-
tijos (DP) pirmininku lems DP
\u012fk\u016br\u0117jo V.Uspaskicho politikos
t\u0105s\u0105 ir galiausiai - "darbie\u010di\u0173"
pralaim\u0117jim\u0105 b\u016bsimuose Seimo
rinkimuose. "K.Dauk\u0161ys buvo
nuoseklus ir lojalus V.Uspaskicho
reikal\u0173 \u016bkio politikoje tvarky-
tojas. Matome, kad DP, kaip
V.Uspaskicho politinis projektas,
eina \u012f d\u0117sning\u0105 pabaig\u0105", - \u012fsi-
tikin\u0119s A.Kubilius.
Vienas socialdemokrat\u0173 vadov\u0173
premjerasGediminas Kirkilas
sak\u0117 pozityviai vertinantis
K.Dauk\u0161\u012f, su kuriuo kartu dirbo
tryliktoje Vyriausyb\u0117je. "Ypa\u010d
teigiamai vertinu jo veikl\u0105 suda-
rant sutartis su "PKN Orlen" d\u0117l
"Ma\u017eeiki\u0173 naftos" pardavimo", -
sak\u0117 premjeras. Kalb\u0117damas
apie buvusio \u016bkio ministro
klaidas, jis teig\u0117, jog K.Dauk\u0161ys
"nebuvo visai atsiriboj\u0119s nuo
buvusio DP lyderio" ir padar\u0117
nema\u017eai klaiding\u0173 sprendim\u0173,
ypa\u010d \u012fdarbindamas DP \u017emones
\u016akio ministerijoje ir jai paval-
d\u017eiose institucijose.
Forumas
Agent\u016bros INNA nuotr.
Prasid\u0117jus pasaulio krep-
\u0161inio\u010dempionatui lietuviai
v\u0117l pasijuto lietuviais. Beveik
visomis prasm\u0117mis.
Po m\u016bs\u0173 vyr\u0173 rungtyni\u0173
yra apie k\u0105 kalb\u0117tis su visi\u0161-
kai nepa\u017e\u012fstamu \u017emogumi
lifte, gali pypsenti ma\u0161inos
sirena kiekvienam Lietuvos
atributika pasidabinusiam
automobiliui. Lygiai taip pat
gali likti visi\u0161kai nesuprastas,
u\u017esisakin\u0117damas kavin\u0117je
patiekal\u0105, jei tuo metu meta-
mos lemiamos baudos.
Kad krep\u0161inis - nacionalinis
interesas,\u012frodo kad ir toks
pavyzdys. Bene pagrindine
radijo sto\u010di\u0173 naujiena penkta-
dien\u012f tapo tai, kad rungtyni\u0173
Lietuva - Italija laikas persi-
k\u0117l\u0117 i\u0161 \u0161e\u0161tadienio popiet\u0117s
\u012f7-\u0105va la nd\u0105r yto.
Tuomet keik\u0117si kavini\u0173, ku-
riose buvo rezervuotos vietos
steb\u0117ti pagaliau ne darbo
metu vykstan\u010dias rugtynes,
savininkai. Keik\u0117si kelda-
miesi \u0161e\u0161tadien\u012f pary\u010diais ir
krep\u0161inio m\u0117g\u0117jai. Keik\u0117si,
bet k\u0117l\u0117si. Taip pat, kaip
prie\u0161 rungtynes su Kataru ir
Australija, kurios prasid\u0117jo
pus\u0119 a\u0161tuoni\u0173. O tada juk
buvo dar ir kit\u0173 sunkinan\u010di\u0173
aplinkybi\u0173 - krep\u0161ininkai buvo
pralaim\u0117j\u0119 abejas pirm\u0105sias
rungtynes. Beje, ne\u012fkaino-
jama patirtis per "rytini\u0173"
rungtyni\u0173 pertrauk\u0105 ir i\u0161kart
pasibaigus ma\u010dui \u017evilgelti
pro lang\u0105. Pirmuoju atveju
kiemuose ir gatv\u0117se vyrauja
\u0161tilis, antruoju - matai, kaip
prie i\u0161va\u017eiavimo i\u0161 kiemo su-
sikaupia b\u016brys automobili\u0173,
niekaip negalin\u010di\u0173\u012fsilieti\u012f
ilg\u0105 pagrindiniu keliu va\u017eiuo-
jan\u010di\u0173j\u0173 eil\u0119.
Tiesa, dar gr\u012f\u017ekime prie
tautin\u0117s simbolikos. Kad
esame krep\u0161inio \u0161alis, gi-
riam\u0117s visada. Ta\u010diau i\u0161
ties\u0173 "v\u0117liav\u0117li\u0173" euforija
gali i\u0161garuoti tuoj pat. Vers-
lininkai sako, kad prekyba
prie ma\u0161in\u0173 pritaisomomis
v\u0117liav\u0117l\u0117mis eis kaip ant
sviesto tik tol, kol komandai
Japonijoje seksis. Taip pat ir
a\u0161 supratau, kad \u0161it\u0105 ra\u0161in\u012f
gal\u0117siu ra\u0161yti tik tada, jei

m\u016bs\u0173 krep\u0161ininkai nugal\u0117s italus ir j\u012f i\u0161spausdinus dar t\u0119sime kov\u0105 d\u0117l medali\u0173.

Lietuviai pasijuto lietuviais
i\u0161 ties\u0173 beveik visomis pras-
m\u0117mis - la\u017eyb\u0173 bendrov\u0117s
jau si\u016blo la\u017eintis, ar po pasau-
lio\u010dempionato vyriausiasis
rinktin\u0117s treneris Antanas
Sireika dar liks savo poste.
I\u0161 vienos pus\u0117s, tai savoti\u0161ko
(galb\u016bt lietuvi\u0161ko?) humoro
pavyzdys. I\u0161 kitos - tokios
la\u017eybos ka\u017ekuo primena t\u0105
istorij\u0105 su degan\u010diu kaimyno
tvartu.
Gediminas Cibulskis
MANO NUOMON\u0116
Lietuvi\u0161kumo matas - krep\u0161inis
Atkelta i\u0161 1 psl.
K.Dauk\u0161ys taip pat pri-
pa\u017eino, kad V.Uspaskichas
toliau tur\u0117s\u012ftakos partijai ir
ji b\u016bsianti didesn\u0117 nei kit\u0173
partijos nari\u0173. Paklaustas,
ar i\u0161sirinkusi nauj\u0105 lyde-
r\u012f DP v\u0117l ie\u0161kos keli\u0173 gr\u012f\u017e-
ti\u012f valdan\u010di\u0105j\u0105 daugum\u0105 i\u0161
opozicijos, K.Dauk\u0161ys teig\u0117,
jog naujoji partijos vadovy-
b\u0117 artimiausiu metu svars-
tys \u0161iuos strateginius klau-
simus. Ta\u010diau jis prid\u016br\u0117,
kad DP vykdyti savo rink\u0117-
j\u0173 vali\u0105 "neb\u016btinai" yra ge-
riausia vald\u017eioje.
K.Dauk\u0161ys taip pat sak\u0117
neskub\u0105s vertinti socialli-
beral\u0173 lyderio Art\u016bro Pau-
lausko kvietim\u0173 sudaryti
centro j\u0117g\u0173 blok\u0105. Pastara-
sis vienintelis i\u0161 kit\u0173 partij\u0173
vadov\u0173 atvyko pasveikinti
DP suva\u017eiavimo delegat\u0173.
\u0160e\u0161tadien\u012f A.Paulauskas
dar kart\u0105 u\u017esimin\u0117 cent-
ro j\u0117g\u0173 bloke, jei toks b\u016bt\u0173
suburtas, mat\u0105s ir atsinau-
jinusi\u0105 DP.
Vienas socialdemokra-
t\u0173 vadov\u0173 premjeras Gedi-
minas Kirkilas K.Dauk\u0161io
i\u0161rinkim\u0105 vadino "darbie-
\u010di\u0173" permain\u0173p o \u017e y m iu .
Ta\u010diau jis teig\u0117, kad dar
anksti kalb\u0117ti apie glau-
desn\u012f "darbie\u010di\u0173" ir so-
cialdemokrat\u0173 bendra-
darbiavim\u0105.
K.Dauk\u0161ys \u017ead\u0117jo padidinti "darbie\u010di\u0173" skai\u010di\u0173 nuo 14 t\u016bkst. iki
20 t\u016bkst. ir i\u0161laikyti partijos pasirinkt\u0105 krypt\u012f.Agent\u016bros INNA nuotr.

Manau, kad V.Uspaskichas tur\u0117s\u012ftakos kaip ir vi- si partijos nariai ir, ai\u0161ku, jei tur\u0117s koki\u0173 nors pa- tarim\u0173, kurie bus vertingi - partijos vadovyb\u0117

juos i\u0161klausys. Savaime ai\u0161ku, kad jo \u017eodis yra
gerokai vertingesnis,\u012f j\u012f \u017emon\u0117s\u012fsiklausys labiau
nei\u012f bet kur\u012f kit\u0105 partijos nar\u012f.

Sak\u0117 naujasis "darbie\u010di\u0173" pirmininkas K\u0119stutis Dauk\u0161ys.
V.USPASKICHAS R\u0116M\u0116 L.GRAU\u017dINIEN\u0118
Naujai i\u0161rinkt\u0105 DP pirminink\u0105 telefonu i\u0161 Rusijos pasveikino
ir V.Uspaskichas. Jis ragino K.Dauk\u0161\u012f nei\u0161krypti i\u0161 kelio ir
link\u0117jo pasirinkti ger\u0105 komand\u0105, ne\u012fvarysian\u010di\u0105 peilio\u012f nu-
gar\u0105. K.Dauk\u0161ys d\u0117kojo u\u017e sveikinim\u0105, \u017ead\u0117damas padidinti
partijos gretas nuo 14 t\u016bkst. iki 20 t\u016bkst. nari\u0173 ir i\u0161laikyti DP
pasirinkt\u0105 krypt\u012f. Beje, prie\u0161 balsavim\u0105 V.Uspaskichas telefonu
paragino "darbie\u010dius" balsuoti u\u017e L.Grau\u017einien\u0119."Savo bals\u0105
a\u0161 atiduodu u\u017e L.Grau\u017einien\u0119, nors gaila man tos Loretos,
sunkus laukia darbas, bet ka\u017ekas t\u0105 na\u0161t\u0105 turi ne\u0161ti ir mano
pasirinkimas b\u016btent toks", - sak\u0117 V.Uspaskichas.
\u0160e\u0161tadien\u012f Vilniuje vykusia-
me DP suva\u017eiavime dalyvavo
apie 1200 "darbie\u010di\u0173". I\u0161 j\u0173:
- u\u017e K.Dauk\u0161\u012f balsavo 611
suva\u017eiavimo delegat\u0173;
- u\u017e buvusi\u0105 laikin\u0105j\u0105
partijos pirminink\u0119 Loret\u0105
Grau\u017einien\u0119 - 454;
- u\u017e Seimo pirmininko
pavaduotoj\u0105 Vyd\u0105 Gedvi-
l\u0105 - 102.
SKAI\u010cIAI
\u0160e\u0161tadien\u012f Kaune dingusi
ma\u017eamet\u0117 po 5 valandas tru-
kusi\u0173 paie\u0161k\u0173 rasta Vilniuje,
su nepa\u017e\u012fstama mergina.
Kieme \u017eaidusi 4 metuk\u0173
mergait\u0117 dingo apie 13
valand\u0105. Tur\u0117ta duomen\u0173,
kad j\u0105 ne\u017einoma kryptimi
nusived\u0117 nepa\u017e\u012fstama mote-
ris. Netrukus buvo paskelbta
vaiko paie\u0161ka.
T\u0105 pa\u010di\u0105 dien\u0105 apie 18
valand\u0105 Vilniuje policijos
patrulis sulaik\u0117 mergin\u0105,
su kuria buvo dingusioji
mergait\u0117.
"15min" turimais duomeni-
mis, tai buvo ta pati mergina,
kuri nusived\u0117 ma\u017eamet\u0119
nuo jos nam\u0173.\u012etariamoji yra
nepilnamet\u0117. Nuva\u017eiavusi
su vaiku\u012f Vilni\u0173, ji susitiko
su drauge. \u0160i nustebo kartu
su mergina i\u0161vydusi ma\u017e\u0105
mergait\u0119. Supratusi, kad
tai svetimas vaikas, vilniet\u0117
prane\u0161\u0117 apie tai netoliese
buvusiam policijos patru-
liui. Netrukus tapo ai\u0161ku,
jog tai ie\u0161koma ma\u017eamet\u0117
kauniet\u0117.
PAGROBT\u0104 VAIK\u0104
I\u0160VE\u017d\u0116\u012e VILNI\u0172

HAGOJE, EIDAMAS 65-UOSIUS
METUS, MIR\u0116 LIETUVOS NEPAPRASTASIS
IR\u012eGALIOTASIS AMBASADORIUS
NYDERLAND\u0172 KARALYST\u0116JE ROMUALDAS
KALONAITIS. PRELIMINARI JO MIRTIES
PRIE\u017dASTIS - INFARKTAS.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->