Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gilayon55

gilayon55

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:
Published by Shir Pinhas

More info:

Published by: Shir Pinhas on Jun 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

 
˙¯„˙Ò‰ÌÈ„·ÂÚ‰˙ÈÏÏΉ‰˘„Á‰
|
≤∞±∞ ¯‡Â¯·Ù
|
µµ ÔÂÈÏÈ‚
|
ÌÈÈχȈÂÒ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ô‡ËÈ·
|
¢
 
¢
 ¥∏≠±≤ ß
  ¨ß ¨¨ß ¨øµß ¨
 
3
2010 | ''
 
 
55 ' | 2010
¨˙ίÚÓ‰ ¯¢ÂÈ ≠ ˜‡Ù˘ ÔÂÓÈÒ¨ÔÈÈˢ¯·Â‡ ‰·Â‰‡ ¨ÈÊ‚‡ ‰‰Ï·¨ÔÈÈˢ¯ËÈ ‰·ÂË ¯¢„ ¨ÔÈÈˢ¯Â· ÔÈÈÚÓ¨··ÂÁ ¯È‡Ó ¯¢„ ¨ÔÓÒÈ ÏËÈÓ¨ÏËÂÂÏ Èχ ßÙ¯٠¨Ì¯Î ÔÂȈ ԷȯÂÁ˘ ÔÈÈÚÓ ¨Ô˘ ÈÒÂÈ ßÙ¯Ù
"
ÌÂ„È˜Ï ‰„‚‡‰˙ÈχȈÂÒ‰ ‰„·ډπ≥ ·Â¯ÂÊÂϯ‡ ßÁ¯∂≤∞π∏ ·È·‡–Ï˙∞≥≠∂π≤±±∏∞ ßÏË∞≥≠∂π≤±±¥∏ ßÒ˜Ù
e-mail: meidaos@yahoo.comwww.socialwork.org.il
 
Ô˙„ ‰ÓÚ
 
 ß˜¯ÂÈ ÂÈ ˜¯ÂÈ ÂÈßÏ ÔÓ„Ï‚ ÈÏÈ
 
Ó¢Ú· ®Ï‡¯˘È© ˜¯ÂÈ ÂÈ ˜¯ÂÈ ÂÈ∂µ≤∑µ ‡¢˙ ¨π≤ ÈÂω ‰„‰È∞≥≠µ∂≤µ∑≥≤ ßÒ˜Ù ¨∞≥≠µ∂±πππ≥ ßÏË
e-mail: new-york@zahav.net.ilurl: www.new york-new york.co.il
 
ˇ ˇ
4
 ˇ " ˇ
6
 ˇ ˇ
7
 
ˇ ˇ
12
 
ˇ : ˇ
23
 
- " " - ˇ
29
ˇ " , " ˇ
30
 
ˇ ˇ
32
"
ˇ ˇ
36
"
ˇ - ˇ
38
 
ˇ ? ˇ
43
 
ˇ ˇ
49
 
ˇ ? ˇ
50

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->