Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Hoa THCS (Bang B)

De Hoa THCS (Bang B)

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:
Published by ptruong87
Chemistry
Chemistry

More info:

Published by: ptruong87 on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/27/2013

pdf

text

original

 
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHKHÁNH HÒA NĂM HC 2009 2010
MÔN THI : HÓA HỌC – CẤP THCS (
Bảng B
)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Ngày thi :
06 – 4 – 2010
 
(Đề thi này có 2 trang)
 
Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1 : 4,50 điểm
1.
 
Làm 2 thí nghiệm sau:* Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch Na
2
CO
3
1M vào cốc chứa 100 ml dung dịch HCl 2M,lắc đều, tới khi thể tích dung dịch trong cốc đạt 250 ml thì dừng lại.* Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch HCl 2M vào cốc có chứa 150 ml dung dịch Na
2
CO
3
1M, lắc đều tới khi thể tích dung dịch trong cốc đạt 250 ml thì dừng lại.Giả thiết thể tích dung dịch không đổi khi làm thí nghiệm.a. Tính thể tích CO
2
thoát ra ở mỗi thí nghiệm. b. Từ thí nghiệm có thể nêu 1 cách đơn giản phân biệt 2 dung dịch Na
2
CO
3
và HCltrong phòng thí nghiệm.2. Chất rắn A hợp chất của natri u trắng, tan trong ớc tạo dung dịch m hồng phenolphtalein. Cho A tác dụng với các dung dich axít HCl hay HNO
3
thì đều tạo khí B không màu,không mùi, không cháy. Nếu cho A tác dụng với dung dịch nước vôi trong (dư), ta thu kết tủa trắngD và dung dịch có chứa chất E làm xanh màu quỳ tím. A không tạo kết tủa với dung dịch CaCl
2
.Xác định A, B, D, E và viết các phương trình phản ứng.
Bài 2: (5,00 điểm)
1. Để 1 viên Na ra ngoài không khí ẩm, ánh kim của Na dần bị mất đi, có một lớp gồm hỗn hợpnhiều chất bao quanh viên Na. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đã xảy ra.2. Tách C
2
H
6
ra khỏi hỗn hợp khí gồm: C
2
H
6
, C
2
H
4
, C
2
H
2
và SO
2
(viết phản ứng xảy ra nếu có).3. Viết các phương trình hóa học để hoàn thành chuỗi biến hóa sau:B
(3)
 
C
(4)
 
Cao su Buna 
(2)
X
(1)
 
A
(5)
 
D
(6)
 
PE 
(7)
E
(8)
 
PVCBiết rằng, X là hiđrocacbon chiếm thành phần chủ yếu trong khí thiên nhiên.
Em hãy áp dụng các định luật hóa học và kiến thức hóa học Trung học cơ sở để giải các bài toán hóahọc sau (từ bài 3 đến bài 7) bằng phương pháp đơn giản, tối ưu nhất :
Bµi 3 : 2,00 ®iÓm
Khö hoµn toµn 17,6 g hçn hîp (X) gåm Fe, FeO, Fe
3
O
4
vµ Fe
2
O
3
cÇn dïngvõa hÕt 2,24 lÝtkhÝ CO (®ktc). H·y tÝnh khèi lîng kim lo¹i Fe thu ®îc sau ph¶n øng .
Bµi 4 : 1,50 ®iÓm
Nung 20 g hçn hîp bét (X) gåm Mg vµ Fe víi bét S t¹o ra 32 g hçn hîp (Y).§èt ch¸y hoµntoµn hçn hîp (Y) thu ®îc V lÝt SO
2
(®ktc). H·y tÝnh gi¸ trÞ cña V .
Bµi 5 : 3,00 ®iÓm

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->