Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1.1 dn. reda

1.1 dn. reda

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
NACRT PRIJEDLOGAZAKONA O UPRAVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOM
 
Zagreb, srpanj 2010.
 
PRIJEDLOG ZAKONA O UPRVLJANJU DRŽAVNOM IMOVINOMI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona nalazi se u odredbi
č
lanka 2. stavka 4.alineja 1. Ustava Republike Hrvatske.
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM, TEPOSLJEDICE KOJE
Ć
E IZ DONOŠENJA ZAKONA PROISTE
Ć
I
Vlada Republike Hrvatske, kao najviše tijelo izvršne vlasti, odgovorna je zaupravljanje državnom imovinom bilo izravno, preko Središnjeg državnog ureda za upravljanjedržavnom imovinom, bilo posredno preko agencija i fondova koje su osnovane zakonom iliuredbama, te s tog stajališta ima obvezu uspostavljanja i unaprje
đ
enja sustava upravljanjadržavnom imovinom kako bi omogu
ć
ila ostvarivanje strateških ciljeva i njihovog ostvarenjana u
č
inkovit na
č
in.Državna imovina, bez obzira na titulara prava vlasništva nad tom imovinom,predstavlja imovinu svih gra
đ
ana i
č
ini zna
č
ajan resurs države, te je potrebno stvoritipretpostavke za u
č
inkovito upravljanje takvom imovinom usmjerene na ispunjavanje obvezatijela javne vlasti u pružanju usluga svojim gra
đ
anima, te gospodarskog razvoja države.Strateški ciljevi upravljanja državnom imovinom o
č
ituju se u stvaranju pretpostavki zarazvidan i u
č
inkovit sustav odlu
č
ivanja u vezi raspolaganja državnom imovinom krozprihvatljive modele upravljanja, definiranje poslovnih procesa, oblikovanje sustavaizvještavanja i nadzora, uvažavaju
ć
i razli
č
itost pojavnih oblika imovine, vlasništva ivrijednosti.Osnovni fokus obuhvata ovog Zakona predstavlja državna imovina u obliku vlasni
č
kihudjela u trgova
č
kim društvima i vlasništva nad nekretninama, te s tim povezanih prirodnihresursa, pokretnina i ostalih prava, te s time povezanih obveze, ali uzimaju
ć
i u obzir i sustavfinanciranja države kroz državni prora
č
un.Danas je državna imovina u obliku vlasni
č
kih udjela u trgova
č
kim društvima ivlasništva nad nekretninama upisana ve
ć
inom na Republiku Hrvatsku, ministarstva i Hrvatskifond za privatizaciju, te dijelom na institucije i agencije koje je osnovala Republika Hrvatskapoput Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatski zavod za mirovinskoosiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga isanaciju banaka, Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama i druge.Ve
ć
im dijelom državne imovine danas upravljaju Središnji državni ured za upravljanjedržavnom imovinom (za imovinu upisanu na Republiku Hrvatsku) i Hrvatski fond zaprivatizaciju (za imovinu upisanu na Hrvatski fond za privatizaciju, kao i za imovinu drugihdržavnih institucija s kojima Hrvatski fond za privatizaciju ima potpisane ugovore ogospodarenju imovinom).Kako upravljanje državnom imovinom nije jedinstveno, ne postoji strategijaupravljanja državnom imovinom, te se tako raspolaže državnom imovinom uglavnom krozmodel prodaje radi pokrivanja troškova institucija nadležnih za raspolaganje državnomimovinom i prora
č
unskih manjkova što za posljedicu ima smanjenje ukupnog obima ivrijednosti državne imovine, te je dugoro
č
no neodrživo.
 
Stoga se ovim Zakonom predlaže osnivanje Agencije za upravljanje državnomimovinom (u daljnjem tekstu: Agencija) koja bi zamijenila dvije institucije koje upravljajuve
ć
inom državne imovine, Hrvatski fond za privatizaciju i Središnji državni ured zaupravljanje državnom imovinom. Ukidanje Hrvatskog fonda za privatizaciju je i spajanjeposlova Hrvatskog fonda za privatizaciju i Središnjeg državnog ureda za upravljanjedržavnom imovinom dio je programa Vlade Republike Hrvatske za teku
ć
e mandatnorazdoblje iz sije
č
nja 2008. godine. Spajanjem ovih dviju institucija posti
ć
i
ć
e se pozitivnisinergijski u
č
inci poput efikasnijeg upravljanja državnom imovinom, ujedna
č
enost upravljanjadržavnom imovinom, pove
ć
anje vrijednosti državne imovine uz smanjenje troškovaposlovanja.Imovina koja je vlasništvo Hrvatskog fonda za privatizaciju, kao i imovina Državneagencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka koja je proizašla iz postupakasanacije i privatizacije banaka postala bi imovina Agencije i Agencija bi njome upravljala kaosvojom imovinom, dok bi za imovinu koja vlasništvo Republike Hrvatske Agencija upravljalakao zakonski zastupnik i sve koristi od te imovine upla
ć
ivale bi se u državni prora
č
un. Zaimovinu drugih državnih imatelja bi Agencija potpisala ugovor o upravljanju imovinom i koristiod te imovine Agencija bi upla
ć
ivala ili na ra
č
une tih imatelja ili u državni prora
č
un ako jeinstitucija korisnik državnog prora
č
una.Praksa postojanja posebnih institucija za upravljanje državnom imovinom postoji i uzemljama
č
lanicama Europske unije poput Austrije, Njema
č
ke, Finske, Francuske, Švedske,Slovenije, Nizozemske, Velike Britanije, Italije,
Č
eške i drugih.Današnji sustav upravljanja državnom imovinom zbog neprimjerenih na
č
inaraspolaganja državnom imovinom onemogu
ć
uje ostvarivanje pojedina
č
nih i strateških ciljeva,te se upravljanjem državnom imovinom ne omogu
ć
uju o
č
ekivani u
č
inci. Sustav korporativnogupravljanja trgova
č
kim društvima u kojima država ima vlasni
č
ke udjele u suštini ne postojikao niti mjerenje u
č
inaka poslovanja.Ovim Zakonom predvi
đ
a se da Hrvatski sabor donosi trogodišnju Strategijuupravljanja državnom imovinom, a Vlada Godišnji plan upravljanja državnom imovinom kojibi bio operativni plan o
č
ijem ostvarenju svake godine Agencija izvještava Vladu i Hrvatskisabor.Modeli raspolaganja državnom imovinom danas su uspostavljeni uglavnom op
ć
impropisima koji odre
đ
uju i upravljanje imovine u privatnom vlasništvu, ali i posebnim propisimasu utvr 
đ
ena odre
đ
ena posebna pravila koja pojedinim institucijama ne omogu
ć
uju korištenjesvih dopuštenih modela upravljanja, što za posljedicu ima neracionalno upravljanjedržavnom imovinom. Primjer ovoga jest Zakon o privatizaciji koji kao model raspolaganjapropisuje samo javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica ili poslovnih udjela utrgova
č
kim društvima, odnosno za kupnju ili zakup nekretnina. Tako se danas Hrvatski fondza privatizaciju ne može javiti na javne pozive za preuzimanje dioni
č
kih društava, što bi seovim Zakonom omogu
ć
ilo Agenciji, a uveli bi se i novi modeli upravljanja državnom imovinompoput dokapitalizacije trgova
č
kih društava u državnom vlasništvu kroz inicijalne javneponude i privatne ponude, prodaje kroz pregovara
č
ki postupak, prodaja preko ure
đ
enogtržišta kapitala (burze), a sve uz maksimalno poštivanje na
č
ela transparentnosti i javnostirada Agencije, a za omogu
ć
avanje ostvarivanja gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.Danas ne postoji jedinstveni i potpuni sustav evidentiranja državne imovine jer sustavevidencije državne imovine ne sadrži cjelovit popis državne imovine, nije standardiziran irazdijeljen je na nekoliko me
đ
usobno nepovezanih pojedina
č
nih evidencija u nadležnostirazli
č
itih institucija. Tako Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom vodiUpisnik državne imovine koji nije potpun i suradnja Središnjeg državnog ureda za upravljanjedržavnom imovinom s ostalim tijelima državne uprave vezana za Upisnik državne imovine

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->