Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De krant van toen: TT Assen

De krant van toen: TT Assen

Ratings: (0)|Views: 113|Likes:
Published by dagbladvhnoorden
De krant van toen: TT Assen
De krant van toen: TT Assen

More info:

Published by: dagbladvhnoorden on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2013

pdf

text

original

 
Assenbeleefde
woeligste
TT-nacht
in
historie
Negentig
arrestaties
vier
gewonden
Traangas
tegen
relmakers
(Vaneen onzer
redacteurenAssen
heeftdewoeligste
TT-nacht
in zijn
historiebeleefd Hetanders
metuitzondering
vande
tweevoorgaande
jaren
zo
befaamde
feest
ontaardde
in
eenordinaire
herrieschopperij
rieschopperij
in
debuurtvan
NieuweHuizen
Brinkstraat
Noordersingel
en
Rolderstraat Derelmakers
die
tal
van
vernielingen
aanrichtten
kwamen
men
herhaaldelijk
met
de
politie
(versterkt
sterkt
met
125
man
in
aanraking
ener
werden
rake
klappenuitgedeeld
Om
twee
uur
gebruikte
depolitietraangas
om
het
centrumschoon
te
krijgen
Hetwerdinderdaad
wat
minder
roerig
maar
totde
vroegeochtend
bleef hettochnogonrustig
inde
binnenstad
zodatookde
matineuze
tineuze
race-enthousiasten
die
opdat
moment
albij
drommen
de
Drentsehoofdstadbinnenreden
nogeven
kondenproeven
aan het
wrange
dessert
sert
van hetdoorveleongeregeldhedendenontsierdeAsser
nachtmaal De
politie
arresteerdezo’n
negentig
oproerige
roerige
jongelingen
van wieeen
aantaltal
uit
Assen
komt
Er was
rekeningmeegehoudenwant
uit
hetAsserHuisvan
Bewaringwaren
gedetineerden
neerden
naar elders
overgebrachtom
ruimte
te
waarborgen
voor
relletjesklanten
klanten Vier
personenwaaronder
een
politieman werden
licht
gewond
Toteen
uur
of
tien
was
het
noggoedtoeven
in
Assen De
stad
had
zichvrolijk
opgemaakt
enhet
verschijnselTThad
in
die
feestelijke
encommerciºleciºlesfeer alle
nodigeaandacht
gekregen
gen Een
drietal
zittendeprotestzangers
enhet
Leger
des Heils
kregentoennog
velevrij
rustigebelangstellenden
Naarmate
echter
de
avond
in
de
nachtoverging
veranderde
de
belangstellingvoor
de
bezinning
in
het
kijken naar
rellen en
herrie De artiesten
in
dezeshows
hadden
toenblijkbaargenoeg
lege
.bierblikjes
verzameld
omeenintensieveaanval
opde politie
succesrijk
rijk
te
maken
Deomhulsels
waar
eens
ene
meneer Heineken
zjjngretig
gebruikt
bruikt produkt
in
hadgegoten vlogen
als
projectielendoor
de
lucht
en het
was
loszoals
men
dat
pleegt
te
noemen
De
politie trad
aanvam
niet
of
nauwelijks
openbleef
voor een groot
deel
binnenskamers
Ditgaf de
relmakers
kers
gelegenheid om eenvuurtje
in
net
centrum
te
stoken
verkeersborden
metwortel
en
al
uit de
grond
te
halen
en
anderevernielingen aan
te
richtenProvisorischeterrasjes
werden
snel
opgeruimd
de
man
met
het
kraampjemet-de-warme-worst
met-de-warme-worst
pakteook
in
ende
motoroflelen redenhun
bijna
gepavoiseerde
voiseerdevoertuigennaar een
veiliger
Toeschouwers
Het mooie
is
eraf
Het
is
gebeurdopperde
eentriest
kijkendeAsseniaarmaar
hij
bleef net
als
duizendenanderen wŁl
toeschouwer
bijal
de
verschijnselenrond
het
niet-mooieDatkomt
zo
zei
burgemeester
G
Grolleman
doordat
het
vanouds
een
gezellige nacht
is
en
deze
mensen
alleen
dan van
straat
gaan
als er
niets
meer
te
beleven
is
Desensa-
sensatie-zuchtigen
tie-zuchtigen kregenwaar voor hun
geld
eenspiegelruit van
cafØPassagege
waar
kort
tevoren
de
vaderlandse
en
buitenlandsemeezingersnog
hadden
den
weerklonken
werdingekegeld
devitrines
van Het
Vrije
Volkoverleefden
het
ook
nieten
in
hetdirectebijzijn
van
drie
politieagenten
en
een paardvan
de
overheid werd
zelfs een
rookbom
ontstokenTerwijl
het
opschriftboven
het
verlichte
gerechtsgebouw
Sine
justitianul-
Ie
libertas
nogsteedsduidelijk
uit
kwam
ruktenomstreekstwintig
minuten
nutenover
elf
enkele
overvalwagens
met
gehelmde
en
metstokken
bewapende
pendeagenten
uit
om orde
op
zaken
 
DROEVE BALANS
VAN
VIJF
JAAR
’NACHT
VAN
ASSEN
E
,,NACHTVANASSEN
is
beruchtStaat bekendom
zijn rellenenvernielingengen
politiecharges
en
tierendebendenTrektdaaromaan
de
vooravondvan
de
,,Dutch TT
steeds
meer herrieschoppers naar
de
Drentsehoofdstad
En
elkjaar blijktde
situatie erger
te
worden
En
daarmee
de
schade
Ditjaar
bereikten
de
vernielingen
en
daarmee
de
schadeposten
een
droevig
hoogtepunrZodanig
zelfs
dar
de
Onderlinge
derlinge
Glasverzekering
Maarschappij
,,Assen
hetniet
meer
zier
In
de
toekomst
wil
(kanmen
niet
meerborgstaan voor
de
schade
die
de
clienteletijdens
de
TT-nacht
oploopt
Donderdag
heeft
de
Asser
gemeenteraad
kennis
nis
kunnen
nemen
van een schrijvenvan
de
verzekering
zekeringwaarin
de
maatschappij
de
raadvraagt
de
glasschade van
de
bij
de
maatschappij
verzekerden
te
vergoeden
of
tenminste een
regeling
geling
te
treffenDe
maatschappij
vreestnamelijkdat
ze
inernstige
stige
moeilijkheden
zal
komen
als de
schaden
in
de
toekomst
even groot
ofzelfs
noggroterwordendan
dit jaar
EendroevigezaakHieronder een overzicht van
vijf jaar
TT-nacht
vijfjaar
vernielingen
onrust
rusten
hardpolitie-optredentijdens
iets
wateenseen
feest
vooriedereenplacht
tezijn
(DoorAdri
Kampman
DEZE
MAAND
NOG
en
cinderszeker
in
oktoberkrijgen
de
politierechter
tierechter
ende officier
vanJustitie
in
Assen
in
een soort
marathonzitting
thonzittingruimveertigjongeliedenvoor
het
smeedijzerenhekje
in
de
rechtzaalvan
’t
PaleisvanJustitie Dejeugdige
yerdachten
kregen een
dagvaarding
thuis
omdat
ze
eenhoofdrolspeelden
in
de
berucht
geworden
,,Nacht vanAssenaan
de
vooravondvan
de
DutchTTMr
Ph
M
Schenkenberg
vanMieropmoestdaarvoor
precies46
processen-verbaal bestuderen
waarvan
32
tegen
meerderjarigen
derjarigen
en 14
vanjongens
die
nog minderjarig
zijn
Van
die14
komen
zes uithet
arrondissement
Assen
en
acht daarbiiitenzodat
dieniet
in
Assen zullenwordenberechtZesverdachtenworden
niet
vervolgd
de
overige
26
zaken
moeten
nogwordenbekekenVIJF
JAAR
,,NACHTVAN ASSEN
vijf
jaar
rellenschoppenpolitiemannengewonden
hard
aankomende
doordelucht vliegende bierblikjestegels
ruiten
ten aandiggelen
traangasbommenovervalwagens
vernieldefeestverlichtingting
in
de
binnenstad branden
arrestanten
tanten Eentriest
jubileum
....Een
jubileum
bileum ookvoor
Vrouwe
Justitia een
h
-enking
die
nietwordt gevierd
maar
die
wel eenaantal
branieschoppers
uitalle
delen vanhet land vrijwel
in
de
eel zal
doen
belandenVIJF
JAAR
,,NACHT VAN ASSEN
-
Burgemeester
G
Grolleman
heeft
al
aangekondigd
dat
men
met
allebetrokkenen
kenenom
de
tafel gaatzittenook met
mensen
vanderijkspsychologischedienst omzich
te
beraden
over
destappen
pen
die
het volgend jaar
genomen
moeten
ten
wordenVIJF JAAR ,,NACHT VAN ASSEN
Op
26
juni1967
annonceerden
dekranten
tendathet
,.een
chaotischenacht was
geweest
En ookdatAssen
zaterdagmorgen
morgen
bezaaidwas met voor
het
merendeel
rendeel lege bierblikjes
en
dat
vechtpartijen
partijen
er
volop
te
registrerenvielenPolitie en
brandweer haddenurenlangwerk
omorde
te
scheppen
in
een
uitzonderlijk
zonderlijkchaotischenacht Er
werden
bierblikjesnaar
politiemensengesmeten
en de
passerende
auto’s
moesten
het
ontgelden Bereden
politievoerdecharges
uit
op
de
trottoirshetverkeerwerd
omgeleid
en
voetgangers
zoveelmogelijk
uithet
centrumgeweerd
Z6begon het
vrijdagavondse
TT-feestdatwasuitlopen
op
een trieste
bedoeningMen
had het
niet
voor mogelijkgehoudenden
. .
JA
TOCH
De
Centrum
verenigingschreef
in juli
1965
al
een briefaan
Assens
sens
gemeenteraad
zich zorgenmakendedeover
de
toekomst
van hetfeest
Wegen
gen
die
bezaaidliggen met kapottebierflessenauto’s
die
beschadigd
worden
den met
glaswerk ramen
en
andere
objecten
jecten
diein
dronkemansbuienwordenstukgeslagenHoewel
wijde
TT-nacht
niet
zouden
willen missen
ende
grotevrijheid
niet
willen
beperken
vragen
wij
toch uw
medewerking
om bepaalde
maatregelen
te
bevorderen
voordenacht vanvrijdag op zaterdagDe
verkoop
koopvanbier verbiedenaan
die
personen
sonen
of
zaken
die
deze
verkoop
gedurende
rende
derest
van het jaar ookniet
ter
hand
nemen
De
verkoop
van
dranken
die
wordenmeegenomen
en
dus
nietin
een horecabedrijf
worden
geconsumeerd
meerd
te
verbieden voor zover
zijniet
verpakt
zijn in
een
onbreekbare
verpakking
pakking
zoals blik
of
plasticDebrief
nam
de
gemeenteraad
voor
kennisgeving
aangeletop
deresultatenten
van eeninmiddelsingesteld
onderzoek
zoek Welbesloot
de
raadtoen..Aan
de
vrijstellingvan
deinde
artikelen
’J
X
en 10
ran
de
Wnikei-
.s’liitinpV
voor
de
ouder
b
aennemde
rrtjdayvan
J8 re
velijk
I’J
tot 24
uur
alsmede
voor
de
onder
c
genoemde
zaterdagvan
0
tot
5
uur het voorschrift
te
verbindenden dathet
te
koop
aanbieden
verkopen
kopen
of
afleveren vanbier
en
frisdranken
in
andere
omhulsels
danvanglasgeschiedt
VIJF
JAAR
,,NACHT VAN
ASSEN
Bier
in
blik
of
plastic
of
glas
politieversterking
versterkingeenberoep ophet
gezonde
verstand van de
mensheid
nietshielp
Onschuldigen
liepen
klappen
op(Toennoginspecteur G vanSchaik
,,’t
Spijtonsnatuurlijk
maar
we
waren
totdaden
den
gedwongen
enzagengeen kans
meer
opeen artderetnanier
te
werk
te
gaaneenagent
gewond
door eenleegbierblikje en
proceS-verbaal
tegen
elf
jongeluiOp
15
november
1967deeerstezittingvandePolitierechterVierjongemannennen
werden
twee
weken
celstraf
opgelegd
legd En datwashetbegin,,We
moeten
zei
toennogcommissaris
ris
van politie
J
W
A
Woldringh
hetjaardaarop
worden geruggesteund
door
de
wetenschap
Eenwetenschappelijkpelijk
onderzoek
naarde
gedragingen
vande
mensen
tijdensde
TT-nacht
is
noodzakelijk Datzelfde jaar 1968Vele
gewonden
38
arrestaties
verscheidenen
scheidenen
naarhetziekenhuis
politie
litie
kreeg
rookbommen
naarhethoofd
gesmeten
en
werd
met
bierblikjes
blikjes
bekogeld
Een
jongeman
kreegvan
de
Kinderrechter
14
dagengevangenisstraf
vier
werden
dl-ie
weken
de
eel
ingestuurden
daarna
nogeensvier dietweeweftenopwater enbrood
werden
gezetEr
kwamen
vragen
inde
gemeenteraadraad
BurgemeesterGrolleman
toen..Het
is
de
bedoeling
in de
komendemaanden
met
de
betrokken
politieofficieren
cieren
en
andereautoriteiten een
uitvoerig
voerig
onderzoek
inte
stellen om na
te
gaanwatallemaal
is
gepasseerd
en
hoe
men daaraan
het
komende
jaar het
bestete het
hoofd kan biedenDE
NACHT
VANASSEN
KWAM
in
1969Resultaattachtigarrestaties drie
gewonde politiemannen
van wieeenernstig
In
hetziekenhuis
moesten
ongeveer
geveerveertigslachtoffers
worden
behandeld
handeldTotale schadegeschatopenkele
le
tonnenEn
burgemeesterGrolleman
in
diezelfde nacht,,Drie keer
is
scheepsrecht
We
zullennu toch echt
maatregelenoverwegen
om
de
openbare
orde beterveilig
te
stellenDezeafgelopen nacht
is
ergergeweestdan
die
vanhet vorigeenhet
daarvoorgaande
jaarOp
30
juni 1969 lagennogacht
gewonden
wonden
inhet
ziekenhuisonder wietwee agenten een met eenhersenschuddingdingeneenmet een
gekneusde
schouder
der Defeestverlichting
in
de
Rolderstraat
straat
liep
een schadeopvan zo’n7500gulden
Waarschijnlijk
was
er
maar
een
die
betaalde zoete lieveGerritjeDE
VOLGENDEJAREN
kwamen
weer
brokken
De ,,HardeBijstandvan
de
Rijkspolitie
en de
mobiele
eenheden
uit
DenBosch
en
Nijmegen
stelden zichteweertegen grote
groepen
vantierende
de en
krijsende jongelui van wie
er62
werden
gearresteerdAcht
gewonden
en
een
geraamde
schade van meerdan
30
guldenHetjongste
,,feest
leverde
de15
gewonden
en 54
arrestantenop
Twee politiemannen
en
een
cameraman
van
de
NOS
kregen
verwondingen
ende
schadezou
tienduizenden
guldens
hebben
belopen
VIJFJAAR,,NACHT VAN ASSEN
Een trieste balans
die
zelfs
Vrouwe
Justitia niet
in
evenwicht
kan
houdenImmersmen
zegt dat
men
meteenhand vol geweld verder
komt
dan meteen zak
vol
recht
Maar
het zullen straks
inde
Zaal vanhet
Gerecht
in
Assenstelligallemaal
gebogen hoofden
zyndie dePolitierechter en deOfficiervanJustitievoorzich zullen zien
Nieuwemethoden
om
rel
te
schoppenautobanden
in dm iik
stekenRake klappen
en de
apotheek
is
dichtbij
Nieuwsblad van het Noorden, 18 september 1971, blz.21
 
it
is
mooier
dan
een
wereldtitel’
:g
,,IkbenblljIk
ben
blij"
Wil
Hartogschreeuwde
zljn
geluk
ait
nadat zijn
droom
elndelijkrealiteit
was geworden De
Alibekerker
won
als eerste
Nederlander
de500
cc-klasse
tijdau
dau
de
TT-races
in
Assen
en
brachtmeerdan
100
toetctouwera
tctouwera
tot
ultzinnig
enthousiasme Dedoorgaans
zo
raitige
coureur
liet
zelfook alle
nuchterheid varen De
tptnningenvan voor en tljdens de race
ontlaadde
zich
ineen
triomfale
ereronde
over het hele circuit een
al
even
onieke
gebeurtenis
als de
overwinning
opzich
En
toen Wil
flirtog
na die
dankbetulgingaan
het
publiekterugkeerde
UJhet
vertrek
begon
hetfeest pas
goed Midden
in
de
men-MnmaBBaklom
hij
bovenop
zljn
motorsmeet
de
helm
in
de
taeht
en
schudde
een blikjebier
zolang
tothet
vocht
in
hetrondspootOpdat
moment moest
de werkelijke
huldigingnogbeginnen
Met
moeite worsteldeWil
Hartog
zich naardetrap
onderaan
laterepodium waar
hij
plotselingoog
in
oogstond
met
de
geklopte
klopte
wereldkampioen
Barry
Sheene
,,Hoeveel ben
jegeworden’’den’’
vroeg
Hartog,,Tweede
was het
antwoord
en toen
nam
de
Nederlander
zijn
kleine
tegenstander
opde
schouders
en
drteg
hem met grote
stappen
naar
boven Ook
dat was een
uiting
ting
van dank
Want
zonderBarry
Sheene
hadWil
Hartog
het
zaterdag
waarschijnlijknietgeredHartogsukkelde
immers
al
meer
dan een
week
met ernstigemaagklachtenEten
gingnieten
de lange
Noordhollander
voelde
de
zichtot
niets
in
staat
Donderdag
liethij
zelfseentraining
schieten
omzich
in
het
ziekenhuis
te
laten
onderzoeken Een
danninfectieluidde de
diagnose
en
Hartog
zaghet
somber
in
,,Dt
was wel van plan
in
elk geval
te
rijden
maar
ik
vermoedde
datikhet
nietlangzou
kunnenvolhouden
Het was echter een
gelukkige
omstandigheid
datWil
Hartog
in
hetzelfdemotel
logeerde
geerdeals
Barry
Sheene
De
Engelsman bemerkte
de
problemen
blemenvan
de
29-jarige
Nederlandsekampioen
en
boodhem
een
drankjeaandat
hij
altijd
in zijn
bagage
heeft De vriendin
van
Sheene
overhandigde
hetflesje met het achteraf
gedenkwaardige
denkwaardigegrapje
,,Je
mag
het
gebruiken maar
dan
moet
jeme
beloven niet
te
winnen
Wil
Hartog
,,Ik
antwoordde
dat
het
metoch nietzou
lukken
Barry
te
vtrslaan
Op
vrijdagmorgen
morgenheb
ik
het drankje voor heteeratgebruikt Totzijnvreugde
bemerkteHartog
dat
hij
eindelijkweervoedsel
binnen
konhoudenOp
de
ochtend vande
wedstrijddag
washet echter weer mismaar
het
,,wondermiddel
van
Sheene
enwat
medicijnen
envitaminenvande sportarts Ab Rozijn
brachten
de coureurtochzoverdat
hij
zich
in
staatvoeldeaandestart
te
komenHartog
,,Toch
voelde
ik
meopdat
moment
nog
hondsberoerd
Ik
vroegmeaf
of ik die
zware
motor
wel aanzou
kunnen duwen
Bovendiendien
was hetgaan
regenen
enopeennat
wegdek
ben
ik
geen
heldIn
Tubbergen
ben
ik
een paar
weken
geledennoggevalleninderegen
Albijde
startzouWil
Hartog
zijn
zelfvertrouwen
echter
grotendeels
tendeels
hervindenHoewel
hij
vanwege
zijn tiende
trainingstijd
ningstijd
pasopdederdestartrijwas
te
vinden
schoot de
coureurreurinhet
witte pak toch naar voren
om
als
eerste
uit
het
gezicht
zicht te
verdwijnen
Dat
hij
ook onder deze
omstandigheden
zijn
faam
als
snelste starter had
weten
te
bevestigengaf
Hartogtogeen
enorme mentaleopkikker
,,Toch was
ik
wel eenbeetje
bang
dat
ik
net
als in
voorgaande
jaren snel door een paar
rijders
ders
achterhaald
zou
worden Toen
Estrosimij
als
eerste
in
dezesderondevoorbijgingdacht
ik
Wildaar
ga je
Een
blik
achterom
terom
leerde
me
echter dat de
anderen
tochnog opeen
behoorlijkelijke
achterstand
zaten entoenheb
ik
me
er
toe
bepaald
Estrosi
in
het vizier
te
houden
Ik
vond
hetopdat
moment
eigenlijknogniet eens
zo
gek dat
ik in
tweede
positie zat
want
ik
hoefdeopdie
manier immers
niet
meer
zelf
het
tempo
aan
te
geven
In
deregen
is
hetmoeilijk
om
te
bepalenwaar
degrens
ligtIn
hetspoor vande jonge
Fransman
Hep
Hartog
die zich
inmiddels
middels
lichamelijk veel beterwas gaan voelennogverder
uit
opeen
jachtgroepwaarin LansivuoriSheeneBaker
Lucchinelli
chinelli
Hennen
en
Coulon voortdurend
vanpositie
wisseldenOndertussen
gingEstrosiharddoor
te
hard zoals
in
de
negende
ronde zou blijken
In
de
nieuwe
chicane
waarmeerdere
coureurs
reurs tijdens detrainingenen
in
deraces onderuit gingen
vond
ook
hij
zijn
Waterloo
Estrosi bleef
ongedeerdmaar
zijnSuzuki
ki
vatte
onmiddellijkvlam
en aan verder rijden
viel
dus niet
te
denken
Wil
Hartog
was vanaf dat
moment
weer
koploper
,,Die valvanEstrosi heeft
megewaarschuwd
Hetbleef
uitkijken
kijken ook
al
werd
de
baan
steedsdroger
Niettemin
Hepde
voorsprong
vande
Nederlander
optot
ongeveer
geveer
15
seconden
In
delaatste
ronden
kon
er
nauwelijksmeer
iets
misgaan
al
bleef
Hartog
zelf
bevreesd
voortegenslag
,,Ik
zat wel
al
eenbeetje aan het
Wilhelmus
te
denken maar
tegelijkertijd
lijkertijdwas
ik
doodsbenauwd
dat het door een
of
ander
onbenullig
benullig
mankement
tochnogfoutzou gaan
Bovendien
kreeg
ik
moeitemet deconcentratie
Ik
zaghetpubliektekeer gaanen zat
er
maar
aan
te
denken
dat
ik
kon
winnenDaardoormaakte
ik
een paarfoutjes
maar
gelukkiggeen
emstigeOndanks
het
feit
datBarry
Sheene
in
de laatstetwee
ronden
toen de
baan
vrijwel geheel was
opgedroogd
nog
razendsnel
zijn
achterstand
van
15
secondenterugbracht
tot5
seconde
wasWil
Hartog
de
overtuigendewinnaarOokSheene
die
ongetwijfeld
getwijfeld over eensnellere
machine
beschikte gaf dat
onmiddellijk
dellijktoe,,Er
zijn
mensen
die zeggen dat
ik
gewonnen
had
wanneer
er
nogeenronde was
geredenmaar
dat
is
flauwekul
Dewedstrijd
duurde
16
ronden
enoverdieafstand wasWil
Hartog
desnelste dusheeft
hij
verdiendgewonnen
Waarom
ikin
de laatste
ronden
zo
hardging
Wel
ik
zat
met
het
probleem
datmijn
motor
nietgoed
spoorde
Tijdens de regen leverde datgrote
problemen
op
in
de
bochtenmaar
toende
baan
droogwerd kon
ik
het voile
vermogen
weerophetachterwiel leggen
Daarmee weerlegdeSheene
die voorheteerst
dit
seizoen
in
een
Grand
Prix werd verslagendeveronderstellingvanWil
Hartog
dat de
wereldkampioen
een
verkeerdebandenkeus
had
gedaan Toen
het
begon
te
regenenmoesten
de coureurs
in
de500 cc-klasseijlingshun slicks(profielloze
banden
verwisselenvoor
regenbandenHartog
,,Ik
had een
completeregenband
laten
ten
monterenDat
bleekterecht
Bovendien
Hepmijn
Suzuki
als
eenduivel
We hebben
erin
het begin vanhetseizoennogalwat
problemen mee gehadmaar
achteraf
is
dateen goedeleerschool
geweestToch
ben
ik
ervan overtuigd dat
ik
niet had
gewonnenwanneer
hetdroogwas
geweestDan
had
Sheeneme
ongetwijfeld gekloptEndan
,,
Winnaar
in
Assen
niet
tegeloven
venniet
te
geloven Dit
is
mooier
dan eenwereldtitel
ROELOFHOEKMAN
De
overwinningvanWll
Hartog
betekentkent een
hiatoriach
moment
voor
de
Nederlandae
derlandaemotoraport
Nog
nooit heeft
een
netionalecoureur
de
500 cc-klasse
dieallhet
hoofdnummer
kan
worden
beichouwd
ichouwd
In
Aaaen
gewonnen
Sinds
deraceaophet
circuitvan
Drenthe
meetellenlen
voor het
wereldkamploenachap
(1949
la
naaat Wil
Hartog
alechta eenNederlander
er In
gealaagdeengrand
prlxop
eigen
bodem
te
wtnnen
Paul
Lodewijx
dewijxtriomfeerde
in
1968
In
de
50cc-klaaae
Jan
de
Vrieaen
Henk
vanKea-
Keaƒelƒel
werden
resptweeenen
eenmaal
wereldkamploen
reldkamploen
In de
lichtate
klaue maar
de felbegeerde
overwlnnlng
In
Aisen
ontging
ginghun telkens
Bljde
500 cc’erswerdRob Bron tweede
in 1971
en Wil
Hartog
bracht het voor
zijn
grote succes
tot
eenvlerde (1973 eneen derdeplaats(1976De
Nederlandse
trlomf
vlel
ook
bij
deorganlsatoren
In
goedeaarde
Hartog
kreegbehalve
zl
normale
starten
en
prljzengeld
zengeld eenextrabedragvan 2500guldentoegestopt
BarrySheene
als
nummer
twee
opde
schoudersvan winnaar
Wil
Hartog
Nieuwsblad van het Noorden, 27 juni 1977, blz.13

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->