Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Kaunas 2006-03-20

15min Kaunas 2006-03-20

Ratings: (0)|Views: 76 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2006-03-20
15min - nemokamas dienraštis, 2006-03-20

More info:

Published by: 15min PDF on May 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Kuo senesnis, tuo vertingesnis
M\u016bs\u0173 senelius ir prosene-
lius sup\u0119 daiktai \u0161iandien
tapo vertyb\u0117mis, u\u017e kurias
kolekcininkai negaili pinig\u0173.
Prekybos miestelyje "Urmas"
veikia "Sendaik\u010di\u0173 galerija",
kurioje eksponuojami unikal\u016bs
istoriniai daiktai.
ISSN 1822-2749. Numeris 32 (135).www.15min.lt
2006 m. kovo 20 d., pirmadienis
\u0160IANDIEN
Miestas ir seksas
I\u0161siai\u0161kink savo pavydo
prie\u017eastis.
Klausk: seksas@15min.lt
14p s l.
Priedas gurmanams
11p s l.
Aleksoto funikulierius
kelia vis re\u010diau
6 p s l.
Purvinas du\u0161as
7 p s l.
Tira\u017eas
85000
06 03 20
ORAI
2 p s l.

V\u0117jas vakar\u0173,
\u0161iaur\u0117s vakar\u0173,
8-13 m/s.

nakt\u012f
-70C
dien\u0105
-10C
\u0160iandien Kaune
Vakar vyk\u0119 Baltarusijos preziden-
to rinkimai sulauk\u0117 nema\u017eai at-
garsi\u0173 ir Lietuvoje. Mitingas prie
\u0161alies ambasados Vilniuje, kur ga-
l\u0117jo balsuoti Baltarusijos pilie\u010diai,
buvo taikus. Ta\u010diau ne visi rink\u0117jai
at\u0117jo nusiteik\u0119 draugi\u0161kai.
"15min\u201d paband\u017eius paklaus-
ti balsavusi\u0173j\u0173, k\u0105 jie palaik\u0117, vie-
nas pusam\u017eis vyri\u0161kis puol\u0117 mo-
juoti kum\u0161\u010diais prie\u0161ais dienra\u0161-
\u010dio fotograf\u0105. "Balsavau u\u017e t\u0117vy-
n\u0119, u\u017e Aleksandr\u0105 Luka\u0161enk\u0105. A\u0161
neparduosiu t\u0117vyn\u0117s ir u\u017e mili-
jon\u0105 doleri\u0173!\u201d - rusi\u0161kai \u0161auk\u0117 vy-
ri\u0161kis. Pamat\u0119, kad jo nenurami-
na kartu at\u0117jusi moteris, tramdy-
ti rink\u0117jo atskub\u0117jo tvark\u0105 saugo-
j\u0119 policininkai.
Kai kurie balsavusieji buvo ne
tokie konkret\u016bs. "Balsavau u\u017e kles-
tin\u010di\u0105 Baltarusij\u0105\u201d, - sak\u0117 viena in-
teligenti\u0161kai atrodanti moteris.
Kitoje gatv\u0117s pus\u0117je prie\u0161ais
ambasad\u0105 i\u0161reik\u0161ti savo po\u017ei\u016br\u012f \u012f
nedemokrati\u0161kus rinkimus at\u0117-
jo apie 30 Gud\u0173 kult\u016bros draugi-
jos atstov\u0173 ir bendramin\u010di\u0173, jau-
nuoli\u0173 i\u0161 Lietuvos, Latvijos, \u0160ve-
dijos ir Danijos.
Nukelta\u012f3 psl.
Re\u017eimo r\u0117m\u0117jai Vilniuje
demonstravo agresij\u0105
Lenkijos policija vakar dar ai\u0161ki-
nosi, d\u0117l koki\u0173 prie\u017eas\u010di\u0173 \u0161alies
\u0161iaur\u0117je \u012fvyko avarija, kurioje \u017eu-
vo du sunkve\u017eimi\u0173 vairuotojai i\u0161
Lietuvos.
Nelaim\u0117\u012fvyko \u0161e\u0161tadien\u012f tarp-
tautiniame kelyje Augustavas-
Balstog\u0117 susid\u016brus dviem sun-
kve\u017eimiams i\u0161 Lietuvos.
Lenkijos pareig\u016bn\u0173 teigimu,
automobiliai\u012f avarij\u0105 pateko tie-
sioje kelio atkarpoje. Balstog\u0117s
link jud\u0117j\u0119s "Iveco" sunkve\u017eimis,
i\u0161 Lietuvos\u012f Vokietij\u0105 gaben\u0119s
medien\u0105,\u012fva\u017eiavo\u012f prie\u0161prie\u0161i-
n\u0119 kelio juost\u0105. Ten jis kaktomu-
\u0161a susid\u016br\u0117 su Lenkijos-Lietuvos
pasienio link va\u017eiavusiu "Volvo"
sunkve\u017eimiu, gabenusiu maisto
produktus. Abu vairuotojai \u017eu-
vo i\u0161 karto.
Nukelta\u012f2 psl.
Lenkijos \u0161iaur\u0117je - kraupi lietuvi\u0173 avarija
Balsavusieji Vilniuje atvirai rei\u0161k\u0117 nepasitenkinim\u0105 demonstrantais.
N.Jankausko nuotr.
\u017d
U
R
N
A
L
A
S
8 p s l.
2
2006 kovo 20 d., pirmadienis
15 minaktualijos
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
Talinas
-4
Helsinkis
-4
Stokholmas
0
Dublinas
6
Oslas
2
Berlynas
5
Madridas
14
Var\u0161uva
1
Londonas
8Pary\u017eius
10
Praha
9
Viena
10
Roma
14
At\u0117nai
18
Lisabona
17
Maskva
-3
Ryga
-3Vilnius
-3
Minskas
-1
Briuselis
9
\u0160iandien Europoje

Sinoptik\u0173 duome-
nimis, \u0161iandien debesuota
su pragiedruliais. Protarpiais
nedidelis sniegas. Vietomis pustys. V\u0117jas
vakar\u0173, \u0161iaur\u0117s vakar\u0173, 8-13 m/s. \u017demiausia
temperat\u016bra 4-9, paj\u016bryje apie 2 laipsnius
\u0161al\u010dio, auk\u0161\u010diausia dien\u0105 0-5 laipsniai
\u0161al\u010dio. Kaune protarpiais nedidelis sniegas.
\u017demiausia temperat\u016bra nakt\u012f 5-7, auk\u0161\u010diausia
dien\u0105 1-3 laipsniai \u0161al\u010dio.

Vilnius
-5 -7
-2 -4
Kaunas
-5 -7
-1 -3
Klaip\u0117da
-2
0
Panev\u0117\u017eys
-6 -8
-2 -4
\u0160iauliai
-6 -8
-1 -3
Utena
-5-7
-2 -4
Artimiausiomis dienomis Kaune
Rytoj
Poryt U\u017eporyt
Minimali temperat\u016bra
-7
-10
-10
Maksimali temperat\u016bra
-3
-3
-1
Debesuotumas
Krituliai
Giedra
\u0160iandien Lietuvoje
pavasaris!
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.
Gintautas Degutis,
Gediminas Cibulskis
redakcija@15min.lt
Atkelta i\u0161 1 psl.

Lenkijos policija \u0161e\u0161- tadienio popiet\u0119 nustat\u0117 \u017euvusi\u0173 j\u0173 asmenybes.

\u012ep r i e \u0161 p r i e \u0161 i n\u0119e i s m o
juost\u0105 i\u0161va\u017eiavus\u012f "Iveco"
sunkve\u017eim\u012f vairavo 37
met\u0173 Virgilijus Zabors-
kas. "Volvo" mark\u0117s sun-
kve\u017eimio vairuotojas - 55
met\u0173 Josifas Radinas.
Kaimynin\u0117s \u0161alies pa-
reig\u016bn\u0173 duomenimis, abu
sunkve\u017eimiai smarkiai
vir\u0161ijo leistin\u0105 greit\u012f.
Sunkve\u017eimi\u0173 kabinos
buvo taip sumaito-
tos, kad vairuoto-
jams i\u0161likti gyviems
nebuvo joki\u0173 ga-
limybi\u0173.
Kaip "15min"
pasakojo Dom-
brova Gurny\u010da
miesto policijos
komisariato at-
stovas Krzysztofas
Buchuta, kol kas ti-
krinamos kelios ava-
rijos versijos. Sp\u0117jama,
kad vienas i\u0161 vairuoto-
j\u0173 u\u017emigo prie vairo. Ta-
\u010diau tikslesni\u0173d u o m e n\u0173
pareig\u016bnai tur\u0117s, kai bus
patikrinta technin\u0117 sun-
kve\u017eimi\u0173 b\u016b kl\u0117.
Tai pat tikrina-
mos versijos, kad ga-
l\u0117jo blokuotis vieno
i\u0161 sunkve\u017eimi\u0173 ra-
tai arba sugesti vai-
ro blokavimo siste-
ma. Pasak sunkve-
\u017eimi\u0173 vairuotoj\u0173, tai ga-
na\u012fprasti \u0161i\u0173 transporto
priemoni\u0173 gedimai.
Kolkastikri
-

namoskelios
susid\u016brimo
versijos

Lenkijos \u0161iaur\u0117je -
kraupi lietuvi\u0173 avarija
Bendros operacijos metu \u0160iau-
li\u0173 ir Pakran\u010di\u0173 apsaugos rink-
tini\u0173 pasienie\u010diai sulaik\u0117 stam-
bi\u0105 sintetini\u0173 narkotik\u0173 siun-
t\u0105. Pareig\u016bn\u0173 rankose atsid\u016b-
r\u0117 1031 ekstazio tablet\u0117 ir trys
\u012ftariamieji.
Kon\ufb01skuoti kvai\u0161alai yra
did\u017eiausias tokios kilm\u0117s nar-
kotini\u0173 med\u017eiag\u0173 kiekis, su-
laikytas per vis\u0105 Valstyb\u0117s sie-
nos apsaugos tarnybos (VSAT)
veiklos istorij\u0105.
Remdamiesi i\u0161 anksto su-
rinkta informacija, \u0160iauli\u0173 au-
tobus\u0173 stotyje pasienie\u010diai
penktadienio popiet\u0119 sulaik\u0117
vyr\u0105, kurio striuk\u0117s ki\u0161en\u0117je
aptiko paket\u0105 su 200, kaip\u012fta-
riama, ekstazio table\u010di\u0173.
Pareig\u016bnai t\u0105 pa\u010di\u0105 die-
n\u0105 atliko krat\u0105 28 met\u0173 \u0161iau-
lie\u010dio bute rado dar per 800
table\u010di\u0173.
Pirminiais duomenimis,
\u0161iaulietis kvai\u0161al\u0173 paket\u0105 ne\u0161\u0117
\u012fK la ip\u0117d\u0105v yk usio autobuso
vairuotojui, kad \u0161is perduot\u0173
siuntin\u012f uostamiestyje lauk-
sian\u010diam asmeniui. Neabe-
jojama, kad vairuotojas ne\u017ei-
nojo, koks yra paketo turinys.
Sureng\u0119 pasal\u0105 Klaip\u0117dos au-
tobus\u0173 stotyje VSAT Pakran-
\u010di\u0173apsaugos r in k t in\u0117s parei-
g\u016bnai sulaik\u0117 18-met\u012f klaip\u0117-
diet\u012f, at\u0117jus\u012f pasiimti paketo.
Netrukus uostamiestyje bu-
vo sulaikytas ir 32 met\u0173 su \u0161ia
siunta susij\u0119s vyri\u0161kis.
Rekordin\u0117 ekstazio siunta
Ekstazis ypa\u010d populiarus \u012fvairiose pasilinksminimo vietose
tarp kvai\u0161alus vartojan\u010dio jaunimo.
VSAT nuotr.
Lietuvos profesini\u0173 s\u0105jun-
g\u0173 konfederacija (LPSK)
paskatino Vyriausyb\u0119 ne-
laukiant teism\u0173 prad\u0117ti
valstyb\u0117s tarnautojams
gr\u0105\u017einti d\u0117l indeksavi-
mo koeficiento nei\u0161mo-
k\u0117t\u0105 atlyginimo dal\u012f.
Pasak LPSK pirminin-
ko Art\u016b ro\u010cerniausko,
Vyriausyb\u0117 privalo \u0161iam
tikslui i\u0161 biud\u017eeto papil-
domai skirti l\u0117\u0161\u0173. "Minis-
tr\u0173 kabinetas nebetur\u0117t\u0173
laukti teism\u0173 sprendim\u0173
baigties d\u0117l valstyb\u0117s tar-
nautojams nei\u0161mok\u0117t\u0173
alg\u0173 priteisimo, o su pa-
reig\u016bnus ir valstyb\u0117s tar-
nautojus vienijan\u010di\u0173 pro-
fesini\u0173 s\u0105 jung\u0173 atstovais
sutarti konkret\u0173 termin\u0105,
per kur\u012f bus gr\u0105\u017einta visa
skola", - \u0161e\u0161tadien\u012f parei\u0161-
k\u0117 A.\u010cerniauskas.
Nuo pernai gruod\u017eio
pavieniai pareig\u016bnai teis-
muose laimi bylas, kurio-
se reikalauja gr\u0105\u017einti per
2003-2004 metus nesu-
mok\u0117t\u0105 darbo u\u017emokes-
\u010dio dal \u012f. Ta \u010diau, pasak
A.\u010cerniausko, Vyriausyb\u0117
ir toliau tik teismui\u012fpar-
eigojus gr\u0105\u017eina valstyb\u0117s
tarnautojams priklausan-
\u010dius pinigus.
"Stebina netoliaregi\u0161ka
Vyriausyb\u0117s politika, nes
pasirinktas kelias yra den-
giamas mokes\u010di\u0173 mok\u0117to-
j\u0173 s\u0105skaita", - teig\u0117 LPSK
pirmininkas.
Ragina Vyriausyb\u0119 nelaukti teism\u0173
Konfederacijos duomenimis, valstyb\u0117s skola \u012fvairiems parei-
g\u016bnams ir tarnautojams siekia apie 250 mln. lit\u0173.
Agent\u016bros INNA nuotr.
Pastaruoju metu\u012f vai-
kus prad\u0117j\u0119 taikytis te-
lefoniniai suk\u010diai apgavo
klaip\u0117diet\u0119.
Pra\u0117jusios savait\u0117s pabai-
goje Klaip\u0117doje apie artim\u0173j\u0173
neva padaryt\u0105 avarij\u0105 prane\u0161\u0119
aferistai taip pat apgavo ir
dvi vyresnes moteris.
Nepilnametei paskambin\u0119
ir policininkais prisistat\u0119 suk-
\u010diai i\u0161viliojo aukso ir sidabro
papuo\u0161al\u0173. Mergait\u0117 i\u0161 afe-
rist\u0173 i\u0161girdusi, kad jos mama
avarijoje su\u017ealojo \u017emog\u0173,
atidav\u0117 jiems brangenybi\u0173
u\u017e 1650 lit\u0173.
\u012e87 - e r i\u0173u o s t a m i e s\u010dio
gyventojos namus paskam-
bin\u0119s "pareig\u016bnas" prane\u0161\u0117,
kad senol\u0117s s\u016bnus avarijoje
su\u017ealojo \u017emog\u0173. U\u017e tai, kad
avarijos kaltininkas neb\u016bt\u0173
baud\u017eiamas, vyras pareikala-
vo pinig\u0173. Netrukus\u012f namus
at\u0117jusiam jaunuoliui moteris
atidav\u0117 2 t\u016bkst. lit\u0173 ir 400 JAV
doleri\u0173 (apie 1130 lit\u0173). I\u0161 59
met\u0173 klaip\u0117diet\u0117s aferistai,
prane\u0161\u0119 apie jos dukters neva
padaryt\u0105 avarij\u0105, i\u0161viliojo 1
t\u016bkst. lit\u0173.
N\u0117 vienu atveju\u012ftariamieji
nenustatyti.
TELEFONIN\u0116S AFEROS PASIEK\u0116
KLAIP\u0116D\u0104
3
2006 kovo 20 d., pirmadienis
Atkelta i\u0161 1 psl.
Piketuotojai laik\u0117
A.Luka\u0161enkos re\u017eim\u0105 kriti-
kuojan\u010dius plakatus ir Bal-
tarusijoje be \u017einios dingusi\u0173
kitamin\u010di\u0173 nuotraukas. Prie
grupel\u0117s pri\u0117j\u0119s vyri\u0161kis rusi\u0161-
kai paklaus\u0117 jaunuolio i\u0161 Lat-
vijos, kiek jam sumok\u0117jo u\u017e
dalyvavim\u0105 proteste. Latvis
angli\u0161kai perklaus\u0117, kiek su-
mok\u0117jo \u0161iam. Po apsi\u017eod\u017eia-
vimo\u012f ambasad\u0105 nu\u017eingsnia-
vus\u012f vyri\u0161k\u012f susirinkusieji nu-
lyd\u0117jo juoku. Demonstrant\u0173
b\u016bryje buvo ir Seimo narys
Egidijus Vareikis.
I\u0161 Baltarusijos ambasa-
dos Vilniuje i\u0161\u0117jusi\u0173 rink\u0117-
j\u0173 apklaus\u0105 vykd\u0117 Danijos
nevyriausybin\u0117 organizaci-
ja "SILBA" ir jaunieji liberal-
centristai, kurie \u0161e\u0161tadien\u012f
taip pat buvo ne\u012fleisti\u012f Bal-
tarusijos teritorij\u0105.
"Pradinis tikslas buvo toki\u0105
apklaus\u0105 atlikti Minske, tod\u0117l
mes ve\u017e\u0117me anketas, kurias
tur\u0117jo pildyti baltarusiai. Ta-
\u010diau Baltarusijos pasienie\u010diai,
surad\u0119 popierius, liep\u0117 i\u0161lipti
i\u0161 autobuso ir apklaus\u0117 mus.
V\u0117liau mus\ufb01 lmavo su suras-

tais popieriais autobuse prie A.Luka\u0161enkos portret\u0173 ir ki- tos simbolikos. Po dviej\u0173 va-

land\u0173 mus palyd\u0117jo iki Bal-
tarusijos pasienio ir liep\u0117 ei-
ti Lietuvos link", - pasakojo
JLC valdybos narys Mindau-
gas Genys.
Vakar nuo 8 ryto iki 17 va-
landos prie ambasados \u0161al\u0119
jaunieji aktyvistai apklaus\u0117
117 at\u0117jusi\u0173 balsuoti rink\u0117-

j\u0173. I\u0161 j\u0173 66 atidav\u0117 balsus u\u017e A.Luka\u0161enk\u0105, 39 - u\u017e bendr\u0105 \u0161alies opozicijos lyder\u012f Alek-

sandr\u0105 Milinkevi\u010di\u0173, 2 - u\u017e
re\u017eimui lojal\u0173 Sergej\u0173 Gaidu-
kevi\u010di\u0173. Prie\u0161 visus kandida-
tus balsavo 8 respondentai.
Socialdemokrat\u0173 kandida-
to Aleksandro Kozulino ne-
palaik\u0117 n\u0117 vienas rink\u0117jas.
"Dar apie 20 rink\u0117j\u0173 nenor\u0117-
jo atsakin\u0117ti arba atsak\u0117 ne-
tiksliai", - pasakojo M.Genys.
Jo manymu, rezultatus vaka-
rop dar tur\u0117jo pakoreguoti i\u0161
Baltarusijos i\u0161tremto ir dabar
Vilniuje veikian\u010dio Europos
humanitarinio universtite-
to studentai.
Vakar beveik 100 protes-
tuot\u0173j\u0173 susirinko\u012f Lietuvo-
je veikian\u010dios nevyriausybi-
n\u0117s organizacijos "Jungtinis
Baltarusijos iniciatyv\u0173 cen-
tras" organizuot\u0105 akcij\u0105 prie
Medinink\u0173 pasienio punkto.
Pasak jos atstovo Tomo Tomi-
lino, pasienyje su Baltarusija
lank\u0117si ir visi 10 Seimo nari\u0173,
kurie nebuvo\u012fleisti\u012f \u0161al\u012f ste-
b\u0117ti rinkim\u0173. U\u017e rank\u0173 susi-
kib\u0119 akcijos dalyviai nu\u017eings-
niavo iki pat pasienio. Buvo

matyti, kad poste budi gero- kai daugiau nei\u012fprastai Bal- tarusijos pareig\u016bn\u0173.

15 minaktualijos
Puslapis parengtas pagal BNS ir "15min" inf.
Socialdemokratai (LSDP) sa-
vaitgal\u012f dav\u0117 atkirt\u012f \u012f "Ma-
\u017eeiki\u0173 naftos" akcij\u0173 parda-
vim\u0105 besiki\u0161an\u010diam valdan-
\u010diosios Darbo partijos (DP)
vadovui Viktorui Uspaski-
chui. Jie taip pat susir\u016bpi-
no slaptu V.Uspaskicho ir so-
cialliberal\u0173 lyderio Art\u016bro
Paulausko pokalbiu.
\u0160e\u0161tadien\u012f Vilniuje pos\u0117-
d\u017eiavusi LSDP taryba pri\u0117-
m\u0117 parei\u0161kim\u0105, kuriame re-
mia socialdemokrat\u0173 vadovo
premjero Algirdo Brazausko
pozicij\u0105 d\u0117l Ma\u017eeiki\u0173\u012fmo-
n\u0117s akcij\u0173 pardavimo ir kal-
tina V.Uspaskich\u0105 prasima-
nymais. Ministras pirminin-
kas siekia, kad, nupirkusi i\u0161
"Jukos" 53,7 proc. "Ma\u017eei-
ki\u0173 naftos" akcij\u0173, Vyriau-
syb\u0117 jas i\u0161 karto parduot\u0173.
DP vadovas ragina nesku-
b\u0117ti j\u0173 parduoti ir paie\u0161koti
tinkamiausio pirk\u0117jo.
LSDP taryba taip pat
primin\u0117 koalicijos partne-
riams "darbie\u010diams",
kad politika, grind\u017eia-
ma netiesa ir siaur\u0173 in-
teres\u0173 tenkinimu,
neturi ateities. Sei-
mo socialdemokra-
t\u0173 frakcijos seni\u016bnas
Juozas Olekas sak\u0117,
jog \u0161\u012f parei\u0161kim\u0105 paska-
tino priimti provokuoja-
mas V.Uspaskicho elgesys
ir laikysena susitikimuose
su \u017emon\u0117mis. Kita \u0161io pa-
rei\u0161kimo prie\u017eastis \u2013 akty-
v\u016bs \u201cdarbie\u010dio\u201d bandymai
ki\u0161tis\u012f "Ma\u017eeiki\u0173 naftos"
pardavimo proces\u0105.
Be to, pra\u0117jusi\u0105 savait\u0119
Seime\u012fvykus\u012f V.Uspaskicho
ir socialliberal\u0173 vadovo Sei-
mo pirmininko A.Paulausko
susitikim\u0105 J.Olekas verti-
no kaip "tam tikr\u0105 slapu-
kavim\u0105".
"Galime manyti,
kad tai ir A.Paulausko
bandymas gauti
tam tikros naudos
i\u0161 V.Uspaskicho
veiklos, ir u\u017esi-
tikrinti vienas
kito palaikym\u0105. Nors
socialliberalai n\u0117ra
to oficialiai parei\u0161-
k\u0119, bet j\u0173 visa veikla pas-
taruoju metu atrodo, kaip
siekis u\u017eimti opozicijos ly-
derio viet\u0105, o ne b\u016bti kole-
gi\u0161kais partneriais", - sa-
k\u0117 J.Olekas.
Seimo socialdemokratai
koalicijoje \u012f\u017evelgia s\u0105moksl\u0105
\u0160iandien popiet \u012f Lietuv\u0105 atvyksta
Belgijos karalius Albertas II ir
karalien\u0117 Paola.Va l s t y b i n i o
vizito metu Belgijos monarchai
aplankys Vilni\u0173, Trakus ir Kaun\u0105.
\u012e Lietuv\u0105 Belgijos karalius atvyks
specialiu reisu. Vie\u0161nag\u0117s metu
karali\u0161k\u0105j\u0105 \u0161eim\u0105 lyd\u0117s keli\u0173
universitet\u0173 rektoriai, didel\u0117
grup\u0117 verslinink\u0173 ir ma\u017edaug
35 Belgijos \u017eurnalistai. Belgi-
jos monarch\u0173 vizitas baigsis
tre\u010diadien\u012f.
Lietuvos laisv\u0117s s\u0105jungos lyderis
Vytautas \u0160ustauskas\u017e u r n a l i s -
tams "diplomati\u0161kai" pasakojo
apie Darbo partijos norus nupirkti
i\u0161 jo Kauno tarybos nario man-
dat\u0105. "Kaip \u010dia dabar Brazauskas
sako: nepaneigsiu, nepatvirtin-
siu. Reikia man i\u0161mokti kalb\u0117ti
diplomatine kalba, nepaneigsiu,
nepatvirtinsiu. Taip, j\u0173 noras
buvo", - parei\u0161k\u0117 skandalais
i\u0161gars\u0117j\u0119s politikas.
Prezidentas Valdas Adamkus
tebeie\u0161ko, kas gal\u0117t\u0173 pakeisti
d\u0117l "Turni\u0161ki\u0173 skandalo" atsi-
statydinusius patar\u0117jus Edmin\u0105
Bagdon\u0105 ir Ryt\u012f Mura\u0161k\u0105. "Turiu
kelet\u0105 s\u0105ra\u0161\u0173 - vien\u0105 i\u0161 U\u017esienio
reikal\u0173 ministerijos, kuriame
si\u016blomi ministerijoje dirbantys
ambasadoriai. Turiu pasi\u016bly-
m\u0173 ir i\u0161 Valstyb\u0117s saugumo
departamento", - penktadien\u012f

sak\u0117 V.Adamkus. "A\u0161 neskubu, padarysiu sprendim\u0105, tikiuosi, netrukus", - prid\u016br\u0117 jis.

Prezidento Ekonomin\u0117s ir socia-
lin\u0117s politikos grup\u0117s vadovas
Ram\u016bnas Vilpi\u0161auskast a p o
\u0161alies vadovo patar\u0117j\u0173 dar-
bo koordinatoriumi. Valdas
Adamkus pasira\u0161\u0117 potvark\u012f d\u0117l
\u017einomo ekonomisto paskyrimo
\u012f \u0161ias pareigas penktadien\u012f. Iki
\u0161iol \u0161\u012f darb\u0105 Prezident\u016broje
dirbo neseniai atsistatydin\u0119s
E.Bagdonas.
Forumas
Agent\u016bros INNA nuotr.
Re\u017eimo r\u0117m\u0117jai Vilniuje demonstravo agresij\u0105

O\ufb01cial\u016bs rinkim\u0173 rezultatai pa\u010dioje Baltarusijoje liudijo aki- vaizd\u017ei\u0105 A.Luka\u0161enkos pergal\u0119. Anot \u0161alies centrin\u0117s rinkim\u0173 komisijos, vakar popiet jau buvo balsav\u0119 per 70 procent\u0173 i\u0161 ma\u017edaug 7 mln. balsavimo teis\u0119 turin\u010di\u0173 baltarusi\u0173.

I\u0161 balsavimo apylinki\u0173 i\u0161\u0117jusi\u0173 rink\u0117j\u0173 apklausos rodo, kad
dabartinis \u0161alies vadovas surinko 82,2 proc. bals\u0173, S.Gaidukevi\u010dius -
3,1 proc., A.Milinkevi\u010dius gavo 2,5, o A.Kozulinas - 1,9 proc.
bals\u0173. Prie\u0161 visus balsavo 9,3 proc. rink\u0117j\u0173.
Opozicijos kandidatai vakar teig\u0117, kad tikisi laim\u0117ti rinkimus,

jei nebus klastojami balsavimo rezultatai ir ragino pasibaigus rinkimams rinktis\u012f taik\u0173 miting\u0105. Re\u017eimo atstovai teig\u0117\u012f tai atsakysi\u0105 j\u0117ga.

REZULTATAI - A.LUKA\u0160ENKOS NAUDAI
Prie Baltarusijos ambasado piketavo kelios de\u0161imtys
demokratijos r\u0117m\u0117j\u0173.
N.Jankausko nuotr.
Kilus \u012ftarimams d\u0117l Seimo kan-
celiarijos \u012fsteigt\u0173 \u012fmoni\u0173 veik-
los skaidrumo, j\u0173 darbuotojai
pra\u0161neko apie "nemokamus"
vir\u0161valand\u017eius.
Kelios Seim\u0105 maitinan-
\u010dios valstybin\u0117s \u012fmon\u0117s "Gre-
minta" darbuotojos pasako-
jo, kad u\u017e pob\u016bvi\u0173 ir vakar\u0117-
li\u0173 parlamente aptarnavim\u0105
vir\u0161valand\u017eiai joms nemoka-
mi. Be to, pavard\u017ei\u0173 pra\u0161iusi\u0173
nemin\u0117ti darbuotoj\u0173 teigimu,
po darbo valand\u0173 vykstan-
tys\u012fvair\u016bs vakar\u0117liai ir ren-
giniai su fur\u0161etais Seime -
anaiptol ne retenyb\u0117.
"Gremintos" vadov\u0117 Vid-
manta \u017di\u017eien\u0117 tikino, jog
\u012fmon\u0117s darbuotojams u\u017e
vir\u0161valand\u017eius mokama
"pagal galiojan\u010dius\u012fstaty-
mus". "Yra mokama, gali-
ma t\u0105 patikrinti, yra algala-
piai", - teig\u0117 ji.
"Greminta"\u012f parlamento
vadov\u0173 akirat\u012f pateko i\u0161ai\u0161-
k\u0117jus, jog lengvatin\u0117mis s\u0105-
lygomis dirbanti\u012fmon\u0117 \u012fsi-
gudrino Seime rengti priva-
\u010dius vakar\u0117lius.
Nauji \u012ftarimai Seimo valgyklai
Teigiama, kad norintieji surengti vakar\u0117l\u012f Seimo r\u016bmuose,
tur\u0117t\u0173 kreiptis \u012f bendrov\u0119 "Greminta".
N.Jankausko nuotr.
Demonstrantai primin\u0117 dingusius opozicijos veik\u0117jus.
Gediminas Cibulskis
g.cibulskis@15min.lt
Kliuvoir
V.Uspaskich
ui,
irA.Paulaus
kui

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->