Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min Vilnius 2005-10-20

15min Vilnius 2005-10-20

Ratings: (0)|Views: 370 |Likes:
Published by 15min PDF
15min - nemokamas dienraštis, 2005-10-20
15min - nemokamas dienraštis, 2005-10-20

More info:

Published by: 15min PDF on May 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Sekso i\u0161tro\u0161kusiam
vilnie\u010diui - bauda
Liustracijos komisija beveik kas-
dien sulaukia skambu\u010di\u0173 asme-
n\u0173, norin\u010di\u0173 prisipa\u017einti apie savo
buvus\u012f bendradarbiavim\u0105 su so-
vietine represine saugumo struk-
t\u016bra - KGB.
Liustracijos komisijos pirminin-
k\u0117 Dalia Kuodyt\u0117 si\u016blo iki \u0161iol nepri-
sipa\u017einusiems slaptiesiems soviet\u0173
represini\u0173 tarnyb\u0173 bendradarbiams
neskub\u0117ti to daryti ir palaukti nau-
jo liustracijos termino.
Pasak D.Kuodyt\u0117s, pastaruo-
ju metu ypa\u010d padaug\u0117jo \u017emoni\u0173,
prisipa\u017e\u012fstan\u010di\u0173 apie savo bendra-
darbiavim\u0105. Kai kurie teisinasi,
es\u0105 per ankstesn\u012f liustracijos ter-
min\u0105 bijojo tai padaryti, kiti nuo-
g\u0105stauja, kad paai\u0161k\u0117s, jog vieno-
se ar kitose anketose jie nusl\u0117p\u0117
slapta bendradarbiav\u0119 su sovie-
t\u0173 saugumu.
Pla\u010diau 3 psl.
Vakar pirm\u0105 kart\u0105 Lietuvoje nu-
baustas moteriai u\u017e seksualines
paslaugas mok\u0117j\u0119s vyras.
34 met\u0173 vilnie\u010diui laikas pra-
leistas su prostitute\u012fsimins ilgam.
Vos sp\u0117j\u0119s prostitutei u\u017e paslaugas
sumok\u0117ti 150 lit\u0173, vyras atsid\u016br\u0117
pareig\u016bn\u0173 rankose. Vyri\u0161kis u\u017e
sekso paslaug\u0173 pirkim\u0105 susimo-
k\u0117jo 300 lit\u0173 baud\u0105.
\u012estatymas, numatantis bausm\u0119
u\u017e seksualini\u0173 paslaug\u0173 pirkim\u0105,
galioja jau kelis m\u0117nesius.
Anot Ekologijos ir teis\u0117s pa\u017eeidi-
m\u0173 prevencijos skyriaus vir\u0161ininko
Algimanto Minkausko, sekso pas-
laug\u0173 pirk\u0117jai b\u016bdavo nebaud\u017eiami,
nes pareig\u016bnai reng\u0117 naujas pros-
titu\u010di\u0173 klient\u0173 nustatymo priemo-
nes. Kokios jos, neskelbiama.
34-met\u012f vilniet\u012f policija sulai-
k\u0117 viename Lazdyn\u0173 daugiabu\u010dio
namo bute. Buvo tikrinami butai,
kuriuose,\u012ftarta, buvo teikiamos
seksualin\u0117s paslaugos.
Baudos, kurias teks mok\u0117ti su-
laikytiems prostitu\u010di\u0173 klientams,
beveik tokios pat, kaip ir save par-
duodan\u010dioms moterims.
Nukelta\u012f7 psl.
ISSN 1822-2749. Numeris 36.www.15min.lt
2005 m. spalio 20 d., ketvirtadienis
\u0160IANDIEN
Miestas ir seksas
Neskub\u0117k prad\u0117ti
lytinio gyvenimo.
Klausk: seksas@15min.lt
14p s l.
\u017dala - 67 t\u016bkst. lit\u0173
Rusijai\u012fteikta nota atlyginti
naikintuvo avarijos sukelt\u0105
\u017eal\u0105.
2 p s l.
Parlamentarei - etikos
sarg\u0173\u012fsp\u0117jimas
Neblaivi vairavusi ir savo statu-
s\u0105 nusl\u0117pusi V. Martinkaitien\u0117
\u012fsp\u0117ta.
3 p s l.
Parduos pastatus
u\u017e 70 milijon\u0173
"Lietuvos telekomas" u\u017e ne
ma\u017eiau kaip 70 mln. lit\u0173
parduos 8 pastatus Vilniuje,
\u012fskaitant ir centrin\u0119b\u016bstin\u0119.
Realiausias pastat\u0173 pirk\u0117jas -
"Invaldos" grup\u0117.
15 minpasaulis - 9 p.
S.Husseinas teisme parei\u0161k\u0117,
kad yra nekaltas.
Tira\u017eas
50000
05 10 20
ORAI
2 p s l.
V\u0117jas piet\u0173, pietva-
kari\u0173, 4-9 m/s.
nakt\u012f
30C
dien\u0105
110C
\u0160iandien Vilniuje
"Pla\u0161taki\u0173" samb\u016briais gars\u0117jan\u010dio Stoties rajono klientams gresia baudos.
A.Moliakovos nuotr.
"15min" vairas
Vykintas

Mano manymu, labiau reik\u0117t\u0173
bausti prostitutes, nei j\u0173
klientus. Arba - j\u0173 s\u0105vadautojus.
Apskritai, prostitucij\u0105 Lietuvoje
reik\u0117t\u0173 legalizuoti.

Vilnie\u010di\u0173 balsas
Vilnie\u010diai link\u0119 kaltinti bei bausti savo k\u016bn\u0105 pardavin\u0117-
jan\u010dias moteris, o ne j\u0173 paslaugas perkan\u010dius vyrus.
7 p s l.
\ue000 Kat\u0117, turinti
400 arkli\u0173
j\u0117g\u0105
\ue000Benzinas
toliau pinga
\ue000Bjauriausi
automobiliai
5 p s l.
Skubama prisipa\u017einti apie ry\u0161ius su KGB
Dezertyras apsimet\u0117 ispanu
2
2005 spalio 20 d., ketvirtadienis
Avarijoje Anyk\u0161\u010di\u0173 rajone
\u017euvo 15-metis. Su\u017ealoti dar
keturi \u017emon\u0117s.
U\u017evakar vakare ke-
lyje Anyk\u0161\u010diai-Tro\u0161k\u016b-
nai-Panev\u0117\u017eys 18 me-
t\u0173 jaunuolio vairuo-
jamas automobilis
"VW Golf" atsitrenk\u0117
\u012fde \u0161i n\u0117je kelio pu-
s\u0117je sustojus\u012f mikro-
autobus\u0105 "V W Tanspor-
ter". Nevaldoma ma\u0161ina
vert\u0117si, nuva\u017eiavo nuo ke-
lio ir partrenk\u0117 kelkra\u0161tyje
stov\u0117jus\u012f vyr\u0105 bei apdau\u017e\u0117
automobil\u012f "Audi A6".
Per avarij\u0105 \u017euvo "VW Golf"
keleivis, 15-metis Anyk\u0161\u010di\u0173
rajono \u0160elminink\u0173 kaimo
gyventojas. \u017duvusiojo k\u016b-
n\u0105 ir su\u017ealot\u0105 vairuotoj\u0105
i\u0161 aplamdytos ma\u0161i-
nos i\u0161trauk\u0117 ugniage-
siai. Ligonin\u0117je atsi-
d\u016br\u0117 kartu va\u017eiav\u0119
18-metis ir 17-me-
tis bei prie "Audi"
stov\u0117j\u0119s 43 met\u0173 pane-
v\u0117\u017eietis.
Pirminiais duome-
nimis, "VW Golf" vairav\u0119s
jaunuolis buvo blaivus.
Pasienie\u010diai vakar nakt\u012f su-
laik\u0117 i\u0161 Rusijos pasienio tar-
nybos dezertyravus\u012f \u0161auk-
tin\u012f. Kartu i\u0161 tarnybos pa-
b\u0117g\u0119s jo draugas paspru-
ko atgal.
Du\u012ftartinus civiliais dra-
bu\u017eiais vilkin\u010dius jaunuo-
lius Lazdij\u0173 rinktin\u0117s pa-
sienie\u010diai pasteb\u0117jo Vi\u0161ty-
\u010dio miestelyje apie 1 val.
nakties. Pamat\u0119 art\u0117jan\u010dius
uniformuotus pareig\u016bnus,
dezertyrai puol\u0117 b\u0117gti Ka-
liningrado srities link. Nuo
Vi\u0161ty\u010dio iki valstybi\u0173 sienos
t\u0117ra \u0161imtas metr\u0173. Pasie-
nie\u010diams vien\u0105 pavy-
ko sulaikyti, kitas pa-
b\u0117go\u012f Rusij\u0105.
Sulaikytasis jau-
nuolis angli\u0161kai pa-
rei\u0161k\u0117 es\u0105s Ispanijos
pilietis, ta\u010diau nepa-
teik\u0117 joki\u0173 asmens tapa-
tyb\u0117s dokument\u0173. Apie
antr\u0105j\u012f b\u0117gl\u012f Lietuvos pa-
reig\u016bnai prane\u0161\u0117 kolegoms
i\u0161 Kaliningrado.
Netrukus gauta infor-
macija, kad i\u0161 Rusijos pa-
sienie\u010di\u0173 dalinio savava-
li\u0161kai pasi\u0161alino du pri-
valomosios karin\u0117s tar-
nybos kariai. Apklausos
metu i\u0161ai\u0161k\u0117jo, kad
Ispanijos pilie\u010diu pa-
sivadin\u0119s jaunuolis
i\u0161 ties\u0173 yra vienas i\u0161
pasprukusi\u0173j\u0173.
3 val. nakties prie
sienos linijos susitikus
abiej\u0173 \u0161ali\u0173 pasienie\u010diams
Rusijos atstovai dar kar-
t\u0105 patvirtino, kad i\u0161 j\u0173 da-
linio savavali\u0161kai pasi\u0161a-
lino du neginkluoti \u0161auk-
tiniai ir vienas b\u0117glys pats
gr\u012f\u017eo\u012f dalin\u012f.
Lietuvos teritorijoje\u012fkliu-
v\u0119s 19-metis Rusijos \u0161auk-
tinis u\u017edarytas\u012f policijos
are\u0161tin\u0119 apklausoms. Nu-
statyta, kad jis privalom\u0105-
j\u0105 tarnyb\u0105 pasienio dalinyje
prad\u0117j\u0119s pernai vasar\u0105. D\u0117l
neteis\u0117to valstyb\u0117s sienos
per\u0117jimo prad\u0117tas ikiteis-
minis tyrimas.
15 minaktualijos
\u0160IANDIEN EUROPOJE
Rytoj
Poryt
U\u017eporyt
Minimali temperat\u016bra
2
4
5
Maksimali temperat\u016bra
10
10
9
Debesuotumas
Krituliai
Ma\u017eai
debesuota
Trumpalaikis
lietus
Lietus
Lietus su
perk\u016bnija
Debesuota
Sniegas
\u0160lapdriba
\u0160IANDIEN LIETUVOJE
ARTIMIAUSIOMIS DIENOMIS VILNIUJE
Giedra
Talinas
9
Helsinkis
10
Stokholmas
12
Dublinas
13
Oslas
8Berlynas
14
Madridas
18
Var\u0161uva
15
Londonas
14
Pary\u017eius
16
Praha
14
Viena
15
Roma
23
At\u0117nai
22
Lisabona
22
Maskva
4
Ryga
11
ORAI

\u0160iandien
i\u0161liks nepasto-
viai debesuota. Ryt\u0105
vietomis dar i\u0161silaikys r\u016bkas.
Lietaus tikimyb\u0117 nedidel\u0117.
V\u0117jas piet\u0173, pietvakari\u0173, 4-9
m/s. Auk\u0161\u010diausia temperat\u016bra
8-13 laipsni\u0173 \u0161ilumos.
Vilniuje be lietaus. Nakt\u012f ir ryt\u0105 r\u016bkas.
Temperat\u016bra nakt\u012f 1-3, dien\u0105 9-11
laipsni\u0173 \u0161ilumos.

Vilnius
+1/+3
+9/+11
Kaunas
+1/+3
+10/+12
Klaip\u0117da
+2/+4
+10/+12
Panev\u0117\u017eys
+1/+3
+8/+10
\u0160iauliai
+1/+3
+8/+10
Utena
-2/0
+8/+10
greitai ir patogiai
www.15min.lt
U\u017esienio reikal\u0173 ministeri-
ja vakar Rusijos ambasadai
\u012fteik\u0117n o t\u0105d\u0117l naikintuvo
Su-27 padarytos \u017ealos atly-
ginimo. Pasak ministerijos
vadovo Antano Valiono,
"neturime \u0161iandien jokio
pagrindo netik\u0117ti m\u016bs\u0173
partneri\u0173 \u017eod\u017eiais, kad jie
mielai kompensuos visus
padarytus nuostolius".
Generalin\u0117 prokurat\u016b-
ra Su-27 avarijos Lietuvai
padaryt\u0105 \u017eal\u0105\u012fvertino103
t\u016bkstan\u010diais lit\u0173. Civilini\u0173
byl\u0173 skyriaus prokuror\u0117
Aida Japertien\u0117 teig\u0117, kad
\u0161ie duomenys nelaikomi
civiliniu ie\u0161kiniu, nes Ru-
sija iki \u0161iol negin\u010dijo, kad
Lietuvai padaryta \u017eala, ir
nuostolius \u017ead\u0117jo atlyginti
geranori\u0161kai.
Naikintuvas \u0160aki\u0173 rajone
sudu\u017eo rugs\u0117jo 15-\u0105j\u0105. Ka-
tastrof\u0105 tyrusi tarp\u017einybin\u0117
komisija konstatavo, jog

Su-27\u012fskridim\u0105\u012f Lietuvos oro erdv\u0119 ir sudu\u017eim\u0105 nu- l\u0117m\u0117 "technini\u0173, organiza- cini\u0173 ir \u017emogi\u0161k\u0173 veiksm\u0173 visuma".

\u012eTEIK\u0116S\u0104SKAITA U\u017d AVARIJ\u0104
Kitasb\u0117glys
gr\u012f\u017eo\u012fdalin
\u012f
Avarija baig\u0117si tragi\u0161kai
Per par\u0105\u012f Klaip\u0117dos vaik\u0173
ligonin\u0119 pateko trys kvai\u0161alais
apsinuodij\u0119 paaugliai. Du i\u0161 j\u0173
svaiginosi narkotikais, neblaivi
mergina band\u0117 \u017eudytis.
U\u017evakar vakare 15-metis
T.L. pats at\u0117jo\u012f ligonin\u0119 ir
pasisak\u0117 apsinuodij\u0119s narko-
tikais. Ta\u010diau jis neatskleid\u0117,
kokius kvai\u0161alus vartojo ir i\u0161
kur j\u0173 gavo. Pareig\u016bnai sp\u0117ja,
kad vaikinas su draugais taip
\u0161vent\u0117 gimtadien\u012f.
Pana\u0161iu metu atve\u017etas
nuo narkotik\u0173 apsvaig\u0119s 17
met\u0173 D.V. Medikai j\u012f rado
prie namo Taikos prospekte.
Jaunuolis guli Kardiologijos
skyriuje.
Tos pa\u010dios dienos ryt\u0105 Re-
animacijos skyriuje atsid\u016br\u0117
neblaivi 17-met\u0117. Ji rasta
gulinti Budelkiemio gatv\u0117je
esan\u010dio daugiabu\u010dio laiptin\u0117-
je. Manoma, kad ji i\u0161\u0161oko per
4 auk\u0161to laiptin\u0117s tur\u0117klus.
Merginai perpjautas rankos
dilbis, medikai jai nustat\u0117
galvos smegen\u0173 sutrenkim\u0105,
kojos sumu\u0161imus, apsinuo-
dijim\u0105 alkoholiu. Sp\u0117jama,
kad ji band\u0117 \u017eudytis.
LIGONIN\u0116JE - APSVAIG\u0118
NEPILNAME\u010cIAI
Puslapis parengtas pagal Eltos, BNS ir "15min" inf.
Nukent\u0117joir
pakel\u0117jesto
-
v\u0117j\u0119svyras
Naikintuvas \u0160aki\u0173 rajone sudu\u017eo rugs\u0117jo 15-\u0105j\u0105.
Lietuva -
teisme d\u0117l "Jukos"
3
2005 spalio 20 d., ketvirtadienis
Liustracijos komisija beveik
kasdien sulaukia skambu-
\u010di\u0173 asmen\u0173, norin\u010di\u0173 pri-
sipa\u017einti apie savo buvus\u012f
bendradarbiavim\u0105 su so-
vietine represine saugu-
mo strukt\u016bra - KGB.
Liustracijos komisijos
pirminink\u0117 Dalia Kuodyt\u0117
si\u016blo iki \u0161iol neprisipa\u017einu-
siems slaptiesiems soviet\u0173
represini\u0173 tarnyb\u0173 bendra-

darbiams neskub\u0117ti to da- ryti ir palaukti naujo lius- tracijos termino.

Pasak D.Kuodyt\u0117s, pas-
taruoju metu ypa\u010d padaug\u0117-
jo \u017emoni\u0173, prisipa\u017e\u012fstan\u010di\u0173
apie savo bendradarbiavi-
m\u0105. Kai kurie teisinasi, es\u0105
per ankstesn\u012f liustracijos
termin\u0105 bijojo tai padary-
ti, kiti nuog\u0105stauja, kad pa-
ai\u0161k\u0117s, jog vienose ar kitose
anketose jie nusl\u0117p\u0117 slapta
bendradarbiav\u0119 su soviet\u0173
saugumu. Toki\u0173 skambu\u010di\u0173,
D.Kuodyt\u0117s teigimu, komi-
sija "etiniais ir moraliniais
sumetimais" neskuba re-
gistruoti. Si\u016bloma neprisi-
pa\u017einusiems buvusiems so-
viet\u0173 saugumo bendradar-
biams laukti naujo liustra-
cijos termino ir tik\u0117tis, kad
iki tol nepaklius\u012f komisijos
darbotvark\u0119.
Seimo Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komiteto
vadovas Alvydas Sadeckas
tvirtina, kad tokius prisipa-
\u017einimus reik\u0117t\u0173 registruo-
ti, nors ankstesnis liustra-
cijos terminas jau baig\u0117si,
o nauj\u0105 dar tik \u017eadama pa-
skelbti. Ta\u010diau politikas ne-
slepia, kad tokie prisipa\u017ei-
nimai negal\u0117t\u0173 tapti len-
gvinan\u010dia aplinkybe.
Anot D.Kuodyt\u0117s,\u012fver-
tinant tai, kad nema\u017ea da-
lis komisijos svarstom\u0173 as-
men\u0173 visi\u0161kai ignoruoja ko-
misijos darb\u0105, b\u016bt\u0173 "ne vi-
sai eti\u0161ka" pav\u0117luotai, nors
ir savanori\u0161kai, prisipa\u017e\u012fs-
tantiems taikyti\u012fstatyme
numatytas grie\u017etas prie-
mones.
Vyriausyb\u0117 svarsto galimy-
b\u0119 kaip tre\u010dia \u0161alis dalyvauti
teismo procese Olandijoje.
D\u0117l "Jukos" i\u0161kelt\u0173 milijar-
dini\u0173 ie\u0161kini\u0173 teismo buvo
laikinai are\u0161tuotos "Ma\u017eei-
ki\u0173 naftos" akcijos.
Premjeras A.Brazauskas
min\u0117jo, kad dalyvaujant
teisme, tre\u010diuoju asme-
niu viena i\u0161 galimybi\u0173 b\u016b-
t\u0173 samdyti "rimt\u0105 teisin\u0119
kontor\u0105".
Su \u017elungan\u010diu Rusijos
koncernu "Jukos" susijusi
Olandijoje registruota ben-
drov\u0117 "Yukos International
UK" valdo 53,7 proc. "Ma\u017eei-
ki\u0173 naftos" akcij\u0173. Jos \u0161ios
\u0161alies teismo yra laikinai
are\u0161tuotos "Rosneft" kon-
cerno bendrov\u0117s "Jugans-
kneftegaz" pra\u0161ymu. Dar
40,66 proc. priklauso Lie-
tuvos Vyriausybei.
"Juganskneftegaz" pre-
tenzijos "Jukos" siekia 8,3
mlrd. lit\u0173. Jos susidar\u0117 nesu-
mok\u0117jus u\u017e koncernui tiek-
t\u0105 naft\u0105. Atskir\u0105 1,4 mlrd. li-
t\u0173 ie\u0161kin\u012f "Jukos" bendro-
v\u0117ms Olandijoje yra i\u0161k\u0117l\u0119
koncerno kreditoriai - Di-
d\u017eiosios Britanijos ir Pran-
c\u016bzijos bankai.
Antradien\u012f Vyriausyb\u0117
nusprend\u0117 netrukus prad\u0117ti

derybas su "Ma\u017eeiki\u0173 naf- t\u0105" norin\u010diu\u012fsigyti Rusijos koncernu TNK-BP.

Seimo Etikos ir proced\u016br\u0173
komisija vakar \u012fsp\u0117jimu nu-
baud\u0117 parlamentar\u0119 Vilm\u0105
Martinkaitien\u0119, kuri vasa-
r\u0105 neblaivi buvo su\u010diupta
prie vairo ir policijai prisi-
stat\u0117 bedarbe.
"Mes j\u0105 \u012fsp\u0117jome, kad
Seimo narys tur\u0117t\u0173 neprie-
kai\u0161tingai laikytis\u012fstatym\u0173
ir pripa\u017eint\u0173 moral\u0117s nor-
m\u0173", - teig\u0117 komisijos pir-
mininkas Algirdas Mon-
kevi\u010dius.
Vakar V.Martinkaitien\u0117
v\u0117l neatvyko\u012f pos\u0117d\u012f ir pa-
pra\u0161\u0117 jos atvej\u012f nagrin\u0117ti jai
nedalyvaujant.
Politik\u0117 prie vairo ne-
blaivi sulaikyta Palangoje
bir\u017eel\u012f, kur \u0161vent\u0117 "darbie-
\u010dio" Antano Boso gimtadie-
n\u012f. Vairuotoja nesutiko, kad
jos blaivum\u0105 tikrint\u0173 parei-
g\u016bnai, ir parei\u0161k\u0117 nor\u0105 va-
\u017eiuoti\u012f ligonin\u0119. Ten jai bu-
vo nustatytas lengvas girtu-
mo laipsnis - 0,78 promil\u0117s
alkoholio. V.Martinkaitien\u0117
nei \u017eod\u017eiu, nei pildydama
dokumentus neprisipa\u017eino
esanti Seimo nar\u0117. Pasak Eti-
kos ir proced\u016br\u0173 komisijos
nario Algimanto Salamaki-
no, politik\u0117 priva\u010diuose po-
kalbiuose yra ai\u0161kinusi, jog
taip elg\u0117si nenor\u0117dama "su-
ter\u0161ti Seimo vardo".
Parlamentar\u0117 kart\u0105 jau
buvo patekusi\u012f etikos sarg\u0173
akirat\u012f. Bir\u017eel\u012f jie konstatavo,
kad V.Martinkaitien\u0117 suk\u0117l\u0117
vie\u0161\u0173j\u0173 ir priva\u010di\u0173j\u0173 intere-
s\u0173 kon\ufb02 ikt\u0105, kai nenutrauk\u0117
ry\u0161i\u0173 atliek\u0173 versle, vadovau-
dama Atliek\u0173 \u012fstatymo pa-
tais\u0173 rengimo grupei.
15 minaktualijos
V.Martinkaitien\u0117 atsipirko \u012fsp\u0117jimu
V.Martinkaitien\u0117 (k.) po \u0161vent\u0117s va\u017eiavo i\u0161g\u0117rusi.
Teismas teis panev\u0117\u017eiet\u012f
verslinink\u0105, kaltinam\u0105 do-
kument\u0173 klastojimu, apgau-
lingu apskaitos tvarkymu ir
suk\u010diavimu.
Alaus kam\u0161teli\u0173 gabenimu
besivertusios bendrov\u0117s
"Raimartas" veikla parei-
g\u016bnai prad\u0117jo dom\u0117tis dar
prie\u0161 metus. Ta\u010diau jos
vadovas Ar\u016bnas Matulis
parei\u0161k\u0117 bendrov\u0119 parda-
v\u0119s, o finansini\u0173 apskait\u0173
dokumentus prarad\u0119s. Pa-
nev\u0117\u017eyje gyvenan\u010diam 36
met\u0173 verslininkui gresia iki
15 met\u0173 nelaisv\u0117s.
Nustatyta, kad siekdamas
i\u0161vengti bendrov\u0117je susikau-
pusi\u0173 mokestini\u0173\u012fsiskolinim\u0173
A.Matulis pagamino netikrus
dokumentus ir vienoje alu-
d\u0117je dav\u0117 juos pasira\u0161yti
anks\u010diau teistam J. R. U\u017e
\u0161i\u0105 "paslaug\u0105" pastarasis
gavo 100 lit\u0173.
Taip pat i\u0161ai\u0161kinta, jog
verslininkas suklastojo
akcij\u0173 pirkimo-pardavimo
dokumentus ir juos pateik\u0117
Apeliaciniam teismui. Be
to, verslininkas pradangi-
no penkeri\u0173 met\u0173\u012fmon\u0117s
buhalterin\u0117s apskaitos do-
kumentus, tod\u0117l negalima
nustatyti bendrov\u0117s veiklos,
tur\u0117to turto ir\u012fsipareigojim\u0173
dyd\u017eio.
Mokes\u010di\u0173 inspektoriai
panev\u0117\u017eie\u010diui yra parei\u0161k\u0119
civilin\u012f ie\u0161kin\u012f u\u017e daugiau nei
500 t\u016bkst. lit\u0173, o bankroto
administratorius - 118 t\u016bkst.
289 lit\u0173 ie\u0161kin\u012f.
U\u017d PARA\u0160\u0104 PADIRBTUOSE
DOKUMENTUOSE - 100 LIT\u0172
Premjero A.Brazausko \u0161eimai - konservatori\u0173 \u012ftarimai.
Puslapis parengtas pagal BNS, Eltos ir "15min" inf.
Seimo opozicijai priklau-
santys konservatoriai vakar
prad\u0117jo rinkti para\u0161us d\u0117l
parlamentin\u0117s komisijos,
tirsian\u010dios premjero Algirdo
Brazausko \u0161eimos verslo
reikalus. Vakarop jie teig\u0117
u\u017esitikrin\u0119 beveik vis\u0105 rei-
kaling\u0105 param\u0105.
Jeigu Seimas toki\u0105 komi-
sij\u0105 sudarys, ji tur\u0117t\u0173 i\u0161tirti
"Draugyst\u0117s" vie\u0161bu\u010dio, dabar
vadinamo "Crowne Plaza",
privatizavimo aplinkybes ir
\u012fvertinti, ar vykstant privatiza-
vimo procesui nepasinaudota
tarnybine pad\u0117timi.
Si\u016bloma nustatyti, ar
A.Brazausko \u0161eimai tampant
vie\u0161bu\u010dio "Crowne Plaza" sa-
vininkais bei rekonstruojant
vie\u0161but\u012f, o taip pat ir pl\u0117to-
jant \u0161\u012f versl\u0105, n\u0117ra vie\u0161\u0173j\u0173 ir
priva\u010di\u0173j\u0173 interes\u0173 kon\ufb02 ikto
ir korupcijos po\u017eymi\u0173.
Konservatoriai d\u0117l gali-
mo A.Brazausko vie\u0161\u0173j\u0173 ir
priva\u010di\u0173j\u0173 interes\u0173 painio-
jimo kreip\u0117si\u012f Vyriausi\u0105j\u0105
tarnybin\u0117s etikos komisij\u0105.
T\u0117vyn\u0117s s\u0105junga klaus\u0117, ar
premjeras netur\u0117t\u0173 nusi\u0161a-
linti nuo "Ma\u017eeiki\u0173 naftos"
akcij\u0173 pardavimo klausim\u0173.
\u0160iandien komisija tur\u0117t\u0173
paskelbti i\u0161vadas.
KOMISIJOSE - \u0160EIMOS VERSLO REIKALAI
Skubama prisipa\u017einti
Naujai paskirta Liustracijos
komisija per 7 m\u0117nesius
i\u0161nagrin\u0117jo beveik 80 byl\u0173.
31 asmuo buvo pripa\u017eintas
slapta bendradarbiav\u0119s su
represin\u0117mis soviet\u0173 tar-
nybomis. Dar 30 asmen\u0173
pripa\u017einti nebuv\u0119 slaptaisiais
bendradarbiais, 15 atvej\u0173
komisija nepri\u0117m\u0117 sprendimo
d\u0117l duomen\u0173 tr\u016bkumo.
Istorik\u0173 skai\u010diavimu, per
pastaruosius 30 met\u0173 ben-
dradarbiauti su SSRS vals-
tyb\u0117s saugumo komitetu
gal\u0117jo apie 25 t\u016bkst. Lietu-
vos gyventoj\u0173. Per nustatyt\u0105
pusantr\u0173 met\u0173 laikotarp\u012f
prisipa\u017eino ma\u017edaug pu-
santro t\u016bkstan\u010dio buvusi\u0173
KGB darbuotoj\u0173 ir agent\u0173.
Manoma, kad dabar m\u016bs\u0173
\u0161alyje gali b\u016bti apie 4,5 t\u016bkst.
\u017emoni\u0173, neprane\u0161usi\u0173 apie
bendradarbiavim\u0105.
Pagal nuo 2000 m. galio-
jant\u012f\u012fstatym\u0105 buv\u0119 sovietini\u0173
speciali\u0173j\u0173 tarnyb\u0173 darbuoto-
jai ir bendradarbiai prival\u0117jo
prisipa\u017einti ir registruotis
specialioje komisijoje. Prisi-
pa\u017einusi\u0173j\u0173 duomenys buvo
\u012fslaptinti, o nusl\u0117pusi\u0173j\u0173savo
KGB praeit\u012f lauk\u0117 pavie\u0161ini-
mas ir kai kurie profesin\u0117s
veiklos apribojimai. \u0160iuo metu
Seime svarstomas naujas
\u012fstatymas, pagal kur\u012fper for-
muota Liustracijos komisija
tur\u0117t\u0173 pakartotinai paskelbti
vieneri\u0173 met\u0173 liustracijos
termin\u0105.
NEPRISIPA\u017dINO APIE 4,5 T\u016aKST.

D.Kuodyt\u0117s vadovaujam\u0105 ko-
misij\u0105 u\u017epl\u016bdo norin\u010di\u0173j\u0173
prisipa\u017einti skambu\u010diai.

Kaimo \u017emoni\u0173 saugumui
u\u017etikrinti policija \u017eada pa-
sitelkti naujausias techno-
logines sistemas.
Vakar Policijos generali-
nis komisaras Vytautas Gri-
garavi\u010dius teig\u0117, kad bendra-
darbiaujant su informacini\u0173
technologij\u0173 bendrov\u0117mis
\u0161iuo metu "eksperimentuo-
jama" bandant\u012fdiegti mo-
dernias pagalbos i\u0161kvie-
timo sistemas. "Staciona-
ri pagalbos i\u0161kvietimo sis-
tema, veikianti name, bute
ar sodyboje, arba - mobilu-
sis telefonas, kuriuo galima
i\u0161kviesti policij\u0105, ugniage-
sius bei medikus. Pamaty-
sime, kuri sistema efekty-
vesn\u0117 ir pam\u0117ginsime\u012fgy-
vendinti \u0161i\u0105 program\u0105," -
sak\u0117 jis.
Pagalba atokiai gyvenantiems

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->