Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Technoeduca2008_Zbornik radova

Technoeduca2008_Zbornik radova

Ratings: (0)|Views: 100|Likes:
Published by Arnela Hodzic
Zbornik radova- tehnicki fakulteti
Zbornik radova- tehnicki fakulteti

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Arnela Hodzic on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

 
UNIVERZITET U ZENICIMAŠINSKI FAKULTET
Centar za inovativnost i preduzetništvo
 
u saradnji sa / in cooperation with:
 AustrianDevelopment Cooperation
with funding from
 
WUS AUSTRIA –URED BIH SARAJEVOADA- AUSTRIJSKA RAZVOJNA AGENCIJABUSINESS START-UP CENTAR ZENICAATA-ACADEMIC TRAINING ASSOCIATION AMSTERDAMREZ - REGIONALNA EKONOMSKA ZAJEDNICA REGIJE CBIH - ZENICA
Zbornik radova
 
''TECHNO-EDUCA 2008''
Proceedings
 
Studentska nau
č
no-stru
č
na konferencija
u okviru sajma ZEPS Intermetal
Students' Scientific and Expert Conference within
the ZEPS Intermetal Fair Urednik/Editor: prof. dr sci. Darko Petkovi
ć
 Zenica, maj- May, 2008.
 
Zbornik radova: TECHNO-EDUCA 2008. - Inovativnoš
ć 
u i preduzetništvom do
 
radnih mjesta
ZEPS INTERMETAL 2008., 22.-23. maj 2008, Zenica , Bosna i Hercegovina2
Izdava
č
:
UNIVERZITET U ZENICI
tel. + 387 32 444 430, 444 420fax. + 387 32 444 431e-mail:
 www. unze.baFakultetska 1, 72 000 ZENICABosna i Hercegovina
Za izdava
č
a:
Rektor prof. dr sci. Sabahudin Ekinovi
ć
, dipl.inž.maš.
Urednik :
V. prof. dr sci. Darko Petkovi
ć
, dipl.inž.maš.
Korice:
Derviš Derviševi
ć
 
DTP:
mr. Ibrahim Plan
č
i
ć
, dipl.inž.maš.
Izdato u:
300 primjeraka (štampane + CD verzije)
Štampa:
Feta-GrandZacarina 1Za štampariju: Ing. Samir Feti
ć
 
 
Zbornik radova: TECHNO-EDUCA 2008. - Inovativnoš
ć 
u i preduzetništvom do
 
radnih mjesta
ZEPS INTERMETAL 2008., 22.-23. maj 2008, Zenica , Bosna i Hercegovina3
PREDGOVOR
Poštovani,Prate
ć 
e stru
č 
ne manifestacije Sajma ZEPS Intermetal 2008. u Zenici sukvalitativna dopuna osnovnoj sajamskoj manifestaciji koja je profilisanakao specijalizovani sajam proizvo
đ 
a
č 
a mašina i opreme za obradumetala. Svakako da u ovim prate
ć 
im manifestacijama II studentskakonferencija TECHNO-EDUCA 2008: Inovativnoš
ć 
u I preduzetništvomdo radnih mjesta zauzima posebno mjesto. U vremenu kada BIH I zemljeregiona imaju premanentni nedostatak tehni 
č 
ki obrazovane radne snagekoja
ć 
e biti garant budu
ć 
eg privrednog razvoja BIH ova konferencija imasvoje posebno mjesto i zna
č 
aj. Želimo da vjerujemo I da se nadamo da
ć 
e u godinama koje dolaze ovaj problem biti sve manje izražen te da
ć 
estudenti koji na ovoj konferenciji izlažu svoje radove biti nosioci nekog novog razvoja BIH I regiona.U ovom Zborniku su predstavljeni radovi studenata i njihovih mentoranastalih kao rezultat seminarskih, projektnih ili diplomskih istraživanja.Kako je ovo jedna od prvih manifestacija ovakve vrste u BIH namjeraorganizatora i izdava
č 
a je bila da se što više promoviše studentski istraživa
č 
ki, nau
č 
ni i stru
č 
ni rad. Naravno, vodilo se ra
č 
una o kvalitetusamih radova ali još više raduje
č 
injenica da su u vrlo kratkom roku od  prvog poziva autorima stigli brojni radovi. Kako od predstavnikaakademske zajednice - studenata iz BIH, univerziteta iz regionaZapadnog Balkana (Novi Sad, Zagreb, Beograd) do radova iz zemaljaEU.Sigurno je da organizaciju TECHNO-EDUCE 2008 prate brojni problemi i propusti koje
ć 
e organizator nastojati da u godinama koje dolaze ispravi te da svaka nova TECHNO-EDUCA postane respektabilna manifestacijaokupljanja profesora i studenata i mjesto njihovog višednevnog susretanja sa privrednicima, poslodavcima, ljudima iz resornihministarstava, privrednih komora i brojnih drugih. U tom smislu želimoVam uspješan rad tokom manifestacije te izražavamo nadu
ć 
e
ć 
e publikovani radovi pobuditi Vašu nau
č 
nu znatiželju.Zenica, maj, 2008.Urednik ZbornikaProf.Dr sci. Darko Petkovi 
ć 
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->