Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prect Ice

Prect Ice

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Agee Abdulla
dhivehi practice
dhivehi practice

More info:

Published by: Agee Abdulla on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2014

pdf

text

original

 
ނޔލޓޕރ (ށ)
 ވާއިގަރީތި   ށްލަވާސު   އްޓެޕޯރި  ެށެޔާލި   ކީއަދޫލަތެ .ދހ3000 ރެވުށްނަންހުމީ  ޑުބޮ   އްއެދީބާއާ   ނަންއޮ   ންބި  ޑުބޮ   ންބި   ޅުގަނރަ   އީއެ ެކެށެރަ   ޔަދިވެތުވޭ   ރުހައަ   ށްއަޖެއްރާ   ރިކު    އިގައިރަސާއްވިޑުބޮ   މެންއެ   ށްޑަބޮ   ންލުއްގެ   ނުބުލި   އްއެ   އިގަރާސާއްވިމި ެށެރަ   ގެށުރަ  ޑުބޮ   އިގައްދެއްހަރަސަ   މާވުޑުބޮންފެ   ންގެޅިގު   ނުބުލި    އްތަންލުއްގެ   ށްއަހާތިންއި   ންމުކަންހެއެ ެޑެބޮ   ގެސާރިކާމި   ންބުބަސަ   އިށާރަމި   ގެށުރަމި   ށްނަންތުޔިއްރަ   ނުބުލި   އްތަންލުއްގެ   ށްކޮންޔާބަ    ރޓަސްޒާޑި   ގެޓުންމަޖްނޭމެ   ންތުރާފަ   އްޓެޕޯރި   ޔަތި ެއެލިވާލަކުއެ  ކީރަވަރިދަ  ޓުޕޯރިއެ   ލިވާލަކުއެ   ށްމަކަތްރާފަ   ންގެއިލަބަ  ޓުޕޯރިއެ  ެށެޔާލި  
:ތމލއމ
 ދޫލަތެ   ލުސިންއުކަ   ންއިރާދާއި   ނުރުނެ   ގެނުޔާބަ  ްއެބަ    ށްއަޖެއްރާހިވެދި ...ޑިނކެނުދުމެ   އްއެތާފުހަ   ންދެންވަ   ރިކު   އިގައިރަސާއްވިޑުބޮ   އިގަށުރަމި   ވެޑުބޮންފެ  ޑުނގަންފެ   ދިނހިނު   ގެމުއުދިންމުލަގުދި    ންބުބަސަ   ންތުގޮހީއްސި   ރިތެކާއްރަނު  ކާކަތައްތަންކަ   ތީނެދާވެތިމަރިކު   ށްމަބުތިވެލުމާސަ   ގެޒުކަރުމަހީއްސި ެމެރަކުސްމާތިލްއި   ންތުރާފަ    ށްނަންމެޑުނގަޅުއަ   ވާއްދެފާލަ   ންތުގޮ  ޑުނގަންފެ   ދިނހިނު   މަނަވާސްވަދުނަގި   ންއިގަ   ށްއަގަ   ރާއަ   އްތަލިބަ   ގެމުކަނެދާރިތުފެ   ރުބި   ށްރަވަ  ެޑެބޮ    ންމުކަންހެއެ   ންފެ   އިއާގަމުރުކުންނުބޭ  ކާއްކަ   އިކަ   އިބޮ   އިގަމުދުހެ   ށްމަކަރުހިތާފުސާ  ސައްޚާ   އްމެކަލުމާސަ   ށްމަވުއްދެ  ެމެރަކުސްމާތިލްއި  
 ދ ޫލ ަތ ެ ލ ުސ ިނ ްއ ުކ ަ   -ރ ާދ ާއ ި  
:ތމލއމ
 އިގައިރަސާއްވި    ށްށަރަ   ނުބުލި   އްތަންލުއްގެ   ދޭއިކައްދަ  ްލެވަތާ  
 އިތާރާމާއި   ންތަންތަހިގެއިގާސްގަ  
ދދއތވބދދއތވބ
6
 ގެންޑާވަ  
60
ސްގަޔޮކެބުނބަ  
5
ސްމަ   ންދަގު  
100
ބުނއަ  
2
 ތްކިސްމި  
250
 ޔޮކެތްފަ  
2
 ލުކޫސް
40
 އްރު  
 15
 ގެ  
5
ކަނި  7ގެރުހަޑިއޮ  
10
 ލިދިމި  
-ތމލޢމ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->