Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Barem de corectare si notare la teza cu subiect unic la clasa a VIII+a limba si literatura romana

Barem de corectare si notare la teza cu subiect unic la clasa a VIII+a limba si literatura romana

Ratings:

4.8

(5)
|Views: 1,038 |Likes:
Published by Emil Dragotă
Barem de corectare si notare la teza cu subiect unic la clasa a VIII+a limba si literatura romana
Barem de corectare si notare la teza cu subiect unic la clasa a VIII+a limba si literatura romana

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Emil Dragotă on May 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Disciplina
 
limba
ş
i literatura român
ă
Varianta
 
9
1
Teza cu subiect unic pe semestrul al II-leaDisciplina limba
ş
i literatura român
ă
 Clasa a VIII-a Varianta 9BAREM DE CORECTARE
Ş
I DE NOTARE
 
Nu se acord
ă
punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
 
Se vor puncta oricare formul
ă
ri
ş
i modalit
ăţ
i de rezolvare corect
ă
a cerin
ţ
elor, înacord cu ideile precizate în barem.Subiectul I (60 de puncte)
A.
1. Exemple de r
ă
spuns: nume predicativ –
ă
u-crescut 
; complement indirect –
ţ 
; complementcircumstan
ţ
ial de mod -
bine.
(2 p. + 2 p. + 2 p.)
6 puncte
 2. Precizarea felului subordonatelor:
ă
n-a 
ţ 
i
ă
zut bine probele – 
subordonat
ă
subiectiv
ă
;
pe care camaradul lui Ni 
ţă
-l cuno 
ş
tea bine – 
subordonat
ă
 
atributiv
ă
;
ă
ai dreptate dumneata – 
subordonat
ă
completiv
ă
direct
ă
. (2 p. + 2 p. + 2 p.)
6 puncte
 3. Expansiunea corect
ă
a atributului, pe principiul echivalen
ţ
ei sensurilor, de exemplu:
a
ă
cut un efect straniu 
 
 
a f 
ă
cut un efect 
 / 
1
 
care p 
ă
rea straniu 
 / 
2
(...
care era straniu, cât se poate de straniu 
etc.): 2 p.; precizarea a dou
ă
modific
ă
ri ap
ă
rute în transformare, de exemplu: apari
ţ
ia predicatuluinominal
ă
rea straniu 
(condi
ţ
ie de existen
ţă
a propozi
ţ
iei) + apari
ţ
ia elementului de rela
ţ
iesubordonator, pronumele relativ
care 
(condi
ţ
ie a statutului de subordonat
ă
):(2 p. + 2 p. + 2 p.)
6 puncte
 4. Contragerea corect
ă
a subordonatei circumstan
ţ
iale de timp, pe principiul echivalen
ţ
eisensurilor, de exemplu:
pe când Ghi 
ţă
nu 
ş
tia 
 
(
în acest timp/ acum …
)
Ghi 
ţă
ne 
ş
tiind 
: 2 p.;precizarea a dou
ă
modific
ă
ri ap
ă
rute în transformare, de exemplu: transformarea verbului-predicat
nu 
ş
tia 
 în verb la gerunziu (negativ) + transformarea elementului de rela
ţ
iesubordonator într-o alt
ă
parte de vorbire etc.:
 
2 p. + 2 p.
 
6 puncte
 
5. Motivarea folosirii cratimei în structura dat
ă
, de exemplu: cratima, semn de ortografie, leag
ă
 dou
ă
cuvinte diferite, pronun
ţ
ate legat datorit
ă
ritmului rapid al vorbirii (fonetic, indic
ă
 eliminarea vocalei
,,î” 
ş
dispari
ţ
ia unei silabe...; morfologic, marcheaz
ă
desp
ă
r
ţ
irea a dou
ă
p
ă
r
ţ
ide vorbire diferite...) (
Motivarea corect 
ă
 
ş
i nuan 
ţ 
at 
ă
a folosirii cratimei: 
6 p.;
motivarea par 
ţ 
ial corect 
ă
sub aspect logic 
ş
i/ sau ortografic 
: 4 p.;
încercare de motivare, cu mai mult de 2 gre 
ş
eli de exprimare 
ş
i/ sau de ortografie 
:
 
2 p.).
6 puncte
 
B.
6. Formularea ideii principale, de exemplu:
Pre 
ş
edintele comisiei precizeaz 
ă
numele candidatului reu 
ş
it la examen.
(
Formulare corect 
ă
, logic 
ă
: 6 p.;
formulare par 
ţ 
ial corect 
ă
sub aspect logic 
ş
i/ sau ortografic 
: 4 p.;
formulare par 
ţ 
ial corect 
ă
, cu mai mult de 2 gre 
ş
eli de exprimare 
ş
i/ sau de ortografie 
:
 
2 p.)
6 puncte
 7. Precizarea unei modalit
ăţ
i/ a unui procedeu indirect de caracterizare a unui personaj, deexemplu: prin vorbire/ limbaj (
„nu- 
ţ 
i permit s 
ă
fii r 
ă
u-crescut”, „n-a 
ţ 
i v 
ă
zut bine probele” 
etc.), pebaza rela
ţ
iei cu celelalte personaje, prin numele u
ş
or de confundat etc.
6 puncte
 8. Se acord
ă
punctajul pentru o explica
ţ
ie pertinent
ă
în raport cu textul dat, de tipul aceleia caresugereaz
ă
ideea c
ă
pre
ş
edintele comisiei nu a fost atent
ş
i la con
ţ
inutul „scrisorii” pe care oavea asupra sa etc. (replica este
ş
i un mijloc de caracterizare a personajului). (
Formulare corect 
ă
, nuan 
ţ 
at 
ă
, în acord cu textul dat 
: 6 p.;
formulare par 
ţ 
ial corect 
ă
sub aspect logic 
ş
i/ sau ortografic 
: 4 p.;
formulare par 
ţ 
ial corect 
ă
, cu mai mult de 2 gre 
ş
eli de exprimare 
ş
i/ sau de ortografie 
:
 
2 p.)
 
6 puncte
 
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Disciplina
 
limba
ş
i literatura român
ă
Varianta
 
9
2
C.
C.1. Con
ţ
inutul compunerii (
exprimarea propriei opinii despre semnifica 
ţ 
iile sau despre mesajul fragmentului dat, a 
ş
a cum au fost percepute/ cum a fost perceput de c 
ă
tre elev 
).1. Structura specific
ă
tipului de text redactat:
-
 
formularea clar 
ă
a propriei opinii, prin raportare la ideile textului/ la cerin 
ţ 
a dat 
ă
, referitor la confuzia de nume, generatoare de comic, la solu 
ţ 
ionarea acesteia etc.
: 2 p.;
formulare confuz 
ă
,schematic 
ă
, cu improviza 
ţ 
ii 
: 1 p.
2 puncte
 2. Con
ţ
inutul compunerii:
-
 
motivarea prin exemplific 
ă
ri/ explica 
ţ 
ii clare în direct 
ă
rela 
ţ 
ie cu opinia exprimat 
ă
– 
adecvat
ă
 contextului: 2 p./ par
ţ
ial adecvat
ă
: 1 p.;
-
 
organizarea ideilor în scris (stil adecvat, claritatea 
ş
i coeren 
ţ 
a ideilor, echilibru între componente: opinie - motivare, dispunerea paragrafelor) - 
adecvat
ă
contextului: 2 p./ par
ţ
ialadecvat
ă
: 1 p.;
-
 
utilizarea mijoacelor lingvistice necesare motiv 
ă
rii (verbe de opinie, organizatori/ conectori textuali care desemneaz 
ă
raporturi de analogie, de asem 
ă
nare, de alternan 
ţă
, de opozi 
ţ 
ie, de cauzalitate 
etc.)
– 
adecvat
ă
contextului: 2 p./ par
ţ
ial adecvat
ă
: 1 p.
6 puncte
 
C.2. Redactare
(
Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie s 
ă
se încadreze în limita de spa 
ţ 
iu cerut 
ă
.
)
 
-
 
corectitudinea exprim 
ă
rii 
: 2 p.(0-1 gre
ş
eli: 2 p.; 2 gre
ş
eli: 1 p.; 3 sau mai multe gre
ş
eli: 0 p.);
-
 
ortografia 
ş
i punctua 
ţ 
ia 
: 2 p. (0-2 gre
ş
eli: 2 p.; 3 gre
ş
eli: 1 p.; 4 sau mai multe gre
ş
eli: 0 p.).
4 puncteNot
ă
! Se puncteaz
ă
exprimarea oric
ă
rei opinii motivate, prin raportare la textul dat.Subiectul al II-lea (30 de puncte)A. Con
ţ
inutul compunerii
1. Precizarea, înso
ţ
it
ă
de exemple, a patru mijloace/ procedee de caracterizare: directe – de c
ă
trenarator, de alte personaje, prin autocaracterizare/ autoportret; indirecte – caracterizare desprins
ă
 din fapte, atitudini, comportament, din rela
ţ
iile cu celelalte personaje, din vorbire, din mediul în careeste situat etc. (
Precizarea celor patru mijloace/ procedee de caracterizare, fie distinct, fie pe parcursul compunerii; alegerea potrivit 
ă
a exemplelor pentru fiecare mijloc/ procedeu luat în discu 
ţ 
ie, în acord cu textul ales: 
4 p.;
precizarea a trei mijloace/ procedee de caracterizare, fie distinct, fie pe parcursul compunerii; alegerea potrivit 
ă
a exemplelor, în acord cu textul ales: 
3 p
.; precizarea a dou 
ă
mijloace/ procedee de caracterizare, fie distinct, fie pe parcursul compunerii; alegerea potrivit 
ă
a exemplelor: 
2 p
.; precizarea unui mijloc/ a unui procedeu de caracterizare, f 
ă
ă
 exemplificare: 
1 p.)
4 puncte
 2. Numirea celor patru tr
ă
s
ă
turi (fizice
ş
i/ sau morale) ale personajului pentru care s-a optat.(1 p. + 1 p. + 1 p. + 1 p.)
4 puncte
 3. Ilustrarea tr
ă
s
ă
turilor personajului, prin referire la dou
ă
scene/ la dou
ă
situa
ţ
ii semnificative sau princitate comentate. (
Alegerea adecvat 
ă
a exemplelor, în acord cu tr 
ă
ă
turile selectate, explica 
ţ 
ii logice,nuan 
ţ 
ate, prin referire la dou 
ă
scene/ situa 
ţ 
ii semnificative sau prin citate comentate: 
4 p.;
alegerea pa
ţ 
ial adecvat 
ă
a exemplelor, în acord cu tr 
ă
ă
turile selectate, explica 
ţ 
ii de circumstan 
ţă
, prin referire la do
ă
scene/ situa 
ţ 
ii semnificative sau prin citate comentate: 
3 p.;
alegerea adecvat 
ă
a exemplelor, în acord cu tr 
ă
ă
turile selectate, explica 
ţ 
ii prin referire la o scen 
ă
 / o situa 
ţ 
ie semnificativ 
ă
sau printr-un citat comentat: 
2 p.;
exemplific 
ă
ri sporadice, f 
ă
ă
explica 
ţ 
ii, improviza 
ţ 
ii 
etc.
1 p.)
4 puncte
 4. Prezentarea rela
ţ
iilor dintre personajul ales
ş
i un alt personaj al romanului. (
Alegerea adecvat 
ă
 a exemplelor; prezentarea nuan 
ţ 
at 
ă
a rela 
ţ 
iei dintre personaje, spre exemplu, în baza unei scheme logice, explicite sau implicite, de tipul 
situa
ţ
ie ini
ţ
ial
ă
-dezvoltarea rela
ţ
iei/ transformarea-situa
ţ
ia final
ă
4 p.;
prezentarea sumar 
ă
 / incomplet 
ă
a rela 
ţ 
iei dintre personaje,cu axare pe un singur aspect al acesteia: 
3 p.;
prezentarea sumar 
ă
 / incomplet 
ă
a rela 
ţ 
iei dintre personaje, la nivelul afirma 
ţ 
iilor nedublate de comentarii/ exemplific 
ă
ri/ diferite forme de motivare 
etc.:
 
2 p.;
încercarea de prezentare a rela 
ţ 
iei dintre personaje, dar cu explica 
ţ 
ii de circumstan 
ţă
, cu improviza 
ţ 
ii sau cu tendin 
ţă
evident 
ă
de povestire a faptelor/ a situa 
ţ 
iilor, f 
ă
ă
 sublinierea particularit 
ăţ 
ilor rela 
ţ 
iilor 
etc.: 1 p.)
4 puncte
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tatiana Niculcea liked this
Ballo Silvia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->